Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ўзбек бадиий насрининг лингво-услубий шаклланиш асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Умурқулов Бекпўлат
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УДК:811.512.133’38 (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2020-12-25 10:36:14
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек бадиий нутқининг лингво-услубий хусусиятларини бадиий наср материаллари асосида ўрганишдан иборат.

Ўткир Ҳошимов асарлари тилининг лингвопоэтик ва лингвомаданий хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Муқимова Зоҳида Расуловна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УЎК:811.512.133:81’1(092)Ҳошимов (043,3)
Yaratilgan vaqti:
2020-11-30 12:56:56
Тадқиқотнинг мақсади Ўткир Ҳошимов асарларидаги поэтик актуаллашган лексик бирликлар, тасвирий воситаларни белгилаш ҳамда адиб асарларида қўлланган лингвомаданий бирликларни тадқиқ этиш орқали ёзувчининг тилдан фойдаланиш маҳоратини ҳамда бу орқали унинг ўзбек адабий тили ривожига қўшган ҳиссасини аниқлашдан иборат.

Ўзбек тилининг дейктик бирликлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Давлатова Раъно Ҳайдаровна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УДК:’811.512.133’367.626(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2020-11-27 15:36:42
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилининг ишора бирликларини аниқлаш ва прагматик табиатини очиб бериш, дейктик бирликларни ишора объектига кўра таснифлаш, дейксис ҳодисасини функционал-семантик майдон нуқтаи назаридан ўрганиш, унинг ифодаланиш усуллари ва воситаларини аниқлашдан иборат.

Ona tili 10-sinf


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Baxtiyor Mengliyev, Sharofat Toshmirzayeva, Saodat Atoyeva, Saida Majidova, Dilfuza Mannopova
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
O'qituvchi
Sahifalar soni:
96
UDK raqami:
UO‘K 811.512.133(075.3)
Yaratilgan vaqti:
2020-09-29 16:56:50
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 10 - sinfi uchun darslik. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tavsiya etilgan.

Ona tili 11-sinf


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Baxtiyor Mengliyev, Sharofat Toshmirzayeva,   Saodat Atоyeva, Saida Majidova
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
O'qituvchi
Sahifalar soni:
96
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-09-29 16:53:57
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 11- sinfi uchun darslik. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tavsiya etilgan.

Topics on defectology workbook II


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Borasheva A., Djumamuratova G., Kunnazarova G.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nukus
Sahifalar soni:
64
UDK raqami:
3084
Yaratilgan vaqti:
2020-07-06 21:47:40
This manual (workbook) is designed for Defectology students who study English as a foreign language. The aim of manual is to teach foreign language with the help of reading texts on specialty with terminology which is used in the field of Defectology, with tasks for developing speaking, reading and writing skills.

Ўзбек тили иш юритиш терминологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Садинова Нафиса Усмановна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УЎК:811.512.133’373.46:35.077 (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2020-07-03 23:01:01
Тадқиқотнинг мақсади: Ўзбек тили иш юритиш терминологиясининг шаклланиш ва ривожланиш тарихи, шаклланиш манбаларини, ҳужжатлар тили ва услубини ўрганиш орқали соҳа терминларини тартибга солиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

O‘qituvchi nutqi mutolaa san’ati kursining maqsad va vazifalari. Nutq madaniyati tarixi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S.Jalilov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NDPI tipografiya
Sahifalar soni:
115
Yaratilgan vaqti:
2020-06-29 18:23:19
Nutq madaniyati fani o‘zbek tilshunosligining o‘ziga xos amaliy sohasidir. U tilshunoslikning nazariy kurslaridan olingan bilimlarga suyangan holda to‘g‘ri va chiroyli nutq tuzish yo‘llarini o‘rgatadi. U til, til normalari, nutq, nutqning sifatlari, nutqiy uslublar, nutqda uchrashi mumkin bo‘lgan kamchilik va xatolar, nutqning talaffuziga doir muammolar yuzasidan bahs yuritadi. Nutq madaniyati fan sifatida o‘z tekshirish obyekti va vazifalariga ega. Uning tekshirish predmeti nutqning til qurilishi, adabiy til normalari va nutqning kommunikativ (aloqa uchun kerakli) fazilatlaridir. Nutq madaniyati nazariyasida til normasi markaziy tushunchadir.

Sоddа gаp sintaksisini o`qitishdа innоvаtsiyalаr


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
R.Sayfullayeva, M.Abuzalova, G.Toirova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
79
Yaratilgan vaqti:
2020-05-20 09:26:52
Ushbu qo`llanmada sоddа gаp qоlipi vа uning ichki turlаri хususidа nаzаriy fikr yuritilgаn hоldа uni o`qitishdа tа’lim jаrаyonini sifаtli tаshkil etish, tаlаbаlаr оngigа bilim, ko`nikmа vа mаlаkаlаrni singdirishdа yangicha yondashish usullari, grafik organayzerlardan foydalanish xususidа mulоhаzа yuritilgаn. Qo`llanma 5120100 – filоlоgiya vа tillаrni o`qitish (o`zbek tili) tа’lim yo`nаlishi bаkаlаvrlаrigа mo`ljаllаngаn “Hоzirgi o`zbek tili” fаnini o`qitishdа tа’limgа innоvаtsiоn yondаshuv, mаvzulаrni ilg`оr pedаgоgik teхnоlоgiyalаr аsоsidа sаmаrаli o`rgаtish muаmmоlаrini yechishgа qаrаtilаdi.

Ўзбек тили антропонимларининг имловий, луғавий, ва лаҳжавий вариантлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Собирова Саодатжон
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
84
Yaratilgan vaqti:
2020-04-27 13:21:14
Ўзбек тилшунослигининг ономастика соҳаси унинг бошқа соҳаларига нисбатан кейинроқ шаклланиб бошлаган. Умуман, ономастика тилдаги атоқли отларни ўрганувчи тилшуносликнинг бир бўлимидир. Ўзбек тилидаги атоқли отларнинг луғавий тизими ниҳоятда бой ва серқирра бўлиб, унинг айрим типлари монографик планда қониқарли даражада ўрганилган
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit