Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ҚОЗОҚЛАРИ ЭТНОГРАФИЗМЛАРИНИНГ ЛИНГВОМАДАНИЙ ТАҲЛИЛИ


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Адилова Гулшат Ағытаевна
Год издания:
2018
Номер УДК:
УӮК:494.3:413.1
Дата создания:
2018-10-10 15:12:05
Жаҳон филологиясида сӯнгги йилларда миллий тилларни халқ маданияти, маънавий қадриятлари, ӯзига хос тафаккур тарзи ва тарихий анъаналари билан боғлаб тадқиқ этиш

Конденсирланган муҳитлардаги молекулалараро таъсирлашув спектроскопияси ва релаксацион жарёнлар кинетикаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эшчанов Баходир Худайберганович
Год издания:
2018
Номер УДК:
535.012; 535.58; 537.9; 539.22; 539.63
Дата создания:
2018-10-10 12:04:34
Метил ва галоид бирикмалар киритилган ароматик углеводородларда структуравий ўзгаришларни аниқлаш ва таҳлил қилишнинг оптик усулларини ривожлантириш ҳамда молекулалараро таъсирлашувнинг нурланиш спектрида намоён бўладиган релаксацион жараёнларининг физикавий механизмларини аниқлаш.

Илк ўспиринлар иродавий сифатларининг психодиагностикаси ва психокоррекцияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Саттарова Гулнора Икромовна
Год издания:
2018
Номер УДК:
371:15(09)(575.1)
Дата создания:
2018-10-09 17:19:58
Илк ўспиринларнинг иродавий сифатларини психодиагностика қилиш ва психокоррекциялаш жараёнини такомиллаштириш юзасидан тавсиялар ишлаб чиқиш.

Турли тизимдаги тилларда «муболаға» концептуал семантикаси вербализаторлари типологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қорабоев Жасур Баҳодирович
Год издания:
2018
Номер УДК:
811.111.512.410
Дата создания:
2018-10-09 11:29:18
Турли тизимдаги тилларда, жумладан, инглиз, ўзбек, рус ва бошқа тилларда «гипербола концептуал семантикаси» (ГКС) вербализаторларининг когнитив типологиясини ишлаб чиқиш.

2,3-Три, -тетраметилен-3,4-дигидрохиназолин-4-тионларнинг кимёвий ўзгаришлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Насруллаев Азизбек Озодович
Год издания:
2018
Номер УДК:
547.735’854.218.07:542
Дата создания:
2018-10-08 16:39:50
2,3-три-, -тетраметилен-3,4-дигидрохиназолин-4-тионларни янги ҳосилаларининг синтез усулларини ишлаб чиқиш ҳамда уларни физик-кимёвий ва биологик хоссаларини аниқлаш.

Тaбиий вa тeхнoгeн oбъeктлaрдa Pt(IV), Pd(II) вa Au(III) иoнлaрини aмпeрoмeтрик aниқлaшдa oлтингугурт тутгaн рeaгeнтлaр вa бaъзи кaрбoн киcлoтa ҳocилaлaрининг қўллaнилиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Яхшиeвa Зухрa Зиятoвнa
Год издания:
2018
Номер УДК:
543.251:541.25:541.13:541.8
Дата создания:
2018-10-08 16:35:10
Тaбиий вa тeхнoгeн oбъeктлaрдa Pt(IV), Pd(II) вa Au(III) иoнлaрини aниқлaшдa oлтингугурт тутгaн рeaгeнтлaр вa бaъзи кaрбoн киcлoтa ҳocилaлaрини қўллaш ҳaмдa улaр acocидa aмпeрoмeтрик aниқлaшнинг рaциoнaл уcлубини ишлaб чиқиш.

Глобаллашув шароитида ахборот – психологик хавфсизлик


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Дусимбетова Наргиза
Дата создания:
2018-10-08 15:48:29
Мақолада глоболлашув шароитида ёшларнинг медиакомпотентлигини шакллантириш масаласи кўриб чиқилган, шунингдек ёшларни оммавий ахборот воситаларининг хавфли, манипульятив таъсиридан мухофаза қилиш энг долзарб масала эканлиги асосланган.

Sm-153 радиоизотопи ва унинг доривор шаклини олиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нишонов Шерзоджон Жуманазарович
Год издания:
2018
Номер УДК:
542.543.61.615.616
Дата создания:
2018-10-08 11:49:09
ВВР-СМ русумли тадқиқот ядро реакторида 153Sm радиоизотопини юқори радиокимёвий тозаликда олиш ва унинг асосида радиофармпрепарат олиш технологиясини ишлаб чиқиш.

Физик усулда олинадиган композицион нанотузилишли қопламаларнинг самарадорли таркиби ва оптимал технологик режимларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қодирбекова Қутпиниса Каримовна
Год издания:
2018
Номер УДК:
621.793.7:669.28
Дата создания:
2018-10-08 09:13:35
Физик усулда ион-плазма жараёни ёрдамида олинадиган композицион нанотузилишли қопламаларнинг физик-механик, физик-кимёвий хоссаларини яхшилайдиган самарадор таркибини ва оптимал технологик режимларини ишлаб чиқиш.

Ўзбекистон арид худудларининг тўғриқанотли ҳашаротлари (Insecta: Orthoptera)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Медетов Махсетбай Жапакович
Год издания:
2018
Номер УДК:
595.7:632/799.1
Дата создания:
2018-10-05 16:00:46
Ўзбекистон арид худудлари тўғриқанотли ҳашаротлари фаунасини аниқлаш, экологиясини асослаш ва зарарли турларига қарши экологик безарар кураш усулларини ишлаб чиқиш.
Сообщить об ошибке Транслит