Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Xususiy avtotransport vositalarida yo‘lovchilar tashishni tashkil etish


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
J.R. QULMUHAMEDOV, S.Z. ASOMIDDINOV, K.M. NAZAROV
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Toshkent - «ILM ZIYO»
Sahifalar soni:
125
UDK raqami:
629.34 (075)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-18 10:51:29
Q o‘llanm ada bozor iqtisodiyotining (shu jum ladan, transport xizm ati bozorining) asosiy tushunchalari, uni hayotga tatbiq etishda «o‘zbek modeli»ning o ‘ziga xos xususiyatlari, avtotransportni m onopoliyadan chiqarish va boshqaruvni yanada takom illashtirish, xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini litsenziyalash asoslari, ochiq tenderlarni tashkil etish va ularda tadbirkorlarning huquqlarini him oya qilish bo‘yicha qabul qilingan O ‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farm onlari, Qarorlari va Farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlari, shuningdek, boshqa normativ-huquqiy hujjatlar va yo‘riqnomalarning ahamiyati, iqtisodiyotni boshqarishda davlatning roli kabi masalalar yoritilgan.

Tadbirkorlik уа ishga joylashtirish texnologiyasiasoslari


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
Z.Y. XUDOYBERDIYEV (rahbar), K.Z. НОМГГОУ, A. MURODOV, L.K. КО‘PAYSINOVA, N.U. ARABOV
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Toshkent - «ILM ZIYO»
Sahifalar soni:
348
UDK raqami:
334.722:331. 53(075.32)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-15 14:09:36
0 ‘quv qo'llanmada asosiy e’tibor kichik biznes va xususiy tadbir- korlik faoliyati, uning mohiyati, mazmuni va maqsadi, bunday faoliyatni tashkil etish, uning turlari, biznes g‘oya va uning zarurligi, ish faoliyatining rejalashtirilishi va biznesni samaraK boshqarish, moliyalashtiiish va sug‘urta, soliqqa tortish, tadbirkorlik faoliyatida marketing, biznes- rejalar tuzish, bitiruvchilami ishga joylashtirish tizimini rivojlantirish va ulami mehnat bozoriga moslashtirish, ishga joylashtirishda va kasbiy muvaffaqiyatlarga erishishda o‘quvchilaming shaxsiy bilim, ko‘nikma hamda malakasini shaldlantirishga oid bilimlami qamiab olishga qaiatilgan.

Radioelektron va televizion apparatlarni ta’mirlash va xizmat ko‘rsatish (element bazasi)


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
N.B. ALIMOVA, H.H. BUSTANOV , SH.Z. TADJIBAYEV
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Toshkent - «ILM ZIYO»
Sahifalar soni:
78
UDK raqami:
621.39 (075.32)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-15 13:58:22
Mazkur o‘quv qo‘llanmada radioelektron apparaturalarning element bazasi: rezistorlar, kondensatorlar, induktivlik g‘altaklari, transformator va drossellar, almashlab ulagichlar, filtrlarning tasniflari, asosiy parametrlari va xarakte- ristikalari, hozirgi kunda jadal rivojlanib kelayotgan radioelement-integral mikrosxemalar hamda yangi avlod element bazalari — yuzaga montaj qilish texnologiyasi uchun elementlar va past haroratda keramika texnologiyalari haqida ma’lumotlar berilgan. O‘quv qo‘llanma o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining 3522006 — «Radio­ elektron apparaturalarni montaj qilish va sozlash» ixtisosliklari bo‘yicha ta’lim olayotgan o‘quvchilar uchun mo‘ljallangan.

Основы экономики Учебник для академических лицеев и профессиональных колледжей Третье издание


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
АХМАДЖОН УЛЬМАСОВ
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Toshkent - «ILM ZIYO»
Sahifalar soni:
165
UDK raqami:
330.1(075)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-14 12:18:40
В учебнике освещаются основные понятия о рынке, бизнесе и предпринимательстве, расходах и прибыли, менеджменте и маркетинге, домашнем хозяйстве, финансах и кредитах, мировом хозяйстве. В учебнике в порядке иллюстраций приведены рисунки, графики и таблицы, порядок решения экономических задач. Относящиеся к экономике законы и правила освещены на уровне микроэкономики, макроэкономики, мирового хозяйства. Для повышения уровня мышления учащихся приведены вопросы и задания по самостоятельной работе.

Texnologik jihozlarga xizmat ko’rsatishning texnikasi va texnologiyasi fanidan laboratoriya mashg’ulotlarini bajarish bo’yicha


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
UZOQOVA L.P., SHOYIMOV SH.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
BuxMTI
Sahifalar soni:
52
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-02-17 11:04:32
Tеxnik diagnostika kеng ko’lamdagi ko’plab ilmiy topshiriqlarni boshqa fanlar bilan birgalikda yеchimni topishga imkoniyat ochib bеradi. Asosiy vazifasi tеxnik sistеmani chеgaralashgan axborotlar sharoitida holatini aniqlash hisoblanadi. Tеxnik diagnostikani ayrim hollarda bo’laklanmas diagnostika dеb, ya'ni mahsulotni bo’laklamasdan holatini tеkshirish dеb aytiladi. Tеxnik sistеmani tahlili ekspluatatsiya qilish jarayonida o’tkaziladi, qaysi bunda olingan ma'lumotlar juda qiyin ko’chadi. Ayrim olingan ma'lumotlar asosida bir xil xulosaga kеlish juda qiyin, shu sababli statik mеtodlarni qo’llashga to’g’ri kеladi. Tеxnik diagnostika masalalarni yеchishda hamma vaqt tеxnik sistеmani yaqin oraliqda ekspluatatsiya qilish ishonchlilikni ayta bilish bilan bog’liqdir. Bunda modеllarni tuzalishi sababalarini ishonchlilik nazariyasi asoslarida tahlil etishga asoslanadi. Tеxnik diagnostikani ikkinchi muhim yo’nalishlaridan biri bu qobiliyatni nazorat qilish nazariyasi hisoblanadi. Qobiliyatni nazorat qilish dеb, bu mahsulotni xossalarini o’z talabiga asosan tеxnik holatini oldingi nosozligi va buzilishlarini sodir bo’lmasligini ta'minlovchi holatga aytiladi.

Роль медиаобразования в профессионалной деятельности педагога


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Маннапов Абдусамат
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
ТДПУ
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2017-02-02 13:04:54
В магистерской диссертации показаны основные положения теории познания, концептуальные положения о деятельностной и творческой сущности личности и ее многофакторном развитии, философия субъектно-гуманистического подхода к обучению, принципы взаимосвязи теории и практики, активности в процессе деятельности, детерминизма, единства сознания и деятельности. Для решения поставленных в исследовании задач и проверки гипотетических положений была использована совокупность общенаучных и педагогических методов. На теоретическом уровне применялись историографический, сравнительно-сопоставительный, системно- логический методы, педагогическое моделирование и обобщение.

Факултатив дарс жараёнида ўқувчиларга AutoCad имкониятларини очиб бериш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Адхамова Феруза Озод қизи
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ТДПУ
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2017-02-02 12:05:05
Битирув малакавий иши Компьютер графика ва дизайн йўналиши талабаларнинг ўқитилган фанларидан дастлабки тушунчаларини шакллантиришга қаратилган бўлиб, касб хунар коллежларида AutoCad имкониятларини факультатив дарс жараёнида очиб беришга каратилган.

Видеоларни монтаж қилишда Adobe After Effect дастуридан фойдаланиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Тангиров А.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-02-02 11:34:43
Ушбу реферат мультимедиали технологиялар,Adobe After Effect дастури ойнасининг тузулиши, ускуналари ва расимларни монтаж килишни, видео файллар яратилишини очиб беради.

Электор сигналларни ўзгартириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдурахимова М.
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-02-02 11:30:21
Электр сигналларни ўзгартириш урганиш ва улар устида амаллар бажариш.

Adobe Premier Pro дастурида видко монтаж қилиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Жураева М.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-02-02 11:04:22
Adobe Premier Pro дастурида видеоларни монтаж килиш, видео маълумотларни сақлаш, видео дастур турлари ва имкониятлари қўрсатилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit