Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ўзбек балладасининг назарий-поэтик таҳлили (ХХ асрнинг 70-90-йиллари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эшқобилов Абдивали Казакович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
891.7-1:894-3
Yaratilgan vaqti:
2020-09-26 14:25:37
Тадқиқотнинг мақсади Истиқлол мафкураси нуқтаи назаридан ўзбек ва жаҳон адабиётшунослигида баллада жанрини ўрганишга оид тадқиқотлар хулосаларини умумлаштириш, илғор назарияларни илмий идрок этиб такомиллаштириш, ўтган асрнинг 70-90-йилларидаги баллада жанри тараққиёти тамойилларини, бадииятида миллий-ўзига хослик ва бадиий тарихийлик сақланишини ва ривожланишини, шакл ва мазун эврилишларини, муаллифлар маҳоратини назарий поэтик жиҳатдан таҳлил қилиш, хулосалаш ва жанр тарихига айрим ойдинликлар киритиб, янги асарлар ва номларни, унутилган матнларни жалб этган ҳолда, илмий истьемолга киритишдан иборат.

Турғун сўз бирикмаларининг синтактик деривацияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шодиев Санъат Эргашевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
811.512.133(043.3) Ш78
Yaratilgan vaqti:
2020-09-23 21:36:06
Тадқиқот мақсади. Ҳозирги ўзбек тилида соф турғун сўз лингвистик табиатини ёритиш ва уларнинг деривацион ўрганишдан иборат.

Шеъриятида сўз тартиби (Ҳозирги ўзбек шеърияти мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Собиров Анвар Kувандикович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
494.3:8
Yaratilgan vaqti:
2020-09-20 12:15:02
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилида сўз тартибининг турлари, ифода имкониятлари, бирламчи ва иккиламчи вазифалари, бадиий тасвир воситаларни ҳосил қилишдаги ўрни, ёндош ҳодисаларга муносабати масалаларини ҳозирги ўзбек шеърияти мисолида ўрганишдан иборат.

Ўзбек тилидан француз тилига концептуал метафоралар таржимасининг ўзига хос хусусиятлари (Эркин Аъзам асарлари асосида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рофиева Гуласал Юсубжоновна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
811.133.1:811.512.133
Yaratilgan vaqti:
2020-09-18 13:22:34
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилидаги концептуал метафораларнинг француз тилига таржимасининг миллий-маданий ва когнитив хусусиятларини аниқлаш ҳамда концептуал метафораларни таржима қилишнинг замонавий тамойилларини ишлаб чиқишдан иборат.

Шекспир сонетларининг бадиий услуби ва уни таржимада қайта тиклаш масаласи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бўриева Наргиза Қўчқаровна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
8(075)(Англ)
Yaratilgan vaqti:
2020-09-15 11:34:52
Тадқиқотнинг мақсади Шекспир ижодида сонет жанрининг ўрни ва бадиий услуби, сонет назарияси, шоир сонетларининг ўзбек тилига билвосита (рус тили орқали) ва бевосита (аслиятдан) қилинган таржималари лингвопоэтик усулда таҳлил қилиш, бадиий услубини аниқлаш ва тегишли тавсиялар бериш каби масалалардан иборат.

Бадиий таржимада лексик-стилистик бўёқдорликни сақлаш муаммолари (А.Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романининг инглизча таржималари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Базаров Зокир Мехрикулович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
821.161. 25 Б 72
Yaratilgan vaqti:
2020-09-15 10:46:33
Тадқиқотнинг мақсади А. Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романини инглизча таржималарида лексик-стилистик бўёқдорликни сақлаш муаммоларини ёритишдан иборат.

Тилда интенсификация/деинтенсификация семантикасининг лисоний бирлик ва шакл парадигмаларини ҳосил қилиттти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Зияев Аваз Ихтиёрович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
801.8+81-11
Yaratilgan vaqti:
2020-09-14 15:39:58
Тадқиқотнинг мақсади ҳозирги замон тилшунослигидаги интенсифика­ ция/деинтенсификация категорияси билан боғлиқ умумлисоний муаммоларни аниқлаш, тилдаги миқдор ўзгаришларининг сифат ўзгаришларига айланиши натижасида интенсификация/деинтенсификация семантик бирликлар парадигмаларининг ҳосил бўлишини назарий ва амалий асосларини ҳамда улардаги лисоний коднинг намоён бўлиш хусусиятларини илмий далиллашдан иборат.

Отнинг сегмент фоностилистикаси тавсифининг қиёсий-чоғиштирма ўрганилиши (рус, ўзбек, инглиз тиллари материаллари асосида).


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Гафуров Бахтиёр Закирович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
81´367.622:81´342.001.36
Yaratilgan vaqti:
2020-09-03 18:31:15
Тад.и.отнинг ма.сади рус, ўзбек ва инглиз тилларидаги отлар сегмент фоностилистик вариантларининг ўхшаш ва фар.ли жи.атларини .иёсий-типологик аспектда ани.лашдан иборат.

ХХ аср ўзбек қиссачилиги (поэтик изланишлар ва тараққиёт тамойиллари)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Расулова Умида Йўлдош қизи
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
821.512.133.09
Yaratilgan vaqti:
2020-08-28 12:19:17
Тадқиқотнинг мақсади ХХ аср ўзбек қиссаларининг шаклланиши жараёнидаги поэтик изланишлар, тараққиёт тамойилларини кўрсатиб беришдан, хусусан, қисса жанрига оид бир гуруҳ асарларни адабий жараён контекстида кузатиб, инсон тақдири, унинг жамият билан муносабати, оламу одам ҳақидаги концепциясини илмий-назарий жиҳатдан асослаб беришдан иборат.

Навоий асарлари матни табдилини амалга ошириш усуллари, тамойиллари ва амалий масалалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдулхайров Манзар Хусанович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
801.82:821.512.133-1 (043.4)
Yaratilgan vaqti:
2020-08-24 18:27:51
Тадқиқотнинг мақсади. Навоий асарлари матнини эски ўзбек ёзувидан жорий алифбога табдил қилишнинг замон талаблари даражасидаги илмий-амалий усуллари ва назарий-методик принципларини очиб беришдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit