Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Иккинчи жанубий славян таъсири ва XVI аср эпистоляр жанрининг шаклланиш масалалари (лексик-грамматик ва стилистик жиҳатлари)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Попов Дмитрий Владимирович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
808(47)(09)(XIV – XVI)
Yaratilgan vaqti:
2019-11-12 14:42:21
Тадқиқотнинг мақсади иккинчи жанубий славян таъсири даврига оид контекстларда шаклланган эпистоляр жанри лисоний воситалар тизимининг тарихий шаклланиш қонуниятларини (Иван Грознийнинг мактублари мисолида) очиб беришдан иборат.

Ҳозирги замон немис тилида функционал феъл бирикмаларининг аспектуал семантикаси


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рисаева Оксана Маратовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
412.5:43
Yaratilgan vaqti:
2019-10-13 09:09:01
Немис тилидаги функционал феъл бирикмалари билан боғланган аспектуал (акционал, ҳаракат тарзи ва аспект) маъноларининг комплекс таҳлили орқали ва функционал феъл бирикмалар ёрдамида ифодаланаётган аспектуал вазиятлар турларини аниқлашдан иборат.

Премчанд асарлари ўзбекча таржималарининг лексик-стилистик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ходжаева Нилуфар Бекмуратовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.5:82.0
Yaratilgan vaqti:
2019-10-13 09:05:45
Премчанднинг «Ғабан» («Нажот») ва «Вардан» («Севги инъоми») романларининг Амир Файзулло томонидан амалга оширилган ўзбекча таржималарининг лексик-стилистик хусусиятларини аниқлашдан иборат.

The significant role and studies on reduplication in the english language


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Раҳимова Мехрибон Аллаяровна
Yaratilgan vaqti:
2019-09-10 11:49:48
Maqolada reduplikatisiya hodisasining mazmunini ochib beradi. Lingvistik rivojlanishning boshlang'ich davridan toki zamonaviy bosqichlariga oid turli davrlarda reduplikativ so’zlarni o'rganish jarayoni ko'rib chiqiladi.

Etymology of the english word-stock, the approaches and principles on creating etymological dictionaries of english language


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Давлетова Дилдора Надир қизи
Yaratilgan vaqti:
2019-09-10 11:39:52
Мазкур маколада инглиз тилининг этимологияси, турли хил тилшунослар томонидан бажарилган инглиз тили етимологик лугатларини тузишдаги ѐндашувлар ва принсиплар, масала юзасидан турли назариялар мухокама килинади. Макола етимологик лугатларни киѐсий урганишга багишланган.

Inglizcha “meyk” [make] fe’lining o’zbektiliga o’zlashish variantlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ситанов Сухроб Рузимбой ўғли
Yaratilgan vaqti:
2019-09-10 11:37:42
Ushbu maqolada o’zbek tilidagi –meyk- [make] so’zi asosida yasalgan so’zlar ma’no, imlo va talaffuz jihatidan tahlil qilinadi. Tahlilimizning asosiy ma’lumot manbasi sifatida ommaviy axborot vositalarida e’lon qilinayotgan maqolalar taxlil qilingan.

Ray bradbury`s martian chronicles, the usage of epithetic devices in the stories the rocket summer and ylla


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Нуруллаев Нурбек Улуғбек ўғли
Yaratilgan vaqti:
2019-09-10 11:35:25
Maqolada sifatlovchilarning mazmuni ochib beriladi. Rey Bredberining Mars solnomasi asaridan olingan hikoyalarda epitetlarning foydalanilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, hikoyalar mazmuni, ularning tasviriy tuzilishiga e`tibor qaratiladi. Muallif fikrini dalillash uchun bir qancha misollar keltirildi.

ESP: Muayyan maqsadlarga ko`ra ingliz tilini o`rganish va uning ahamiyati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рахимбоева Хулкар Ғайратовна
Yaratilgan vaqti:
2019-09-10 11:32:36
Ushbu maqolada ESP ya`ni ingliz tilini muayyan maqsadlarga ko`ra o`rganish, umumiy ingliz tili va ular o`rtasidagi farqlar keng yoritilgan.Shuningdek ESPning xususiyatlari va turli soha vakillari uchun zaruratiga ham alohida to`xtalib o`tilgan.

Conceptual analysis, experiential remembering, semantics, and cultural elaboration.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Атамуратов Дилшод Олимбой ўғли
Yaratilgan vaqti:
2019-09-10 11:28:33
"Ushbu maqolada mashhur olim Wierzbickaning xotira konsepsiyasini ingliz va o’zbek tillarida qiyoslab xotira va xotirlash so’zlarining semantik va konseptual tahlili haqida fikr yuritiladi. Shu bilan birga ingliz tilidagi xotira so’ziga oid terminlarning bayoniga munosabatlar bildiriladi."

“Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” asarida maqollarning qo’llanilishi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рўзметова Мехриё Нураддин қизи
Yaratilgan vaqti:
2019-09-10 11:13:35
Ушбу мақолада Гончар синфидан олинган функцияларни нозик аналитик давом қилиши исботланган
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit