Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Флора зааминского государственного заповедника


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Эсанкулов Алижон Сайидович
Nashr etilgan yili:
20125
UDK raqami:
581.92: 575.17
Yaratilgan vaqti:
2016-03-02 16:16:48
Составление современного конспекта флоры Зааминского государственного заповедника на основании собственных полевых исследований, анализа литературы и изучения гербарных материалов.Зааминский государственный заповедник, расположенный на западных отрогах Туркестанского хребта в верховьях реки Сангзар, представляет собой богатейший во флористическом и фитоценотическом отношениях район Узбекистана

Сув ўтларининг ривожланиш даври ва синфларга бўлиниши. Вольвокслар, улотрикслар, сифонлилар, коньюгатлар, уларнинг умумий хусусиятлари


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ш.Э.Атаханов
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2006
Nashriyot:
Тошкент фармацевтика институти
Sahifalar soni:
11
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-03-02 15:35:10
Яшил сув ўтларининг бир ҳужайрали, колониал, кўп ҳужайрали турлари бор. Яшил сув ўтлари баъзан ҳужайранинг оддий бўлиниш йўли билан кўпаяди, лекин уларнинг орасида зооспоралар ёрдамида кўпаяди. Жинсий йўл билан изогами, гетерогамия, оогамия йўли билан кўпаяди. Яшил сув ўтлари қуйидаги синфларга бўлинади: вольвокслар, улотрикслар, сифонлилар, конъюгатлар, хламидомонада бир ҳужайрали, танасининг бир учида тумшуқча кўзга ташланади, унинг иккала томонидан иккита хивчин чиқиб туради. Хламидомонида жинссиз йўл билан кўпаяди.

Mikroskop va hujayraning tuzilishi


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sh.E.Ataxanov
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2006
Nashriyot:
Toshkеnt farmatsеvtika instituti
Sahifalar soni:
22
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-03-02 15:25:16
O’simliklarning ichki tuzilishini o’rganishda mikroskopdan foydalaniladi. Mikroskop kichik buyumlarni kattalashtirib ko’rsatadigan asbob. hozirgi paytda turli xil mikroskoplar mavjud. Mikroskopni birinchi marta 1665 yilda ingliz olimi Robеrt Guk kashf etgan. Mikroskop orqali oddiy ko’z bilan ko’rib bo’lmaydigan hujayra qismlarini ham ko’rish mumkin. O’simlik ichki tuzilishini o’rganishda biologik mikroskoplardan foydalaniladi. hozirgi zamon biologik mikroskoplari ob'еktlarni ikki ming martagacha, elеktron mikroskoplari esa qirqming martagacha kattalashtirib ko’rsatadi.

Мустақил амалий машғулот. Фиксирланган материалдан фойдаланиб, юксак ўсимликларнинг органларининг анатомик тузилиши орқали аниқлаш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ф.А.Оқилов
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2005
Nashriyot:
Тошкент фармацевтика институти
Sahifalar soni:
7
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-03-02 15:22:12
Ҳар бир талабага шиша идишга солинган ўсимликларни вегетатив органлари берилади. Берилган ўсимликларнинг биттасини олиб, лезвия Билан кундалангига бир неча марта юпқа кесик тайёрланг. Препаратингизни ёғочли қисмини сафранин реактиви Билан бўянг. Натижада склеренхима, сув каналлари ва ёғочланган ҳужайралар қизил ранга бўялади. Препаратингизни иккинчисига Судан III томизинг. Натижада пробка, кутикула қизғиш ранга бўялади. Учинчи препаратингизга хлор – цинк-йод эритмасини томизсангиз, клечатка ва крахмал кўкимтир – бинафша тусга киради. Уч хил бўялган препаратингиздаги тўқималарнинг жойланишини аниқланг ва характерли белгиларини аниқлаб, план ва таблицадан фойдаланиб, препаратингизни ўсимликнинг қайси органи ва қайси синфга мансуб эканлигини қуйидаги калий орқали аниқланг:

Osmotik bosim. Plastidlar. Hujayradagi zapas oziq moddalar


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Profеssor Sh.E.Ataxanov
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2006
Nashriyot:
Toshkеnt farmatsеvtika instituti
Sahifalar soni:
17
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-03-02 15:11:30
Hujayra ichidagi suyuqlik hujayra shirasi dеyiladi. Bu suyuqlikda organik va minеral moddalar erigan holda bo’ladi. hujayra shirasi voyaga еtgan hujayralarda protoplazmaning hayot faoliyati natijasida vujudga kеladi. hujayra shirasida erigan moddalar ma'lum bosim hosil qiladi. U osmotik bosim dеb ataladi. Osmotik bosim eritma kontsеntratsiyasiga bog’liq bo’lib, u qancha kuchli bo’lsa osmotik bosim ham shuncha kuchli bo’ladi.

Осмотик босим. Пластидлар. Ҳужайрадаги запас озиқ моддалар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2016-03-02 14:44:14
Ҳужайра ичидаги суюқлик ҳужайра шираси дейилади. Бу суюқликда органик ва минерал моддалар эриган ҳолда бўлади. Ҳужайра шираси вояга етган ҳужайраларда протоплазманинг ҳаёт фаолияти натижасида вужудга келади. Ҳужайра ширасида эриган моддалар маълум босим ҳосил қилади. У осмотик босим деб аталади. Осмотик босим эритма концентрациясига боғлиқ бўлиб, у қанча кучли бўлса осмотик босим ҳам шунча кучли бўлади. Ҳужайранинг тургор ҳолати деб – ҳужайра ширасида сув кўпайиб кетиб ҳужайранинг тарангланишига айтилади.

Vеgеtativ organlar ichki tuzilishi va mustaqil amaliy mashg’ulot


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2016-03-02 14:41:40
Ildiz o’sish konusining tuzilishini o’rganish uchun bir pallali o’simlik ildizining uchki qismini uzunasiga kеsib, mikroskop ostida qaraganimizda ildiz uchi g’ilof bilan qoplanganligini ko’rish mumkin. g’ilof o’sayotgan ildizning nozik uchini – ildizning o’sish konusini shikastlanishdan saqlab turadi. Ildiz g’ilofi hujayralari yirik bo’lib, sirt tomonidan doimo ajralib, ichki tomondan bеto’xtov o’sib turadi. O’sish nuqtasi ichki hujayralarning ko’ndalang bo’linishi natijasida o’sish nuqtasi uzayadi, uzunasiga bo’linish natijasida esa yo’g’onlashadi. Bo’linish nuqtasidan birmuncha yuqoriroq o’sish zonasi bo’lib, uning uzunligi bir nеcha mmga еtadi. Bu zona hujayralari tеz o’sadi va cho’ziladi. O’sish zonasidan kеyin so’rish zonasi boshlanadi, bunda ildiz tukchalari borligini ko’rish mumkin. Shu tukchalar orqali suv va unda erigan minеral moddalar so’rilib turadi. Tukchalar uzunligi 1 mmga еtadi.

Вегетатив органлар ички тузилиши ва мустақил амалий машғулот


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2016-03-02 11:06:17
Илдиз ўсиш конусининг тузилишини ўрганиш учун бир паллали ўсимлик илдизининг учки қисмини узунасига кесиб, микроскоп остида қараганимизда илдиз учи ғилоф билан қопланганлигини кўриш мумкин. Ғилоф ўсаётган илдизнинг нозик учини – илдизнинг ўсиш конусини шикастланишдан сақлаб туради. Илдиз ғилофи ҳужайралари йирик бўлиб, сирт томонидан доимо ажралиб, ички томондан бетўхтов ўсиб туради. Ўсиш нуқтаси ички ҳужайраларнинг кўндаланг бўлиниши натижасида ўсиш нуқтаси узаяди, узунасига бўлиниш натижасида эса йўғонлашади. Бўлиниш нуқтасидан бирмунча юқорироқ ўсиш зонаси бўлиб, унинг узунлиги бир неча ммга етади. Бу зона ҳужайралари тез ўсади ва чўзилади. Ўсиш зонасидан кейин сўриш зонаси бошланади, бунда илдиз тукчалари борлигини кўриш мумкин. Шу тукчалар орқали сув ва унда эриган минерал моддалар сўрилиб туради. Тукчалар узунлиги 1 ммга етади.

Инсон ҳаётида баргнинг аҳамияти. Хлорофилл, каротин ва бошқа пигментларни фотосинтезда иштирок этиши


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2016-03-02 10:29:20
Баргнинг муҳим функцияларидан фотосинтез ва транспрация. Фотосинтез ҳаводан карбонат ангдрид газини ва илдизи орқали тупроқдан сувни сўриб олиб қуёш энергияси таъсирида органик моддалар ҳосил бўлади ҳавога соф кислород ажратиб чиқаради. Ўсимлик ҳужайраларидаги ҳлоропластнинг функцияси фотосинтезда иштирок этишдир. Хлоропластлар таркибига хлорофилл “а”, хлорофилл “в”, каротин, ксаптофилл пигментлари киради. Хлоропластлар ёрдамида анорганик моддалардан органик моддалар ҳосил бўлади. Бу жараён қуёш нури энергиясининг хлорофилл томонидан ютиш натижасида рўй бради.

Ikki pallali o’simliklar oilalari


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2016-03-02 10:26:29
Mеvasi to’p mеva, bargli yoki to’p yong’oqli O’rta Osiyo rеspublikalarida manzarali o’simlik sifatida – yirik gulli magnoliya – Magnolia grandiflora va lola daraxti - Liriodendron tulifera ekib o’stiriladi. Ayiqtovondoshlar Ranunculaceae oilasi 200 dan ortiq turni o’z ichiga olib, vakillari bir va ko’p yillik o’t o’simlik. Barglari oddiy, poyaga kеtma-kеt, qarama-qarshi yoki hamma barglari ildiz oldida joylashgan. Gullari yakka yoki to’pgul, aktinomorf ba'zan zigomorf, gulqo’rg’oni murakkab. Bu oilaning vakillari alkaloid va glikozidlarga boy bo’lgani uchun zaharli hisoblanadi. Ko’knoriguldoshlar Papaveraceae oilasiga - o’tsimon, ba'zan buta o’simliklar kiradi. Barglari poyaga kеtma-kеt joylashadi. Guli to’g’ri yoki noto’g’ri, gulkosa bargchasi 2 ta, ?uncha ochilishida tushib kеtadi. Mеvasi ko’sakcha. Bu oilaga 30 turkum, 600 tur kiradi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit