Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Педагогиканинг умумий асослари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б.Мирзаев
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-05-22 14:43:04
Таьлим ўз моҳиятига кўра умумий ва махсус каби турларга ажратилади. Умумий таьлим ҳар бир шахснинг камол топиши ҳамда у томонидан ҳаётий фаолиятни ташкил эта олиши учун зарур бЎлган маьлумотларни беришга ёьналтирилади. Умумий таьлим асосида ўзлаштирилган маьлумотлар келгусида шахснинг касбий тайёргарлигини таьминлашга имкон берувчи махсус таьлим олиши учун асос бўлади. Махсус таьлим – ўзида мутахассислик хусусиятларини намоён қилиб, шахсга муайян касбий фаолиятни ташкил этиш борасида назарий билимларни бериш асосида амалий кўникма ҳамда малакаларни шакллантиришга хизмат қилади.

Шоли биологияси ва етиштириш технологияси


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б.Мўминов
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-05-22 14:31:38
Ер юзидаги кўпгина мамлакатларда шоли энг қадимги озиқ-овқаг махсулотларидан бири ҳисобланади. У Хитой, Ҳиндистон, Япония, Покистон, Индонезия, Ветнам ва айниқса, тропик мамлакатлар аҳолисининг асосий озиқ-овқат маҳсулотидир. Гуруч одам организми учун юқори сифатлилиги ва тез ҳазм бўлиши билан ажралиб туради. Унинг таркибида организм учун керак буўган озиқ моддалар: оқсил, фосфорли бирикмалар ва витаминлар мавжуд. Шоли ернинг мелиоратив холатини яхшиловчи қимматли ўсим-лик. жумласира киради. Шолипояларга узоқ вақт сув бостириб қўйиш туфайли шўри ювилади Натижада бундай ерларга ғўза ва бошқа экинлар экиш имконияти туғилади,

Тупроқ озиқа мароми, уни бошқариш усуллари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.Долимова
Nashr etilgan yili:
216
Yaratilgan vaqti:
2017-05-22 14:30:23
Озиқ моддалар ва сув тупроқ унумдорлигининг асосий элементлари ҳисобланади. Ўсимликларнинг озиқ элементларга талабчанлиги экинларнинг турига, навига, ҳосилдорлигига боғлиқ. Ўсимликларнинг озиқ моддаларга талабини қондириш деҳқончиликдаги асосий масалалардан бири ҳисобланади. Ўсимликлар озиқ моддаларни тупроқдан, атмосферадан, гидросферадан ва ёруғлик, иссиқликни эса фазодан олади. Ўсимликлар ҳаётида озиқланиш энг муҳим омиллардан ҳисобланади. Озиқланиш - ҳар қандай тирик организмнинг, шу жумладан, ўсимликларнинг ҳам ўсиш ва ривожланиш асосидир. Ўсимликлар қанча нормал озиқланса, шунча яхши ўсади ва ривожланади. Барча ўсимликларнинг нормал ўсиши ва ривожланиши учун ёруғлик, иссиқлик, сув ва ҳаво қанча зарур бўлса, озиқ моддалар ҳам шунча зарурдир.

Органик оламни эволюция хақида ЖАН. Б. ЛАМАРК таьлимоти


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.Собиров
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-05-22 14:28:31
Мазкур рефератда асосий билимлар хаторига Дарвиннинг маданий ўсимликлар, хонаки хайвонларнинг хилма-хиллиги, келиб чиқиши, ўзгарувчанлик, ирсият, сунъий танлаш, яшаш учун кураш, табиий танланиш, тур пайдо бўлиши, организмлардаги мосланишлар, уларнииг хосил бўлиши хақидаги тушунчалар киритилган. Органик олам эволюцияси хозирги замон биология фанининг ютухлари, яъни микро эволюция асослари эволюциянинг бошлангич материали, бирлиги, ходисаси, омиллари, табиий танланиш хиллари хақидаги билимлар шулар жумласидандир. Сиз бу билимларни ўзлаштирибгина колмай, балки улардан амалиётда фойдаланиш кўникмаларига хам эга бўлишингиз керак. Кадимги Шарк мамлакатларида. Тирик табиат хақидаги тасаввурлар эрамиздан бир неча минг йил олдин кадимги Миср, Хитой, Хиндистонда пайдо бўлган

Ерда ҳаётнинг пайдо бўлиши ҳақида А.И.Опарин назарияси


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ф.Исмонжонов
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-05-22 14:27:05
Ерда ҳаётнинг пайдо бўлиши ҳақида А.И.Опарин назарияси И. Опарин томонидан 1924 йилда таклиф этилган. Бу фараз Ерда ҳаёт анорганик моддаларнинг абиоген молекуляр эволюцияси натижасида пайдо бўлган деб тушунтиради. Опарингача ҳаётнинг келиб чикиши муаммосини экспериментал фанлар усули билан ечиш мумкин-лигини ҳеч ким хаёлига ҳам келтирмаган эди. Табиатшунос олимларнинг эътироф этишича Қуёш системасининг бошқа сайёралари каби Ер бун-дан тахминан 4,5—7,0 миллиард йил олдин ҳосил бўлган.

Маккажўхори етиштириш технологияси


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Тоштемиров
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-05-20 16:17:38
Ем-хашак етиштиришдаги долзарб муаммоларни ҳал этиш учун озуқа тайёрлаш, сақлаш, қайта ишлаш ва фойдаланишда такомиллашган технологияларни ишлаб чиқаришга жорий этиш муҳим аҳамият касб этади. Чорвачилик учун асосий озуқа манбалари дала ва табиий ўтлоқлардаги озуқабоп ўсимликлардир. Шунингдек, озуқа сифатида далачилик қолдиқлари (сомон, похол, овқатбоп дон ва техника экинларини қайта ишлаш чиқиндилари)дан фойдаланилади. Озуқа балансида микробиологик ва кимё саноатлари маҳсулотлари маълум ўрин тутади. Булар озуқабоп хамиртуруш, аминокиалоталар, витаминлар, ферментлар ва бошқа биологик фаол моддалардир, бу моддалар табиий озуқалар тўйимлилигини ошириш мақсадида ҳайвонлар рационларига қўшиб берилади. Ўсимликлардан тайёрланган озуқалар умумий озуқа балансининг асосий қисмини ташкил этади, яъни уларга озуқа бирлигининг 95 фоизи тўғри келади. Шунинг учун чорвачилик озуқа базасини мустахкамлашда далаларда ва яйловларда ем хашак етиштириш мухим хал қилувчи аҳамиятга эга.

Фермер хўжалигида ерга асосий ишлов бериш технологияси


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
О.Араббоев
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-05-20 16:16:42
Олиб бориладиган илмий тадқиқотларда турли тупроқ-иқлим шароитларда қишлоқ хўжалик экинларидан юқори ва сифатли хосил олишнинг илгор ресурурс тежамкор технологияларни яратиш ва уларни ишлаб чиқаришга жорий этишни таказо этади

Элита ва юқори сифатлир уруғларни етиштириш усуллари. Уруғларни сақлаш, хужжатлаштириш ва сотиш


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
И.Набизода
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-05-20 16:15:53
Фан ютуқлари ва ишлаб чиқариш илғорларининг тажрибасидан маълумки, замонавий, тўғри ташкил қилинган уруғлик экинлар Ҳосилдорлигини 25-30% гача оширади. Шу билан бирга экинларнинг Ҳосилдорлиги қўлланилаётган технология савиясига Ҳамда навларни тўгри танлаш ва экиш учун фойдаланаётган уруғ сифатига боғлиқдир. Шу йўл билан етиштирилаётган қўшимча Ҳосил Ҳеч қандай харажатларсиз олинади ва катта иқтисодий самара беради

Талабаларининг педагогик амалиётни ташкил этиш ва ҳисоботни бажариш бўйича амалий дастур


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-05-20 16:13:12
Республикамизда таълим соҳасида Мустақиллик йилларида анча ютуқларга эришилди. Давлатимизнинг равнақига ўз хиссасини қўшадиган ёш мутахассисларни тайёрлашда қишлоқ хўжалиги олий ўқув юртларида замонавий талабларга жавоб берадиган, Серқирра билимларга, янги технологиялар бўйича кўникмаларга эга мутахассисларни шакллантирадиган фанларнинг орасида Касб таълими йўналишларининг ўқув режаларига Талабаларининг педагогик амалиётни ташкил этиш ва ҳисоботни бажариш бўйича амалий дастури ҳам киритилган.

Dehqonchilik ilmiy izlanish asoslari bilan» fanidan tajriba va amaliy mashg’ulotlarni bajarish uchun uslubiy ko’rsatma


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Г.Урунбаева, Х.Жўраева
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2014
Nashriyot:
AndQXI
Sahifalar soni:
128
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-05-20 16:10:48
"Деҳқончилик фанидан лаборатория ва амалий машғулотлар ўтказиш бўйича тайёрланган ушбу услубий қўлланма янги Давлат таълим стандартига асосан “Деҳқончилик” фани бўйича қабул қилинган намунавий ўқув дастурлар асосида ҳамда шу фанларни ўқитиш бўйича тўпланган тажрибалар, шунингдек, қишлоқ хўжалиги мутахассислари олдига қўйилган долзарб масалаларни ҳисобга олган ҳолда тайёрланган. Деҳқончилик фанидан лаборатория ва амалий машғулотлар ўтказиш бўйича тузилган ушбу ушбу услубий қўлланмада: тупроқ структураси, тупроқ қаттиқ қисмининг ҳақиқий солиштирма ҳажмий массаларини аниқлаш, ҳайдалма қатлам тузилишини ва тупроқни сув хоссаларини ўрганиш, тупроқнинг технологик хоссаларини аниқлаш, бегона ўтлар ва уларнинг деҳқончиликдаги зарари ҳамда уларни ҳисобга олиш усуллари ва қарши курашиш тадбирлари, гербицидлардан фойдаланиш, экинларни алмашлаб ва навбатлаб экиш, деҳқончилик тизими билан боғлиқ масалалар ўрин олган. Шунингдек, талабаларни мустақил ишлашлари учун тегишли топшириқлар, вазифалар ва назорат саволлари ҳам берилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit