Filtrlar

Ixtisoslikka kirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
T.Jabbarov, M.Yusupov
Yaratilgan vaqti:
2022-01-08 15:01:30
Bugungi kunda umumiy ta’lim va oliy o’quv yurtlari va mahsus bilim yurtlarining keng tarmog’i, Fanlar akademiyasi va ko’p sonli ilmiy-tadqiqot institutlari Respublikaning ilmiy madaniy qiyofasini belgilab beradi. Oliy ta’limda ko’p pog’onali bakalavr va magistrlar tayyorlash tizimi joriy etildi. Respublikamiz oliy o’quv yurtida mutaxassislar tayyorlash uchun lozim bo’lgan bakalavriat ta’lim yo’nalishlari va magistratura mutaxassisliklari klassifikatori ishlab chiqildi va tasdiqlandi.

Polimer materiallar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M.O.Yusupov, A.L.Giyasidinov
Yaratilgan vaqti:
2022-01-08 15:00:13
Kuzаtishlаr vа pedаgоgik аdаbiyotlаrni tаhlil qilish shu nаrsаni tаsdiqlаydiki, tаlаbаlаrning fikrlаsh qоbiliyatini rivоjlаntirishning muhim оmili – o’qituvchining ulаrgа vа tаlаbаlаrning birbirigа berаdigаn sаvоllаridir.

Konstruktsion materiallar texnologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Dehkanov Z.K.
Yaratilgan vaqti:
2022-01-08 14:55:37
«Konstruksion materiallar texnologiyasi» fanining yaratilishiga va rivojlanishiga ulkan hissa qo‘shgan va qo‘shayotgan rus olimlaridan M.V. Lomonosov (1711¬1765), V.I. Mendeleyev (1834-1907), P.P. Anosov (1797-1871), D.K. Chernov (1830-1921), N.S. Kurnakov (1860¬1911), A.A. Baykov (1870-1946), I.A. Time (1838-1920), E.O. Paton (1870-1953) va boshqalarni ko‘rsatish mumkin. Masalan, M. V. Lomonosov metallarning o‘ziga xos xususiyatlarini, talab etilgan xossali qotishmalarni hosil qilish yo‘lini ko‘rsatgan bo‘lsa, P.P. Anosov po‘lat struktu- rasini o‘rganish uchun dunyoda birinchi bo‘lib mikro- skopdan foydalandi.

Qoplama hosil qiluvchi polimerlar texnologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Dehkanov Z.K., Aripov X.Sh.
Yaratilgan vaqti:
2022-01-08 14:53:11
LBM ga qo’yiladigan asosiy talablardan biri — qattiq qoplama shakllanishi, ya’ni qoplama hosil qilishga moyillikdir. Qoplama hosil bo’lishi davrida o’tadigan jarayonlarning fizik-kimyoviy xususiyatlari qoplama hosil qiluvchi moddaning tabiatiga bog’liq; turli xil qoplama hosil qiluvchi (erituvchilar, suvli va organik dispersiyalar, erituvchisiz suyuq va kukunsimon sostavlar) sistemalarga tegishli materiallar bir xil bo’lmagan qoplamalar shakllantiradilar.

Ўқувчиларнинг амалий кўникмаларини фаоллаштириш вазиятларини ташкил этиш тизими


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Алкарова Феруза Назарбаевна
Nashr etilgan yili:
2022
UDK raqami:
37.091.31:331
Yaratilgan vaqti:
2022-01-08 14:16:55
Тадқиқотнинг мақсади технология дарсларида ўқувчиларнинг амалий кўникмаларини фаоллаштириш вазиятларини ташкил этиш тизимини такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистонда мустақиллик даврида фуқаролик жамияти институтларининг шаклланиши ва ривожланиши тарихи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жуманиязов Бекзод Очилович
Nashr etilgan yili:
2022
UDK raqami:
316.334:323.21(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2022-01-08 14:13:43
Тадқиқотнинг мақсади. Истиқлол йилларида Ўзбекистонда фуқаролик жамияти институтларининг шаклланиши ва ривожланиши жараёнларининг ижтимоий-сиёсий аҳамиятини тизимли равишда ва тарихийлик тамойиллар асосида очиб беришдан иборат.

Инглиз ва ўзбек фразеологизмларида оилавий анъана ва муносабатларнинг лингвомаданий тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Маматова Феруза Махаммадовна
Nashr etilgan yili:
2022
UDK raqami:
811.111:811.512.133:81’362
Yaratilgan vaqti:
2022-01-08 14:11:52
Тадқиқотнинг мақсади оилавий анъана ва муносабатларга оид инглиз ва ўзбек фразеологизмларининг лингвомаданий хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Критик тармоқланувчи тасодифий жараёнлар учун лимит теоремалар ва моментлар учун баҳолар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қудратов Ҳамза Эргашевич
Nashr etilgan yili:
2022
UDK raqami:
519.21
Yaratilgan vaqti:
2022-01-08 14:10:10
Тадқиқотнинг мақсади тасодифий сондаги ва катта сондаги заррачалардан бошланувчи тармоқланувчи тасодифий жараёнларнинг асимптотик ҳолатларини аниқлаш ва тасодифий жараёнларнинг моментларини юқоридан баҳолашдан иборат.

Дарий тили грамматик манбаларида фонетика ва морфология масалалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Уктамова Хилолахон Азамат қизи
Nashr etilgan yili:
2022
UDK raqami:
811.222
Yaratilgan vaqti:
2022-01-07 20:56:57
Тадқиқотнинг мақсади дарий тили грамматикаларининг яратилиш асослари ва омилларини ўрганиш, дарий тили фонетик тизимидаги унли, ундош, дифтонглар борасидаги назарий қарашларни таҳлил қилиш, дарий тили морфологик тизимининг шаклланиш ва ривожланиш йўлларини очиб беришдан иборат.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятида иқтисодий хавфсизликни таъминлаш механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Байбобоева Фируза Набижоновна
Nashr etilgan yili:
2022
UDK raqami:
338.32.053.4
Yaratilgan vaqti:
2022-01-07 20:54:30
Тадқиқотнинг мақсади бўлиб кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга таъсир этувчи иқтисодий хавфсизлик омилларини назарий жиҳатларини такомиллаштириш бўйича таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit