Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ҳуқуқий маданият – фуқароларнинг етуклилиги ва ҳуқуқий онглилигини кўрсатувчи мезон


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Н. Нурматов
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 13:52:21
Ўзбекистон Республикасининг истиқболли тараққиёти бугунги кунда ёш авлоднинг ҳар томонлама мукаммал даражада шаклланишига боғлиқдир. Шу нуқтаи назардан, ўқувчиларда ҳуқуқий маданиятни шакллантиришмасаласи психологияда энг долзарб масалалардан бири хисобланади. Ушбу масалани илмий-амалий жихатларини ўқувчиларида ўрганиш, илмий тадқиқот ишларини олиб бориш уларда ҳуқуқий-психологик билимларни замон талаблари асосида ривожлантириш имконини беради.

Ҳуқуқий маданият – фуқароларнинг етуклилиги ва ҳуқуқий онглилигини кўрсатувчи мезон


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Н. Нурматов
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 13:52:07
Ўзбекистон Республикасининг истиқболли тараққиёти бугунги кунда ёш авлоднинг ҳар томонлама мукаммал даражада шаклланишига боғлиқдир. Шу нуқтаи назардан, ўқувчиларда ҳуқуқий маданиятни шакллантиришмасаласи психологияда энг долзарб масалалардан бири хисобланади. Ушбу масалани илмий-амалий жихатларини ўқувчиларида ўрганиш, илмий тадқиқот ишларини олиб бориш уларда ҳуқуқий-психологик билимларни замон талаблари асосида ривожлантириш имконини беради.

Ichki ishlar idoralari xodimlarining mehnat faoliyatiga tayyorligi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nurmatov A
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 13:50:51
Bugungi kunda ko’pchilik yoshlarimizdan qaysi kasb egasi bo’lmoqchisan deb so’rasangiz albbatta ichki ishlar idorasi xodimi bo’laman deb javob beradi. Yoshlarimiz qiziqqan bu kasb egasini kasbiy yo'nalganligini, faoliyatining turli jihatlariga psixologik yo'nalganlikni,kasbiy jihatdan muhim bo'lgan bilish xislatlarini, turli toifadagi fuqarolar bilan psixologik aloqa o'rnatish o’quv mahorati hamda ko'nikmalarini, turli vaziyatlarida rolga kirishish ko'nikmalarini, nizoli vaziyatlarda ta'sir etishning psixologik-pedagogik usullarini qo'llash mahoratini, faoliyatining og'ir vaziyatlarida o'zini tuta olish va psixologik barqarorlikni ta'minlash, shaxsning ijobiy hissiy-irodaviy xislatlarini, xodimlarga o'zini tutish va boshqarish usullarini o'rgatish, irodaviy faollik va irodaviy harakat ko'nikmalarini, ishdagi ruhiy zo'riqishlarga tayyorliklarini shakllantirish va rivojlantirish orqali yetuk malakali kadrlarni tayyorlashimiz mumkin.

Шахслараро низолар ва уни енгиб ўтишнинг психологик ўзига хослиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Гулмира Бердиева
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 13:49:38
Шахслараро низолар муаммосини муҳокама қилишда юзага келадиган кўпчилик саволлар ичида низони юзага келтиришда аҳамиятга эга бўлган ва низо динамикаси хусусиятларини аниқлаб берувчи омиллар ҳақидаги саволлар аниқ ёритилмаганлигини қайд этиш мумкин.

Псиxoлoгик xизмaт – инсон камолотининг муҳим омили сифатида


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Г.Бердиева
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 13:48:39
Инсоният тарихининг ижтимoий-мaдaний тaрaққиётидa инсoн oмили-бoш oмил сифaтидa нaмoён бўлиб келгaн. Инсoннинг ички руҳий (псиxик) имкoниятлaридан яъни, яшаш учун туғмa мaйл вa лaёқaтлaрдaн узлуксиз фoйдaлaниш жaрaёнлaрида улaрдa aстa-сeкин билим, тaжрибa, мaлaкa, мaҳoрaт, қoбилият, вa истeъдoд шакллана бoргaн. Инсoннинг биoлoгик, псиxoлoгик вa ижтимoий ривoжлaниши нaтижaсидa eр сaйёрaсидa мoддий дунёнинг мaвжудлигини aнглaш юз берган, ундa инсoн яxши яшaши учун қулaй имкoниятлaрни узлуксиз қидириши oқибaтидa мaънaвият, ёзув, сaнъaт, aдaбиёт, фaн, тexникa ярaтилгaн.

Кичик мактаб ёшдаги ўқувчиларда тафаккурнинг ривожланиши ва ўсишнинг психологик асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
К.Рисқулов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
48
Yaratilgan vaqti:
2019-05-20 12:49:54
Кичик мактаб ёшдаги ўқувчиларда тафаккур турларини ўстириш мустақил фикрлаш ва ижодий тафаккур турларини шакллантириш ва тарбиялаш бўйича методик усуллар ҳамда ривожлантириш сифати ва самарадорлигини оширишда, бугунги маданий дунёга миллий қиёфали ижтимоий фаол, улуғвор мақсадларга интилувчи, воқйеликни умумлаштириб, билвосита ва бевосита акс еттирадиган, ахборотларни таҳли ва тақриб қила оладиган ўқувчиларни тарбиялашда муҳим рўл ўйнайди.

Оғишган хулқ психодиагностикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ҳ.Усмонова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
77
Yaratilgan vaqti:
2019-05-20 12:42:49
Ушбу БМИ ҳозирги кундан Хулқи оғишган болаларда оғишган хулқи ўта мураккаб ва кўп образли категория сифатида бошқа махсус психология бўлимларидан ажралиб туради ҳақидаги ишларни юритишнинг педагогик ва психология жиҳатлари ҳақида фикрлар таҳлили баён этилган.

Ижтимоий Психология


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Камалова С.Р.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Tошкент давлат шарқшунослик институти
Sahifalar soni:
67
Yaratilgan vaqti:
2019-05-07 11:22:52
Бу маъруза матнида Ижтимоий психология фанининг вужудга келиши, предмети, вазифаси, методларини ўрганиш, Ижтимоий психология, социология, шахс ижтимоийлашуви, ижтимоий тасаввурлар, муомала, бошқарув, оила, катта ва кичик гуруҳлар психологияси ҳақида келтириб ўтилган.

Укув жараёнидаги таълимнинг мазмунини модернизациялаш омиллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
1
Yaratilgan vaqti:
2019-04-30 12:59:54
Мустакил Узбекистонимизда таълим жараёнини самарадорлигини ошириш, укувчилардаги билим ва ту шунчаларни шакллантириш, ижодий кобилЬятлари ва шахеий фазилатларини ривожлангиришда, уларни билим ва куникмаларини амалиётга тадбик эта олиш малакаларини такомиллаштиришда инновацион таълимнинг имкониятлари ва муваффаккиятларини урганиб чикиш, анъанавий таълимнинг ютукларидан фойдаланган холда таълим жараёнини мувофиклаштириш максадга мавофикдир.

Педагог профессионал компетентлилигини шакллантиришнинг ижтимоий-психологик механизмлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдуллаева Шоира Хамидовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
316.6:378.14
Yaratilgan vaqti:
2019-04-11 11:27:49
Педагог профессионал компетентлигини шакллантирувчи ижтимоий-психологик механизмларининг компонентларини аниқлаш ҳамда педагогларда профессионал компетентликнинг шакллантиришни такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit