Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўйин ва инновацион тафаккур (онтологик ва гносеологик таҳлил)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Кубаева Шоира Тошмуродовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
УДК: 111:165.5
Дата создания:
2019-06-15 14:51:34
Тадқиқотнинг мақсади ўйин ва инновацион тафаккурнинг онтологик ва эпистемологик томонларини кўриб чиқиш, ўйин феноменининг полифункционал хусусиятларини ҳозирги замон ўйин назариялари асосида, унинг инновацион тафаккурда намоён бўлишининг фалсафий таҳлилини амалга ошириш

Суғориладиган ерларда қаттиқ буғдой интенсив навларининг ҳосилдорлиги ва дон сифатига экиш муддатлари ҳамда ўғитлаш меъёрларининг таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Рахимов Абдулла Рустамович
Год издания:
2019
Номер УДК:
633.11:631.51:631.82
Дата создания:
2019-06-15 14:03:51
Тадқиқoтнинг мақсади Самарқанд вилoятининг суғoриладиган типик бўз тупрoқлари шарoитида қаттиқ буғдoй навларининг биoлoгик хусусиятларини инoбатга oлган ҳoлда, юқори ва сифатли дoн ҳoсили етиштиришда мақбул экиш муддати ҳамда маъданли ўғитлар қўллаш меъѐрларини ишлаб чиқишдан ибoрат.

Сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг минтақавий жиҳатлари (Сирдарё ҳавзаси мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қўзиев Комилжон Файзиевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
330.322.5
Дата создания:
2019-06-15 11:51:22
Тадиқотнинг мақсади сув ресурсларидан самарали фойдаланиш асосида минтақаларни барқарор ривожлантириш бўйича илмий ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Математикани ўқитишда масалавий ёндашув орқали ўқувчилар ижодий қобилиятларини ривожлантириш методикаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Содиков Улуғбек Жўраевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
371.26:371.264(575.1)
Дата создания:
2019-06-15 11:39:05
Тадқиқотнинг мақсади математикани ўқитишда масалавий ёндашув орқали ўқувчилар ижодий қобилиятларини ривожлантириш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Қорақалпоқ ҳудудида козоқ шоир-жировлар мероси (қозоқ-қорақалпоқ адабий алоқалари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Торткулбаева Турсынай
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК:82/821
Дата создания:
2019-06-15 09:55:02
Ҳозир жаҳон адабиётшунослигида адабий алоқалар ва ўзаро адабий таъсир масалаларини қиёсий-типологик жиҳатдан тадқиқ этилади

VII – XII асрлар ислом тарихига оид манбаларда Мовароуннаҳр ва Яқин Шарқ элчилик алоқалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ибрагимова Нозима Камилжановна
Год издания:
2019
Номер УДК:
297.9 И-14
Дата создания:
2019-06-14 22:54:20
VII-XII асрлардаги ислом тарихига оид манбаларда Мовароуннаҳр ва Яқин Шарқнинг ўзаро элчилик алоқаларини ўрганишдан иборат.

Миллий телевидениенинг социомаданий самарадорлиги, бадиий ресурслари ва хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рахматкариева Гулчехра Рустамовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК: 778:5.001 (043.3)
Дата создания:
2019-06-14 20:06:00
Тадқиқотнинг мақсади телевидениенинг санъат тури ва аудиовизуал оммавий ахборот воситаси сифатида социомаданий самарадорлиги, бадиий захираларини очиб беришдан иборат.

Гидравлик зарба ва суғориш насос станцияларининг напорли қувурларини зарба таъсиридан ҳимоя қилиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жонқобилов Улугмурад Умбарович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК: 532.595.2:631.624:627.844
Дата создания:
2019-06-14 16:02:27
Тадқиқотнинг мақсади суғориш насос станцияларининг напорли қувурларидаги гидравлик зарбанинг параметрларини ва гидравлик зарбадан ҳимоя қилиш қурилмаларининг ҳисоблаш усулларини суюқлик таркибидаги эриган ва эримаган газларни инобатга олиб такомиллаштиришдан иборат.

Ўзбек тилида луғавий синонимия ва градуонимиянинг ўзаро муносабати


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Раҳмонов Ғаффоржон Рўзматович
Год издания:
2019
Номер УДК:
811.512.133’373.421(043.3)
Дата создания:
2019-06-14 09:50:56
Диссертaция мaвзусининг долзaрблиги вa зaрурaти. Жaҳон тилшунослигидa объектив олам ва тафаккур қонуниятларига асосланиб илмий изланишлар олиб бориш давр талабига айланди. Маълумки, объектив борлиқдаги нарса ва ҳодисалар узлуксиз ўзгаришда, шунинг учун ҳам улар миқдор ўзгаришларининг сифат згаришларига ўтиши, инкорни инкор ҳодисалари билан узвий боғлиқдир.

Ўзбек тилидаги матнларни таҳрир ва таҳлил қилувчи дастурнинг лингвистик модуллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абжалова Манзура Абдурашетовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
811.512.133'42
Дата создания:
2019-06-14 09:45:22
Тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон тилшунослигида ХХ асрнинг 50-йилларидан эътиборан матнни электрон ҳисоблаш машиналари воситасида таҳрир қилиш муаммоси ўрганила бошлади, натижада замонавий ахборот технологиялари дастурлари ҳамда табиий тилнинг грамматик қонуниятларига асосланган матн таҳрир ва таҳлилларининг лингвистик таъминотини яратишга қаратилган салмоқли тадқиқотлар юзага келди.
Сообщить об ошибке Транслит