Filtrlar

Der Gebrauch der Hilfswörter im Deutschen und Usbekischen


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Artikov Boris
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Qarshi davlat universisteti
Sahifalar soni:
52
Yaratilgan vaqti:
2021-02-26 12:58:16
O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risidagi»gi qonuni, Kadrlar tayyorlash milliy dasturining asosiy vazifalari mamlakatimizda xorijiy tillarni mukammal biladigan yuqori malakali, sifatli kadrlar tayyorlashga qaratildi.

Қодирийнинг “ Ўткан кунлар” асаридаги ҳаракат тасвирининг олмонча ва русча таржималардаги талқини.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Дадабоева Ф.
Yaratilgan vaqti:
2020-02-01 09:33:51
А. Кодирийнинг “Ўткан кунлар”асаридаги ҳаракат тасвирининг олмонча ва русча таржималардаги талқини, йўл қўйилган хато ва камчиликлар хусусида сўз юритилади

Бобурноманинг янги немисча таржимаси хусусида.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдурахмонова Д.
Yaratilgan vaqti:
2020-02-01 09:29:37
Мақолада ўзбек адабиётининг буюк қомусий асари бўлмиш “Бобурнома”нинг янги немисча таржимаси тўғрисида фикр юритилади.Ишда мазкур нашрнинг аввалги таржималардан фарқ қилувчи томонлари кўрсатилиб, унинг ўзига хос жиҳатларига эътибор қаратилар экан, келажакда асарнинг мазкур янги немисча таржимаси мисолида қиёсий-тарихий ва чоғиштирма таҳлил асносида монографик тадқиқот олиб боришнинг муҳимлиги асослаб берилади. Айни пайтда мазкур ишнинг айрим амалий ва дидактик томонлари ҳам ойдинлаштирилади.

Talabalarning madaniyatlararo muloqot kompetensiyalarini shakllantirishga yo’naltirilgan mashqlar tizimi.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Karimova N.
Yaratilgan vaqti:
2020-02-01 09:25:52
Zamonaviy chet tili ta’limi bilim berish bilan bir vaqtda madaniyatlararo muloqotga o’rganishni nazarda tutadi. Madaniyatlararo muloqot ta’lim – bu milliy madaniyat va boshqa madaniyatlarni ongli o’rganish (o’rgatish) usulidir. Bo’lajak chet tili oqituvchilarini tayyorlashda madaniyatlararo muloqot ta’lim metodidan foydalanish tavsiya etildi

Deutsch.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-02-01 09:14:42
R.Bozorova tomonidan tayyorlangan “Deutsch” nomli uslubiy qo‘llanma Namangan davlat universiteti nofilologik yo‘nalish talabalari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, kundalik muloqot mavzulariga oid tuzilgan matnlardan iborat, shuningdek har bir matnga doir so‘z va iboralarning tarjimalari, mustahkamlash uchun savollar hamda leksik-grammatik mashqlar berilgan. Qo‘llanmada grammatik qoidalar ham o‘rin olgan. Ushbu uslubiy qo‘llanma talabalarning mustaqil fikrlashi, og‘zaki nutqini o‘stirishi, so‘z boyligini oshirishda hamda tili o‘rganilayotgan mamlakatning mamlakatshunoslik bilimlarini olishga xizmat qiladi.

Roman German filologiyasiga kirish.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Amanov A.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
86
Yaratilgan vaqti:
2020-02-01 09:08:17
Ushbu annotatsiya “Roman German filologiyasiga kirish” mavzusidagi ma’ruzalar matniga yozildi. Ma’ruzalar matni 9 ta ma’ruzadan iborat. Mavzular tillar oilasi va ularning o’ziga xos xususiyatlarini yoritib berilgan. Shu bilan bir qatorda xozirgi kunda qo’llanilayotgan tillarning kelib chiqishi va ular qaysi til guruxlari va oilalariga mansubligi yoritib borilgan.

Die eigenschaften des deutschen vokalsystems.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yahyoxonova SH.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
52
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 10:52:54
Ishda nemis tili fonemalari tizimi, ularning fonetik va fonematik xususiyatlari, bu xususiyatlarga asos bo`ladigan fiziologi, akustik omillar haqida fundamental adabiyotlarga tayangan holda fikr bayon qilingan. Mavzuni yoritishda talaba sohaga oid adabiyotlarda bayon qilingan ilmiy xulosalarga asoslangan, fikrlarini ilmiy bayon qilishga harakat qilgan va amaliyot bilan bog`lay bilgan. BMI kirish, asosiy qism, xulosa va adabiyotlar ro’yxatidan iborat.

Chet til o’qitishdа onа tili interferentsiyasi vа uni bаrtаrаf etish muаmmolаri.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Toshmatova D.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
59
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 10:49:48
BMIda ona tili uning mohiyati va uning chet tillarni o`rganishdagi o`rni va roli ko`rsatilgan. Shu bilan birga chet tillarni o`rganish jarayonidagi ona tili interferensiyasi batafsil tahlil qilingan. Chet tillarni o`rganishdagi til va nutq mashqlarining o’rni, talaffuzni o’rgatish metodlari, xorijiy tillarni o'qitish amaliyotida ona tilining chet tilga aralashishi natijasida paydo bo'ladigan xatoliklarni aniqlash ishlari olib borilgan.

Gyotе shе’riyati pоetikаsi vа uning o’zbеkchа tаrjimаsi.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rahmatova Z.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
56
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 10:48:12
Bitiruv malakaviy ishda buyuk nemis adibi, shoir va mutafakkir Iohann Volfgang Gyote she'riyati poetikasi va uning tarjimaviy talqini borasida fikr yuritiladi. Malakaviy ishda dastlab Gyote hayoti va ijodi tavsiflanib, undagi she'riyatning shakllanishi tadrijiy tavsiflanadi. So‘ngra she'riy asnoda yaratilgan asarlari xususiyatlari va tarjimadagi talqini borasida tahliliy mulohalar bayon qilinadi. Ishda shoirning “Tungi sayyoh” lirik she'rining poetikasi va tarjimada qayta yaratilishiga munosabat beriladi. Olib borilgan kuzatishlardan amaliy xulosalar va tavsiyalar keltiriladi

Fonetikа vа fonologiyaning o`zаro munosabatlari tаhlili.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Kamalova N.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 10:46:37
BMIda fonologik tasnif va tahlilda fonemalar paradigmatik va sintagmatik jihatdan o’rganilgan. Fonemalarni paradigmatik planda o’rganish orqali qiyoslanayotgan fonemalarning farqlovchi (differentsial) va farqlanmaydigan (nodifferentsial) belgilarini aniqlash ishlari olib borilgan. Paradigmatik munosabat orqali fonemalarning qanday belgilardan tashkil topgan umumlashma ekanligi belgilangan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit