Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Француз, ўзбек ва рус тилларида ундашни ифодаловчи тил бирликларининг лингвомаданий хусусиятлари


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мўминова Азиза Арслоновна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
417; 412.08; 412.83; 44 (077)
Yaratilgan vaqti:
2018-01-04 16:23:16
Француз, ўзбек ва рус тилларидаги ундашни ифодаловчи тил бирликларининг лингвомаданий хусусиятларини тадқиқ қилиш ва ҳар бирига хос ўхшаш ва фарқли томонларини асослашдан иборат.

Зооним компонентли мақолларнинг лингвокультурологик хусусиятлари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тошева Дилдора Абдумаликовна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
811.512.133
Yaratilgan vaqti:
2017-12-27 14:35:14
Зооним компонентли мақолларни лингвокултурология нуқтаи назаридан таҳлил қилиш, семантикасини ёритиш, халқ маданияти, қадриятлари, урф-одат, анъаналари, ижтимоий муносабатларига доир концептларни аниқлаш, тавсифлаш ва тасниф қилиш, шу асосда зооним компонентли матнларнинг лингвистик қийматини белгилашдан иборат.

Мустақиллик даври тожик матбуотининг тили ва услуби («Овози тожик» ва «Овози Самарқанд» газеталари материаллари асосида)


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy ta‘lim
Muallif:
Раҳимқулов Ғайрат Норқўчқорович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-12-21 11:50:36
Тадқиқотнинг асосий мақсади истиқлол даврида Ўзбекистонда нашр этилаётган тожик газеталари тилининг шаклланиши, газета тилининг турли жанрлари бўйича хос хусусиятларини тадқиқ қилиш бўлиб, мустақиллик даврида «Овози тожик» ва «Овози Самарқанд» газеталари тили ва услубини монографик шаклда ўрганишдир.

Антропозооморфизмларнинг семантик ва лингвокультурологик хусусиятлари (ўзбек ва испан тиллари материалида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бахронова Дилрабо Келдиёровна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
8.11.111, 811.134.2
Yaratilgan vaqti:
2017-12-18 14:45:55
Ўзбек ва испан тилларидаги антропо¬зооморфизмларнинг семантик ва миллий-маданий хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Стилистик синонимлар таржимасининг лингвокультурологик хусусиятлари (инглиз ва ўзбек тиллари материаллари асосида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шарипова Азиза Абдуманаповна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
811=111=512.133'255.4
Yaratilgan vaqti:
2017-12-18 14:36:21
Бадиий матн таржимасида стилистик синоним¬ларнинг лингвокультурологик хусусиятларини очиб беришдан иборат.

«MAN» - «АДАМ» концептосфераси бирликларининг лингвомаданий ва лингвокогнитив хусусиятлари (инглиз ва қорақалпоқ тиллари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Кдырбаева Гулзира Курбанбаевна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
8.11.111, 811.512.133
Yaratilgan vaqti:
2017-12-18 14:31:43
Инглиз ва қорақалпоқ лисоний маданиятларида «man» - «адам» концептосфераси бирликларининг лингвокогнитив ва лингвомаданий ифодаланиш хусусиятларин очиб беришдан иборат.

Инглиз тилида отли сўз бирикмаларининг деривацион-функционал ва матн шакллантириш хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Даниева Майсара Джамаловна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
802.0-16
Yaratilgan vaqti:
2017-12-18 14:26:12
Сўз бирикмаларини кўпжиҳатли ҳодиса сифатида талқин қилиш асносида уларнинг семантик-функционал, деривацион хусусиятлари ҳосил бўлишининг концептуал асосини аниқлаш ҳамда ушбу хусусиятларнинг шаклланиши, уларнинг матн тузилишидаги иштирокини очиб беришдан иборат.

ХХ аср ўзбек шеърияти бадиий тафаккур тадрижининг ижтимоий-психологик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хамдамов Улугбек Абдувахобович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
821.512.133-1(09):159.955(043)
Yaratilgan vaqti:
2017-12-14 15:55:31
ХХ аср ўзбек шеърияти бадиий тафаккур тадрижи босқичларини, ҳар бир босқичнинг ўзига хос хусусиятларини, уларни вужудга келтирган ижтимоий-психологик омилларни ҳамда янгиланган шеъриятнинг ритмик-интонацион сатҳида юз берган эврилишлар табиатини аниқлашдан иборатдир.

Қудрат ҳикматнинг бадиий маҳорати


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тўраева Дилором Джуракуловна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
811.512.133
Yaratilgan vaqti:
2017-12-07 15:27:06
Қудрат Ҳикмат шеъриятининг таснифини тузиш, поэтик маҳорати, халқ оғзаки ижоди билан боғлиқлик даражасини асослаш, ўзбек болалар адабиёти тараққиёти ва асарларининг бадиий-эстетик ҳамда маърифий-тарбиявий хусусиятларини очиб бериш.

Ўзбек халқ топишмоқларининг генезиси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жўраева Мунис Юнусовна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
398.61.001.32(575.1)(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2017-12-07 15:21:55
Топишмоқларнинг тарихий асосларини аниқлаш, қадимги мифологик тасаввурлар, табуистик лексика ва метафорик нутқ билан боғлиқ инонч-эътиқодларнинг топишмоқлар шаклланишида тутган ўрнини ёритиш.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit