Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Гулли ва манзарали усимликларни кучириб утказиш (пикировка) усули билан танишиш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Х.Салимова, Р.Юнусов
Nashr etilgan yili:
2010
Yaratilgan vaqti:
2016-03-06 15:22:45
Очик ерда усимликларнинг нормал ривожланиши иссикхона, яшик ва туваклардан усимликни доимий жойига кучиришда техник усулларни тугри бажаришга богликдир. Кучириб утказишга жуда эхтиёткорлик ва диккат билан ёндашиш зарур, акс холда бундаги хатолар юкори сифатли кучатнт хам халок килиши мумкин. Иссикхона ёки пикировка яшикларида кучатларни кучиришдан 1-2 соат олдин купрок сугорилади. Бу эса илдиз тизимини саклашга йул беради, кучириб утказишда яхши сугорилган усимликлар тупрок булаги Билан осон кучирилади, бу кучатларни тез тутиб кетиши учун жуда мухимдир.

Лекарственные растения западного тянь-шаня (в пределах Республики Узбекистан)


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Хожиматов Олимжон Каххарович
Nashr etilgan yili:
2008
UDK raqami:
581
Yaratilgan vaqti:
2016-03-04 12:12:51
Актуальность работы. В настоящее время в медицинской практике используются чуть более 110 видов растений, что составляет около 2,5% от общего количества флоры Узбекистана, хотя на территории республики произрастает не менее 1154 видов лекарственных растений (К.Х. Хожиматов и др. 2004), нашедших своё применение в медицинской практике народов Средней Азии и сопредельных стран.

Мирзачўлнинг айрим доминант ўсимликлари морфобиологияси ва галоаккумуляцияси


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Адилов Беҳзод Абдуллаевич
Nashr etilgan yili:
2010
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-03-04 12:11:04
Ҳозирги даврда тупроқ шўрланиши глобал миқёсдаги муаммолардан биридир. Ўзбекистон Республикасининг суғориладиган ерларининг 60% дан ортиғини турли даражада шўрланишга учраган. Айниқса, тупроқларнинг иккиламчи шўрланиши Мирзачўл худудида шиддатли бўлиб, унинг таркибига кирувчи Сирдарё вилояти ерларининг қарийб 98% шўрланишга учраган. Шўрланган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 29 октябр 214 (4367)-сонли “Ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари” фармонида ҳам ўз аксини топган. Шунга кўра тузга чидамли ўсимлик турларини танлаш ва улардан шўрланган ерларни ўзлаштириш учун фойдаланиш иккиламчи шўрланишнинг оқибатларини бартараф этишга имкон яратади.

Коллекцион уруғлик чигитларининг электр классификатори


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Пиримов Одил Жўраевич
Nashr etilgan yili:
2010
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-03-04 12:04:21
Ишнинг долзарблиги. Маълумки, ҳозирги вақтда пахта унумдорлигини ошириш, тезпишар навларни яратиш, ҳамда пахта касалликлари билан курашнинг ягона йўли бу касалликка чидамли бўлган пахта навининг яратилишидир. Янги навларни яратишда селекция ишларида бирламчи материал ҳисобланувчи ва генофондни ташкил этувчи коллекцион уруғлар муҳим аҳамиятга эга. Шунинг учун коллекцион уруғларнинг сифати янги пахта навларини яратишда алоҳида ўрин тутади. Селекция ишларидан ташқари бирламчи уруғларнинг сифати элита уруғчилигида ва янги навларининг бошланғич уруғланишида ҳам аҳамиятга эга.

САМАРКАНД ВИЛОЯТИНИНГ ТУРЛИ ШАРОИТЛАРИДА ИНТРОДУКЦИЯ КИЛИНАЁТГАН CYNARA SCOLYMUS L. НИНГ БИОЭКОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Номозова З
Nashr etilgan yili:
2011
UDK raqami:
581.5:582.998(575.141)
Yaratilgan vaqti:
2016-03-03 14:47:43
Анъанавий озик-овкат, доривор, ем-хашак ^симликлари каторини Узбекистон учун янги тур ва навлар хисобига бойитиш интродукциянинг асосий вазифасидир. Узбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 20 октябрдаги кабул килинган “Озик-овкат экинлари экиладиган майдонларни огтгималлаштириш ва уларнн етиштиришни к^пайтириш чора-тадбирлари тугрисидаги” ПФ-4041 фармонида донли экинлар экиладиган майдонларни купайтириш ва сабзавот, мойли ва бошка озик-овкатбоп усимликлар экишни анча кенгайтириш «фда тутилган.

Қорамоллар популяциясида учрайдиган ирсий нуқсонлар ва мавзуни ўқитиш усули


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қодирова Нафиса Ўткировна
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2012
Nashriyot:
Sahifalar soni:
59
Yaratilgan vaqti:
2016-03-03 13:31:25
Бутун дунё мамлакатларида чорвачилик тармоғи озиқ-овқат муаммосини ҳал қилиш учун мухим манба хисобланади. Албатта бунда мамлакатимизнинг жуғрофий жойлашиши, иқлим шаройити бир сўз билан айтганда экологик мухит эътиборга олинади.Чунки иқлим шароитига қараб ҳайвонларнинг физиологик статуси турлича бўлади ва ҳайвонларнинг хўжалик фойдали белгиларига таъсир этади. Бизнинг мамлакатимиз иқлими тез узгарувчан яъни қишда совуқ, ёзда эса жазирама иссиқ кунлар кўп бўлади. Ана шулар этиборга олинганҳолда чорвачиликни ривожлантиришга катта маблағлар ажратилиб, уни барқарор ривожлантириш борасида кўпкина ташкилий, иқтисодий ва ветеринария тадбирлари амалга оширилмоқда.Бу эса айниқса истиқлол йилларида аж олдирилди.

Ёпиқ уруғли ўсимликларда гулнинг хиллари. Уруғнинг тузилиши


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ф.А.Оқилов
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2004
Nashriyot:
Тошкент фармацевтика институти
Sahifalar soni:
22
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-03-03 11:07:35
Ёпиқ уруғлилар жинсий кўпайиши жиҳатидан бошқа ўсимликларга қараганда юқори босқичда туради. Уларда жинсий кўпайиш учун махсус репродуктив (ҳосил) органлари – гул ҳосил бўлади. Гул жуда мураккаб ва унда муҳим ривожланиш содир бўлади: микро ва макроспорогенез, чангланиш, уруғланиш ва меванинг ҳосил бўлиш жараёнларини кузатиш мумкин.

Tuban va yuqori sporali o’simliklar. Ochiq urug’li o‘simliklar


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
F.A.Oqilov
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2006
Nashriyot:
Toshkеnt farmatsеvtika instituti
Sahifalar soni:
26
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-03-03 11:03:45
Tuban o‘simliklar sodda tuzilgan organizmlar bo’lib, ularning tanasi organlarga bo’linmaydi. Ularning tanasi tallom dеb ataladi. Tuban o’simliklar 1 xujayrali, ko’p xujayrali, koloniyali tuzilishga ega. Tuban o‘simliklar: - Suv o‘tlari-Algae, zamburug’lar – (Mucophyta), Lishayniklarga – (Lichenophyta) va Baktеriyalar (Bacteriophyta) ga klassifikatsiyalanadi. Lеkin baktеriyalar bo’limini mikrobiologiya kafеdrasida o‘rganiladi.

To’qimalar


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
.Ataxanov
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2006
Nashriyot:
Toshkеnt farmatsеvtika instituti
Sahifalar soni:
16
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-03-03 10:59:48
O’simlik organizmida suv va suvda erigan moddalar doimo harakatda bo’ladi. Bu moddalarning harakati o’tkazuvchi to’qimalar orqali, ya'ni ksilеmadan suv va unda erigan moddalar pastdan yuqoriga, bunda ildizdan poya va bargga ko’tariladi (ko’tariluvchi oqim), floemadan esa assimilyatsiya natijasida hosil bo’lgan organik moddalar yuqoridan pastga, ya'ni bargdan poya va ildizlarga harakatlanadi (tushuvchi oqim).

Сувқалампирнинг био-экологик хусусиятлари ва хўжаликдаги аҳамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдураимов Озодбек Султонқулович
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2011
Nashriyot:
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2016-03-02 16:34:18
Кейинги йилларда республикамизда ҳамма соҳалар қатори, доривор ўсимликларни етиштириш ва уларни ишлаб чиқариш саноатида кенг қўллаш мақсадида бир қатор самарали ишлар амалга оширилаётганини гувоҳи бўлмоқдамиз. Албатта, бунинг замирида давлатимиз томонидан қабул қилинган қарорлар муҳим аҳамият касб этмоқда. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Тиббиёт ва дори-дармон ишлаб чиқариш тармоқларини давлат муҳофазасига олиш” (1996) қарорида бу ўз ифодасини топган. Шу билан бирга Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан 08.10.2009 й қабул қилинган қарорда “Истиқлолимизнинг кейинги тараққиётида мамлакатимизнинг фармацевтика саноатини ривожлантириш мақсадида доривор препаратларни ишлаб чиқариш ва асосан маҳаллий хом-ашёга эътибор қаратилиб, аҳолининг доривор моддаларга бўлган талабини қондиришга ” алоҳида урғу берилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit