Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

O‘qituvchi nutqi mutolaa san’ati kursining maqsad va vazifalari. Nutq madaniyati tarixi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S.Jalilov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NDPI tipografiya
Sahifalar soni:
115
Yaratilgan vaqti:
2020-06-29 18:23:19
Nutq madaniyati fani o‘zbek tilshunosligining o‘ziga xos amaliy sohasidir. U tilshunoslikning nazariy kurslaridan olingan bilimlarga suyangan holda to‘g‘ri va chiroyli nutq tuzish yo‘llarini o‘rgatadi. U til, til normalari, nutq, nutqning sifatlari, nutqiy uslublar, nutqda uchrashi mumkin bo‘lgan kamchilik va xatolar, nutqning talaffuziga doir muammolar yuzasidan bahs yuritadi. Nutq madaniyati fan sifatida o‘z tekshirish obyekti va vazifalariga ega. Uning tekshirish predmeti nutqning til qurilishi, adabiy til normalari va nutqning kommunikativ (aloqa uchun kerakli) fazilatlaridir. Nutq madaniyati nazariyasida til normasi markaziy tushunchadir.

Ўзбек тили антропонимларининг имловий, луғавий, ва лаҳжавий вариантлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Собирова Саодатжон
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
84
Yaratilgan vaqti:
2020-04-27 13:21:14
Ўзбек тилшунослигининг ономастика соҳаси унинг бошқа соҳаларига нисбатан кейинроқ шаклланиб бошлаган. Умуман, ономастика тилдаги атоқли отларни ўрганувчи тилшуносликнинг бир бўлимидир. Ўзбек тилидаги атоқли отларнинг луғавий тизими ниҳоятда бой ва серқирра бўлиб, унинг айрим типлари монографик планда қониқарли даражада ўрганилган

ЎТИЛда ифодаланган омонимларнинг бошқа тармоқ луғатлари билан қиёсий таҳлили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рўзметова Нилуфар
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
86
Yaratilgan vaqti:
2020-04-27 13:19:15
Маънавиятни шакллантиришга бевосита таъсир қиладиган муҳим ҳаётий омиллардан бири - бу таълим тарбия тизимидир. Шунинг учун ҳам мустақилликнинг дастлабки йилларданоқ бутун мамлакат миқёсида таълим ва тарбия, илм-фан, касбҳунар ўргатиш тизимларини тубдан ислоҳ қилишга ниҳоятда катта зарурат сезила

Ислом Каримов асарларининг тили ва услуби


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рўзметова Меҳриё
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
76
Yaratilgan vaqti:
2020-04-27 13:08:51
Ислом Каримов мустақил Ўзбекистон давлатининг асосчиси, замонавий ўзбек нотиқлик санъатининг ёрқин намояндаси, атоқли давлат арбоби, моҳир сўз санъаткори, етук олим еди.

O‘zbek tilining amaliy grammatikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-31 12:29:11
“O‘zbek tili amaliy grammatikasi” fani quyidagi masalalarni qamrab oladi: 1. Hozirgi o‘zbek adabiy tili, til sathlari va qonuniyatlari, adabiy merosimizni chuqur o‘rgatish asosida tilimizning boy imkoniyatlarini yoshlar ongiga singdirish. 2. Tildan to‘g‘ri va oqilona foydalanishga o‘rgatish. 3. Yoshlarni mustaqil fikr, keng tafakkur va erkin mushohada egasi qilib tarbiyalash. 4. Ularni muttasil kitob mutolaasiga odatlantirish, badiiy asarlar o‘qishga qiziqtirish, shu asosda ularning so‘z boyligini oshirish. 5. Talabalarning og‘zaki va yozma nutqini o‘stirish, ifoda imkoniyatlarini kengaytirish va savodxonlik darajasini oshirish. 6. Muloqot madaniyati va nutq tadbirkorligini tarkib toptirish va rivojlantirish. 7. Darsda qo‘yilgan muammolar yechimini izlashga o‘rgatish.

Ona tili”dan mashq va topshiriqlarni takomillashtirish texnologiyalari (7-sinf darsligi misolida)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Urazbayeva D.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
NDPI Tipografiya
Sahifalar soni:
87
Yaratilgan vaqti:
2020-03-26 16:00:09
“Ona tili” darsliklaridagi mashq va topshiriqlarni tahlil qilish, darsliklar yaratishning huquqiy,konseptual asoslari, umumta‘lim maktablari uchun yangi avlod darsliklarining mazmunini o rganish, mavjud mashq va topshiriqlarni tahlil qilish, ularni to‗ldirish, yangilash, elektron dasturlar uchun elektron daftarlar yaratish texnologiyalarini o‗rganib chiqqan holda elektron mashq va topshiriqlar yaratish, mavzuga doir ilmiy-metodik tavsiyalar tayyorlashdan iborat.

O’zbek tili fonetikasini o’rgatishning zamonaviy usullari (Qoraqalpog’istondagi Turkman maktablari misolida)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Kilicheva M.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
NDPI Tipografiya
Sahifalar soni:
72
Yaratilgan vaqti:
2020-03-26 15:57:03
O’quvchilarning dars va darsdan tashqari mashg’ulotlar jarayonida og’zaki nutq ko’nikma va malakalarini rivojlantirish usullarini aniqlash, pedagogika, psixologiya fanlari yutuqlariga tayangan holda o’zbek tili fonetikasini o’rgatishning o’ziga xos tizimini ishlab chiqishdan iborat.

Qoraqalpog’istondagi o‘zbek shevalarida ko’makchilar». Ilmiy rahbar Yu.Ibragimov


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ibodullayeva Inobat
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
NDPI Tipografiya
Sahifalar soni:
86
Yaratilgan vaqti:
2020-03-26 15:51:21
Til birliklarining nutqiy vaziyat bilan bo’liq holda reallashuvchi pragmatik vazifalarini aniqlash muammosi yuzaga keldi. Dissertatsiyada mana shu muammo o’zbek xalq chevalaridagi ko‘makchilar va ularga vazifadosh kelishiklar misolida ilk bor tadqiq etilishi mavzuninng dolzarbligini belgilaydi.

Ўзбек тилида вариантдош бирликларнинг нутқий қўлланиши ва услубий хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Базарова Дилдор Бахроновна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
943.75(042)
Yaratilgan vaqti:
2020-03-13 18:56:41
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилида вариантдош бирликларнинг меъѐрий чегарасини белгилаш, уларнинг нутқий қўлланиши ва услубий хусусиятларини аниқлашдан иборат.

O‘quvchilarni badiiy asar mazmunini qayta hikoyalashga o’rgatishda ta’lim texnologiyalaridan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Salimova Shahnoza
Nashr etilgan yili:
2019
Yaratilgan vaqti:
2020-03-11 11:18:52
Mamlakatimizning har tomonlama ham iqtisodiy-ijtimoiy, ham madaniy-ma’rifiy jihatdan yuksalishida yoshlarning o‘rni benihoya kattadir. Shuning uchun ham prezidentimiz bugungi kunda ta’lim, fan va adabiyot sohasida ko’plab o’zgarishlar va yangilanishlarni olib bormoqda
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit