Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Onore de Balzak asarlari oʻzbek tilida (Yevgeniya Grande asari misolida)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.Rustamov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
57
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 11:52:12
Istiqlol sharofati bilan О‘zbekiston Respublikasida Prezidentimiz I.A.Karimovning “Milliy va jahon madaniyatining eng yaxshi namunalarini keng targ‘ib qilish va ommalashtirish yosh avlodni, hozirgi yoshlarimizni ma’naviy tarbiyalashning asosi bо‘lmog‘i kerak”1, – deya ilm va maorif sohasiga bо‘lgan yuksak e’tiborni, ilmiy jamoatchilik oldiga qо‘ygan talablari asosida madaniy meros, shu jumladan, badiiy ijod va uning tarixiga yangicha yondashuv shakllanmoqda.

Кичик мактаб ёшида ўқув мустақиллиги намоён бўлишининг психологик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Г.Эшонқулова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Қарши давлат университети
Sahifalar soni:
56
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 11:50:39
Миллий истиқлол йилларида амалга оширилаётган кенг кўламли туб ислоҳотларнинг пировард мақсади, шубҳасиз, ёш авлоднинг шахс бўлиб камол топиши учун зарур шарт-шароитларни яратишдан иборат. Президентимиз ҳам кўплаб асарлари, маърўза, нутқларида ва интервьюларида “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”да белгиланган ҳамда таълим олувчиларнинг ўқув фаолиятини мазмуний ва услубий жиҳатдан такомиллаштиришга ҳаратилган амалий чора-тадбирларнинг муҳим педагогик натижаси мустақил ижодий фикрлаш қобилияти юқори авлодни вояга етказиш эканлигини таъкидлаб ўтганлар.

Maktabgacha yoshidagi bolalarda estetik-ekologik tasavvurni o‘stirish yo‘llari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С.Махмудова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
58
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 11:48:40
Yosh avlodda ona tabiatni asrab-avaylash va uning go‘alligidan bahramand bo‘lish hissini tarbiyalash bugungi kunning dolzarb va kechiktirib bo‘lmas masalalaridan biridir. Dunyoda eko muvozatining buzilishi, insonning tabiat va uning boyliklaridan pala-partish foydalanishi, texnikaning jadal su’atlar bilan rivojlanib borishi, turli tabiiy ofatlar, tabiat resurslarining kamayib borishi kabilar ushbu muammoning naqadar tashvishli va e’tiborga molikligidan dalolat beradi.

Matbuotdagi tilga oid matnlarning lingvistik xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S.P.Pirnazarova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
93
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 11:44:13
Hozirgi kunda biz yurtboshimiz ta’kidlaganlaridek, "… tez sur’atlar bilan o’zgarib borayotgan, insoniyat hozirga qadar boshidan kechirgan davrlardan tubdan farq qiladigan o’ta shiddatli va murakkab bir zamonda yashamoqdamiz. Davlat va siyosat arboblari, faylasuflar va jamiyatshunos olimlar, sharhlovchi va jurnalistlar bu davrni turlicha ta`riflab, har xil nomlar bilan atamoqda. Kimdir uni yuksak texnologiyalar zamoni desa, kimdir tafakkur asri, yana birov yalpi axborotlashuv davri sifatida izohlamoqda. … Ammo ko’pchilikning ongida bu davr globallashuv davri tariqasida taassurot uyg’otmoqda".

Ўзбекистонда саноат соҳаси мутахассислари тайёрлаш тизими тарихи (Мустақиллик даври мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Д.Шодмонова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Қарши давлат университети
Sahifalar soni:
211
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 11:41:49
Мустақиллик даври тарих фани учун том маънода юксалишлар даври бўлди. Тарих фани турли йўналишларида олиб борилаётган тадқиқотлар сони ва сифати ҳам кундан кунга кўпайиб бормоқда. Хусусан, Ўзбекистоннинг мустақиллик даври тарихини тадқиқ этишга катта эътибор берилмоқда. Қисқа муддат ичида Ўзбекистоннинг кадрлар тайёрлаш масаласига бағишланган қатор диссертация ишлари бажарилди. Аммо шу кунга қадар мустақиллик йилларида саноат соҳаси кадрларини тайёрлаш иши тарихи махсус ўрганилмаган.

Лингво-поэтический анализ текста произведений авторов xvii-xviii века (на примере произведений Мадам де Лафайет, Монтескьё, Вольтера и Руссо)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
З.Бекмуродова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
Государственный университет в Карши
Sahifalar soni:
83
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 11:39:38
С начало XVIII века французская литература вступила в новую фазу своего развития, характеризующуюся постепенным созданием нового стиля – классицизма Связанные многими нитями с ренессансной, гуманистической литературой, пронизанный, подобной, преклонением перед античным, искусством и признававший подражание последнему единственным правильным путём художественного творчества, французский классицизм в тоже время во многом отталкивался от литературы ренессанса, ревизовал ее идейно - художественные установку и выдвигал качественно новые задачи и методы литературной работы.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari obrazli tafakkurini shakllantirishning pedagogik va texnologik asoslari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
В.Б.Келдиёрова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
92
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 11:38:20
Buguni kunda jahon hamjamiyatida ta’lim sohasiga e’tibor har qachongidan ham kuchayib bormoqda.Rivojlangan mamalakatlarning ta’lim sohasidagi tajribalarini o‘rganib, tahlil qiladigan bo‘lsak, ularning rivoji hissasiga har tomonlama yetuk, intellektual salohiyatli, kreativ fikrlovchi, yangiliklarga intiluvchan, vatanparvar, o‘z sohasining yetuk bilimdonibo‘lgan kadrlarning o‘rni kattadir.

Бошланғич синфларда дифференциал таълимни ташкил этиш технологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С.Ш.Зиёдуллаева
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
82
Nashriyot:
Қарши давлат университети
Sahifalar soni:
82
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 11:36:48
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2019-йил февраль ойидаги 4199- сонли қарорига мувофиқ ёшларнинг интеллектуал ва ижодий салоҳиятини ривожлантириш, иқтидорли болаларни қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш учун зарур шарт-шароитларни яратиш, уларнинг ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданияти даражасини юксалтириш халқ таълими соҳасидаги давлат сиёсатининг энг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади.

Ўзбекистоннинг жанубий вилоятлари тарихий географияси (V-XII аср бошлари)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
У.М.Мўминов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Қарши давлат университети
Sahifalar soni:
87
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 11:21:19
Ўзбекистон тарихини, миллий маданий меросни ўрганиш давлат сиёсати даражасига кўтарилиши тарих фани олдига катта вазифалар юкламоқда . Тарихий географик жиҳатдан Марказий Осиёнинг “юраги” ҳисобланган Ўзбекистоннинг ҳаққоний тарихини яратиш муҳим ижтимоий ва сиёсий аҳамиятга эга масаладир. Бугунги тарихий тадқиқотларда, сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий аҳамиятга эга бўлган муҳим натижаларни қўлга киритишда тарихий географик йўналишдаги изланишлар муҳим аҳамиятга эга бўлиб бормоқда.

Ўзбек миллий менталитетида миллийлик ва умумбашарийлик бирлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Т.Қурбонов
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 11:19:37
Мамлакатимиз Президенти Шавкат Мирзиёев 2017 йилнинг 19 сентябрида Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи мазмундорлиги ва аҳамияти, биз яшаётган мураккаб даврнинг энг долзарб мавзуларини қамраб олганлиги билан ажралиб туради.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit