Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Jahon valyuta tizimi va uning rivojlanish bosqichlari


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Pulatov U
Nashr etilgan yili:
2012
Yaratilgan vaqti:
2017-04-18 18:46:27
Valyuta munosabatlari - tashqi savdo, iqtisodiy va ilmiy-texnik hamkorlik, xorijga kredit hamda qarzlarni berish va olish, valyuta va valyuta aktivlarini sotib olish bilan bog`liq bitimlarni amalga oshirishda ishtirok etadigan, valyuta bilan bog`liq munosabatlardir

Международный менеджмент


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Умарова Г.Г.
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Sahifalar soni:
98
Yaratilgan vaqti:
2017-03-17 14:05:43
Международный менеджмент - это теория и практика рационального руководства предприятиями в условиях коллективной деятельности за рубежом во всех формах внешнеэкономических связей.

Pul muomalasi va kredit


  
- 1 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
Sh.Z. ABDULLAYEVA
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Toshkent - «ILM ZIYO»
Sahifalar soni:
270
UDK raqami:
336.74 (075)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-15 13:50:21
Qo‘lingizdagi ushbu kitob pul, kredit va banklar haqida o‘quv qo‘llanma bo‘lib, unda pul muomalasi, kredit tizimi va banklar faoliyatini tashkil etish asoslari ko‘rsatib o‘tilgan. Qo‘llanmada, shuningdek, pulning zarurligi, funksiyalari, milliy valutaning muomalaga kiritilishi, kredit va uning shakllari, kredit tizimi, uning tarkibi, kredit muassasalari, banklarning tashkil topishi, rivojlanishi, O‘zbekiston Respublikasi bank tizimining tashkil topishi va rivojlanishi, bank faoliyati barqarorligi va likvidliligi to‘g‘risida fikr yuritilgan. Bir qator bank operatsiyalari, shu jumladan, bankning aktiv, passiv va boshqa operatsiyalari nazariy jihatdan hozirgi zamon talablari asosida yoritib berilgan.

Menejment va strategiyani boshqarish


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
H.T. Ahmadxo‘jayev, K.M. Mirdadayev, O.S. Qozoqov
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
«ILM ZIYO» ТАШКЕНТ-2016
Sahifalar soni:
140
UDK raqami:
338.24 (075)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-13 12:04:07
Menejer kim? Kim menejer bo‘lishi mumkin? Rahbarlik qilish uchun u nima qilmog‘i kerak? Oqilona tanlov va ishonchli qaror qabul qilishning siri nimada? Qaysi rahbarni adolatli va madaniyatli deyish mumkin? O‘quv qo‘llanmada korxonaning samaradorligini oshirish maqsadida qo‘llaniladigan strategiyani boshqarish tamoyillari — usullari, vositalari, shakllari xususida so‘z boradi.

Инвестиция фaолияти вa инвестиция сиёсaти


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Олимов З
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-12 13:38:16
Инвесторлaр ўзлaри эгaлик қилaдигaн вa кaрзгa олингaн мулкий вa aқлий кaдриятлaрини тaдбиркорлик ишигa ишлaтиш тўғрисидa қaроргa келгaн инвестицион фaолият субъектлaридир. Инвесторлaр улуш кўшувчилaр, кредиторлaр, хaридорлaр ролидa мaйдонгa чиқишлaри, шунингдек, инвестицион фaолиятнинг бошқa қaтнaшчилaри вaзифaлaрини бaжaришлaри мумкин.

Развитие механизма финансового взаимодействия государства и субъектов малого предпринимательства в сфере ИКТ


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Султамуратова Р. Ю.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
Toshkent-2016
Nashriyot:
TATU
Sahifalar soni:
88
Yaratilgan vaqti:
2017-02-20 11:07:29
В данной выпускной работе были изучены теоретические основы механизма финансового взаимодействия государства и субъектов малого предпринимательства в сфере ИКТ, даны рекомендации по совершенствованию механизма финансирования малых предприятий в отрасли информационных технологий государством.

The influence of liabilities on liquidity level of telecommunication organizations


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Norkulov SH.T.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
Toshkent-2016
Nashriyot:
TATU
Sahifalar soni:
85
Yaratilgan vaqti:
2017-02-20 11:03:10
As is obvious, the introduction of modern information and communication technologies - a prerequisite to any development of the state. The main goal of final wok is identifying the influence of accounts receivable on the liquidity of company. And so there are used many financial and economical terms and tables such as financial report accounting statements and etc. Actually in this diploma work I have given the results of accounting finance of “Uzbektelecom” JSC. According to these informations the types of liquidity were identified. There is given all informations which need to identify the liquidity. And for these there is given such types of statements and reports.

Экономическая эффективность применения инновационных методов оценки маркетинговой деятельности предприятий телекоммуникаций


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мирвахидов М.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
Toshkent-2016
Nashriyot:
TATU
Sahifalar soni:
93
Yaratilgan vaqti:
2017-02-20 10:59:06
Целью выпускной работы является контроль и оценка маркетинговой деятельности предприятия и анализ их влияния на экономическую эффективность предприятия телекоммуникации. Рассмотреть анализ состояния отдела маркетинга предприятия телекоммуникации на примере ООО «Uzdigital-TV».

Контроль дебиторской и кредиторской задолженностей и анализ их влияния на финансовое состояние в предприятиях связи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Когай К.П.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
Toshkent-2016
Nashriyot:
TATU
Sahifalar soni:
81
Yaratilgan vaqti:
2017-02-20 10:57:08
Актуальность выбранной темы определяется ее особой ролью в процессе управления экономической деятельностью предприятия и обеспечения экономической эффективности его деятельности. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью составляет основу управления денежными потоками предприятия и является важнейшим показателем при финансовом мониторинге экономической деятельности. Постоянный мониторинг управления дебиторской и кредиторской задолженности имеет огромное значение в процессе управления для определения финансовой устойчивости предприятия, т.к. позволяет не только успешно распределять финансовые потоки, но и успешно прогнозировать основные изменения, чтобы избежать большого количества проблем и повысить уровень конкурентоспособности предприятия на современном рынке, что очень важно для предприятий.

Формы и методы контроля почтовых отправлений на предмет почтовой безопасности в ташкентском филиале


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Джунусов М. А.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
Toshkent-2016
Nashriyot:
TATU
Sahifalar soni:
97
Yaratilgan vaqti:
2017-02-20 10:39:07
В данной выпускной квалификационной работе рассмотрены формы и методы контроля почтовых отправлений в Ташкентском филиале на предмет почтовой безопасности, позволяющие найти возможные решения стоящих проблем, а также осуществить наилучший подбор технических средств для предупреждения актов терроризма в системе почтовой безопасности защите.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit