Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Қашқадарё тожик маросим фольклорида икки тиллилик ва адабий таъсир


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Shernazarov Akmal Andiyoqulovich
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 891. 5: 398 (547.152)
Yaratilgan vaqti:
2018-12-15 13:10:28
Қашқадарё тожик маросим фольклорида икки тиллилик ва адабий таъсир анъанасини, бунга асос яратган ижтимоий-психологик омилларни, ўзбеклар маросим фольклори билан муштарак жиҳатларини, локал белгилари, жанрий таснифоти, лингвопоэтик ва композицион ҳамда ижро хусусиятларини илмий ўрганишдан иборат.

Асқад мухторнинг ҳикоянавислик маҳорати


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ҳасанова Барно Юсуповна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
821.512.133(092)
Yaratilgan vaqti:
2018-12-15 11:34:55
Тадқиқотнинг мақсади Асқад Мухторнинг ҳикоянавислик маҳоратини кўрсатиб бериш, жами 40 га яқин асарлари мисолида муаллифнинг ўзига хос, оригинал услубини адабиётшуносликдаги янгича қарашлар, янги илмий мезонлар асосида белгилаш, замонавийлик, фольклор анъаналари, бадиий макон, фалсафий рамзийликнинг намоён бўлиш жиҳатларини ёритишдан иборатдир.

ХХ асрнинг сўнгги чораги ўзбек шеъриятида поэтик услуб муаммолари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тажибаева Дилфуза Эркиновна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
821.512.133-95
Yaratilgan vaqti:
2018-12-15 11:30:38
Тадқиқотнинг мақсади ХХ асрнинг сўнгги чораги ўзбек шеъриятидаги поэтик услуб муаммосини Хуршид Даврон, Шавкат Раҳмон ва Усмон Азим ижоди мисолида ўрганиш, уларнинг идрок ва ифода этиш услубларини энг сара асарлари орқали тадқиқ этишдан иборат.

Замонавий ўзбек насрида янги инсон концепцияси (Абдуқаюм Йўлдошев ва Зулфия Қуролбой қизи ҳикоялари асосида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жўраева Манзура Ахронқуловна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
821.512.133’06:82.01(0433)
Yaratilgan vaqti:
2018-12-15 11:27:23
Тадқиқотнинг мақсади истиқлол даври ўзбек насрида янги инсон образининг шаклланиши, ўзига хос қирралари ва янги инсон концепциясига хос ижтимоий-психологик жиҳатларини Абдуқаюм Йўлдошев ва Зулфия Қуролбой қизи ҳикоялари мисолида очиб беришдан иборат.

Полисемем лексемалар доирасидаги синоним ва антоним семалар тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жумаева Феруза Ураловна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
81’373.422/.(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-12-15 11:21:51
Тадқиқотнинг мақсади полисемем лексемалар доирасидаги синоним семалар парадигмаси ва антоним семалар муносабатини тадқиқ этиш, лисоний ва нутқий жиҳатлари, лингвистик, лингвопоэтик, сатҳдаги ўрни, тавсифи, таснифи, турлари, пайдо бўлиш хусусиятлари ва омилларини очиб беришдан иборат.

Муқаддас матнларда замон категориясининг лингвомаданий хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Султонова Шохиста Мухаммаджановна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
81’1:008:2-279
Yaratilgan vaqti:
2018-12-15 11:17:52
Тадқиқотнинг мақсади муқаддас матнлардаги замон категориясини ифодаловчи темпорал сўзларнинг лингвомаданий хусусиятларини ёритиб беришдан иборат.

Оламнинг лисоний манзарасида макон категорияси ва миллий ўзига хослик


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Икрамова Саида Алимджановна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
81’373.4
Yaratilgan vaqti:
2018-12-15 11:11:29
Тадқиқотнинг мақсади оламнинг лисоний манзарасида макон категорияси ва миллий ўзига хосликни ифодаловчи тил воситаларини аниқлашдан иборат.

Ҳозирги ўзбек насрида миллий характер ва бадиий маҳорат (Ўткир Ҳошимов ва Наби Жалолиддин ҳикоялари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қаюмов Абдуваҳоб Абдурашидович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
821.512.133.(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-12-15 11:02:47
Тадқиқотнинг мақсади ҳозирги ўзбек насрида миллий характер яратиш муаммоларини, усул ҳамда воситаларини тадқиқ этишдан иборат.

Мулоқот жараёнида просодик воситаларнинг лингвопрагматик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Газиева Мафтуна Муҳаммадовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
821.512.133:81’342.9(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-12-12 17:02:31
Тадқиқотнинг мақсади мулоқот жараёнида просодик воситалар муаммосини Уйғуннинг «Парвона» ҳамда Ш.Бошбековнинг «Темир хотин» драмалари асосида саҳналаштирилган асар қаҳрамонлари нутқини экспериментал-фонетик усул билан тадқиқ этиб, интонациянинг лингвопрагматик хусусиятлари моҳиятини ойдинлаштиришдан иборат.

Хоразм халқ лирик қўшиқларида поэтик рамзлар тизими ва уларнинг бадиий-эстетик вазифалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сабирова Насиба Эргашевна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
398.83(=512.133):82.01(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-12-11 16:52:25
Хоразм воҳаси ўзбек халқ қўшиқларидаги поэтик рамзлар тизимини тавсифлаш, рамзий образ ва тимсолларнинг мифопоэтик асослари, шеърий матндаги семантик талқинлари ва бадиий-эстетик вазифаларини аниқлаш ҳамда ўзбек халқ лирикасининг поэтик контекстидаги бадиий тасвир воситаларнинг ҳудудий-локал хусусиятларини очиб беришдан иборатдир.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit