Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

«Молодой учёный» №13 (147), март 2017, Часть 5 (стр. 425-513)


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-07-20 15:38:02
Журнал «Молодой ученый» — ежемесячное издание, организованное для того, чтобы предоставить аспирантам, докторантам, соискателям, молодым специалистам и ученым возможность публикации своих научных статей.

Siyosatshunoslik mustaqil fan sifatida


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Holikov Nosir
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-06-30 14:29:24
Mazkur referat ishida siyosatshunoslikni mustaqil fan sifatida shakllanishi haqida fikrlar bayon etilgan.

Роль оон в обеспечении мира и безопасности


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Солиева. М.
Yaratilgan vaqti:
2017-05-26 09:28:32
Международная безопасность — это миропорядок, в котором созданы благоприятные международные условия для свободного развития государств и иных субъектов международного права. Это система основана на соблюдения общепризнанных принципов и норм международного право всеми государствами мира.

Интеграция жараёнларини ривожлаитириш - араб мағриби хавфсизлигини таъминлашнинг бош омили


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Расулов О.А
Yaratilgan vaqti:
2017-05-26 09:26:25
Бугунги кунда Яқин Шарқ ва Шимолий Африка минтақасидаги вазиятга маълум даражада таъсир кўрсатаёттан бир кагор омиллар мавжуд. Кейинги йилларда минтақадаги ижгимонй-иқтисодий ва сиёсий-харбий вазиятлар хамда кучлар мувозанатинииг анчайин ўзгаргани, улардаги ижтимоий тузим хам баркарор холатга келмагани ва айни шу холатлар уларнинг узаро хамкорлигига ва бирлашишига салбий таъсир кўрсатаётгани барчага маълумдир, аммо шу билан бирга, уларнинг кейинги ахволи кай даражада кетиши хамон ноъмалумлигача колмокда.

Саудия Арабистонининг ташқи сиёсатда тутган ўрни


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мамажонов Олимжон
Yaratilgan vaqti:
2017-05-26 09:22:58
Мусулмонларнинг муқаддас шаҳарлари бўлган Макка ва Мадина зиёрати ислом динининг арконларидан биридир.

Jas o’spirimler ta’rbiyasın alıp barıwda mektep h’a’m shan’araq penen islesiwdin’ a’h’miyetli ma’seleleri


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Zarimova R.
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2012
Nashriyot:
Нукус ДПИ
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2017-04-25 10:50:01
O’zbekstan Respublikası o’z g’a’rezsizligine eriskennen keyin, tınısh, parlament jolı menen o’zinin’ haqıqıy ma’mleketshiligine eristi. O’zbekstan Respublikası demokratiyalıq, sotsiallıq ta’repten a’dalatlı ja’miyetlik dizim, du’nya ju’zlik qatnasıqlarda o’z ornın’ iyeledi ha’m jahan ma’deniyatına salmaqlı u’lesin qosıp, ekonomikalıq ha’m ruwhıy ta’repten bay ma’mleket du’ziwdi o’zinin’ strategik wazıypası dep esaplaydı.

O’zbekistonda tashqi iqtisodiy faoliyatni erkinlashtirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Hamroyev M
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-16 11:32:19
Hozirgi davrda dunyo mamlakatlari ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti o’zining ma’no-mazmuni jihatidan oldingi bosqichlardan keskin farq qiladi. Bunda eng asosiy va muhim jihat – milliy iqtisodiyotlarning tobora integrastiyalashuvi va globallashuvining kuchayib borishidir. Ayni paytda bu jarayonlar xalqaro maydondagi raqobatning ham keskinlashuviga, har bir mamlakatning xalqaro mehnat taqsimotidagi o’z mavqeini mustahkamlash uchun kurashining kuchayishiga ham ta’sir ko’rsatadi. Tashqi iqtisodiy faoliyatni rivojlantirish har bir mamlakat uchun nihoyatda muhim masala sanaladi. Iqtisodiyotning tarkibiy tuzilishini takomillashtirish vazifasi iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda doimo diqqatimiz markazida bo’lib, iqtisodiy rivojlanish borasida erishgan yutuqlarimizning muhim omili hisoblanadi. Jahon iqtisodiyotida kechayotgan murakkab jarayonlar iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish, raqobatbardoshligini oshirish uchun uning tarkibiy tuzilishini muttasil takomillashtirib borish zaruratini yanada kuchaytirdi.

Политология


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бафоев Ф.
Nashr ko`rinishi:
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-iqtisodiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
BuxMTI
Sahifalar soni:
148
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-03-02 09:38:51
С незапамятных времен политика была и остается важнейшим источником и механизмом организации совместной жизни людей, мощным орудием целенаправленных преобразований как в отдельных странах, так и жизни человеческого сообщества в целом.

Yangi davr geosiyosiy nazariyalari va maktablar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Eshjonov J
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Нукус ДПИ
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2016-12-15 12:11:30
Tarixiy ta'riflarga, qiyosiy tahlil, tizim tahlil qilish va ekstrapolatsiya usullari yordamida hozirgi bosqichida geosiyosiy tafakkur, uning tushunchalar, tipolojilerine, vazifalari

Politologiya


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
B.Аliev, T.Hoshimov, O.Yuldashev
Nashr ko`rinishi:
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2010
Nashriyot:
Toshkent
Sahifalar soni:
396
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-04-27 11:15:40
Mаzkur dаrslik dаvlаt tа’lim stаndаrtlаri talablarigа muvofiq tavsiya etilgan namunaviy dastur va Tоshkеnt dаvlаt iqtisоdiyot univеrsitеti “Politologiya” fаnini o’qitish bo’yichа ishlаb chiqilgаn ishchi dаsturlar аsоsidа tаyyorlаngаn bo’lib, undа “Pоlitоlоgiya” fаnining mаvzui, tаdqiqot usullаri, qоnun vа kаtеgоriyalаri, siyosiy g’оyalаr vа tа’limоtlаrning vujudgа kеlishi vа rivоjlаnish bоsqichlаri, jаmiyat siyosiy tizimining ilmiy nаzаriyasi, uning yetakchi qism-bo’lаgi bo’lgаn dаvlаt hоkimiyati mеhаnizmining аmаliyoti, siyosiy pаrtiyalаr vа pаrtiya tizimlаrining o’rni, shuningdеk, siyosiy mаdаniyat аsоslаri – siyosiy оng, siyosiy mаfkurа siyosiy hаyotning muhim оmillаri sifаtidа bаyon etilgаn. Dаrslikdа dаvlаt hоkimiyati tаshqi siyosаti fаоliyatining dоlzаrb muаmmоlаrigа аlоhidа o’rin аjrаtilgаn. Undа ichki vа tаshqi siyosаt o’zаrо mutаnоsibligi, хаlqаrо tizim vа хаlqаrо siyosаt, хаlqаrо tеrrоrizm, mintаqаviy mоjаrоlаr, jаhоn siyosаtidа хаlqаrо tаshkilоtlаrning аhаmiyati, hоzirgi insоniyat sivilizаtsiyasi jаrаyonlаrining o’zigа хоs хususiyatlаri yoritilgаn. Dаrslik iqtisоdiyot yo’nаlishi bo’yichа оliy o’quv yurtlаri o’qituvchilаri, tаlаblаri vа bоshqа “Pоlitоlоgiya” fаni bilаn qiziquvchi mutахаssislаr fоydаlаnishlаri mumkin.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit