Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Истиқлол даври ўзбек адабиётшунослигида Чўлпон ижоди талқинлари (шеърияти ва насрий асарлари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жабборова Дилафрўз Эргашовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 891.709
Yaratilgan vaqti:
2018-03-16 09:22:38
Жаҳон адабиётшунослигида муайян давр адабиётида ўчмас из қолдириб, ўзига хос бадиий-эстетик анъанани бошлаб берган, йирик адибларнинг ҳаёти ва ижодини ўрганиш, уларнинг дунё халқлари бадиий тафаккури тарихида тутган ўрнини белгилашнинг методологик асослари яратилган. Ғарбдаги таниқли адабиётшунослардан Ш.Сент-Бёвнинг адабиётни изчил тадрижий жараён сифатида талқин этган биографик методи ҳамда адабиётга маданият ва тарихнинг ажралмас бўлаги сифатида қараган Ипполит Тэннинг маданий-тарихий методи Европа мамлакатларида адабиётшуносликнинг ривожланиши ва такомиллашиб боришига замин яратди.

Hozirgi o‘zbek tili


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
O’.M.Xoliyorov
Yo`nalishi:
Madaniy-ma'rifiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
TerDu
Sahifalar soni:
149
Yaratilgan vaqti:
2018-03-07 12:10:04
Ушбу маърузалар матни барчатаълим йўналиши талабалари учун тузилган бўлиб, талабаларга Миллий ғоя асосий тушунча ва тамойиллар фани ҳақида умумий маълумотлар ва билимлар бериш учун мўлжалланган.

«Саботул ожизин» асарининг манбалари, шарҳлари ва илмий-танқидий матнини комплекс ўрганиш муаммолари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Зоҳидов Рашид Фозилович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
494.375:-894.375
Yaratilgan vaqti:
2018-03-01 13:16:26
Сўфи Оллоёр таржимаи ҳолига оид манбалар, адабий мероси, хусусан, «Саботул ожизин» асарининг илмий-бадиий қиймати ва герменевтикасини комплекс таҳлил этиш орқали унинг ишончли илмий-танқидий матнини яратиш.

Ҳозирги адабий жараён


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Фарғона Давлат Университети
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2011
Nashriyot:
Фарғона давлат университети
Sahifalar soni:
48
Yaratilgan vaqti:
2018-02-27 10:29:01
“Ҳозирги адабий жараён” фани тўла маънода мустақиллик меваси ҳисобланади. Ўз номидан ҳам кўриниб турибдики, бу фан Ўзбекистон республикаси мустақиллиги эълон қилинган 1991 йилдан то ҳозиргача бўлган давр ҳақида маълумот беради. Шунинг учун уни дастлаб “Мустақиллик даври адабиёти”, “Истиқлол даври адабиёти”, “Энг янги ўзбек адабиёти” деган номлар билан ҳам аталди. Икки асрни туташтирган, ХХ асрнинг сўнгги ўн йиллиги билан шиддатли ХХ1 асрнинг илк декадасини ўзига хос олтин кўприк билан боғлаган бу адабий жараён ғоятда мураккаб даврни босиб ўтди.

Хalq og`zaki ijodi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M.Boboev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2005
Nashriyot:
Sahifalar soni:
57
Yaratilgan vaqti:
2018-02-15 10:32:37
Ma’ruza matnlari «O`zbek xalq ijodi» fanidan tuzilgan bo`lib, unda xalq og`zaki ijodining mazmun va mohiyati, taraqqiyot bosqichlari, xalq baxshilari haqida ma’lumotlar berilgan. Ma’ruza matnlari baklavr ta’lim oluvchi talabalarga mo`ljallangan.

Ўзбек халқ романик достонлари поэтикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Салима Мирзаева
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2004
Nashriyot:
Sahifalar soni:
246
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-02-14 17:19:08
Ўзбек халқ эпоси таркибида катта ўрин эгаллаган романик достонлар поэтикаси таҳлил этилган ушбу моногрфияда романик достонларнинг ўзига хос хусусиятлари,сюжети, эпик макон ва замон табиати, образлар тизими ва барқарор сталистик формулалари, уларнинг эпик тасвирда тутган ўрни ҳамда ғоявий-бадиий вазифалари ёритилган.

Adabiy ta’limda xalq maqollarini o‘rgatish usullari”


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Erkinboyeva G Ilmiy rahbar: f.f.n., dots. O.Duysenboyev, N.Allambergenova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
НДПИ
Sahifalar soni:
63
Yaratilgan vaqti:
2018-01-15 11:50:43
Mustaqillik kunlarida gullab yashnayotgan adabiyotimizning ildizlari qadim-qadimlarga borib taqaladi. Avloddan-avlodga o`tib kelayotgan boy adabiy merosimiz – xalq dostonlari, maqollar,topishmoqlar, afsonaviy rivoyatlar, qo`shiqlar, askiya va boshqa ko`plab janrlar xalq og`zaki ijodining asosini tashkil qiladi.

Umumta`lim maktablarida XX asr o‘zbek shoiralari ijodini o‘rgatish (Zulfiya va Saida Zunnunova ijodi misolida)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qutlimurotova F Ilmiy rahbar: f.f.n.dots. F.Salaev S.Bekchanova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
НДПИ
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-15 11:47:38
Adabiyot: so‘z san’ati azaldan xalq qalbining ifodachisi, haqiqat va adolat jarchisi bo‘lib keladi. Bunda xalqimiz uchun xizmat qilgan shoir va yozuvchilarning o‘rni beqiyosdir. Zamonamizning serqirra ijodkorlaridan, nasrda va nazmda tanho adibalarimiz Zulfiya va Saida Zunnunovalar ana shunday zabardast qalam sohiblaridan hisoblanadi..Shu o‘rinda Yurtboshimizning ayollar haqida aytgan quyidagi so‘zlarini tilga olib o‘tishni lozim topdik:

Umumna’lim maktablarida Abdulla Qahhor asarlarini o‘qitish usullari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
"Bobojonova O Ilmiy rahbarlar: f.f.n., dots. O.Duysenboyev katta o‘qituvchi Sh.Aldasheva "
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
НДПИ
Sahifalar soni:
61
Yaratilgan vaqti:
2018-01-15 11:44:14
XX asr o‘zbek adabiyotining peshqadam namoyandalaridan biri Abdulla Qahhor nafaqat hayotni kuzatish, voqelikda kechayotgan jarayonlarga munosabat bildirish, balki xalq tili va dilining tarjimoni bo‘lishga intilgan adib sifatida shuhrat qozongan.

Odil Yoqubov qissalarida zamondoshlar obrazi talqinidagi o’ziga xoslik


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Насруллаева Н. Ilmiy rahbar: f.f.d. prof. K.Quramboyev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
НДПИ
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2018-01-15 11:40:35
Jamiyatda katta tarixiy burilishlar, olamshumul o’zgarishlar ro’y bergan kunlar avlodlar xotirasida umrbod saqlanib qoladi, hatto har bir shaxs taqdirida o’z ” izi”ni qoldiradi, osoyishta o’tgan turmush taraqqiyotiga ta’sir ko’rsatsa-da odatdagi oddiy voqealarday o’tib ketaveradi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit