Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

O’zbek tilidagi ayrim gastronomik atamalarning yasalishi haqida


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Юсупова Моҳира Яқупбой қизи
Yaratilgan vaqti:
2019-09-10 11:22:29
Maqolada O’zbek tilidagi ayrim gastronomik atamalarning yasalishi haqida ma'lumotlar keltirilgan

XIX asr eski o‘zbek tilida o‘zlashmalar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Allaberganova Dilbarjon Atabekovna
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
87
Yaratilgan vaqti:
2019-07-06 14:26:25
Tilshunosligimizda o‘zlashma so‘zlarni lingvistik jihatdan o‘rganish hali o‘z yechimini to‘la topgan masala emas. Xususan, ularning etimologik jihati anchayin murakkab masala bo‘lishi bilan birga bu borada munozarali o‘rinlarga ko‘plab duch kelinadi. O‘zlashma so‘zlarning yasalish xususiyatlarini ular tarixan mansub bo‘lgan tillar xususiyatiga bog‘liq holda o‘rganmaslikning imkoni yo‘q.

Ta’lim tizimida nomshunoslik


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Allaberganova Adolat
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2019-07-06 14:21:38
O‘zbek adabiy tilini puxta egallagan madaniyatli kishilami tayyorlash barcha ta’lim sohasining asosiy vazifalaridan biridir. Bu vazifani muvaffaqiyatli hal etishda o‘zbek tili o‘qitishni hozirgi kun talablari darajasiga ko‘tarish muhim ahamiyatga egadir. Hozirgi zamonimiz uchun o‘ta dolzarb bo‘lgan - onomastik materiallarning umumta’lim maktablarida, akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida o‘qitish, ta’lim berish bilan bog‘liq muammolar borki, ular maxsus va jiddiy tadqiqot olib borishni talab qiladi.“Ta’lim tizimida nomshunoslik” mavzusidagi magistrlik dissertatsiyasida ana shunday masalalar yoritilganligi bilan ahamiyatlidir.

Atoqli otlarning leksik-grammatik guruhlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xusainova Laylo Ikramovna
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
102
Yaratilgan vaqti:
2019-07-06 14:08:21
Onomastika keyingi yillarda tilshunoslik fanining alohida sohasi sifatida yangi taraqqiyot bosqichiga ko’tarildi. Ushbu sohaning yirik tadqiqotchilari voyaga yetdi. Onomastika, ya’ni atoqli otlarning nazariy masalalariga, geografik obyektlarni hududiy jihatdan tadqiq etishga bag’ishlangan monografik kuzatishlar birin-ketin paydo bo’lmoqda, doktorlik va nomzodlik darajasida dissertatsiyalar yozilmoqda. Shunday bo’lsa ham, atoqli otlarning tarkibiy tahliliga bag’ishlangan ushbu tadqiqot ishimiz tilshunoslikdagi o’rganilishi dolzarb bo’lgan masalalardan hisoblanadi

Ўзбек тилшунослик терминларининг шаклланиши ва тараққиёти (умумий ўрта таълим мактабларининг дарсликлари асосида)


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эрматов Ихтиёр Ризоқулович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК: 811.512.133 (043.5)
Yaratilgan vaqti:
2019-07-01 11:08:09
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилшунослик терминларининг пайдо бўлиш манбалари ва шаклланиш босқичларини аниқлаш, ўзбек тилшунослик терминларининг умумтаълим мактаблари «Она тили» дарсликларида берилишини очиб беришдан иборат.

Ўзбек тили қўшимчалари тизимида мураккаб ва «кенгайган шакл»лар


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Уралов Азамат Бегнарович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК: 811.512.133 (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2019-07-01 11:02:49
Тадқиқотнинг мақсади морфем бирликларнинг келиб чиқиши, ўзаро муносабати, тилдаги ўрни, вазифаси, фарқли ва ўхшаш жиҳатларини аниқлаш, мураккаб ҳамда «кенгайган шакл»ларнинг лисоний хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Ўзбек тили ижтимоий-сиёсий терминларининг семантик-структур хусусиятлари ва лексикографик талқини


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шаропова Раъно Жахоновна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
943.75+413(038)
Yaratilgan vaqti:
2019-06-28 18:25:04
Тадқиқот мақсади ўзбек тили ижтимоий-сиѐсий терминларининг структур, семантик, ясалиш, лексикографик хусусиятларини аниқлаш, мавзуий гуруҳларини белгилашдан иборат.

ХХ асрнинг 20-йилларида Ўзбек тилшунослиги жараёни(«Маориф ва ўқитғучи» журнали материаллари асосида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Янгибаева Назира Гулмановна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.512,133 (09)«1920-1929» (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2019-06-12 16:29:22
Тадқиқотнинг мақсади. Ўзбек тилшунослиги манбаларидан бири бўлган “Маориф ва ўқитғучи” журналидаги ўзбек тилшунослигига оид мақолаларнинг илмий моҳиятини очиб беришдан иборат.

Ўзбек халқ мақолларининг лингвопоэтик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турдалиева Дилфуза Солохидиновна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
400=943.75:398.9
Yaratilgan vaqti:
2019-06-03 15:36:11
Жаҳон тилшунослигида борлиқни эстетик идрок этиш ва сўз қўллаш санъатига лингвокогнитив ва когнитопсихологик ёндашув натижасида бадиий тафаккур механизмини очиш, бадиий нутқнинг шаклланиши, унинг бадиий ҳамда лингвоэстетик таъсир даражасини очиб берувчи тадқиқотлар яратилаётганлиги эътиборга молик. Паремиологик бирликнинг бадиий матндаги коммуникатив, эмоционал-экспрессив, бадиий-эстетик вазифаси, асар бадииятига таъсири, олам ҳодисаларини образли ифодалашдаги аҳамияти кабиларни аниқлаш муҳим аҳамиятга эга. Халқ мақолларининг лингвопоэтик имкониятларини белгилаш, қаҳрамонлар нутқини индивидуаллаштириш воситаси эканлигини аниқлаш, вариант ва инвариант ўртасидаги семантик ўзига хосликларини очиб бериш лингвистиканинг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади.

O‘zbek tili


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
N. Muminova, U. Do’stova, M. Muminova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
56
Yaratilgan vaqti:
2019-06-03 15:28:38
O’zbek tili fanini o’qish davomida talabalar o’zbek tiliga mansub bo’lgan til oilasi va guruhi, o’zbek tilining fonetikasi, morfologiyasi, o’zbek tilining gap tuzilishi, so’zlarning qo’llanilishi to’g’risida tasavvurga ega bo’lishi, nutq tovushlari va so’zlarni to’g’ri talaffuz qilishi, sintaktik jihatdan to’g’ri gap tuza olishi, bog’lanishli matn tuzish va o’z sohasi doirasida fikrlarni o’zbek tilida bayon qila olishni bilishi kerak.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit