Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Topics on defectology workbook II


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Borasheva A., Djumamuratova G., Kunnazarova G.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nukus
Sahifalar soni:
64
UDK raqami:
3084
Yaratilgan vaqti:
2020-07-06 21:47:40
This manual (workbook) is designed for Defectology students who study English as a foreign language. The aim of manual is to teach foreign language with the help of reading texts on specialty with terminology which is used in the field of Defectology, with tasks for developing speaking, reading and writing skills.

Ўзбек тили иш юритиш терминологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Садинова Нафиса Усмановна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УЎК:811.512.133’373.46:35.077 (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2020-07-03 23:01:01
Тадқиқотнинг мақсади: Ўзбек тили иш юритиш терминологиясининг шаклланиш ва ривожланиш тарихи, шаклланиш манбаларини, ҳужжатлар тили ва услубини ўрганиш орқали соҳа терминларини тартибга солиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

O‘qituvchi nutqi mutolaa san’ati kursining maqsad va vazifalari. Nutq madaniyati tarixi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S.Jalilov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NDPI tipografiya
Sahifalar soni:
115
Yaratilgan vaqti:
2020-06-29 18:23:19
Nutq madaniyati fani o‘zbek tilshunosligining o‘ziga xos amaliy sohasidir. U tilshunoslikning nazariy kurslaridan olingan bilimlarga suyangan holda to‘g‘ri va chiroyli nutq tuzish yo‘llarini o‘rgatadi. U til, til normalari, nutq, nutqning sifatlari, nutqiy uslublar, nutqda uchrashi mumkin bo‘lgan kamchilik va xatolar, nutqning talaffuziga doir muammolar yuzasidan bahs yuritadi. Nutq madaniyati fan sifatida o‘z tekshirish obyekti va vazifalariga ega. Uning tekshirish predmeti nutqning til qurilishi, adabiy til normalari va nutqning kommunikativ (aloqa uchun kerakli) fazilatlaridir. Nutq madaniyati nazariyasida til normasi markaziy tushunchadir.

Sоddа gаp sintaksisini o`qitishdа innоvаtsiyalаr


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
R.Sayfullayeva, M.Abuzalova, G.Toirova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
79
Yaratilgan vaqti:
2020-05-20 09:26:52
Ushbu qo`llanmada sоddа gаp qоlipi vа uning ichki turlаri хususidа nаzаriy fikr yuritilgаn hоldа uni o`qitishdа tа’lim jаrаyonini sifаtli tаshkil etish, tаlаbаlаr оngigа bilim, ko`nikmа vа mаlаkаlаrni singdirishdа yangicha yondashish usullari, grafik organayzerlardan foydalanish xususidа mulоhаzа yuritilgаn. Qo`llanma 5120100 – filоlоgiya vа tillаrni o`qitish (o`zbek tili) tа’lim yo`nаlishi bаkаlаvrlаrigа mo`ljаllаngаn “Hоzirgi o`zbek tili” fаnini o`qitishdа tа’limgа innоvаtsiоn yondаshuv, mаvzulаrni ilg`оr pedаgоgik teхnоlоgiyalаr аsоsidа sаmаrаli o`rgаtish muаmmоlаrini yechishgа qаrаtilаdi.

Ўзбек тили антропонимларининг имловий, луғавий, ва лаҳжавий вариантлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Собирова Саодатжон
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
84
Yaratilgan vaqti:
2020-04-27 13:21:14
Ўзбек тилшунослигининг ономастика соҳаси унинг бошқа соҳаларига нисбатан кейинроқ шаклланиб бошлаган. Умуман, ономастика тилдаги атоқли отларни ўрганувчи тилшуносликнинг бир бўлимидир. Ўзбек тилидаги атоқли отларнинг луғавий тизими ниҳоятда бой ва серқирра бўлиб, унинг айрим типлари монографик планда қониқарли даражада ўрганилган

ЎТИЛда ифодаланган омонимларнинг бошқа тармоқ луғатлари билан қиёсий таҳлили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рўзметова Нилуфар
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
86
Yaratilgan vaqti:
2020-04-27 13:19:15
Маънавиятни шакллантиришга бевосита таъсир қиладиган муҳим ҳаётий омиллардан бири - бу таълим тарбия тизимидир. Шунинг учун ҳам мустақилликнинг дастлабки йилларданоқ бутун мамлакат миқёсида таълим ва тарбия, илм-фан, касбҳунар ўргатиш тизимларини тубдан ислоҳ қилишга ниҳоятда катта зарурат сезила

Ислом Каримов асарларининг тили ва услуби


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рўзметова Меҳриё
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
76
Yaratilgan vaqti:
2020-04-27 13:08:51
Ислом Каримов мустақил Ўзбекистон давлатининг асосчиси, замонавий ўзбек нотиқлик санъатининг ёрқин намояндаси, атоқли давлат арбоби, моҳир сўз санъаткори, етук олим еди.

O‘zbek tilining amaliy grammatikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-31 12:29:11
“O‘zbek tili amaliy grammatikasi” fani quyidagi masalalarni qamrab oladi: 1. Hozirgi o‘zbek adabiy tili, til sathlari va qonuniyatlari, adabiy merosimizni chuqur o‘rgatish asosida tilimizning boy imkoniyatlarini yoshlar ongiga singdirish. 2. Tildan to‘g‘ri va oqilona foydalanishga o‘rgatish. 3. Yoshlarni mustaqil fikr, keng tafakkur va erkin mushohada egasi qilib tarbiyalash. 4. Ularni muttasil kitob mutolaasiga odatlantirish, badiiy asarlar o‘qishga qiziqtirish, shu asosda ularning so‘z boyligini oshirish. 5. Talabalarning og‘zaki va yozma nutqini o‘stirish, ifoda imkoniyatlarini kengaytirish va savodxonlik darajasini oshirish. 6. Muloqot madaniyati va nutq tadbirkorligini tarkib toptirish va rivojlantirish. 7. Darsda qo‘yilgan muammolar yechimini izlashga o‘rgatish.

Ona tili”dan mashq va topshiriqlarni takomillashtirish texnologiyalari (7-sinf darsligi misolida)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Urazbayeva D.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
NDPI Tipografiya
Sahifalar soni:
87
Yaratilgan vaqti:
2020-03-26 16:00:09
“Ona tili” darsliklaridagi mashq va topshiriqlarni tahlil qilish, darsliklar yaratishning huquqiy,konseptual asoslari, umumta‘lim maktablari uchun yangi avlod darsliklarining mazmunini o rganish, mavjud mashq va topshiriqlarni tahlil qilish, ularni to‗ldirish, yangilash, elektron dasturlar uchun elektron daftarlar yaratish texnologiyalarini o‗rganib chiqqan holda elektron mashq va topshiriqlar yaratish, mavzuga doir ilmiy-metodik tavsiyalar tayyorlashdan iborat.

O’zbek tili fonetikasini o’rgatishning zamonaviy usullari (Qoraqalpog’istondagi Turkman maktablari misolida)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Kilicheva M.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
NDPI Tipografiya
Sahifalar soni:
72
Yaratilgan vaqti:
2020-03-26 15:57:03
O’quvchilarning dars va darsdan tashqari mashg’ulotlar jarayonida og’zaki nutq ko’nikma va malakalarini rivojlantirish usullarini aniqlash, pedagogika, psixologiya fanlari yutuqlariga tayangan holda o’zbek tili fonetikasini o’rgatishning o’ziga xos tizimini ishlab chiqishdan iborat.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit