Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

“Маснавий ҳикматлари” асарида кўлланган хавола бўлакли кўшма гапларнинг


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Д.Тешабоев
Yaratilgan vaqti:
2018-07-06 19:30:57
Ушбу мақолада Жалолиддин Румийнинг “Маснавий ҳикматлари” асарида қўлланган ҳавола бўлакли қўшма гапларнинг шаклий тузилиши, шунингдек, қўшма гапларни шакллантирувчи воситалар ва уларнинг семантикаси ҳақида фикр юритилган.

Ўзбек халқ достонларида тоғ образи: генезиси ва бадиий талқинлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эшанова Зилолахон Қўчқаровна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
398.22 (575.1):808 (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-05-29 12:57:21
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек мифологияси, фольклори, хусусан, эпосида муҳим ўрин тутувчи етакчи тоғ образларини аниқлаш, тоғ образининг генезиси, халқ достонларидаги рамзий-бадиий мазмуни, эстетик вазифаларини кўрсатиш ҳамда тоғ образи иштирокидаги асосий барқарор шеърий мисралар таснифини тузиш, уларнинг семантик кўламини, аниқ маъно қирраларини ёритишдан иборат.

O’simliklar fiziologiyasi fanidan laboratoriya mashg’ulotlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-03-07 12:41:05
O’simliklar fiziologiyasi fanidan laboratoriya mashg’ulotlari bo’yicha ushbu o’quv- ko’rsatma Oliy o’quv yurtlarining biologiya, tuproqshunoslik, ekologiya va qishloq xo’jaligi mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi, meva-sabzavot va uzumchilik ta'lim yo’nalishlarining o’quv rejasi asosida tuzilgan. O’quv ko’rsatmada o’simliklar fiziologiyasidan tajriba ishlari berilgan va har bir tajriba ishi uchun fotosuratlar va jadvallar taqdim etilgan. O’quv ko’rsatma Oliy o’quv yurtlarining biologiya va boshqa ta'lim yo’nalishlari talabalari uchun ko’rsatma sifatida tavsiya etilgan.

Patologik anatomiya va patologik fiziologiya


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
D.E.Eshimov
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Ilm-Ziyo
Sahifalar soni:
272
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-30 17:09:33
Ushbu o‘quv qo‘llanmada hayvonlar organizmida kasallik kelib chiqish sabablari va nazariyalari, rivojlanish mexanizmi, organizmning reaktivligi haqidagi tushunchalar keltirilgan. Shuningdek, organizmdagi umumiy tiðik patologik jarayonlar, ya’ni mahalliy va umumiy o‘lim, giðo va giðerbiotik jarayonlar, qon va limfa aylanishining buzilishi, yallig‘lanish hamda issiqlik almashinuvining buzilishidagi patologoanatomik o‘zgarishlar yoritilgan.

Analizatorlar fiziologiyasi va gigiyenasi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-10-09 12:40:37
Ma'lumki, tevarak-atrof muhiti xilma-xil hamda undagi tovushlar va hidlar, haroratga ko'ra juda rang-barang bo'ladi. Atrof muhit bilan odam organizmi muttasil bir-biriga bog'liq. Bu bog'lanish sezgi a'zolari orqali ta'minlanadi, ya'ni tashqi muhitning barcha omillari sezgi a'zolariga ta'sir etadi va ularning bosh miyadagi markazlariga qabul qilinadi.

Oliy nerv faoliyati va uning yoshga oid xususiyatlari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-10-03 09:50:36
Nerv sistemasining funksiyasi ikki qismga bo'lib o'rganiladi. Nerv sistemasining birinchi funksiyasi odam organizmining barcha hujayra, to'qima, organlari va sistemalarining ishini boshqarish, tartibga solish hamda ularning bir-biri bilan o'zaro bog'lanishini ta'minlashdan iborat.I. P.

Analizatorlar fiziologiyasi va uning yoshga bog’liq xususiyatlari: Ko’rish va eshitish analizatorlari.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-10-03 09:46:41
Organizmning tashqi va ichki muhitidan tinmay kelib turadigan ta'sirotlarni idrok etib, analiz (tahlil) qiladigan murakkab nerv mexanizmlaridan iborat anatomik-fiziologik tizimlariga analizatorlar deyiladi.

Yosh fizioligiyasi va gigiyenasi fanining maqsadi, vazifasi, ahamiyati va rivojlanish tarixi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ahadova Y.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-10-03 09:43:05
Maqsadi o`sish va rivojlanish qonuniyatlarini ochib bеrish, bir butun organizm, uning tizimlari, organlari, to`qimalari va hujayralarini ishlash xususiyatlarini turli yoshga aloqadir davrlarda aniqlashdir.

Нерв тизимининг физиологияси ва унинг ёшга боғлиқ хусусиятлари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдуллажонова С.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-09-28 14:33:48
Нерв тизими орқали ташқи муҳит ва ички аъзолардан турли сигналлар қабул қилиниб, таҳлил этилади ва уларга мувофиқ равишда жавоб қайтарилади. Марказий нерв тизимининг юқори бўлимлари ёрдамида руҳият функциялари-ташқи дунёдаги сигналларни қабул қилиш, уларни эслаб қолиш, маълум бир қарорга келиш, мақсадга мувофик феъл-атворнинг шаклланиши ҳамда абстракт тафаккур ва нутқ жараёнлари рўй беради.

“Ёш физиологияси ва гигиена” фанининг предмети, мақсади, вазифалари ва аҳамияти


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Камалова М.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ЎзДЖТУ
Sahifalar soni:
136
Yaratilgan vaqti:
2017-09-28 11:08:31
Ёш физиологияси - одам физиологиясининг бир тармоғи бўлиб, ўсиб бораётган организмда туғилишдан бошлаб, балоғатга етгунча бўладиган ҳаётий функцияларни ўрганади. Бу фан организм, унинг аъзо ва тизимларини индивидуал ривожланиш қонуниятларини-онтогенезнинг турли даврларида таққослаб ўрганади.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit