Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ўзбек тилидaги «спoрт» семемaли бирликлaрнинг структур-семaнтик тaдқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шoкирoвa Мaхбубa Нaзирғулoмoвнa
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
811.512.133`37(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2020-02-17 15:19:22
Тaдқиқoтнинг мaқсaди ўзбек тилидaги «спoрт» семемaли бирликлaрнинг умумий лексик системaдaги ўрнини белгилaш, семaнтик тaҳлилгa тoртиш вa улaрнинг лингвoмaдaний хусусиятлaрини oчиб беришдaн ибoрaт.

XIX асрнинг иккинчи ярми – ХХ аср бошлари ўзбек шеъриятида давр муаммолари ва лирик қаҳрамон


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Барзиев Ойбек Хабибуллаевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
821 .512.133-1.09 «18/19»
Yaratilgan vaqti:
2020-02-17 15:15:49
Тадқиқот мақсади ХIX асрнинг иккинчи ярми – ХХ аср бошлари ўзбек шеъриятида давр муаммолари ва лирик қаҳрамон масаласи, бу давр адабий муҳити ва намояндалари услубий ўзига хосликлари, асарларининг бадиий-эстетик жиҳатлари, жанр ранг-баранглигини таҳлил этиб баҳолашдан иборат.

Ўзбек тилида лексемалашув


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Холмухамедов Бахтиёр Фарходович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
494.3
Yaratilgan vaqti:
2020-02-13 11:04:19
хусусан лексемалашув ҳодисасига учраб, янги маънолар ифода этишга хизмат қиладиган тил бирликларининг лексик-семантик ва грамматик хусусиятларини атрофлича тадқиқ этиш орқали мазкур ҳодисанинг ўзбек тили ривожида тутган ўрнини белгилаш ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади бўлиб ҳисобланади.

«Бобурнома»да ғолиб ва мағлуб шахс руҳий ҳолатининг бадиий тасвири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сулоймонов Исроилжон Исомиддинович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
891.709
Yaratilgan vaqti:
2020-02-13 11:01:27
Тадқиқотнинг мақсади «Бобурнома»да тасвирланган шахсларнинг зоҳирий ва ботиний оламида содир бўлган ғолиблик ва мағлублик руҳий ҳолати тасвирини очиб беришдан иборат.

O‘zbek tilida interaktiv diktant yaratish texnologiyalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yuldashova Nazokat
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NDPI Tipografiya
Sahifalar soni:
70
Yaratilgan vaqti:
2020-02-12 15:27:55
"Interaktiv diktant turli ta’lim muassasalarida foydalanilishi, hatto katta yoshdagi qiziquvchilar ham o‘z savodxonliklarini tekshirib ko‘rishlari mumkin. O‘quvchilar dars jarayonida saytda joylashtirilgan interaktiv diktantlarni fan o‘qituvchilari rahbarligida bajarishlari mumkin. Bunda aralash ta’lim amalga oshiriladi, ya’ni o‘qitishning masofali va an’anaviy shakli birgalikda qo‘llaniladi. Kam vaqt va kuch sarflab o‘quvchilarning yozma savodxonligini oshirish imkoniyati vujudga keladi."

Ona tili ta’limi uchun elektron o‘quv-metodik majmualarni yaratishning ilmiy-metodik asoslari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Karimboeva Shohida
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NDPI Tipografiya
Sahifalar soni:
73
Yaratilgan vaqti:
2020-02-12 15:02:22
“Ona tili ta’limi uchun elektron o‘quv-metodik majmualarni yaratishning ilmiy-metodik asoslari” tadqiqot maqsadi ta’lim sohasida qo‘llaniladigan yangi raqamli texnologiyalar, multimedia darsliklari, elektron o‘quv-metodik majmualarni o‘rganish, umumta’lim maktablari ona tili ta’limi talab va ehtiyojlariga ko‘ra til o‘qitish nazariyasi va metodikasining axborot texnologiyalari bilan uyg‘unlashuviga erishish, pedagogik dasturiy vositalar va mualliflik dasturlarini ona tili ta’limiga tatbiq qilish jarayonini va ona tili ta’limi uchun EO‘MMlar yaratish jarayonini jadallashtirish orqali til o‘qitish samaradorligini oshirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Қарақалпақ аймағы қазақ ақын-жыраўлар мийрасының пайда болыў хәм қәлиплесиўинде қарақалпақ этно-фолклорлық ареалы хәм әдебий орталығының тутқан орны


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Т.Төрткулбаева, К.А.Алламбергенов
Yaratilgan vaqti:
2020-02-12 14:51:52
Қазақ-қарақалпақ халықларының ертеден киятырған тарийхый-генетикалық, тарийхый-мәдений дослық-туўысқанлық қарым-қатнаслары мен қарақалпақ этнофолклорлық-әдебий орталығының қарақалпақ аймағы қазақ фолклоры мен әдебиятының пайда болыўы хәм қәлиплесиўинде идеалық хәм эстетикалық дерек сыпатында айрықша хизмет атқарады.

Ўзбeк тили орнитонимларининг структуравий ва семантик тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Йулдашева Дилноза Бeкмуродовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
494.3
Yaratilgan vaqti:
2020-01-16 15:42:29
Ўзбeк тилидаги орнитонимларнинг манбалари, лексик-семантик ва функционал-услубий хусусиятларини тадқиқ этишдан иборатдир.

Ҳозирги ўзбек драматургиясида фольклор стилизацияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турсунова Насиба Хамроевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
821.512.133-2’06:398.2(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-14 11:12:59
Тадқиқотнинг мақсади истиқлол даври ўзбек драматургиясида маросим фольклорининг поэтик трансформациясини ѐритиш, фольклор стилизацияси воситасида драматик асарда этномаданий контекст яратиш тамойилларини тавсифлаш, ҳозирги ўзбек кинодраматургиясидаги мифопоэтик тимсоллар бадиияти ва эпик сюжетлар стилизациясини тадқиқ этиш.

Есімдіктің мағыналық топтарын оқытуда инновациялық технологияның маңызы


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Сексенбаева Насиба
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
NDPI tipografiya
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2020-01-14 10:06:21
Диплом жұмысының негізгі мақсаты Есімдіктердің мағыналары мен қолданылуы ерекшеліктеріне мағыналық талдау жасап, топтастырып, талдап, тиімді оқыту арқылы оқушылардың ой санасын, дүниетанымын, еркін пікірлеуін, сөздерден мағыналарын талдау, салыстыру, ой қорытындыларын жасауға негізделеді.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit