Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Beruehmte Menschen


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-01-28 11:52:00
Ushbu uslubiy qo`llanma hozirgi zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida yaratilgan bo`lib,unda asosan talabalarning mustaqil ishlashlariga katta e`tibor qaratilgan. Risola 15 ta darsdan iborat bo`lib, talaba unda A.Temur, Oybek, M.Burxonov kabi o`zbek buyuk shaxslari bilan bir qatorda Y. va V.Grimm, S.Bach, H.Hayne kabi nemis allomalari haqida ko`plab yangi ma`lumotlar olish imkoniyatiga ega bo`ladi.Qo`llanmada leksik va grammatik mashqlarga ham keng o`rin berilgan bo`lib,ular har bir matnni har tomonlama chuqur o`rganishga imkon beradi. Bu ularning bilimlarini oshirishga yordam beradi.

Немис ва ўзбек тилларида шахс номлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Z. Abdullaev
Yaratilgan vaqti:
2018-08-27 10:33:45
Maqolada nemis va o`zbek tillaridagi shaxs nomlari, ularning tarixiy shakllanishi, strukturasi va yasalish motivlari qiyosiy- solishtirma aspektda tahlil qilingan, shuningdek aniq misollar asosida ular o`rtasidagi o`xshash va farqli jixatlar ko`rsatib berilgan.

Deutsche phonetik


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Saidaliyev S
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Namangan
Sahifalar soni:
72
Yaratilgan vaqti:
2018-05-22 11:57:12
“Nemis tili nazariy fonetikasi” fanidan ma`ruzalar matnida fanning asosiy masalalari, tadqiqot ob`yekti, predmeti, metodlari bayon qilingan. Fonetika va fonologiya masalalari, fiziologik, akustik va auditiv fonetika, nemis tilining fonetik bazasi, nemis tili unlilar va undoshlar tizimi va ularning o`zbek tili fonemalari bilan qiyosi, nemis tilidagi gaplar intonatsiyasi masalari bayon qilingan.

Deutsch- deutlich!


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-05-22 11:48:12
Ushbu o’quv- uslubiy qo’llanma mutaxassisligi chet tili bo’lmagan talabalarga mo’ljallangan. O’quv- uslubiy qo’llanmadan namunaviy fan dasturida ko’rsatilgan mavzular o’rin olgan bo’lib, har bir mavzuga oid fonetik, leksik, grammatik mashqlar berilgan. Shuningdek, talabalarning bilimlarini mustahkamlash uchun ko’plab savollar va krossvordlar ham ishlangan.

Европада Ўзбек тили ва адабитёти дарсликларининг яратилиши тарихидан


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Тоджиходжаев М
Yaratilgan vaqti:
2018-05-22 11:41:49
Ушбу илмий мақола Европада ўзбек тили дарсликлари яратилиши тарихига oид манбалар берилган. Дарсликларнинг ютуқ ва камчиликлари таҳлил қилиниб, мақола сўнгида янги дарсликлар яратиш борасидаги ўзининг таклифларини ҳам билдирган. Мақолада ёритилган кўплаб фактлар ўзбек адабиётшунослигида биринчи бора ёритилаётгани ишнинг илмий аҳамиятини оширган. Муаллиф фикрлари анчайин йирик тадқиқотлар учун манба бўлади.

Германияда когнитив таржимашунослик муаммолари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Хайдарова Г
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Наманган
Sahifalar soni:
55
Yaratilgan vaqti:
2018-05-22 11:24:55
Малакавий иш асосий қисмининг 1-бобида Немис таржимашунослигида таржима ва тушуниш муаммолари, сўз маъноси ва таржима, кўпмаънолилик, коллокация масалаларига муносабат билдирилади. Иккинчи бобда таржимада муқобил вариант танлаш муаммолари. танлаб топиш қийинчиликлари, аАслият ва таржима: онгимиздаги тасаввурлар масалалари таҳлил қилинади. 3-бобда эса таржиманинг маданиятлараро мулоқот муаммолари, маданиятни кўчириб ўтказиш, шароит (контекст) ва усул ва кафолатлаш ва ишониш муаммолари таҳлил қилинади.

Die Partikeln in der deutschen Sprache


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Исомиддинова Д
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Наманган
Sahifalar soni:
63
Yaratilgan vaqti:
2018-05-22 11:22:58
BMI kirish, asosiy qism, xulosa va foydalanilgan adabiyotlar ro`yxatidan iborat. Kirish qismida BMI mavzuining dolzarbligi, nazariy va amaliy axamiyati, e`lon qilingan ishlar tavsifi, BMIda qo`yilgan vazifalar qisqa bayon qilingan. Asosiy qismda nemis tilidagi yuklamalar tasniflangan hamda ularning ma’nolari va og’zaki va yozma nutqda qo’llanilishi ko’plab lo’nda va rang-barang misollar yordamida ochib berilgan. BMI nixoyasida ish yuzasidan muxtasar xulosalar chiqarilgan va foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati berilgan.

Билвосита таржимада қаҳрамонлар индивидуал хусусиятларини қайта яратиш (Э.М.Ремарк асарлари таржималари мисолида).


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Исманова М
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Наманган
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2018-05-22 11:18:41
Малакавий иш асосий қисмининг 1-бобида Эрих Мария Ремарк антифашист ёзувчи эканлиги асосланиб, унинг фаслларида Ремарк ҳаёти ва ижоди тўғрисида, “Ғарбий фронтда ўзгариш йўқ” асарининг нашр этилиши тарихи ва асосий қаҳрамонлари тавсифи масалаларига муносабат билдирилади. Икикнчи бобда таржимада персонажлар нутқини қайта яратиш муаммоси, Роман сюжети ва унинг ғоявий мазмуни тўғрисида, Ремарк “Ғарбий фронтда ўзгариш йўқ” асари ўзбекча таржимасида қаҳрамонлар образи талқини ҳамда роман таржимасидаги усуллар тўғрисида фикр юритилади. Сўнги 3-бобда таржимада қаҳрамонлар ўзига хослиги талқини масаласи ўрганилиб, бунда асар персонажлари индивидуал хусусиятлари ва унинг таржимавий талқини ҳақида, таржимада персонажлар портретини қайта яратиш ҳамда асардаги образли тасвир воситалари таржимаси муаммолари ўрганилади.

Немис тили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-02-19 12:44:05
Ушбу қўлланма аграр таълим йўналиши талабалари учун мўлжалланган бўлиб, ўз ичига мутахассисликка оид, айнан агрономия, мева-сабзавотчилик, агрокимё, зоомуҳандислик бўйича бой материал берилган. Қўлланма турли хил машқларни, яъни ўз-ўзини текшириш учун, фикрлаш доирасини кенгайтириш, оғзаки нутқни ўстириш учун савол-жавоб ҳамда сўз бойлигини оширишга қаратилган машқлар берилган.

“ФАУСТ”нинг ўзбекча таржималарида миллийликни сақлаш меъёри.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Улканов А
Yaratilgan vaqti:
2018-01-12 10:08:05
Ушбу мақолада машҳур немис шоири Й. В. Гётенинг “Фауст”нинг Э. Воҳидов ҳамда П. Усмон томонларидан амалга оширилган ўзбек тилидаги таржималаридаги миллий калорит муоммолари кўриб чиқилади. Э. Воҳидов томонидан амалга оширган билвосита ҳамда П. Усмон томонидан қилинган бевосита таржима ҳусусиятларини аниқлашга харакат қилади ва бундан ташқари афтор икки тилда берилган сўзларни қиёсий таҳлилини ёритиб ўтади.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit