Filtrlar

Aruz vazni


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.Qurbonov
Yaratilgan vaqti:
2021-12-24 13:29:56
Aruz Sharq xalqlari adabiyotida juda qadimiy tarixga ega vazn bo’lib, dastlab arab adabiyotida vujudga kelgan. IX asrdan boshlab aruz fors-tojik adabiyotida ham asosiy vaznga aylandi. Aruzning turkiy xalqlar adabiyotiga kirib kelishi XI asrga to’g’ri keladi.

Нутқ буйруқларини таниш алгоритмлари ва аппарат-дастурий платформасини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шукуров Камолиддин Эльбобо ўғли
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
УДК 004.934.2
Yaratilgan vaqti:
2021-12-21 18:05:01
Ўзбек тили нутқ сигналларини танишнинг тезкор алгоритмлари, нутқ буйруқлари орқали овозли бошқарув интерфейсини ишлаб чиқиш ва аппарат-дастурий платформада амалга ошириш

Hozirgi o'zbek adabiy tili


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qo‘ziyev Umidjon Yandashaliyevichning
Yaratilgan vaqti:
2021-12-21 14:23:31
Ushbu o’quv-uslubiy majmuada “Hozirgi o‘zbek adabiy tili” kursining maqsad va vazifasi, ma’ruzalarning qisqacha mazmuni, seminar mashg’ulotlarini o’tish namunalari va tarqatma materiallar, mustaqil ta’lim mavzulari va topshiriqlar, talabalar bilimlarini joriy va oraliq nazorat qilish uchun savollar, testlar banki, fanga oid terminlarning qisqacha glossariysi, tavsiya etiladigan ilmiy va xorijiy adabiyotlar ro’yxati berilgan. O’quv rejasidagi har bir dars soati uchun mavzuga oid aniq tavsiyalar berilgan.

Ўзбек медиаматнларининг прагмалингвистик тадқиқи (газета матнлари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сабирова Мухлиса Кадамовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
УЎК: 821.512.133’1:070.432
Yaratilgan vaqti:
2021-12-20 15:04:21
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилидаги газета медиаматнларининг лингвопрагматик хусусиятларини тадқиқ этишдан иборат.

Образли тафаккур ва ўзбек болалар нутқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ахмедова Нилуфар Сафаровна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
УЎК: 811.512.133’233:373.2(043,3)
Yaratilgan vaqti:
2021-12-20 14:57:50
Тадқиқотнинг мақсади образли тафаккур асосида воқеланган ўзбек болалар нутқининг лингвистик хусусиятларини ёритишдан иборат.

O'zbek tili elektron korpusining kompyuter modellari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
811.512.133-115
Yaratilgan vaqti:
2021-12-14 16:09:18
Tadqiqotning maqsadi o'zbek tili elektron korpusini yaratishning konseptologik modellarini tuzish hamda lingvistik annotatsiyalangan til korpusi uchun kompyuter texnologiyalari metodlaridan foydalanishning samarali usullarini ishlab chiqishdan iborat.

Badiiy matnning lisoniy tahlili


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yuldasheva Sh.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2021
Nashriyot:
NDPI tipografiya
Sahifalar soni:
97
Yaratilgan vaqti:
2021-12-04 11:15:29
Badiiy matnning lisoniy tahlili kursining asosiy maqsadi badiiy matndagi badiiy ma'no va badiiy mazmunni aniqlash asosida lingvopoetik butunlik sifatidagi matnni baholashdan iborat bo’lmog'i lozim.

“Туркий тиллар учун электрон таржиманинг моделлари ва алгоритмлари (ўзбек тилидан қорақалпоқ тилига таржима мисолида)”


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абидова Шахноза Баходировна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
УДК: 510.5, 519.768.2
Yaratilgan vaqti:
2021-07-29 06:41:02
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилидан қорақалпоқ тилига таржимани амалга оширишнинг моделлари ва алгоритмлари, икки тилли электрон луғат учун маълумотлар базасини қуриш ҳамда дастурий мажмуасини ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбек тилидаги диалогик нутқнинг лингвопрагматик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Каримова Ферузахон Сайфуддиновна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
УЎК: 811.512.133’276 (0433)
Yaratilgan vaqti:
2021-07-29 06:11:59
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилидаги диалогик нутқнинг лингвопрагматик хусусиятларини аниқлаш, унинг самарали амалга ошишида лингвопрагматик омилларнинг ижтимоий ва психологик омиллар билан уйғунлашувини ёритишдан иборат.

Ўзбек тилида дефектология терминлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Урунова Захро Низомитдиновна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
УЎК: 811.512.133’373.46:376(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2021-07-12 14:56:37
Тадқиқотнинг мақсади дефектологик тушунча ва терминларнинг шаклланиш тарихи, прототерминлар, ўзбек тили “дефектология” терминологик майдонининг лексик-семантик хусусиятлари, дефектология терминосистемасининг бойиш манбалари, уларнинг структурал-ясалиш хусусиятлари ва такомиллаштириш масалаларини очиб беришдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit