Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Типик бўз тупроқлар шароитида ғўза ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига органоминерал чиқиндилардан тайёрланган компостларнинг таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдумаликов Жасурбек Кучкарович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
631.4: 633.51: 631.82
Yaratilgan vaqti:
2019-08-12 14:17:38
Тадқиқотнинг мақсади органик чиқиндилардан товуқ гўнги, чучук сув ҳавзаси чўкиндиси ил ва фосфогипс асосида компост тайёрлаш технологиясини ишлаб чиқиш ҳамда ушбу компостларнинг ғўза ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги, толанинг технологик ҳусусиятлари ва тупроқ унумдорлигига таъсирини аниқлашдан иборат.

Картошка ҳосилдорлигига турли қатор оралиқлари ва парваришлаш тадбирларининг таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Алимарданов Олим Туйлиевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
631.51+635.21
Yaratilgan vaqti:
2019-08-12 14:13:10
Тадқиқотнинг мақсади эртаги ва иккиҳосилли экинлар сифатида турли парваришлаш тадбирлари ва қатор оралиқлари кенглигида ўстирилган картошка ўртатезпишар навларининг ўсиши, ривожланиши, тупроқ физик ва сув хоссалари ҳамда ҳосилнинг шаклланиши, товар ва уруғбоп ҳосилдорликка таъсирини ўрганиб юқори, сифатли ва арзон ҳосилни таъминловчи тадбирлар тизимини ишлаб чиқишдан иборат.

Австралия ғўза намуналарининг янги селекцион ашё яратишдаги аҳамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тураева Дилфуза Бахтиёровна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎТ: 633.511.631:52:632
Yaratilgan vaqti:
2019-08-03 12:15:15
Тадқиқотнинг мақсади ғўзанинг келиб чиқиш марказларидан бири бўлган Австралиядан келтирилган намуналарни ўзаро ва маҳаллий навлар билан чатиштиришдан олинган дурагай популяциялари асосида янги тезпишар, тола ҳосилдорлиги юқори ҳамда вилтга бардошли бўлган селекцион ашёлар яратишдан иборат.

Қорақалпоғистон шароитида полиз экинларининг сўрувчи зараркунандаларига қарши уйғунлашган ҳимоя қилиш тизимини яратиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ешмуратов Эльбрус Ғайбуллаевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
635.6+632+632.937+632.934
Yaratilgan vaqti:
2019-08-03 12:09:32
Тадқиқотнинг мақсади Қорақалпоғистон шароитида экиб ўстирилаѐтган полиз экинларига зарар етказаётган сўрувчи зараркунандалар ва уларнинг табиий кушандаларининг тур таркибини аниқлаб, ўзаро муносабатларига баҳо беришдан ҳамда уларга қарши кураш олиб бориш учун самарали усул ва воситалар мажмуини яратишдан иборат.

Барг ташхиси асосида кузги буғдойни азотли ўғитлаш меъёрларини асослаш (Хоразм вилоятининг суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқлари шароитида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хаитбаева Жамила Умаровна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎТ 633.1:631.84/.675 (575.171)
Yaratilgan vaqti:
2019-08-01 12:10:41
Тадқиқотнинг мақсади Хоразм вилоятининг суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқларида кузги буғдойда минерал ўғитлар меъёрларининг самарадорлигини аниқлаш ва моделлаштириш ҳамда барг ташхиси асосида кузги буғдойда азот ўғитини мақбул қўллаш меъёрларини ишлаб чиқишдан иборат.

Лалми типик бўз тупроқларнинг ҳозирги ҳолати ва улардан самарали фойдаланиш йўллари (Ғаллаорол тумани тупроқлари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мураткасимов Алишер Саттарович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎТ: 631.43:631.432:631.559
Yaratilgan vaqti:
2019-08-01 12:04:05
Тадқиқотнинг мақсади Ғаллаорол тумани лалми типик бўз тупроқларининг ҳозирги ҳолатига эрозиянинг таъсири ҳамда абсорбентлар, органик ва минерал ўғитлар, биопрепаратларни қўллаш орқали тупроқда табиий намликдан самарали фойдаланиш агротехнологияларини ишлаб чиқишдан иборат.

Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти ғаллаорол илмий-тажриба станцияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хайдаров Бекмурод Дўсиярович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎТ: 633.11:631.5
Yaratilgan vaqti:
2019-07-12 17:50:22
Тадқиқотнинг мақсади; лалмикорликнинг қир-адирлик ҳудудларида тупроққа ишлов беришнинг турли технологияларини таққослаган ҳолда, илғор ресурстежамкор “Нуль- no till технология” қўллашни кузги, баҳорги буғдойнинг ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги ва дон сифатига таъсирини аниқлашдан иборат.

Алмашлаб экиш тизимларида сабзавот ва такрорий экинларнинг тупроқ унумдорлиги, ғўза ҳамда ғалла ҳосилдорлигига таъсири (Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида)


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
РАСУЛОВА ФЕРУЗАХОН ҒОФИРОВНА
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎТ 631.112:633.51:635
Yaratilgan vaqti:
2019-07-12 17:46:17
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунѐ бўйича бугунги кунда 58,2 млн. гектарда сабзавот, 19,2 млн. гектарда картошка экилиб, сабзавот экинлари етиштириш Хитойда 580,7 млн.т, Ҳиндистонда 121,1 млн.т, картошка Россияда 34 млн.т, Ҳиндистонда 46 млн.т, ташкил этади. Шунингдек, «223,5 млн.гектарда буғдой, 25,2 млн. гектарда ғўза, 121,5 млн.гектарда соя, 12,6 млн.гектарда мош экилиб, сабзавотлардан 1 млрд. 150 млн.т, картошкадан 376,8 млн.т, буғдойдан 735,8 млн.т, пахтадан 25,0 млн.т, соядан 334,9 млн.т. ҳосил етиштирилмоқда»1. Ушбу мамлакатларда экинлардан юқори ва сифатли ҳосил олиш, ҳамда тупроқ унумдорлигини экинларни алмашлаб экиш ҳисобига сақлаш ва оширишга қаратилган.

Ўсимликларни ҳимоя қилишда озиқовқат ва атроф мухит ҳавфсизлигини таъминлаш муаммолари ва истиқболлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-07-03 16:13:42
Мазкур тўпламда Республикамизда ўсимликларни ҳимоя қилишда озиқ-овқат ва атроф мухит ҳавфсизлигини таъминлаш муаммолари ечимига бағишланган мавзулардаги талаба-ѐшлари, таянч докторант, докторант ва мустақил изланувчилари томонидан тайѐрланган мақола ва тезислар келтирилган.

КХКларда қишлоқ хўжалик экинларининг касалликлари ва заракунандалари хамда уларга қарши кўраш мавзусини кластeр стратeгиясидан фойдаланиб ўқитиш услубини ишлаб чиқиш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдуллаeва Гулзода
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-iqtisodiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
NamMQI
Sahifalar soni:
32
Yaratilgan vaqti:
2019-06-27 08:35:50
Битирув малакавий иши вароқ тушунтирув ёзуви ва вароқ чизма қисмидан иборат.Тушунтирув ёзуви кириш,умумий қисм,технологик,методик қисм,малакавий ишнинг самарадорлиги,хаёт фаолияти хавфсизлиги,хулоса хамда фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit