Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

ХХ асрнинг 20-йилларида Ўзбек тилшунослиги жараёни(«Маориф ва ўқитғучи» журнали материаллари асосида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Янгибаева Назира Гулмановна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.512,133 (09)«1920-1929» (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2019-06-12 16:29:22
Тадқиқотнинг мақсади. Ўзбек тилшунослиги манбаларидан бири бўлган “Маориф ва ўқитғучи” журналидаги ўзбек тилшунослигига оид мақолаларнинг илмий моҳиятини очиб беришдан иборат.

Ўзбек халқ мақолларининг лингвопоэтик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турдалиева Дилфуза Солохидиновна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
400=943.75:398.9
Yaratilgan vaqti:
2019-06-03 15:36:11
Жаҳон тилшунослигида борлиқни эстетик идрок этиш ва сўз қўллаш санъатига лингвокогнитив ва когнитопсихологик ёндашув натижасида бадиий тафаккур механизмини очиш, бадиий нутқнинг шаклланиши, унинг бадиий ҳамда лингвоэстетик таъсир даражасини очиб берувчи тадқиқотлар яратилаётганлиги эътиборга молик. Паремиологик бирликнинг бадиий матндаги коммуникатив, эмоционал-экспрессив, бадиий-эстетик вазифаси, асар бадииятига таъсири, олам ҳодисаларини образли ифодалашдаги аҳамияти кабиларни аниқлаш муҳим аҳамиятга эга. Халқ мақолларининг лингвопоэтик имкониятларини белгилаш, қаҳрамонлар нутқини индивидуаллаштириш воситаси эканлигини аниқлаш, вариант ва инвариант ўртасидаги семантик ўзига хосликларини очиб бериш лингвистиканинг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади.

O‘zbek tili


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
N. Muminova, U. Do’stova, M. Muminova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
56
Yaratilgan vaqti:
2019-06-03 15:28:38
O’zbek tili fanini o’qish davomida talabalar o’zbek tiliga mansub bo’lgan til oilasi va guruhi, o’zbek tilining fonetikasi, morfologiyasi, o’zbek tilining gap tuzilishi, so’zlarning qo’llanilishi to’g’risida tasavvurga ega bo’lishi, nutq tovushlari va so’zlarni to’g’ri talaffuz qilishi, sintaktik jihatdan to’g’ri gap tuza olishi, bog’lanishli matn tuzish va o’z sohasi doirasida fikrlarni o’zbek tilida bayon qila olishni bilishi kerak.

Ўзга гап синтаксиси ва лингвопоэтикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сиддиқова Шохида Исоқовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК: 811.512.133’367
Yaratilgan vaqti:
2019-05-24 13:39:42
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилида ўзга гапларни бадиий матнга олиб киришнинг асосий кўринишлари, уларнинг коммуникатив-синтактик ва лингвопоэтик хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Ўзбек тилида жинс тушунчасининг ифодаланиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
МУСАЕВА ФЕРУЗА ТОРАХАНОВНА
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК: 811.512.133(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 12:28:02
Тадқиқотнинг мақсади тилда жинс тушунчасининг ифодаланиши тарихини, ўзбек тилида биологик жинс тушунчасини ифодалашнинг лисоний усулларини аниқлаш, биологик жинс маъноси ифодаланган сўзларнинг лексик-семантик хусусиятларини очиб беришдан иборат.

“Gul va bulbul” dostonining vazn va qofiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Shodiyeva Surayyo
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 10:56:55
XVIII asr Qashqadaryo vohasida yetishib chiqqan taniqli ijodkorlardan biri Salohiddin Salohiydir. Salohiy qalamiga mansub bo’lgan “Gul va bulbul” dostoni shoir ijodinig gultoji hisoblanadi. Chunki ijodkor bu dostonida o’zbek tilining boy imkoniyatlaridan foydalanib, ramziy obrazlar orqali insoniy qadr-qimmat, mehr- muhabbat, oliyjanoblik g’oyalarini ilgari surgan.

XVIII аср ва XIX асрнинг 70 йилларигача бўлган даврдаги Қашқадарё воҳаси ижодкорларининг адабий мероси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Шодиева Сурайё
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 10:55:44
Тарихдан маълумки, XVIII – XIX асрлар Туркистон ҳаёти учун жуда машаққатли давр бўлди. Негаки, неча минг йиллик тарихга эга бўлган бу замин учта хонликка бўлиниши натижасида парокандаликка юз тутди. Биз биламизки, тарих ҳам, адабиёт ҳам ҳаётни тасвирлайди, бироқ уларнинг фарқи тасвир усулидадир. Тарих бўлиб ўтган воқеаларни ҳаққоний тасвирласа, адабиёт образли тасвирлайди. Мазкур XVIII – XIX асрлар тарихини, яъни халқнинг ўша даврдаги ижтимоий, сиёсий, иқтисодий ҳамда маданий ҳаётини экс эттирган, халқ манфаатларини ҳимоя қиладиган бадиий адабиёт юзага келди.

“Девони мирзо” асарида эроний сўзлар қатламининг қўлланиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Жумаева К
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 10:54:18
Эроний тарихий этимологик қатлам (ТЭҚ)га мансуб сўзлар «Девони Мирзо» асарида 687 бирликни ташкил қилади (33 фоиз). Узоқ тарихга назар солсак, эроний тилли халқлар билан турк улусининг алоқалари илдизи жуда қадимий эканлигининг гувоҳи бўламиз. Дақиқ тилшунос Маҳмуд Кошғарий ҳам XI асрдаёқ бу дўстликни эътироф этиб, туркий ва эроний икки тиллилик мазкур халклар ўзаро алоқаларининг муштарак ва қадимий эканлигини таъкидлаган эди. Демак, кўплаб эроний сўзлар V-XI асрлардаёқ туркий тилларга кириб келган.

"Девони мирзо" асарипинг фонетикаси хусусида


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Жумаева К
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 10:52:47
Туркий тиллар гарихида фонетика энг чигал ва муракклА сохадир. Бунинг хакикий (объектив) сабаблари хам, ижтимоий сабаблари хам мавжуд. Тарихий фонетикани урганишдш и кийинчилик шундан иборатки!, фонетика талаффуз бнлан боглик, талаффуз эса XX аернинг урталаригача хеч каерда аник кайд этйлмаганларини уз ичига камраб олади.

Атов бирликларининг семантик деривацияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ражабова З
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 10:51:08
Атов бирликлари семантик тараққиётнинг юқори босқичи семантик деривациясидир
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit