Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ўзбeк тили орнитонимларининг структуравий ва семантик тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Йулдашева Дилноза Бeкмуродовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
494.3
Yaratilgan vaqti:
2020-01-16 15:42:29
Ўзбeк тилидаги орнитонимларнинг манбалари, лексик-семантик ва функционал-услубий хусусиятларини тадқиқ этишдан иборатдир.

Ҳозирги ўзбек драматургиясида фольклор стилизацияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турсунова Насиба Хамроевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
821.512.133-2’06:398.2(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-14 11:12:59
Тадқиқотнинг мақсади истиқлол даври ўзбек драматургиясида маросим фольклорининг поэтик трансформациясини ѐритиш, фольклор стилизацияси воситасида драматик асарда этномаданий контекст яратиш тамойилларини тавсифлаш, ҳозирги ўзбек кинодраматургиясидаги мифопоэтик тимсоллар бадиияти ва эпик сюжетлар стилизациясини тадқиқ этиш.

Ўзбек тилидаги ўхшатишларнинг лингвомаданий тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Усманов Фархад Фахриддинович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
811.512.133’33:008 (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-13 17:24:54
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилидаги турғун ўхшатишларни лингвомаданий жиҳатдан тадқиқ этиш орқали ўзбек миллатига хос бўлган лисоний манзарани тавсифлаш, миллий маданиятга хос бўлган қадриятлар тизимини асослашдан иборат.

Қорақалпоқ халқ афсоналарининг ўзига хос хусусиятлари, таснифи ва сюжет таркиби


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бекимбетов Азамат Мирзабаевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
398.2(=512.121)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-13 17:20:23
Тадқиқотнинг мақсади қорақалпоқ афсоналарининг жанр хусусиятларини ёритиш, унинг халқ оғзаки насри жанрлар тизимида тутган ўрнини белгилаш, бу тип фольклор асарларининг шаклланиш тарихи ва генетик асосларини очиб бериш, туркий халқлар оғзаки насри контекстидаги типологик муштараклигини аниқлаш ҳамда афсоналарнинг сюжет таркиби ва образлар тизимининг поэтик табиатини ойдинлаштиришдан иборатдир.

Медиаконвергенция шароитида газеталар таҳририятлари ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари (Ўзбекистон мисолида, 2010 йилдан кейинги давр)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Дониёров Салим Мусурмонович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
070.41:004(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-07 16:02:42
Ўзбекистон босма оммавий ахборот воситаларининг ривожланиши ва нашрларнинг амалиётга самарали татбиқ этишга тайёрлиги даражасини медиаконвергенция шароитида ёритиб беришдан иборат.

Мустақиллик даврида Ўзбекистонда болалар журналистикасининг тараққиёти: ютуқлар, муаммолар ва ечимлар (босма нашрлар мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юнусов Мансур Абдуллаевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
070.445.8:027.625:004.738.52 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-07 15:59:40
Ўзбекистонда болалар журналистикасининг шаклланиши, тараққиёти ва ривожланиш тенденцияларини жаҳон ва миллий тажриба асосида қиёсий-типологик очиб бериш ҳамда ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Муқимий шеъриятининг матн тарихи, таҳрири ва талқини


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Пардаев Қулдош Узақович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
801.82:821.512.133-1 (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-04 16:07:44
Муҳаммад Аминхўжа Муқимий шеърий асарлари қўлёзма ва тошбосма манбалари ҳамда нашр нусхаларини қиёсий-матний таҳлил қилиш, ижодкор назмий асарларида матн тарихи, таҳрири ва талқини муаммоларини ўрганиш, шоирнинг миллий адабиёт тарихида тутган ўрнини қайта баҳолашдан иборат.

Инглиз, итальян ва ўзбек фольклор матнларида гендернинг тил воситаларида ифодаланиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдувахабова Махина Азатовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.111’ 276.3-055.1/.3:398 811.131.1’276.3-055.1/.3:398 811.512.133’276.3-055.1/.3:398
Yaratilgan vaqti:
2019-12-27 18:24:46
Тадқиқотнинг мақсади инглиз, итальян ва ўзбек фольклор матнларида лисоний воситалар орқали ифодаланган гендерликнинг универсал ва миллий-маданий хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Алишер Навоий ва озарбайжон адабиёти: тарихий илдизлар, анъаналар, ворисийлик (Кишварий ва Содиқий асарлари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Cултанов Тулкин Иргашевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
821.512.13
Yaratilgan vaqti:
2019-12-27 18:09:58
Тадқиқотнинг мақсади Алишер Навоий ижодининг озарбайжон адабиётига таъсири ва адабий меросининг Озарбайжонда ўрганилишини очиб бериш, Кишварийнинг Навоий ғазаллари таъсирида ёзган тахмис ва назиралари, шунингдек, Содиқийнинг Навоий услубида битган назиралари ҳамда «Мажолис ун-нафоис» таъсирида яратган «Мажмаъ ул-хавос» тазкирасини қиёслашдан иборат.

Инсон характерига хос сифат лексемаларнинг функционал-семантик хусусиятлари (немис ва ўзбек тиллари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Байманов Ҳабибулло Абдуллаевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.112.2 811.512.133
Yaratilgan vaqti:
2019-12-27 18:06:45
Немис ва ўзбек тилларида инсон характерига хос сифат лексемаларни тизимли аспектда чоғиштириб ўрганиш, айни тил воситаларининг функционал-семантик хосликлари, инвентари, бадиий, публицистик адабиётлар ва ижтимоий-сиёсий контекст (дискурс)даги турли қурилмаларда бошқа сўзлар билан боғланиш потенциали, хусусиятларини аниқлаш ва таснифлашдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit