Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Бошланғич синф ўқувчилари онгида умуммиллий қадриятларга хос тушунчаларни сингдириш методикаси


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ф. Ахмадова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
QarshiDU
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2017-05-19 10:35:20
Ong va ma’naviyat shunday qudratli kuchki, insonni ulug‘ ishlar: bunyodkorlik, vatanparvarlik, ezgulikka chorlaydi. U insonni yangi-yangi maqsadlarni oldiga qo‘yishga va uni amalga oshirish yo‘lida tinmay izlanishga yetaklaydi.

Бошланғис синф ўқиш дарсларида шеърий асарларни ўргатишда интерфаол методлардан фойдаланиш


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қ. Қиличева
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
QarshiDU
Sahifalar soni:
56
Yaratilgan vaqti:
2017-05-19 10:33:12
Bugungi kunda har tomonlama barkamol insonni tarbiyalash va kamolga yetkazish masalasi eng dolzarb masalalardan biri bo’lib, mamlakatimiz prezidenti ushbu masalaga alohida e’tiborini qaratmoqda.

Оилавий муносабатларнинг ижтимоий-психологияда ўрганилиши


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Д. Пардаева
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
КарДУ
Sahifalar soni:
52
Yaratilgan vaqti:
2017-05-19 09:34:56
Оила инсон учун муқаддас маскан, кишилик жамиятининг ижтимоий пойдеворидир. Оилавий турмушнинг асосий мақсади – бу фарзанд кўриш орқали аҳолини қайта тиклаш, авлодлар билан аждодлар ворислиги ва давомийлигини ҳамда ер юзида инсоният тарихий тараққиётини таъминлашдан иборатдир.

Онг ҳақида тушунча


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С. Зокиров
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-05-18 14:57:04
Inson psixikasi bilan yuksak tashkil topgan hayvon psixikasi orasida katta farqqa ega bo‘lgan ijtimoiy voqelik hukm suradi. Hayvon o‘z to‘dasidagi a’zolariga yaqqol holat bilan bog‘liq bo‘lgan, bsvosita favquloddagi vaziyat bilan cheklangan hodisalar yuzasidan «o‘zining tili»da xabar uzatishi odatiy hodisa.

O`smirlardagi agresssiv holatlarni psixodiagnostikasi va psixokorreksiyasi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qosimova Sarvinoz
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-05-15 23:09:48
Barkamol avlod kamoloti g`oyasini turmushga tatbiq etish uchun istiqlolning dastlabki kunlaridanoq milliy ma`naviyat, milliy ta`lim va tarbiya masalalari yetakchi muammolardan biri hisoblanmoqda. Ma`lumki, ta`lim-tarbiya ongning mahsuli va ongning darajasi bo`lish bilan birga ongning rivojini ham belgilaydigan omildir.

Noan’anaviy dars reja konspektini tuzish texnologiyasi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
N.Saidova
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-05-15 23:07:54
Tadqiqotning maqsadi: Ta’lim-tarbiya jarayonida noan’anaviy interfaol metodlardan foydalanish metodikasini belgilash. Tadqiqot obyekti va predmeti: Ta’lim jarayoni va uning noan’anaviy shakllari. Tadqiqotning vazifalari: 1) Mavzuga oid ilmiy-nazariy manbalar, lmiy va o’quv adabiyotlarini, tadqiqot ishlarini o’rganish 2) Ta`limning noan’anaviy metodlari mohiyatini yoritish. 3) Noan’anaviy ta`limning ilmiy asoslarini ishlab chiqish. 4) Ta’lim-tarbiya jarayonida interfaol usullarni qo’llash yo’llarini aniqlash

Mаktаbgаchа tа’lim muаssаsаlаridа psixоlоgik maslahatni tashkil etish


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Salomova Zilola
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-05-15 23:04:53
O‘zbеkistоn Rеspublikаsidа yuz bеrаyotgаn tub o‘zgаrishlаr, yangilаnishlаr insоn оmili muаmmоsini yanаdа chuqqurоq vа izchil rаvishdа tаdqiq etishni tаqоzо etmоqdа. O‘zbеkistоn xаlqining rivоjlаngаn mаmlаkаtlаr bilаn tеng huquqli munоsаbаtgа kirishuvi hаr jixаtdаn еtuk kishilаrni kаmоl tоptirish zаruriyatini vujudgа kеltirmоqdа.Bugungi kundа fаn vа tеxnikаni yuqоri sаviyadа egаllаsh, jаxоn stаndаrti dаrаjаsigа yaqinlаshtirish uchun mustаqil fikrlоvchi yoshlаrni shаkllаntirish mаqsаdgа muvоfiqdir.

Bоlаlаrning аqliy tаrаqqiyotini diagnotika, korreksiya qilish va psixologik


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.Nazarov
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-05-15 22:38:55
Aqliy taraqqiyot muammosi psixologlar tomonidan har tomonlama tadqiq qilinishiga qaramay, unga har xil pozisiyadan turib yondashilgan, turli aspektlarada yoritilgan. Shuning uchun bu to’g’risida umumiy nuqtai nazar, umumiy mezon yuzasidan mulohaza yuritish mumkin emas. Shuningdek, aqliy tarraqqiyot komponentlari bo’yicha ham xuddi shu fikrlarni bildirish o’rinlidir.

Sotsial munosabatlar va shaxslararo munosabatlar


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tilavov Muxtor Hasan O`G`Li
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-05-15 22:14:16
Muloqot psixologiya fanining eng muhim tushunchalaridan biridir. Ijtimoiy psixologiyada esa muloqot muhim o‘rinlardan birini egallaydi. Muloqot "faoliyat" tushunchasi bilan uzviy bog‘langan. Muloqot faoliyat turlaridan biri sifatida qaraladi. Muloqot birgalikdagi faoliyatga bo‘lgan ehtiyojlar tufayli tug‘iluvchi jarayondir.

Shaxsning ijtimoiylashishShaxsning ijtimoiylashish


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qayumova Dildora Ikrom Qizi
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-05-15 22:10:09
"Shaxs rivojlanishi haqida tushuncha, Kadrlar tayyorlash milliy dasturida shaxs talqini Shaxsga yo‘naltirilgan o‘quv-biluv jarayonini tashkil etishning o‘ziga xos xususiyatlari Tarbiyaning ijtimoiy hodisa va pedagogik jarayon ekanligi "
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit