Filtrlar

Инглиз ва ўзбек фразеологизмларида оилавий анъана ва муносабатларнинг лингвомаданий тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Маматова Феруза Махаммадовна
Nashr etilgan yili:
2022
UDK raqami:
811.111:811.512.133:81’362
Yaratilgan vaqti:
2022-01-08 14:11:52
Тадқиқотнинг мақсади оилавий анъана ва муносабатларга оид инглиз ва ўзбек фразеологизмларининг лингвомаданий хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Дарий тили грамматик манбаларида фонетика ва морфология масалалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Уктамова Хилолахон Азамат қизи
Nashr etilgan yili:
2022
UDK raqami:
811.222
Yaratilgan vaqti:
2022-01-07 20:56:57
Тадқиқотнинг мақсади дарий тили грамматикаларининг яратилиш асослари ва омилларини ўрганиш, дарий тили фонетик тизимидаги унли, ундош, дифтонглар борасидаги назарий қарашларни таҳлил қилиш, дарий тили морфологик тизимининг шаклланиш ва ривожланиш йўлларини очиб беришдан иборат.

Хитой тилидаги соматик фразеологизмлар: шаклланиши ва семантикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Акимов Таир
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
811581
Yaratilgan vaqti:
2022-01-06 19:28:52
Тадқиқотнинг мақсади хитой тилидаги «бош», «кўз», «юрак» компонентли соматик фразеологизмларнинг структураси ва лексик-семантик хусусиятлари, хитой бадиий адабиёти ва нутқ жараёнида қўлланиш даражаларини очиб беришдан иборат.

Ўзбек тилида белги англатувчи терминлар тизими, структураси ва лексикографик талқини


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Набиева Мунира Ҳамроқуловна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
943.75:413(043)
Yaratilgan vaqti:
2022-01-06 19:25:14
Тадқиқотнинг мақсади белги англатувчи терминларнинг лисоний тизимдаги ўрни, формал-структур, грамматик хусусиятлари, семантик кўлами ва лексикографик талқинини ёритишдан иборат.

Академик Л.В. Шчербанинг лингвистик ва методик мероси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юлдашева Дилшода Мусаевна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
494.3:8
Yaratilgan vaqti:
2022-01-02 17:35:50
Тадқиқот мақсади: академик Л.В.Шчербанинг лингвометодик таълимотлар тарихи контекстида лингвистик ва методик меъросининг хусусиятларини аниқлаш.

Янги давр журналистикасида ижодий маҳоратнинг ўрни ва аҳамияти (Қорақалпоғистон матбуоти материаллари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сеитназарова Гулжаҳан Суханатдиновна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
05/07:808.3 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-12-30 15:40:33
Тадқиқотнинг мақсади қорақалпоқ матбуотида янгиланишлар даври ва ислоҳотларнинг моҳиятини очиб беришда журналистларнинг ижодий маҳоратининг ўзига хос жиҳатларини аниқлашдан иборат.

Ўзбекистондa тaҳририятлaр бошқaрувининг шaкллaниши вa зaмонaвий тенденциялaри


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мaхсумовa Сaдоқaт Қосимжон қизи
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
050/070:681.4:654.9:651.9(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-12-30 15:38:19
Тaдқиқотнинг мaқсaди оммaвий aхборот воситaлaри вa журнaлистик ишлaрнинг рaқaмлaшуви нaтижaсидa тaҳририятлaр менежменти ҳaмдa ижодий жaрaёнлaр бошқaруви концепциясини тaкомиллaштиришдaн иборaт.

Ўзбек мумтоз адабиётида таржиъбанд ва таркиббанд жанрларининг такомили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Казакбаева Дилрабо Джалаловна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
821.512.133.06(091)
Yaratilgan vaqti:
2021-12-30 15:06:28
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек мумтоз адабиёти тарихида яратилган таржиъбанд ва таркиббанд жанрларига оид манбалар, ушбу жанрларнинг ХХ аср бошларига қадар тадрижи, шаклий ва мазмуний такомилини тарихийлик ва замонавий адабиётшунослик талабларидан келиб чиқиб таҳлил қилишдан иборат.

Испан ва ўзбек тилларида “hombría” / “мардлик” концепти қўлланишининг лингвокогнитив ва лингвомаданий хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Халиллаев Адилбек Курамбаевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
811.134.2’366.552
Yaratilgan vaqti:
2021-12-29 18:14:11
Тадқиқотнинг мақсади испан ва ўзбек тилларида “hombría/мардлик” концептининг когнитив ва лингвомаданий хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Ўзбек-инглиз тиббий терминлари ва уларнинг лингвокультурологик тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қосимова Феруза Хурсанали қизи
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
811.512.133‘271:61
Yaratilgan vaqti:
2021-12-28 18:05:33
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек ва инглиз тилларидаги тиббий терминларнинг парадигматик, семантик ҳамда лингвокультурологик хусусиятларини қиёсий-типологик нуқтаи назардан тадқиқ қилишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit