Filtrlar

Iqlim o’zgarishining Farg’ona vodiysi suv resurslariga ta’siri


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
E.A.Soliyev
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2021
Nashriyot:
Sahifalar soni:
146
UDK raqami:
556.165 + 551.583
Yaratilgan vaqti:
2021-12-15 18:55:25
Mazkur monografiyada hozirgi kundagi iqlim isishi davrida Farg’ona vodiysi suv resusrlaridagi o’zgarishlarni tadqiq etishdirga bag’ishlangan bo’lib, unda Farg’ona vodiysi suv manbalarining ko’p yillik suv miqdorlari to’g’risidagi ma’lumotlarni to’plash hamda ularning oqim ko’rsatkichlarini aniqlashtirish, to’plangan ma’lumotlarni statistik usullar yordamida qayta ishlash, mavjud suv resurslarini va ulardagi o’zgarishlarni tahlil etish, global iqlim isishi davrida Farg’ona vodiysi daryolari suv sarfidagi o’zgarishlarni baholash kabi masalalar o’z ifodasini topgan. Monografiya shu soha bilan shug’ullanuvchi mutaxassislar va keng qamrovli kitobxonlar uchun mo’ljallangan.

Гидроаккумуляцион электр станциялар параметрларини танлаш ва асослаш ҳамда улардан Ўзбекистон энергетика ва сув хўжалиги тизимида фойдаланиш шартлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Джураев Курбон Салихджанович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
621.311.21:621.221.4
Yaratilgan vaqti:
2021-10-15 14:50:18
Тадқиқотнинг мақсади гидроаккумуляцион электр станциялардан электр энергетика ва қайта тикланувчи энергия манбалари асосидаги тизимлар учун манёврчан манба сифатида фойдаланишнинг хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда уларнинг параметрларини танлаш ва асослашдан иборат.

Андижон вилояти избоскан тумани МТП сида металларга ишлов бериш цехларида ишлаб чиқариш санитарияси холатларини яхшилаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Назаралиев Достон
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Sahifalar soni:
84
Yaratilgan vaqti:
2021-10-14 11:01:06
Мамлакатимизда амалга оширилаётган иқтисодий ва сиёсий соҳалардаги барча ислоҳотларнинг асосий мақсади юртимизда яшаётган барча фуқаролар учун муносиб ҳаёт шароитларинл яратиб беришга қаратилгандир. Албатта, муносиб ҳаёт шароитини яратиш илмий-техник тараққиёт асосида амалга оширилади ва бу инсон меҳнатини енгиллаштириш билан бир қаторда, турли хил хавфли факторларни вужудга келтирадики, натижада ҳар-хил кўринишдаги бахциз ҳодисалар: жароҳатланишлар, шикастланишлар ва касб касалликлари вужудга келади. Лекин, бу муқаддас заминда яшаётган ҳар бир инсон яхши яшашни, яъни ўзининг моддий-маънавий ва ижтимоий эҳтиёж ларини тўлиқроқ қондиришни истайди. Айнан шу сабабли инсон тинимсиз фаолиятда бўлади.

Шахрихонсойдаги Жанубий Фарғона каналини бош иншоотини лойихалаш.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Садиқов Элёрбек
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
Sahifalar soni:
93
Yaratilgan vaqti:
2021-10-14 10:57:25
Мустақилликнинг дастлабки даврлариданоқ мамлакатимизда ер ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, табиатни, атроф-муҳитни мусаффолигигини таъминлаш масалаларига катта эътибор берилиб келинмоқда.

Namangan viloyatidagi Qorasuv suv ombori inshoatlarini loyihalash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M. Abdulazizov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Sahifalar soni:
90
Yaratilgan vaqti:
2021-10-14 10:54:28
Respublikamiz Mustaqillikka erishganidan so’ng jadal rivojlanish yo’lidan bormoqda. Albatta rivojlanishning bunday davrida barcha tabiiy resurslardan oqilona va samarali foydalanishni talab etadi. Mamlakatimiz moddiy texnika bazasini yaratishda, aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan taminlashda suv resurslari g’oyat katta ahamiyatga ega. Suv resurslari tabiat resurslari orasida alohida o’rin tutadi va ahamiyatiga ko’ra beqiyosdir. Shuni inobatga olgan holda 2017 - 2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha Xarakatlar strategiyasida ham ushbu sohaga alohida e’tibor qaratilgan.

"Nasоslar va nasоs stansiyalari" fanidan amaliy mashg‘ulоtlarni bajarish bo'yicha


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ikramоv N.M., Mamajоnоv M.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Sahifalar soni:
215
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2021-10-05 10:17:22
Rеspublikamiz qishlоq xo‘jaligi ishlab chiqarish jarayonlarida ham bоshqa sоhalar bilan bir qatоrda bоzоr iqtisоdiyoti islоhоtlarini chuqurlashtirishga alоhida e’tibоr bеrilmоqda. Bu bоrada qishlоq xo‘jalik mahsulоtlarini еtishtirish, uni sifatini оshirish ilg‘оr tajribalarni qo‘llash, yеr va suvdan оqilоna va unumli fоydalanish muhim va stratеgik ahamiyatga ega bo‘lgan yo‘nalish hisоblanadi.

Иссиқлик таъминоти тизимида изоляцияларнинг оптимал қалинлигини аниқлаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қўзибоев Ш. Ш.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Фарғона политехника институти
Sahifalar soni:
81
Yaratilgan vaqti:
2021-02-03 10:22:02
Саноат қурилмалари ва магистрал қувурларни изоляция қилиш иссиқлик исрофларини кескин камайтириб, махсулот нархини камайтиришга олиб келади. Шу билан биргаликда бино хоналарида мўътадил иқлим шароитини яратишга имкон беради. Замонавий иссиқлик изоляцион материалларни иссиқлик тармоқларида қўллаш Фарғона шаҳрининг ўзида 50-60 млн. сўм иқтисодий самара беради. Тадқиқот мақсади ИИМ хусусиятлари, қўлланиши ва изоляция қилиш технологиясини тадқиқ қилиш, ИИМ изоляциясини оптимал қалинлигини аниқлаш усулларини ишлаб чиқиш, Республика иқлим шароитини, эътиборга олган ҳолда оптимал ИИМ ни танлаш ва тавсиялар ишлаб чиқиш.

Саноат корхоналари айланма сув таъминотидаги насадкали градирнялар ишини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Шоев М. А.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Фарғона политехника институти
Sahifalar soni:
80
Yaratilgan vaqti:
2021-02-03 10:18:15
Жаҳонда ишлаб чиқариш соҳаларида технологик қурилмаларни узлуксиз совутиш, сифатли электр энергия билан таъминлаш самадорлигини ошириш хамда энергия ва ресурс тежамкор иш режимларини яратишга қаратилган тадқиқотлар муҳим аҳамият касб этмокда. Айланма сув таъминоти тизимининг хар бир элементининг ишлаш хусусиятларига таъсир этувчи омилларини аниқловчи қурилмаларни такомиллаштириш, айланма сув таъминоти тизимини совитиш қобилиятини оширишни комплекс усулларини ишлаб чиқиш илмий-тадқиқот ишининг муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Сут маҳсулотлари ишлаб чиқариш корхоналари сув таъминоти тизимларини ишини тадқиқ этиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ураков Бахтиёр Шукруллoевич
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти
Sahifalar soni:
67
Yaratilgan vaqti:
2020-03-16 11:17:23
Диссертациясида сут маҳсулотларини ишлаб чиқариш корхоналари тизимида мавжуд бўлган муаммолар, уларни бартараф қилиш усуллари сут маҳсулотларини ишлаб чиқариш корхоналари сув таъминоти тизими ишини ҳамда уни самарадорлигини яхшилаш ва сувни сифат кўрсаткичларига қўйиладиган гигеник талабларини аниқлаш, технологик жараёнларда сувни компонент сифатида қўлланиши бош мақсад қилиб қўйилган ва уларни ечимлари устида илмий тадқиқот ишлари олиб борилган.

“Сув таъминоти” фанининг “Сув тармоқлари”қисми бўйича курс лойиҳасини бажариш учун


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Саидов С.С.
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти
Sahifalar soni:
32
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-03-16 10:55:02
Ушбу услубий кўрсатмада курс лойихасини ҳисобот ва график чизма ишларини бажарилиш бўйича услубий кўрсатмалар, мавзуга тегишли қисқача назарий қисм, ишнинг бажариш кетма-кетлиги ва тартиби, иш натижаларини расмийлаштириш, иловалар ва тавсия этиладиган адабиётлар рўйхати келтирилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit