Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Инглиз ва ўзбек тилларида вокализм системасининг фонологик жиҳатдан чоғиштирма тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Раджабов Насир Насимович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
811.111ʼ342.41 811.512.133ʼ342.41
Yaratilgan vaqti:
2018-11-13 14:40:36
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек адабий тиллари унлиларининг фонологик хусусиятлари асосида уларнинг эквивалентлик даражасини аниқлашдан иборат.

Инглиз ва ўзбек тилларида интернет терминларининг лингвистик тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Саидқодирова Дилфузахон Саидқодировна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
811.111’373.46:004.738.5. 811.512.133’373.46:004.738.5
Yaratilgan vaqti:
2018-11-13 14:27:28
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларидаги интернет терминларининг чоғиштирма тадқиқини амалга ошириш, ўзбек тилига интернет терминларининг ўзлаштирилиши хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Оламнинг миллий лисоний тасвирида теоморфик метафоранинг когнитив аспекти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Махмараимова Шохиста Тухташевна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
410
Yaratilgan vaqti:
2018-11-13 09:25:09
Базавий (фундаментал) метафоралар қаторида тилга олиниб, аслида жиддий тадқиқ этилмаган теоморфик метафора юзага чиқиш механизмининг когнитив қонуниятларини текшириш, унинг олам миллий лисоний тасвиридаги ўрнини белгилаш ва шу орқали билишнинг категорияловчи муҳим ментал-ахлоқий феномени эканини асослаш.

Омон мухтор романларида бадиий хронотоп муаммоси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Назаров Ўктам Жўраевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
894.375
Yaratilgan vaqti:
2018-11-09 11:00:01
Тадқиқотнинг мақсади Омон Мухтор романлари мисолида хронотоп шаклларини белгилаш асосида романларнинг бадиий-функционал структу-расини аниқлаш, ёзувчининг миллий романчиликдаги ўрнини баҳолашдан иборатдир.

Бухоро ўғуз шевалари лексикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Аллабердиев Алижон Авезбердиевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
811.512.133 (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-11-09 09:15:13
Тадқиқотнинг мақсади Бухоро ўғуз шевалари лексикаси бўйича йиғилган барча тил фактларини лексик қатламлар тарзида қиёсий-тарихий йўналишда лексик-семантик жиҳатдан таҳлил қилиш ҳамда қиёсий-тарихий таҳлил орқали Бухоро ўғуз шеваларининг ўзбек тилига, бошқа ўғуз шеваларига, туркман тили ва унинг лаҳжаларига узвий боғлиқлигини ўрганишдан иборат.

Қадимги туркий ёзма ёдгорликларда космогоник мифология


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жўрақўзиев Нодирбек Имомқўзиевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
821.512.1:389/-398(∞)
Yaratilgan vaqti:
2018-11-03 11:38:56
Тадқиқотнинг мақсади қадимги туркий ёзма ёдгорликлардаги космогоник мифологияга оид матнларни қиёсий ўрганиш, рамзий образлар заминидаги миф сюжетларини ва улардаги космогоник тасаввурларни ёритиш, шунингдек, туркий халқлар эртак ва эпосларига қадимги туркий ёзма ёдгорликларни қиёслаш асосида, қадимги туркий космогоник пантеонни ҳамда уч қаватли олам моделини қадимги турк-будда, монийлик, Кўк Тангри, Шомонлик матнлари асосида ёритишдан иборатдир.

Ўзбек тилида ассоциатив муносабатлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хошимова Наргис Абдуллаевна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
811.512.133’3(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-11-02 12:18:38
Тадқиқотнинг мақсади систем тилшунослик, психолингвистика, когнитив тилшунослик, нейролингвистика ва прагматика фанларининг синергетик ёндашувида ассоциатив тизим ҳамда жараёнларни ўзбек тили материаллари асосида таҳлил этишдан иборат.

Ўзбек миллий газлама дизайнерлиги терминларининг семантик-грамматик тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Алиева Меҳриноза Aйбековна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
811.512.133’373.46:67:391(575.1)(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-11-02 12:14:32
Тадқиқотнинг мақсади миллий газлама дизайнерлиги терминологияси тараққиёти, терминларнинг маъно тузилиши, уларнинг семантик-грамматик табиатини асослаб беришдан иборат.

Ўзбек тилидаги изoҳли луғaтлaрдa ўзлaшмa сўзлaр тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қўзиев Умиджoн Яндaшaлиевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
811.512.133.1:890(03)(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-11-02 11:33:37
Ўзбек тилининг изoҳли луғaтлaридaги ўзлaшмa сўзлaрни семaнтик aсoсдa тaдқиқ қилиш.

Ҳозирги ўзбек романчилигида бадиий услуб ва жанрий-композицион яхлитлик синтези


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тулибаев Хурсанд Базарбаевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
(82.01.821.512.133-31 (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-11-02 11:31:05
Ўзбек романларида бадиий услуб ва жанрий-композицион яхлитликнинг синтезлашуви муаммосини У.Ҳамдам, Ш.Бўтаев ва Л.Бўрихон романлари мисолида назарий тадқиқ этиб, адабий жараёнда кечаётган услубий, жанрий ва композицион янгиланишларнинг ижодкор шахси билан боғлиқ индивидуал, миллий ва жаҳоний асосларини кўрсатиш, шу адиблар поэтик маҳоратини ўрганиб, мустақиллик даври плюралистик тафаккури таъсирида миллий романчиликда содир бўлаётган сифат ўзгаришларининг ижтимоий-эстетик моҳиятини ойдинлаштириш.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit