Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Axborot texnologiyalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abdullaeva G.H.
Yo`nalishi:
Axboriy-tahliliy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Sahifalar soni:
213
Yaratilgan vaqti:
2017-06-29 12:46:17
Ushbu ishchi dastur bakalavrning 5140900 – Kasb ta’limi (Informatika va axborot Texnologiyasi), 5521900 – Infоrmatika va AT(sохalar bo’yicha), 5522200 – Tеlеkоmmunikatsiya va 5811200 – Aхbоrоt sеrvisi yo’nalishlari uchun tuzilgan bo’lib, hоzirgi zamоn Axborot Texnologiyalarining asоsiy bo’limlaridan biri bo’lgan an’anaviy mavzularini chuqur o’rganish uchun mo’ljallangan. Mazkur dastur O`zR OO`MTVning 2008 yil 23 avgustda № BD-55219-2.02 raqam bilan tasdiqlangan namunaviy dastur asosida tuzildi.

Visual C++ muxitida axborotni vijiner usulida shifrlovchi va deshifrlovchi dastur tuzish


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Bekchanova Anabibi
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-06-29 12:36:35
Bizning оldimizda algоritmlarni EHM tushunadigan tilda yozish masalasi turadi, buning uchun maхsus algоritmik tillar mavjud. EHM paydо bo’lganidan bеri juda ko’plab algоritmik tillar yaratilgan. Ularni shartli ravishda uch tipga ajratish mumkin:- Quyi darajadagi prоgrammalash tillari (mashina tillari)- O’rta darajadagi prоgrammalash tillari- Yuqоri bоsqichli prоgrammalash tillari Quyi darajadagi prоgrammalash tillarida buyruqlar va amallar ma’lum kоdlar (raqamlar) bilan ifоdalangan bo’lib, ular EHM qurilmalari adrеslari bilan bеvоsita ishlashga mo’ljallangan va mashina tili dеb ham yuritiladi.

Разработка программного обеспечения – администрирование деятельности ресторана


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Маликов Мухаммад Маликович
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
BMTI
Sahifalar soni:
48
Yaratilgan vaqti:
2017-05-31 10:32:36
С развитием прогресса и компьютерного рынка программного обеспечения, во многих сферах жизни человечества появилась необходимость создания программного продукта способного сократить все человеческие затраты и усилия, а главное оперативно выдавать результат необходимый работнику, а также заменить большие объемы работы на легко выполняемые компьютерами работы. Одна из таких сфер – это ресторанное дело.

Texnologik o’lchashlar va asboblar fanidan modulli o’qitish tizimini yaratish (Suyuqlik va sochiluvchan moddalarning sathini o’lchash misolida)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Quvonov E.C.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
BMTI
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2017-05-31 10:26:25
Respublikamiz mustaqillikka erishgangan so`ng ishlab chikarishni qayta tashkil etish va unda xorijiy invistitsiyalarni jalb etish hamda zamonaviy texnologiyalarning kirib kelishi iqtisodiyotning barcha soxalarida, jumladan sanoat, ishlab chiqarish va ta`lim tizimlarini rivojlantirish hamda shakllantirishda yangi istiqbolarni ochib berdi. Bu borada ta`lim muassasalarida o`quv fanlari bo`yicha kafolatli va yaxlit ta`lim texnologiyalarini loyihalashtirish va ularni o`quv jarayonida qo`llash vazifalari belgilab berildi.

Нефт мойларини гидротозалаш жараёнини автоматлаштириш ва бошқариш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Пирназаров М.Т.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
BMTI
Sahifalar soni:
80
Yaratilgan vaqti:
2017-05-31 10:14:20
Ишлаб чиқариш жараёнларини ахборот коммуникация воситалари билан бошқариш техника тараққиётининг асосий йўналишларидан бири бўлиб, у ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш, маҳсулот сифатини юқори даражага кўтариш, харажатларни камайтириш, ишлаб чиқариш хавфсизлигини таъминлаш ва атроф–муҳитни муҳофаза қилиш учун хизмат қиладиган асосий омиллардан бири ҳисобланади.

Қизилқумцемент оажда кринкер жараёнидаги айланма печ ва совутиш қурилмасини автоматлаштириш ва бошқариш мисолида


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Сотибов Отабек
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
BMTI
Sahifalar soni:
85
Yaratilgan vaqti:
2017-05-31 10:07:19
Замонавий таълим шароитида бўлажак мутахассисларда касбий билим, кўникма ва малакалар билан бир қаторда билимларни мустақил эгаллаш ва муаммони мустақил равишда ҳал этишда ижодий ёндашиш қобилиятлари ҳам шаклланиши муҳим ахамият касб этади. Ушбу хусусиятларни шакллантиришда таълим олувчиларнинг мустақил ва ижодий фикрлаш қобилиятларини ривожлантириш ва ўқув билув фаолиятини фаоллаштириш муҳим хисобланади. Шунинг учун ҳам бугунги кунда таълим олувчиларнинг ўқув-билиш фаолиятларини таъминловчи ва ривожлантирувчи фаол таълим методларини ўқув жараёнига жорий этиш асосий вазифалардан биридир. Таълим олувчиларни мустақил ва ижодий ёндошган ҳолда муаммоларни ечимини излаш, топиш ва мустақил қарор қабул қилиш қобилиятларини шакллантириш ва ривожлантиришга қаратилган фаол таълим методларидан фойдаланиш муҳим ҳисобланади.

Температурани ўлчовчи интеллектуал датчиклар сигналларини комютер ёрдамида тадқиқ қилиш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Отанапасов Шерзод
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
BMTI
Sahifalar soni:
85
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 16:00:41
Мазкур диссертация иши интеллектуал датчик сигналларини тадқиқ қилишга қаратилган бўлиб, бошқариш объекти сифатида ЭЛОУ қурилмаси танланган. Жараённинг тўла таҳлили асосида тизимдаги параметрларни автоматик ростлашнинг структуравий схемалари, объектнинг модели ҳамда замонавий дастурлаш тиллари асосида жараённинг дастурий таъминоти ишлаб чиқилган. ЭЛОУ қурилмасида температура ўзгаришларини назорат қилувчи, сигналларни рақамли, аналогли кўринишга ўтказувчи интелектуал датчикларнинг характеристикалари, модуллари батафсил ёритилган. Қурилмада, температура ўзгаришларини вақт давомийлиги бўйича аниқлаш имкониятини берувчи комплексли дастурий таъминот яратилган.

Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.U. Usmonov.
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TOSHKENT
Sahifalar soni:
128
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 14:02:42
O‘quv qo‘llanmada ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish asoslari, avtomatik sistemalar to‘g‘risida umumiy ma’lumot, avtomatik rostlagichlar, ijro etuvchi mexanizmlar va rostlovchi organlar hamda sistemalarning analizi to‘liq yoritilgan.

Когон магистрал газқувурлари корхонасининг электр юритмаларини модернизация қилиш орқали энергия самарадорликни ошириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Гадоев Умар Иззатовичнинг
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
БМТИ
Sahifalar soni:
95
Yaratilgan vaqti:
2017-05-25 15:08:50
Ушбу магистрлик диссертацияси иши Когон магистрал газқувурлари корхонасининг электр юритмаларини модернизация қилиш орқали энергия самарадорликни ошириш ҳамда электр юритмаларни илмий текширишлар асосида тадқиқ этиб, ассинхирон двигателнинг электр қурулмаларнинг иқтисодий ва техник кўрсаткичларини ўрганган ҳолда, ассинхирон двигателнинг электр қурулмаларининг иқтисодий ва техник кўрсаткичларини такомиллаштириш усуллари ишлаб чиқилган.

Автоматлаштирилган электр юритма


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Boltayev Islom
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-05-25 14:36:58
Электр машиналари бажариладиган иш вазифасига кўра икки турга бўлинади. Биринчи вазифаси – механик энергиясини электр энергияга айлантириш. Бу машиналар электр генератори дейилади. генераторларни ҳаракатга келтирадиган бирламчи механик энергия манбаи бўлиб, газ турбинлари, ички енув двигателлари (масалан, дизель) хизмат қилади. генераторлар асосан электр станцияларида ишлатилади. Электр машиналарининг иккинчи иш вазифаси - электр энергиясини механик энергияси айлантириш. Бундай машиналар двигателлар (моторлар) дейилади. Двигателлар электр энергиясини механик энергияга айлантиради. Электр двигателлари халқ хўжалигининг деярли ҳамма соҳаларида кенг қўлланилади.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit