Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Gidromeliorativ ishlarni tashkil etish texnologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xojimatov A.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Sahifalar soni:
39
Yaratilgan vaqti:
2021-09-16 10:46:53
Qurilish ishlab chiqarishi deb, yangidan qurilayotgan mavjudlarni qayta modernizatsiyalash yoki ta’mirlash amalga oshirilayotgan ob’ektlardagi ishlarga aytiladi. Suv xo’jaligi qurilishi pudrat yoki xo’jalik usulida bajariladi. Pudrat usuli deb, qurilish ishlarini maxsus qurilish tashkilotlari bilan tuzilgan shartnoma asosida amalga oshirilishiga aytiladi. Xo’jalik usuli-tashkilotning o’z kuchi bilan qurilish ishlarini bajarilishidir.Inshootlar, tizimlar va ob’ektlarni qurilishi loyiha tashkilotlari (institutlar,institut sho’’balari,loyiha guruxlari) tomonidan vazirliklar,ayrim tashkilotlar va xo’jaliklarning kapital qurilishlar bo’yicha yagona davlat rejasiga mos ravishda ishlangan topshiriqlariga binoan ishlangan texnik loyihalar asosida amalga oshiriladi.

Кузги буғдойнинг маҳсулдор, дон сифати юқори ҳамда занг касаллигига чидамли бошланғич манбаларини яратиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Исломов Сарвар Саъдуллаевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
633.111.1:631.527.3
Yaratilgan vaqti:
2021-09-16 10:24:46
Тадқиқотнинг мақсади юмшоқ буғдойни селекция ишларининг самарадорлигини оширишда дунё генофондидан келтирилган хорижий навлар ҳисобига ирсияти яхшиланган юқори сифатли, серҳосил, касалликларга, табиатнинг ноқулай омилларига чидамли бошланғич манбаларини яратиш ва уларни селекция жараёнларида янги маҳаллий навлар яратиш учун жорий этишдан иборат.

Такрорий соядан кейин экилган кузги буғдойни ўсиши ривожланиши ва ҳосилини шаклланишига минерал ўғитлар меъёрларини таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қодирова Турдинисо Носиржон қизи
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Sahifalar soni:
70
Yaratilgan vaqti:
2021-09-15 16:22:06
Дунё буйича бугунги кунда кузги буғдой 240,4 млн. гектар майдонга экилиб, ўртача дон ҳосили 31,1 центнерни, такрорий дуккакли-дон экинлари 91,6 млн. гектарга экилиб, ўртача дон ҳосили 12-13 центнерни, ялпи ҳосили эса 206,4 млн.тоннани, ташкил этади, соя эса 122 миллион гектардан ортиқ майдонда етиштирилмоқда. Соя дунё деҳқончилигида 122 миллион гектардан ортиқ майдонда етиштирилади. Вазирлар маҳкамасининг қарорига мувофиқ 2017 йилда республикамиз бўйича қарийиб 27 минг гектар майдонга соя экиш белгиланган бўлса, шундан асосий экин сифатида 6333 гектар, такрорий экин сифатида 5968 гектар майдонда соя етиштирилди. 2021 йилгача соя экин майдонларини кенгайтириб, 17 300 гектар асосий ва 20 000 гектар такрорий экин майдонларига экиш режалаштирилган.

Кузғи буғдойнинг Ёғду ва Алексеич навларининг ўтлоқи бўз тупроқли суғориладиган ерлар шароитида дон сифатини ошириш омиллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қамбарова Дилнозахон Қодиржон қизи
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Sahifalar soni:
75
Yaratilgan vaqti:
2021-09-15 16:19:32
Мавзунинг долзарблиги. Мамлакатимиз қишлоқ хўжалигининг асосий тармоқларидан ҳисобланган ғаллачилик соҳаси жадал ривожланмоқда. Ўзининг қулай тупроқ иқлими, табиий ресурсларига кўра Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида ғаллачиликни жадал ривожлантириш учун барча шарт-шароитлар мавжуд. Ўзбекиcтонда дон мустақиллигига эришиш, аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари, шу жумладан донга бўлган эхтиёжини тўла қондириш мақсадида ва Ўзбекистон бозор иқтисоди муносабатларига ўтиши билан дон маҳсулотларига бўлган талабининг ортиб бориши ҳозирги даврга келиб суғориладаган ерлардаги кузги дон-бошоқли экинлари, шу жумладан кузги буғдой майдонини 1,1 млн. гектардан ошишига олиб келмоқда. Эртанги порлоқ келажагимиз, дастурхонимизнинг файзли, баракали бўлиши, кенг маънода айтганда, Республикамизнинг янада равнақ топиши дону-нонимизнинг, жамики моддий бойликларимизнинг мўл-кўллигига боғлиқ.

Andijon viloyati xududlarida etishtirilayotgan tut o’simligiga ekologik omillarning ta’siri va muhofazasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Arslonbekov Nursulton Avazbek o`g`li
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Sahifalar soni:
61
Yaratilgan vaqti:
2021-09-15 09:12:43
Mavzuning dolzarbligi. 2017-2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustivor yo’nalishi bo’yicha Harakatlar strategiyasining maqsadi, olib borilayotgan islohotlar samaradorligini oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama rivojlanishini ta’minlash uchun shart-sharoitlar yaratish, mamlakatni modernizatsiyalash va hayotning barcha sohalarini erkinlashtirishdan iborat.

Танлов нав синов кўчатзорида ғўза тизмаларини қиматли хўжалик белгиларини ўрганиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мирзаумаров Мирзабахром Мирзатурсун ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Sahifalar soni:
52
Yaratilgan vaqti:
2021-09-15 09:10:22
Мавзунинг долзарблиги. Мамлкатимиз раҳбарияти тамонидан қишлоқ хўжалигини янада ривожлатиришга катта эътибор қаратилмоқда. Сохани ривожлантириш бўйича бир қатор қонун ва қарорлар қабул қилинмоқда.

Ғўзанинг янги ва истиқболли дурагайларини танлаб станция нав синаш кўчатзорларида ўрганиш.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қўчқаров Хамидулло Тожидин ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Sahifalar soni:
51
Yaratilgan vaqti:
2021-09-15 09:08:19
Мавзунинг долзарблиги. Мамлкатимиз раҳбарияти тамонидан қишлоқ хўжалигини янада ривожлатиришга катта эътибор қаратилмоқда. Сохани ривожлантириш бўйича бир қатор қонун ва қарорлар қабул қилинмоқда. Жумладан, Республикада селекция ва уруғчилик ишларини ривожлантириш мақсадида 2017 йил 28 ноябрдаги ПК-3408-сон. Пахтачилик тармоғини бошқариш тизимини тубдан такомиллаштириш чора – тадбирлари тўғрисидаги қарорини қабул қилиниши бу соханинг хуқуқий асосларини яратиб берди.

Qishloq хo‘jaligi iqtisodiyoti


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nurmatov N.J., Avliyaqulov A.A.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2021
Nashriyot:
FAN ZIYOSI
Sahifalar soni:
581
UDK raqami:
238.(12).100
Yaratilgan vaqti:
2021-09-14 11:09:16
Mamlakatimiz iqtisodiyotida qishloq xo‘jaligi tarmog‘ining o‘rni beqiyosdir. Chunki mazkur tarmoq aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan hamda sanoatning ayrim sohalarini xomashyo bilan ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, mamlakatimiz aholisining deyarli yarmi qishloq joylarda istiqomat qiladi va ularning turmush farovonligi mazkur tarmoq rivoji bilan uzviy bog‘liqdir. Mamlakatimiz yalpi ichki mahsuloti va eksporti tarkibida ham qishloq xo‘jaligi tarmog‘i sezilarli salmoqqa ega. Aholi soni va ehtiyojlarining o‘sishi hamda qayta ishlash sanoati quvvatlarining yuksalishi qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtirish hajmini yanada ko‘paytirishni obyektiv ravishda taqozo etadi. Shuning uchun ham mazkur tarmoqni rivojlantirish va samaradorligini oshirish dolzarb masalalardan biridir.

Сув танқислиги шароитида асосий экинларнинг мақбул суғориш тартибини ишлаб чиқиш (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Халмуратова Бахитгул Узахбергеновна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
633.51:633.11:633:674.6:628.17
Yaratilgan vaqti:
2021-09-13 21:19:08
Тадқиқотнинг мақсади Қорақалпоғистон Республикасининг ўртача даражада шўрланган ўтлоқи-аллювиал тупроқларида сув танқислиги шароитида ғўзанинг “Чимбой-5018”, кунгабоқарнинг “Наврўз”, кузги буғдойнинг “Краснодарская-99” ва беданинг “КК-15” навларидан юқори ҳосил олишда илмий асосланган суғориш тартибини ишлаб чиқиш.

Суғориладиган майдонлар учун юмшоқ буғдойнинг нонбоплиги юқори бўлган бошланғич манбаларини яратиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Маматкулов Икром Шавкатович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
633.11: 631.52
Yaratilgan vaqti:
2021-08-31 16:48:42
Тадқиқотнинг мақсади юмшоқ буғдойнинг морфофизиологик белги ва хусусиятларига ирсий ва экологик омилларнинг таъсирини таҳлил қилиш асосида биотик ва абиотик омилларга бардошли, дон сифати ва нонбоплиги юқори бўлган бошланғич манбалар яратишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit