Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

«Бобурнома» туркча таржимасида паремияларнинг қиёсий тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Муҳаммадиева Дилафруз Ахтамовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
81:821.512.133.(02) (092)
Yaratilgan vaqti:
2021-02-26 14:04:21
Тадқиқотнинг мақсади «Бобурнома»даги паремияларнинг туркча матнда қандай акс этганлигини аниқлаш, уларни таржима қилиш жараёнида миллий колоритнинг ифодаланиши, сўздаги шакл ва мазмун, асл матнни англаш, уни таржимада тўғри акс эттиришга оид таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

DEUTSCH KREATIV


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ю.Раҳимова, М.Широва, М.Ниёзова
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
18
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2021-02-26 01:11:23
Mazkur o'quv uslubiy qo'llanma chet tillarining o'rganishning CEFR tizimi prinsplariga mos holda tayyorlangan. Unda intiraktiv metodlar asosida nemis tilini o'rgatish maqsad qilib olingan. Har bir bo'lim o'qib tushunish, tinglab tushinish, gapirish va yozish kompitinsiyalariga mos holda tuzilgan

Бадиий таржимада болалар ва ўсмирлар руҳиятининг қайта яратилиши (французча-ўзбекча ва ўзбекча-французча таржималар мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рахимова Гулсанам Аширбековна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
811.133.1’255.2 811.512.133’255.2
Yaratilgan vaqti:
2021-02-18 18:03:13
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек ва француз адабиётида болаликнинг бадиий дунёси қандай талқин этилиши ҳамда француз адабиётидан ўзбек тилига, ўзбек адабиётидан француз тилига таржима қилинган асарларда болалар ва ўсмирлар руҳиятининг қайта яратилишини тадқиқ қилишдан иборат.

Азық-аўқат атамаларының диалектик өзгешеликлери менен қолланылыўы


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қурбанбаева Б.Р.
Yaratilgan vaqti:
2021-02-03 17:39:43
Мақалада Қарақалпақстан Руспубликасы хәр түрли аймақларының азық-аўқат атларының диалектологиялық қәсиетлери ҳаққында сөз барады.

А.Дабыловтың «Баҳадыр» дастанындафольклорлық мотивлер


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Алланазаров Е.
Yaratilgan vaqti:
2021-02-03 17:38:10
Мақалада халқ шайыры А.Дабыловтың «Ханаласлар» («Ҳамсухбатлар») дастанын жаратыўда халқ аўызеки дөретпеси дәстанларындағы үрп-әдетлерден пайдаланғанлығы, үрп-әдетлер туўрысында реалистик турмыстың жаңа қырларының жаратылыўы, сондай-ақ халқ шайырлары дәстанларынан руўхланып, шуқыр философиялық ҳәм патриотзмге, әсиресе, халқлар дослығына, реал турмыс тәрзи менен байланыслы туйғыларға бай шығарма жүзеге келгенлиги ҳәр тәреплеме илимий тәрептен анализ қылынған.

Бадиий ижодда таъсир ва издошлик масалалари (Амирий шеърияти мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Кобилова Зебохон Бакировна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
821.222.1-1
Yaratilgan vaqti:
2021-02-02 16:42:05
Тaдқиқотнинг мaқсaди aдaбий тaъсир вa ижодий издошликнинг мумтоз ва замонавий адабиѐтшунослик мезонларини Aмирий ижоди ҳaмдa у тaъсирлaнгaн вa тaъсир кўрсaтгaн шоирлaр мисолидa илмий асослашдан иборaт.

Ж-М. Гюстав Ле Клезио асарлари поэтикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Акромов Улуғбек Шаробиддинович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
821.133.1.09
Yaratilgan vaqti:
2021-01-23 16:21:08
Тадқиқотнинг мақсади жаҳон адабий жараёни контекстида Ж-М. Гюстав Ле Клезионинг бадиий асар поэтик структурасини тизимли тадқиқ қилишдан иборат.

Alpomish dostonida qo'llanilgan barqaror birikmalarning lingvopoetik xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sharipova M
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
59
Yaratilgan vaqti:
2021-01-19 09:42:14
Ushbu malakaviy bitiruv ishining bosh maqsadi barqaror birikmalarning klishe nazariyasi tizimida tutgan o‘rnini, ularning xalq og‘zaki poetik ijodidagi mavqyeini, lingvistik tabiati va qurilishini, har bir doston aytuvchi ijodida individual tarzda namoyon bo‘lish sabablarini aniqlashdan iborat bo‘ldi va tadqiqot jarayonida quyidagi vazifalarni amalga oshirish ko‘zda tutildi:

O‛zbek tilida yuklamalarning diskursiv vazifasi. Bitiruv malakaviy ishi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qobilova Malika Xamdullo qizi
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
63
Yaratilgan vaqti:
2021-01-18 18:30:11
Tadqiqotning maqsadi. O‘zbek tili uslubshunosligining bugungi bosqichida tildagi har bir grammatik vosita o‘zining uslubiy bahosini olayotganligi sababli, ushbu malakaviy bitiruv ishida o‘zbek tilidagi yuklamalarning diskursiv yo‘nalishda tadqiq etish maqsadi ko‘zlandi.

Qiyoslash mazmunini ifodalovchi ergash gapli qo’shma gaplar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Siddiqova Mahliyo O'tkir qizi
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
70
Yaratilgan vaqti:
2021-01-18 18:28:41
Malakaviy bitiruv ishini yozishda sintaksisga oid turli xil ilmiy adabiyotlar va badiiy adabiyotlardan olingan misollardan foydalanildi. Bu misollarda qiyoslash mazmunini ifodalovchi ergash gapli qo‘shma gaplar o‘z aksini topgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit