Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ўзбекистоннинг турли типдаги сув ҳавзаларида балиқ маҳсулдорлигини оширишнинг биологик асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юлдашов Мансур Арзикулович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
597:639.3( 575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-02-13 17:28:43
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурияти. Дунё аҳоли сонининг тез суръатларда ошиб бориши уларни қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари жумладан, балиқ ва балиқ маҳсулотларига бўлган талабининг ҳам тобора ўсишига олиб келмоқда. Бироқ, кўпгина мамлакатларнинг денгиз ва океанлардан узоқда жойлашганлиги ҳамда чучук сув ҳавзаларининг чекланганлиги қурғоқчил ҳудудларида маҳаллий шароитларга мос балиқчилик хўжаликларини ташкил этиш ва мавжуд сув манбаларида балиқчиликни ривожлантириш учун йўналтиришни талаб этмоқда. Шунга кўра, турли типдаги сув ҳавзаларида балиқчиликни ривожлантириш ва маҳсулдорлигини ошириш учун қулай технологияларни ишлаб чиқиш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.

Ўзбекистонда овланадиган балиқ турларининг репродуктив биологияси хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Камилов Бахтияр Ганиевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
597.2:639.3
Yaratilgan vaqti:
2019-02-13 17:25:11
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурияти. Дунёда мавжуд ирригация тармоқларини балиқчиликни ривожлантириш учун йўналтириш ва ички сув ҳавзалари маҳсулдорлигини ошириш муҳим саналади. Бу ўринда турли сув ҳавзаларидаги балиқ популяциялари ёш тузилиши ва ўсиш жадалликларининг ўзаро фарқланиши балиқ турлари серпуштлик кўрсаткичларини аниқлаш асосида яйлов аквакультураси технологиясини ривожлантиришни талаб этмоқда. Шунга кўра, турли сув ҳавзаларидаги балиқларнинг репродуктив биологиясини асослаш ва балиқчиликда юқори маҳсулдорликка эришишнинг янги биотехнология усулларини ишлаб чиқиш илмий–амалий аҳамият касб этади.

So’x hududida tarqalgan yirtqich qushlar va ularning ozuqa zanjirida tutgan o’rni


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Husenov Oybek
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ФДУ
Sahifalar soni:
56
Yaratilgan vaqti:
2019-02-05 14:53:12
So`x tumani sharoitida regionga xos bo‟lgan yirtqich qushlarni tur tarkibini, asosiy turlarning tarqalishi, biologiyasi va ekologik xususiyatlarini o‟rganish va ularning ozuqa zanjirida tutgan o‟rnini aniqlash asosida: So‟x tumani hudidining geografik o„rni, iqlim sharoiti va tabiatini tadqiq etish; Qushlarning umumiy tuzilishi va bioekologik hususiyatlarini tadqiq etish; So‟x tumani hudidida uchrovchi yirtqich qushlarning tur tarkibi hamda ekologik hususiyatlarini tadqiq etish; So‟x tumanida tarqalgan yirtqich qushlarning umumiy tavsifini tayyorlash va muhofaza chora-tadbirlarini ishlab chiqishdan iborat.

Biologiya darslarida “Hujayraning qo’sh membranali organoidlari” mavzusini o’qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Asqarova Shaxnoza
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
72
Yaratilgan vaqti:
2018-12-24 13:23:57
: Biologiya fanlari tizimida Hujayra haqidagi mavzularning alohida o‘rni bo‘lib, uni o‘rganish muhim ahamiyatga ega. Hujayra bilan bog‘liq qonuniyatlarni chuqur o‘rganish o’quvchilar ongida ilmiy dunyoqarashni chuqur shakllantirish uchun asos bo‘ladi,

Андижон вилоятида кенг тарқалган келиб кетувчи қушлар ва уларнинг экологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Отахонова Шахноза
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
56
Yaratilgan vaqti:
2018-12-24 13:22:54
Ўзбекистоннинг ўсимлик ва ҳайвонот дунёси хилма – хилдир. У республикамиз табиий бойлигининг муҳим қисмини ташкил этади. Ёввойи ҳолда ҳаёт кечирадиган умуртқали ҳайвонлардан халқ ҳўжалиги учун қимматбаҳо маҳсулотлар – гўшт, балиқ маҳсулотлари, қимматбаҳо мўйна, тери ва бошқалар олинади.

Атроф-муҳитда содир бўладиган биотехнологик жараёнларни ўрганиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бадалова Дилдора
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2018-12-24 13:21:52
Мавжуд рeсурслар ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар хажми ортиб бораётганлиги аҳолининг бу нeъматларга бўлган талабини кондиришга хизмат қилмоқда.

O’qitishning fiziologik asoslari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бакирова Ф.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
58
Yaratilgan vaqti:
2018-12-11 10:26:05
"Yosh avlodni o’qitish va tarbiyalash muammolari bilan bir qatorda ularni individual rivojlanish qonuniyatlariga ham ahamiyat berish kerak. Ayniqsa, bolaning jismoniy va psixik xususiyatlarini rivojlanishida sharoit va irsiyatning roli katta"

Uchinchi va to'rtinchi sinfda o'qiyotgan qizlarning morfo-funksional ko'rsatkichlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бувашева З.О.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
63
Yaratilgan vaqti:
2018-12-11 10:15:45
Bolalarni jismoniy rivojlanish ko‘rsatkichlari orqali ularni qanchalik darajada sog‘lom o‘sib rivojlanayotganligi haqida ma'lumotlar olinadi va ularda yuzaga kelayotgan salbiy ko‘rsatkichlar o‘z vaqtida aniqlanib tegishli davolovchi tadbirlar amalga oshiriladi.

Gistologiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Badalxo’jayev I.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
72
Yaratilgan vaqti:
2018-12-10 15:36:57
Qo’llanma yangi namunaviy dastur va reja (2017) asosida yozilib, unda to’qimalarning tuzilishi va xillari haqidagi hozirgi zamon dalillari kеltirildi. Epitеliy, biriktiruvchi, muskul va nеrv to’qimalarining tuzilishi yorug’lik va elеktron mikroskopik dalillar asosida bеrildi. Har bir mavzuning ohirida mustahkamlash uchun savollar, tayanch iboralar va adabiyotlar kеltirildi.

Ўсимликларда нафас олиш физилогияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Bo`riboyeva Shoxsanam Arobidin qizi
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
49
Yaratilgan vaqti:
2018-12-10 15:03:30
фотосинтез жараёнида ъосил бо’лган шакарлар ва бошыа органик моддалар о’симлик ъужайраларининг асосий озиыа моддалари ъисобланади.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit