Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Карши чулидаги нов каналлари ишончлилигини ошириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Улашев Қудратилло Чори ўгли
Yaratilgan vaqti:
2019-05-21 15:30:43
Мацолада Карши чулидаги Чарогил массивида жойлашган нов каналларимисолида уларнинг ишончлилигини белгиловчи омиллар ва уларнинг тахдили,эксплуатация давридаги камчиликлар ва уларни бартараф этиш йуллари х,амда ишончлилигини ошириш буйича муаллифларнинг фикр ва мулохазалари келтирилган.

Тўполанг сув омбори ва унинг ахамияти


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Махмудова Марғуба Пардаевна
Yaratilgan vaqti:
2019-05-21 14:59:17
Ушбу тезисда Тўполанг сув омборининг вазифаси, лойиҳавий кўрсатгичлари ва унинг эксплуатация давридаги ҳолати тўғрисида маълумотлар ѐритилган.

Қашқадарё вилояти шароитида сув омборлари ва селсувомборларидан фойдаланишнинг аҳамияти


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қобилов Боходир Абдираим ўғли
Yaratilgan vaqti:
2019-05-21 14:58:09
Ўзбекистон мустақилликка эришганидан сўнг республикамизнинг қишлоқ ва сув хўжалиги соҳаларини жадал ривожлантириш масалаларига давлат миқѐсида жуда катта эътибор қаратилмоқда. Сув хўжалиги соҳасидаги ислоҳатларни самарали ўтказишда гидротехник объектлар, жумладан сув омборлари ва селсувомборларининг ишончли, хавфсиз ва самарали ишлаши ниҳоятда муҳим аҳамиятга эга.

Оценка качества воды реки чирчик по загрязнению азотными соединениями


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Шоэргашева Шобегим Шароф қизи
Yaratilgan vaqti:
2019-05-21 14:56:36
Приведены результаты исследования качества воды реки Чирчик по показателям загрязнения аммонийным, нитритным и нитратным формами азотных соединений.

Водооборот основной фактор водосбережения в маловодные годы


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Чориева Зархол Қодировна
Yaratilgan vaqti:
2019-05-21 14:43:46
Приводятся результаты научно-исследовательских работ (НИР), выполненных в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан, по внедрению водооборота между фермерскими хозяйствами, АВП. УИС и БУИС для рационального использования водных, земельных, финансовых, технических и других ресурсов.

Суғориш ва зах қочириш тармоқлари иш сифатини такомоллаштириш тадбирлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Каримов Ўролхон Салом ўғли
Yaratilgan vaqti:
2019-05-21 13:37:35
Замонавий зах қочириш тизимини ишлаб чиқиш ва уни амалиѐт билан ҳамоҳанглигини таъминлаш муҳим тадбир ҳисобланади. Зовурни ишлашини назорат қилиш йирик мелиорация объектларида зовур қурилганидан кейин топшириш ва қабул қилиш инструкциясига мувофиқ тайѐр зовурлар ишчи ҳолатини мониторинг қилиш тадбирларини амалга ошириш муҳим вазифа бўлиб қолмоқда. Зовур тармоқларининг қониқарсиз ишлашига одатда зовурни лойкаланиши, қуриши ва ундан фойдаланиш жараѐнида йул қўйилган хато ва камчиликлар сабаб бўлади.

Шўрланган қуйи амударё хавзасида ер ва сув ресурсларидан фойдаланишда инновацион ёндашувлар


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yaratilgan vaqti:
2019-05-21 13:24:04
Галофит ўсимликларлардан Қуйи Амударѐ хавзасида кенг фойдаланиш орқали ердан фойдаланишнинг нисбатан қулай ва кам вақт талаб қиладиган усулларидан фойдаланиш билан керакли самарага эриш йўллар ҳақида тўҳталиб ўтилади,патентларнинг ўрганиш, бу билан ерларнинг мелиоратив ҳолатини галофит ўсимликларни етиштириш орқали яхшилаш, натижада қишлоқ хўжалик экинларининг ҳосилдорлигини оширишни кўзда тутади.

Дарёнинг қуйи дельтасида сув билан таъминланганлик ҳолатини баҳолашдаги изланишлар (қуйи амударѐ мисолида)


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Махмудова Умида Закирджанова
Yaratilgan vaqti:
2019-05-21 13:21:52
Мақолада, Орол денгизининг сув ҳавзаларини барпо этиш, суғориш таъсирида тупроқ қатламида зарарли тузларнинг миқдори камаймасдан, балки тупроқ ва сизот сувлар таркибида уларнинг микдори ошиб бориши, шу билан бирга, сув танқислиги ортиб бораѐтган вақтда ҳавзанинг сув ресурсларини ўрганишда адабиѐтлар шарҳини ѐритиб бориш асосида илмий тадқиқотларни давом эттириш муҳим омил бўлиб хизмат қилиши ҳамда турли жабҳаларда ишлаган олимлар хақида ѐритилган.

Текислик дарёлари оқим ҳажмини бошқариш ва дарё ўзанининг қайта шаклланиши


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Икрамова Малика Рахимбердиевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
626/627.4.8
Yaratilgan vaqti:
2019-02-25 12:49:58
Жаҳонда дарёлар оқимини сув омборлари ва йирик сув олиш иншоотлари ёрдамида бошқариш сув ресурсларидан комплекс фойдаланишнинг муҳим масалаларидан бири бўлиб ҳисобланмоқда. Шу жиҳатдан, дарё оқими ҳажмини вақт давомида бошқариш, ўзан жараёнлари ва ўзанни ростловчи иншоотлар ёрдамида тўғонсиз сув олиш шароитини яхшиловчи такомиллашган усулларини ишлаб чиқишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Истеъмолчиларга сувни дискрет етказиб бериш шароитида ирригация тизими каналларида сув тақсимлашни оптимал бошқариш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сейтов Айбек Жумабаевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
517.977.5+631.672.4
Yaratilgan vaqti:
2018-12-11 15:01:27
Жаҳонда сув ресурсларини иқтисод қилган ҳолда истеъмолчиларга етказиб беришни оптимал бошқариш масаласини ҳал қилишга, берилган мезонлар асосида уларнинг иш режимларини замонавий ахборот тизимлари билан бошқариш орқали эришишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу борада, жаҳоннинг бир қатор мамлакатларида, жумладан АҚШ, Франция, Испания, Хитой, Украина, Россия Федерацияси, Кирғизистон ва Ўзбекистонда сув ресурсларини иқтисод қилган ҳолда истеъмолчиларга етказиб беришда оптимал бошқаришнинг математик моделларини яратиш, уларнинг сифат мезонлари ва усулларини, оптимал бошқаришни таъминловчи зарурий шартни ишлаб чиқиш ва сув тақсимлашда замонавий ахборот тизимларидан фойдаланиб сув хўжалиги объектларининг иш режимларини назорат қилиш, ҳисоб олиб бориш орқали оптимал бошқариш масалаларини ечиш усулларини ишлаб чиқишга катта эътибор қаратилмоқда.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit