Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

XX аср бошларида Наманганда адабий ҳаракатчилик: намояндалари, анъаналари, янгиланиши


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Болтабоева Озодахон Юлдашалиевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК: 821.512.133 “19”:008(575.123)
Yaratilgan vaqti:
2019-07-08 15:31:11
Тадқиқотнинг мақсади ХХ аср бошлари Наманган адабий ҳаракатчилиги намояндалари, хусусан, Нодим, Ҳайрат, Хилватий, Ибрат, Сўфизода, Доғий, Суҳайлий адабий меросига оид манбаларни ўрганиш, уларнинг ўзбек адабиёти тарихида тутган ўрнини белгилаш, ижодидаги анъана ва янгиланиш тамойилларини аниқлашдан иборат.

70 - 90-йиллар ўзбек лирикасида тўртлик, саккизлик ва шеърий туркум табиати


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Алдашева Ширин Жалгасовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК: 821.512.133-1(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2019-07-01 09:59:59
Тадкикотнинг мақсади: истиқлолдан олдинги йиллар ўзбек лирикаси табиатига хос ички сифат ва структура ўзгаришларини ўрганиш, поэтик шаклларнинг бадиий ўзига хосликларини аниклаш, уларнинг яхлит бадиий-эстетик тизим сифатидаги хоссаларини белгилашдан иборат.

Ҳозирги ўзбек романларида бадиий психологизм (Улуғбек Ҳамдамнинг “Мувозанат”, “Исён ва итоат”, “Сабо ва Самандар” романлари мисолида)


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ботирова Шахло Исамиддиновна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
821.512.133.09 (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2019-06-28 18:17:26
Тадқиқотнинг мақсади Улуғбек Ҳамдам насрида бадиий психологизмнинг намоѐн бўлиш принциплари, восита ва усулларини аниқлаш, ѐзувчининг адабий анъанага ижодий ѐндашув йўсини ва услубий индивидуаллигини умумлаштиришдан иборат.

Sariq devni minib 1.1 Sariq devni quvib


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Gaffarova Z
Yaratilgan vaqti:
2019-06-21 13:59:43
Sariq devni minib 1.1 Sariq devni quvib

ХХ аср ўзбек фалсафий-интеллектуал шеърияти (Ғафур Ғулом, Асқад Мухтор ва Рауф Парфи ижоди мисолида)


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Фазлиддинов Беҳзод Қурвонбоевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК: 821.512.133-1(09)|19|(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2019-06-12 11:39:21
Тадқиқотнинг мақсади ХХ аср ўзбек фалсафий-интеллектуал лирикасининг тадрижи, шаклланиш омиллари, тараққиёт тамойилларини назарий асосда ўрганиш, ўзбек фалсафий-интеллектуал шеърияти такомилида Ғ. Ғулом, А. Мухтор ҳамда Р. Парфи лирикасининг ўрни ва аҳамиятини белгилаш, ўзига хос хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Истиқлол даври ўзбек болалар шеъриятининг eтакчи хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тўхтаева Наргиза Нарзиевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК: 82.01.821.512.133 (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2019-06-10 12:13:51
Тадқиқотнинг мақсади истиқлол даври болалар шеъриятининг тараққиёт омилларини, етакчи хусусиятларини аниқлаш, бу давр болалар шеъриятидаги бадиий-услубий изланишларни ўрганиш, кичкинтойлар руҳий оламини бадиий кашф этишга интилаётган ижодкорлар поэтик маҳоратини кўрсатишдан иборатдир.

Қорақалпоқ халқ афсоналари (генезиси, жанрий хусусиятлари, таснифи)


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қалбаева Гулпаршын Сарсенбаевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК: 80:398.1(575.172)(043. 3)
Yaratilgan vaqti:
2019-05-10 09:25:43
Тадқиқотнинг мақсади. Қорақалпоқ халқ афсоналарининг эпик турга мансуб алоҳида жанр сифатидаги хусусиятларини аниқлаш, сюжет силсиласи ва мотивлар таркибининг генетик илдизларини ѐритиш ҳамда мавзу типларига кўра таснифлаш асосида қорақалпоқ халқ насри жанрларининг шаклланиши тарихи туркий халқлар фольклорининг қадимги даврларига бориб тақалишини исботлашдан иборатдир.

Алишер Навоий Махбуб-ул қулуб


  
- 1 +
Daraja:
Maktabdan tashqari ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-04-30 10:48:31
Алишер Навоий Махбуб-ул қулуб

Матназар абдулҳакимнинг бадиий ва публицистик маҳорати


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ғаипова Ҳулкар Қўзибаевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК: 821.512.133(092)
Yaratilgan vaqti:
2019-04-29 12:13:12
Тадқиқотнинг мақсади Матназар Абдулҳакимнинг шеърий ва публицистик асарлари таҳлили орқали унинг истиқлол арафаси ва мустақиллик даври ўзбек адабиётидаги ўрнини белгилаш асосида муайян илмий-назарий хулосалар чиқаришдан иборат.

XIV АСР ўзбек адабиётида ҳикоят жанри тараққиёти («қисаси рабғузий» мисолида)


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Курбаниязов Махсуд Алламбергенович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
821.512.133-3213
Yaratilgan vaqti:
2019-03-25 15:39:12
Жаҳон илм-фани жорий глобал дунёда «Қисаси Рабғузий»га янада кўпроқ таяниши, адабий-тарихий, диний-маърифий меросни тарихий-қиёсий, тарихий-типологик, герменевтик йўсинда, назарий жиҳатдан баҳолаши лозим. Поляк адабиётшунослигида матнга систем ёндашув сифатида қараб, туркий халқлар адабиётида эса асарга чуқур кириб боришга ҳаракат қилганлигини кузатиш мумкин.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit