Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

O’zbekistonda tashqi iqtisodiy faoliyatni erkinlashtirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Hamroyev M
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-16 11:32:19
Hozirgi davrda dunyo mamlakatlari ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti o’zining ma’no-mazmuni jihatidan oldingi bosqichlardan keskin farq qiladi. Bunda eng asosiy va muhim jihat – milliy iqtisodiyotlarning tobora integrastiyalashuvi va globallashuvining kuchayib borishidir. Ayni paytda bu jarayonlar xalqaro maydondagi raqobatning ham keskinlashuviga, har bir mamlakatning xalqaro mehnat taqsimotidagi o’z mavqeini mustahkamlash uchun kurashining kuchayishiga ham ta’sir ko’rsatadi. Tashqi iqtisodiy faoliyatni rivojlantirish har bir mamlakat uchun nihoyatda muhim masala sanaladi. Iqtisodiyotning tarkibiy tuzilishini takomillashtirish vazifasi iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda doimo diqqatimiz markazida bo’lib, iqtisodiy rivojlanish borasida erishgan yutuqlarimizning muhim omili hisoblanadi. Jahon iqtisodiyotida kechayotgan murakkab jarayonlar iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish, raqobatbardoshligini oshirish uchun uning tarkibiy tuzilishini muttasil takomillashtirib borish zaruratini yanada kuchaytirdi.

Политология


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бафоев Ф.
Nashr ko`rinishi:
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-iqtisodiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
BuxMTI
Sahifalar soni:
148
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-03-02 09:38:51
С незапамятных времен политика была и остается важнейшим источником и механизмом организации совместной жизни людей, мощным орудием целенаправленных преобразований как в отдельных странах, так и жизни человеческого сообщества в целом.

Yangi davr geosiyosiy nazariyalari va maktablar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Eshjonov J
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Нукус ДПИ
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2016-12-15 12:11:30
Tarixiy ta'riflarga, qiyosiy tahlil, tizim tahlil qilish va ekstrapolatsiya usullari yordamida hozirgi bosqichida geosiyosiy tafakkur, uning tushunchalar, tipolojilerine, vazifalari

Politologiya


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
B.Аliev, T.Hoshimov, O.Yuldashev
Nashr ko`rinishi:
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2010
Nashriyot:
Toshkent
Sahifalar soni:
396
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-04-27 11:15:40
Mаzkur dаrslik dаvlаt tа’lim stаndаrtlаri talablarigа muvofiq tavsiya etilgan namunaviy dastur va Tоshkеnt dаvlаt iqtisоdiyot univеrsitеti “Politologiya” fаnini o’qitish bo’yichа ishlаb chiqilgаn ishchi dаsturlar аsоsidа tаyyorlаngаn bo’lib, undа “Pоlitоlоgiya” fаnining mаvzui, tаdqiqot usullаri, qоnun vа kаtеgоriyalаri, siyosiy g’оyalаr vа tа’limоtlаrning vujudgа kеlishi vа rivоjlаnish bоsqichlаri, jаmiyat siyosiy tizimining ilmiy nаzаriyasi, uning yetakchi qism-bo’lаgi bo’lgаn dаvlаt hоkimiyati mеhаnizmining аmаliyoti, siyosiy pаrtiyalаr vа pаrtiya tizimlаrining o’rni, shuningdеk, siyosiy mаdаniyat аsоslаri – siyosiy оng, siyosiy mаfkurа siyosiy hаyotning muhim оmillаri sifаtidа bаyon etilgаn. Dаrslikdа dаvlаt hоkimiyati tаshqi siyosаti fаоliyatining dоlzаrb muаmmоlаrigа аlоhidа o’rin аjrаtilgаn. Undа ichki vа tаshqi siyosаt o’zаrо mutаnоsibligi, хаlqаrо tizim vа хаlqаrо siyosаt, хаlqаrо tеrrоrizm, mintаqаviy mоjаrоlаr, jаhоn siyosаtidа хаlqаrо tаshkilоtlаrning аhаmiyati, hоzirgi insоniyat sivilizаtsiyasi jаrаyonlаrining o’zigа хоs хususiyatlаri yoritilgаn. Dаrslik iqtisоdiyot yo’nаlishi bo’yichа оliy o’quv yurtlаri o’qituvchilаri, tаlаblаri vа bоshqа “Pоlitоlоgiya” fаni bilаn qiziquvchi mutахаssislаr fоydаlаnishlаri mumkin.

Деятельность шанхайской организации сотрудничества и процесс ее институционализации


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
БЕКМУРАТОВ ИСМАТУЛЛА НУСРАТУЛЛАЕВИЧ
Nashr etilgan yili:
2006
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-04-26 13:19:12
В условиях глобализации, в обстановке кардинального изменения системы миропорядка, появились новые вызовы и угрозы, противостояние которым для той или иной страны становится важнейшим фактором обеспечения жиз-ненно-важных национальных интересов. Для стран Центральной Азии ос-новным путем организации защиты национальных интересов, в данных условиях, выступает региональная интеграция.

O‘zbеkistоnda dеmоkratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyot


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nashr etilgan yili:
2008
Yaratilgan vaqti:
2016-04-25 15:13:39
Ushbu uslubiy qo‘llanma bakalavriatura bosqichi uchun tayyorlangan bo‘lib, unda “O‘zbеkistоnda dеmоkratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti” kursidan amaliy mashg‘ulоt rеjalari va tеst tоpshiriqlari, fanga оid adabiyotlar ro‘yxati o‘rin оlgan. Qo‘llanma bakalavriatura yo‘nalishida ta’lim оlayotgan barcha talabalar uchun mo‘ljallangan.

Ўзбекистоннинг 16 йиллик тараққиёт йўли: натижалар ва вазифалар


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Ma`lumotnoma turi:
Chiqarilgan yil:
2007
Muallif:
М.Қ.Пардаев
Nashr etilgan yili:
2007
Yaratilgan vaqti:
2016-04-25 12:02:52
Мамлакатимизда мустақиллик эълон қилингандан кейин кимнингдир кўрсатган йўли билан эмас, балки ўзимиз танланган йўлдан юришимиз керак бўлди. Бу эса, беш тамойилга асосланган “Ўзбек модели”, деб аталадиган мустақил тараққиёт йўлини танлашаг асос бўлди. Бу йўл халқимизнинг хоҳиш-иродаси, азму қарорини бажо келтириб, очиқ демократик ва ҳуқуқий давлат қуриш, ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётини шакллантириш йўли сифатидан тан олинди ва унинг тўғри йўл эканлиги шу қисқа даврда ўз исботини топди.

Надежность технических средств


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.М.Сагатов
Nashr etilgan yili:
Yaratilgan vaqti:
2016-04-25 10:34:14
Особенности организации процесса обработки информации, введение новых технологий на стадии производства и оригинальные схемотехнические решения позволяют выделить современные цифровые устройства (ЦУ) в особый класс устройств, требующих разработки специальных процедур определения их работоспособности. Это однако, не означает отказ от широко применяемых в настоящее время методов обнаружения и поиска неисправностей ЦУ. Целесообразным представляется подход, основанный на оптимальном использовании результатов, полученных за последние годы в области контроля и технической диагностики, с учетом особенностей архитектуры и логики функционирования ЦУ. Под тестированием ЦУ будем понимать процесс установления исправности или работоспособности устройства с помощью определенных входных воздействий и анализа соответствующих выходных воздействий и анализа соответствующих выходных реакций.

Миллий ҳамда умуминсоний қадриятларга таяниш – Ўзбекистонда демократик жамият қуришнинг муҳим шарти


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2016-04-25 09:55:42
Ушбу ўқув-услубий қўлланмада Ўзбекистонда демократик жамият шаклланишида миллий ҳамда умумбашарий қадриятларнинг ўрни ва роли илмий, назарий асосда ижодий таҳлил этилган ва зарур услубий тавсиялар берилган. Ўқув-услубий қўлланма бакалавриат йўналишларидаги талабалар ҳамда магистратура мутахассисликларига мўлжалланган. Мазкур ўқув-услубий қўлланма Тошкент Молия институтининг Илмий-услубий Кенгашининг 2009 йил 10 февралдаги йиғилишида кўриб чиқиб, нашрга тавсия этилган.

Социология как наука об обществе и учебная дисциплина


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
д.ф.н. доц. З.М.Мухамедова, к.ф.н. доц. Д.Р.Расилов
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
2010
Nashriyot:
Sahifalar soni:
52
Yaratilgan vaqti:
2016-04-20 15:42:34
Определение социологии; ее объект, предмет, категории. Социология в системе социальных и гуманитарных наук. Структура и функции социологического знания. Объект социологической науки. Сопряженность взаимных ожиданий – главная характеристика социальной реальности. Предмет современной социологии.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit