Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Umumiy psixologiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 15:29:46
Bugungi kunda umumiy psixologiya barcha fan sohalariga, barcha tashkilotlarga kirib borgan, chunki shaxs masalasi , uning tashkilotdagi o’rni muhim hisoblanadi .

Sotsial psixologiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 15:26:46
Bugungi kunda sotsial psixologiya barcha fan sohalariga, barcha tashkilotlarga kirib borgan, chunki guruhlar masalasi, uning tashkilotdagi o’rni muhim hisoblanadi .

Qizlar tarbiyasining o‘ziga xos xususiyatlari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 14:56:26
Sharq xalqlarida tarbiya borasida ulkan ma'naviy meros yaratilgan. Bu meros asrlar davomida ajdodlardan avlodlarga o'tib sayqallanib yosh avlodni barkamolligini ta'minlash uchun xizmat qilmoqda. Ana shunday an'analarimizdan biri ayollar, onalar, xotinqizlar tarbiyasidagi boy pedagogik tajribadir.

Замонавий ҳарбий хизматчи имижининг психологик жиҳатлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Равшанов Лочинбек Уринович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
355.1:151:17.022.01.(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-08-17 11:34:26
Тадқиқотнинг мақсади замонавий ҳарбий хизматчи имижининг психологик жабҳаларини аниқлаш ва уларни тадқиқ этишнинг услубий жиҳатларини такомиллаштиришдан иборат.

Ta’lim texnologiyalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Z.F.Sharopova
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Navro‘z
Sahifalar soni:
342
UDK raqami:
UO‘K: 61.11.24
Yaratilgan vaqti:
2019-06-28 20:44:29
Ushbu darslik ta’lim tizimida zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan foydalanish, o‘quv jarayonida treninglar, yakka tartibda, juftlikda, kichik guruhlar va jamoada ishlashni tashkil qilgan holda ilg‘or ta’lim metodlarini amaliyotga joriy qilish hamda pedagogik jarayonga yangicha yondashuv masalalariga bag‘ishlangan. Darslik materiallarida o‘qituvchilarda global tafakkur, kompetentlik, professionallikni shakllantirish, nazariy va amaliy mashg‘ulotlar, mustaqil ta’lim turlari bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalarni rivojlantirish, ulardan o‘z pedagogik faoliyatlarida samarali foydalanishlarini ta’minlash ko‘zda tutilgan. Darslik Qishloq xo‘jaligi oliy ta’lim muassasalarining kasb ta’lim yo‘nalishlari, Oliy o‘quv yurtlarining bakalavriat talabalari, stajyor tadqiqotchilari, izlanuvchilar, mustaqil ilmiy-tadqiqotchilar, shuningdek, Oliy va o‘rta maxsus ta’lim muassasalarida faoliyat ko‘rsatayotgan o‘qituvchilarga mo‘ljallangan.

Ҳуқуқий маданият – фуқароларнинг етуклилиги ва ҳуқуқий онглилигини кўрсатувчи мезон


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Н. Нурматов
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 13:52:21
Ўзбекистон Республикасининг истиқболли тараққиёти бугунги кунда ёш авлоднинг ҳар томонлама мукаммал даражада шаклланишига боғлиқдир. Шу нуқтаи назардан, ўқувчиларда ҳуқуқий маданиятни шакллантиришмасаласи психологияда энг долзарб масалалардан бири хисобланади. Ушбу масалани илмий-амалий жихатларини ўқувчиларида ўрганиш, илмий тадқиқот ишларини олиб бориш уларда ҳуқуқий-психологик билимларни замон талаблари асосида ривожлантириш имконини беради.

Ҳуқуқий маданият – фуқароларнинг етуклилиги ва ҳуқуқий онглилигини кўрсатувчи мезон


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Н. Нурматов
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 13:52:07
Ўзбекистон Республикасининг истиқболли тараққиёти бугунги кунда ёш авлоднинг ҳар томонлама мукаммал даражада шаклланишига боғлиқдир. Шу нуқтаи назардан, ўқувчиларда ҳуқуқий маданиятни шакллантиришмасаласи психологияда энг долзарб масалалардан бири хисобланади. Ушбу масалани илмий-амалий жихатларини ўқувчиларида ўрганиш, илмий тадқиқот ишларини олиб бориш уларда ҳуқуқий-психологик билимларни замон талаблари асосида ривожлантириш имконини беради.

Ichki ishlar idoralari xodimlarining mehnat faoliyatiga tayyorligi


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nurmatov A
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 13:50:51
Bugungi kunda ko’pchilik yoshlarimizdan qaysi kasb egasi bo’lmoqchisan deb so’rasangiz albbatta ichki ishlar idorasi xodimi bo’laman deb javob beradi. Yoshlarimiz qiziqqan bu kasb egasini kasbiy yo'nalganligini, faoliyatining turli jihatlariga psixologik yo'nalganlikni,kasbiy jihatdan muhim bo'lgan bilish xislatlarini, turli toifadagi fuqarolar bilan psixologik aloqa o'rnatish o’quv mahorati hamda ko'nikmalarini, turli vaziyatlarida rolga kirishish ko'nikmalarini, nizoli vaziyatlarda ta'sir etishning psixologik-pedagogik usullarini qo'llash mahoratini, faoliyatining og'ir vaziyatlarida o'zini tuta olish va psixologik barqarorlikni ta'minlash, shaxsning ijobiy hissiy-irodaviy xislatlarini, xodimlarga o'zini tutish va boshqarish usullarini o'rgatish, irodaviy faollik va irodaviy harakat ko'nikmalarini, ishdagi ruhiy zo'riqishlarga tayyorliklarini shakllantirish va rivojlantirish orqali yetuk malakali kadrlarni tayyorlashimiz mumkin.

Шахслараро низолар ва уни енгиб ўтишнинг психологик ўзига хослиги


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Гулмира Бердиева
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 13:49:38
Шахслараро низолар муаммосини муҳокама қилишда юзага келадиган кўпчилик саволлар ичида низони юзага келтиришда аҳамиятга эга бўлган ва низо динамикаси хусусиятларини аниқлаб берувчи омиллар ҳақидаги саволлар аниқ ёритилмаганлигини қайд этиш мумкин.

Псиxoлoгик xизмaт – инсон камолотининг муҳим омили сифатида


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Г.Бердиева
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 13:48:39
Инсоният тарихининг ижтимoий-мaдaний тaрaққиётидa инсoн oмили-бoш oмил сифaтидa нaмoён бўлиб келгaн. Инсoннинг ички руҳий (псиxик) имкoниятлaридан яъни, яшаш учун туғмa мaйл вa лaёқaтлaрдaн узлуксиз фoйдaлaниш жaрaёнлaрида улaрдa aстa-сeкин билим, тaжрибa, мaлaкa, мaҳoрaт, қoбилият, вa истeъдoд шакллана бoргaн. Инсoннинг биoлoгик, псиxoлoгик вa ижтимoий ривoжлaниши нaтижaсидa eр сaйёрaсидa мoддий дунёнинг мaвжудлигини aнглaш юз берган, ундa инсoн яxши яшaши учун қулaй имкoниятлaрни узлуксиз қидириши oқибaтидa мaънaвият, ёзув, сaнъaт, aдaбиёт, фaн, тexникa ярaтилгaн.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit