Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Die eigenschaften des deutschen vokalsystems.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yahyoxonova SH.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
52
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 10:52:54
Ishda nemis tili fonemalari tizimi, ularning fonetik va fonematik xususiyatlari, bu xususiyatlarga asos bo`ladigan fiziologi, akustik omillar haqida fundamental adabiyotlarga tayangan holda fikr bayon qilingan. Mavzuni yoritishda talaba sohaga oid adabiyotlarda bayon qilingan ilmiy xulosalarga asoslangan, fikrlarini ilmiy bayon qilishga harakat qilgan va amaliyot bilan bog`lay bilgan. BMI kirish, asosiy qism, xulosa va adabiyotlar ro’yxatidan iborat.

Chet til o’qitishdа onа tili interferentsiyasi vа uni bаrtаrаf etish muаmmolаri.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Toshmatova D.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
59
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 10:49:48
BMIda ona tili uning mohiyati va uning chet tillarni o`rganishdagi o`rni va roli ko`rsatilgan. Shu bilan birga chet tillarni o`rganish jarayonidagi ona tili interferensiyasi batafsil tahlil qilingan. Chet tillarni o`rganishdagi til va nutq mashqlarining o’rni, talaffuzni o’rgatish metodlari, xorijiy tillarni o'qitish amaliyotida ona tilining chet tilga aralashishi natijasida paydo bo'ladigan xatoliklarni aniqlash ishlari olib borilgan.

Gyotе shе’riyati pоetikаsi vа uning o’zbеkchа tаrjimаsi.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rahmatova Z.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
56
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 10:48:12
Bitiruv malakaviy ishda buyuk nemis adibi, shoir va mutafakkir Iohann Volfgang Gyote she'riyati poetikasi va uning tarjimaviy talqini borasida fikr yuritiladi. Malakaviy ishda dastlab Gyote hayoti va ijodi tavsiflanib, undagi she'riyatning shakllanishi tadrijiy tavsiflanadi. So‘ngra she'riy asnoda yaratilgan asarlari xususiyatlari va tarjimadagi talqini borasida tahliliy mulohalar bayon qilinadi. Ishda shoirning “Tungi sayyoh” lirik she'rining poetikasi va tarjimada qayta yaratilishiga munosabat beriladi. Olib borilgan kuzatishlardan amaliy xulosalar va tavsiyalar keltiriladi

Fonetikа vа fonologiyaning o`zаro munosabatlari tаhlili.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Kamalova N.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 10:46:37
BMIda fonologik tasnif va tahlilda fonemalar paradigmatik va sintagmatik jihatdan o’rganilgan. Fonemalarni paradigmatik planda o’rganish orqali qiyoslanayotgan fonemalarning farqlovchi (differentsial) va farqlanmaydigan (nodifferentsial) belgilarini aniqlash ishlari olib borilgan. Paradigmatik munosabat orqali fonemalarning qanday belgilardan tashkil topgan umumlashma ekanligi belgilangan.

Modalwoerter und modalverben im deutschen.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Avazova Z.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
61
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 10:29:22
In dieser Magisterarbeit geht die Rede über die Besonderheiten des Deutschen Garammatikunterrichts in der Anfangs Stufe. Die Autorin beschreibt zuerst die Geschichte und die Herstellung des Problems Grammatik im fremdsprachlichen Deutschunterricht, analysiert verschiedene Hinsichten und Meinungen der berühmten Wissenschaftler über die Rolle und die Funktion der Grammatik, zeigt die Einstimmungen mit Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen, gibt ihre Vorschläge aus eigene Erfahrungen in usbekischen Schulen

Abdulla Qahhor hikoyalaridagi olmoshlar tarjimasi.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abdubannayeva Sh.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 10:27:00
Malakaviy ishda nemis va o‘zbek tillaridagi olmoshlar o‘zbek adibi Abdulla Qahhor hikoyalarining nemis tilidagi tarjimalari bilan qiyoslash asosda yoritiladi. Muallif dastlab Abdulla Qahhor hikoyalarida olmoshlarning ishlatilishi hamda ularning nemis tiliga tarjima qilish usullariga munosabat bildirib, o‘zbek-nemis olmoshlarining o‘ziga xos va farq qiluvchi jihatlarini ko‘rsatib beradi. Qiyosiy tahlil natijalariga ko‘ra buyuk o‘zbek adibi qo‘llagan olmoshlarni nemis tiliga o‘girganda sodir bo‘ladigan o‘zgarishlar ko‘rsatib beriladi. Malakaviy ish so‘ngida olib borilgan ish natijalaridan kelib chiqadigan foydali tavsiyalar beriladi.

Talabalarning madaniyatlararo muloqot kompetensiyalarini shakllantirishga yo`naltirilgan mashqlar tizimi.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mansurova K.
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 09:53:50
Zamonaviy chet til ta'limi bilim berish bilan bir vaqtda madaniyatlararo muloqotga o’rgatishni nazarda tutadi. Madaniyatlararo muloqot ta'limi - bu milliy madaniyat va boshqa madaniyatlarni ongli o’rganish/o’rgatish usulidir. Bo’lajak chet til o'qituvchilarini tayorlashda madaniyatlararo muloqot ta'limi metodidan foydalanish tavsiya etiladi.

Француз эртакшунослиги тарихига бир назар.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Дадабоев С
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 09:51:54
Мазкур илмий мақолада француз эртакшунослиги тарихи хақида фикр юритилган бўлиб унда ўрта асрларда яшаб ижод қилган Шарль Пьерро эртаклари хақида маълумот бериб ўтилган. Унинг француз эртакшунослик соҳасидаги хизматлари фольклоршунослар томонидан алохида эътироф этилиб, ижодий фаолияти бўйича кўплаб тадқиқотлар амалга оширилган. Ушбу илмий мақоладан Француз адабиёти тарихи фани дарсларида фойдаланиш мумкиндир

Chet tillarni egallashning umumevropa kompetentsiyasi.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 09:49:47
Qo`llanmada chet tillarni egallashning umumevropa kompetensiyalari haqida ma`lumot va ular asosida ishlashga oid o`quv amallari berilgan.

Адабиётшунослик терминларининг ўзбекча-русча-инглизча-немисча-французча луғати.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 09:44:00
Мазкур луғат адабиётшунослик атамаларининг ўзбекча-русча-инглизча-немисча-французча муқобиллари асосида тузилган бўлиб, илмий мақолалар учун калит сўзлар ҳамда резюмелар ёзишни назарда тутади. Луғатдан илмий тадқиқотчилар, мактаб ўқитувчилари, талабалар, ўқитувчилар ва бошқа қизиқувчилар ҳам фойдаланиши мумкин.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit