Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Тилшунослик терминларининг лексикографик таҳлили (инглиз, рус ва ўзбек тиллари изоҳли луғатлари материаллари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ходжаева Дилафрўз Изатиллоевна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
81’373:81’374.3 [=111/=512.133/=161.1]
Yaratilgan vaqti:
2018-06-08 11:22:24
Жаҳон тилшунослигида XX асрнинг сўнгги ва XXI асрнинг дастлабки йилларида терминологиянинг мустақил йўналиш сифатида тараққий этиши, турли тилли луғатларнинг яратилиши, миллий терминология ва терминографияни ривожлантириш қиёсий аспектдаги тадқиқотлар қамровини кенгайтирди. Ҳозирги даврда терминология мулоқот жараёнида ахборот манбаи, турли ихтисосликларни ўзлаштириш, илмий-техник тараққиётни жадаллаштириш воситаси сифатида хизмат қилмоқда. Бу, ўз навбатида, мазкур соҳадаги илмий изланишларга бўлган эҳтиёжни янада оширади. Бинобарин, соҳавий терминларни тартибга солиш ва унификациялаш, инглиз, рус ва ўзбек тилларидаги изоҳли луғатларни чоғиштириш асосида илмий хулосалар чиқариш бугунги фаннинг долзарб вазифаларидан биридир.

Бадиий адабиётда кўзгу ва сурат рамзларининг ғоявий-эстетик вазифалари (Омон Мухтор ва Оскар Уайльд асарлари асосида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тоирова Наргиза Исаковна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
82. 01:821. 111+821. 512. 133(09)(043. 3)
Yaratilgan vaqti:
2018-06-05 14:22:13
Жаҳон адабиётшунослигида сўз санъатининг инсон маънавий ҳаётида тутган ҳиссий-эстетик таъсир кучидан келиб чиқиб, бадиий асар поэтикасини белгиловчи омилларни ўрганиш муҳим масалалардан бирига айланди. Шу боис, сўз санъатидаги бадиийлик ҳодисасининг табиати, руҳий-ҳаётий асосларини белгилаш, уларни қиёсий ўрганиш масаласи адабиётшунослик, хусусан, адабиёт назарияси ҳамда қиёсий адабиётшуносликнинг муҳим вазифаларидан бири сифатида кўрилмоқда. Бу жиҳатдан ҳозирги замон фанининг объектив эҳтиёжига айланган адабиётшуносликнинг компаративистика соҳаси муҳим аҳамият касб этади.

Лисоний белги асимметрияси ва унинг сўроқ гап таржимасида воқеланиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қосимова Нафиса Фарҳодовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
81'255.4:81'367.322 [=111/=512.133]
Yaratilgan vaqti:
2018-06-05 14:13:29
Жаҳон тилшунослигида турли тизимли тиллардаги сўроқ гапларга хос хусусиятлар, уларнинг диалогик дискурсда қўлланишини чоғиштириб ўрганиш, илмий баҳолаш ва таржима қилиш масалалари соҳа ривожини таъминлашга хизмат қилади. Миллатлараро мулоқот компетенцияларини янада ривожлантириш ва такомиллаштириш зарурати таржиманинг лингвистик, лингвопрагматик, лингвомаданий қирраларини очиб беришни тақозо этади. Бундан ташқари, лисоний белгининг ифода, мазмун ва функция жиҳатлари асимметрияси, таржима асимметрияси тилшуносликдаги янги йўналиш сифатида тил тузилиши, унинг нутқда воқеланишини текширади, муштарак ва фарқли белгиларни қиёсий аспектда аниқлаш имконини беради.

Ўзбек ва қирғиз халқ мақоллари типологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Темирова Маҳбубахон Алибековна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
398.91 (575.1+575.2)(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-05-29 12:53:25
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек ва қирғиз халқ мақолларининг юзага келиш тарихи, тараққиёт омилларини аниқлаш, тадрижий тараққиёт босқичларини текшириш, халқ фалсафий ва бадиий эстетик қарашларининг шаклланишида ижтимоий-тарихий ва географик муҳит ўрнини таҳлил этиш, ўзбек ва қирғиз халқ мақолларининг структурал, поэтик типологиясини ўрганишдан иборат.

Наманган вилояти ойконимларининг тарихий-лисоний тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Неъматова Юлдуз Одилжановна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
811. 512. 133.
Yaratilgan vaqti:
2018-05-25 14:56:21
Наманган вилояти ойконимларининг тарихий ва замонавий шаклларини, вариантларини тўплаш ҳамда уларни лисоний жиҳатларини белгилаш

Жануби-ғарбий наманган шевалари фонетик-фонологик хусусиятларининг ареал тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Дарвишов Иброхим Ўрманович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
811.512.133(575,123)(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-05-25 14:56:17
Тадқиқотнинг мақсади жануби-ғарбий Наманган (ЖҒН) шеваларидаги ўзига хос фонетик-фонологик хусусиятларини таҳлил қилиш, товушлар тизими таснифи ва тавсифини бериш, фонетик жараёнларнинг тaриxий гeнeзиси, уларнинг тарқалиш ва амал қилиш ареалини белгилашдан иборат.

Ўзбек тилида луғавий синонимия ва градуонимиянинг ўзаро муносабати


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Раҳмнов Ғаффоржон Рўзматович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
811.512.133’373.421(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-05-25 14:53:16
Тaдқиқотнинг мaқсaди ўзбек тили луғавий синонимиясининг градуонимияга муносабатини ўрганишдан иборат.

Бадиий матнда шахс хусусиятларини ифодалаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қурбонова Сайёрахон Махамадалиевна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
81`42:159.92(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-05-25 14:52:33
Тил материалларининг психолингвистик таҳлили асосида ўзбек тили бадиий матнларида шахс хусусиятларининг ифодаланиш ҳолатлари ва уларнинг нутқий жараёнларда ифодаланишига доир ўзига хосликларни аниқлаш.

Қадимги туркий ёзма ёдгорликларда космогоник мифология


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жўрақўзиев Нодирбек Имомқўзиевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
821.512.1:389/-398(∞)
Yaratilgan vaqti:
2018-05-17 11:03:02
Тадқиқотнинг мақсади қадимги туркий ёзма ёдгорликлардаги космогоник мифологияга оид матнларни қиёсий ўрганиш, рамзий образлар заминидаги миф сюжетларини ва улардаги космогоник тасаввурларни ёритиш, шунингдек, туркий халқлар эртак ва эпосларига қадимги туркий ёзма ёдгорликларни қиёслаш асосида, қадимги туркий космогоник пантеонни ҳамда уч қаватли олам моделини қадимги турк-будда, монийлик, Кўк Тангри, Шомонлик матнлари асосида ёритишдан иборатдир.

Ўзбек никоҳ тўйи фольклорининг жанрлар таркиби ва бадиияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Муродова Матлуба Шукуровна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
392. 5 (575.1)(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-05-15 11:16:22
Тадқиқотнинг мақсади Ўрта Зарафшон воҳаси ўзбек никоҳ тўйи маросими фольклорининг жанрлар таркиби, генезиси ва тарихий-тадрижий ривожи қонуниятларини ойдинлаштириш, маросим қўшиқларининг ўзига хос локал хусусиятлари ва бадииятини тадқиқ этишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit