Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Глобаллашув шароитида шахс маданий тараккиётининг мохияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
И.Арзиматова
Yaratilgan vaqti:
2018-08-11 10:37:09
Мақолада глобаллашув жараёни мазмун-моҳияти ва унда шахснинг маданий тараққиёти, маданият тушунчаси, маданий қадриятлар, маданият тушунчасининг инсон билан боғлиқлиги каби масалалар ҳақида сўз юритилган.

Огаҳийнинг тарихий асарлари лексикаси


- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ўразбоев Абдулла Дурдибаевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
81ʻ373:821.512.133
Yaratilgan vaqti:
2018-07-26 15:02:56
Тадқиқотнинг мақсади Огаҳий тарихий асарларидаги лексик бирликларнинг мавзуий-семантик гуруҳларини тавсифлаш, ўз ва ўзлашма қатламга мансуб айрим сўзларнинг тарихий-этимологик ҳамда таркибий таҳлилини амалга ошириш, луғавий бирликларнинг лингвоэстетик жиҳатларини ёритиш.

Жадид бадиий асарлари лексикаси


- -1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сайидов Ёқуб Сиддиқович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
81`373:821.512.133 (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-07-26 14:57:17
Тадқиқотнинг мақсади жадид адабиёти намояндаларининг ўзбек адабий тили тараққиётида тутган ўрнини аниқлаш, уларнинг шеърий асарларида қўлланилган сўзларнинг лингвостатистик, мавзуий, тарихий-этимологик, лексик-семантик, лингвопоэтик хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Субстанциал морфология, валентлик ва синтактик қурилма


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абузалова Меҳринисо Кадировна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
494.3:415:415.5:415.6
Yaratilgan vaqti:
2018-07-20 11:47:25
Лексик-семантик ва грамматик шакл валентликларининг сўзшакл таркибида ўзаро ҳамкорлиги таҳлили орқали сўзшаклда мужассамлашган валентлик имкониятларининг синтактик қурилма таркиби ва мавқеини белгилашдаги аҳамиятини очиш ҳамда тавсифлаш.

Одил Ёқубов романлари поэтикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Насиров Азимидин Нормаматович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
821.512.133.(092)
Yaratilgan vaqti:
2018-07-20 11:45:36
Роман поэтикаси негизида алоҳида ижодкор –Одил Ёқубовнинг жанр поэтик структурасини янгилашдаги ўзига хослигини тизимли асосда, адабий жараён контекстида тадқиқ этиш натижасида назарий умумлашмалар чиқариш.

Ўзбек тилидаги соматик ибораларнинг семантик-прагматик таҳлили (кўз, қўл ва юрак компонентли иборалар мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рашидова Умида Мансуровна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
494.3:413:413.19
Yaratilgan vaqti:
2018-07-20 11:42:54
Кўз, қўл ва юрак компонентли соматик фраземаларнинг ўзбек тили материали асосида мазмун-моҳиятини аниқлаш ва матнда қўлланиш хусусиятларини семантик-прагматик нуқтаи назардан тадқиқ этиш.

Ёзма манбалардаги эпик сюжетларнинг бадиий эволюцияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Кучқаров Тухтамурод Олимович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
821
Yaratilgan vaqti:
2018-07-16 12:31:33
Сак-Массагет эпосининг ўзига хос хусусиятларини ойдинлаштириш, қадимги ёзма манбалар орқали етиб келган архаик сюжетларнинг генезиси, бадиий эволюцияси ва ёзма адабиётдаги талқинларини ёритиш.

VII-X асрлар Танг даври шеъриятида рамзлар семантикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Очилов Озоджон Мардиевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
809.51
Yaratilgan vaqti:
2018-07-12 09:17:10
VII-X асрлар танг шеъриятида поэтик рамзларнинг кенг қўлланиши, уларнинг шаклланиш омиллари, ўша даврда вужудга келган адабий воқелик, бадиийлик масалалари, танг шеъриятида «Ой» ва «май» поэтик образларининг рамзий маънолари, уларнинг семантикасини аниқлаш.

Социал тармоқларда журналистиканинг шаклланиши, фаолият тенденциялари ва хусусиятлари (жаҳон ва миллий тажрибанинг қиёсий-типологик таҳлили)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Алимова Гулноза Бахшиллоевна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
002.703;4;6Ф7.3
Yaratilgan vaqti:
2018-07-11 14:21:44
Социал тармоқларда журналистиканинг шаклланиши, фаолият тенденциялари ва хусусиятларини жаҳон ва миллий тажриба асосида қиёсий-типологик жиҳатдан ёритиб бериш.

Инглиз ва ўзбек тилларидаги иккиламчи предикацияли қурилмаларнинг синтактик, семантик ва когнитив хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хамзаев Собир Амирович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
811.111´36´37 811.512.133´36´37
Yaratilgan vaqti:
2018-07-10 14:42:44
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларидаги иккиламчи предикацияли қурилмаларнинг синтактик, семантик ва когнитив хусусият- ларини очиб беришдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit