Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Балалар ойыны және оның тәрбиелiк мәнi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Кaдиpбepгeнoвa A. A., Maмбеткapимoвa H. H., Жoлдосова Г. A.
Yaratilgan vaqti:
2017-06-27 17:27:09
Балалар ойыны және оның тәрбиелiк мәнi

Baslawi’sh klass woqi’wshi’lari’n wo’zbetinshe ha’m logikali’q pikirlewge, tez juwapli’li’qqa ha’m tapqi’rli’qqa u’yretiwde didaktik woyi’nlardi’n’ worni’


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Kadirbergenova A
Yaratilgan vaqti:
2017-06-27 17:24:45
Baslawi’sh klass woqi’wshi’lari’n wo’zbetinshe ha’m logikali’q pikirlewge, tez juwapli’li’qqa ha’m tapqi’rli’qqa u’yretiwde didaktik woyi’nlardi’n’ worni’

Боланинг мактабда таълим олишга тайёрлигини ташхислаш усуллари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қодирова Зохида
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-06-17 12:04:13
Ушбу реферат «Боланинг мактабда таълим олишга тайёрлигини ташхислаш усуллари» модули бўйича тайёрланган ўқув-услубий мажмуа Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида” ги қонун, “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” тўғрисидаги қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-2021-йилларда мактабгача таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги қароридан келиб чиққан ҳолда мактабгача таълимда болаларни мактабга тайёрлаш масаласи алоҳида аҳамият касб этади.

Тарбиячи нутқи


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдусаматова Наргиза
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-06-17 12:02:20
Мазкур рефарат ишида мактабгача таълимда нутқ ва ўзга тилларга ўргатиш методикаси фанига оид тарбиячининг нутқ маданияти тушунчаси, нутқ таснифи, нутқ усуллари, мақсади, вазифалари, тарбияланганлик, комил инсон, кадр, мутахассис, замонавий тарбия мазмуни, тарбия мақсадининг аниқлиги, болалар ва катталарнинг биргаликдаги фаолияти, ўзини англаш, тарбиянинг ёўналтирувчанлиги, ихтиёрийлик, тарбия қонуниятлари, тарбия қоидалари, обектив ва субектив омиллар, демократик тамойил, фаолият ва муносабат бирлиги, эҳтиёж, ижтимоий муносабат каби тушунчалар изчил ёритилган.

Ot. Otlarning grammatik ma`nosi, morfologik belgilari, sintaktik vazifalari. Otning ma`no turlari. Otlarda son, egalik va kelishik shakllari.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sobirova Hilola
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-06-17 12:00:31
Ushbu mustaqil ishida hozirgi zamon o’zbek tili darslarida o’rin olgan ot so’z turkumi va uning grammatik belgilari haqida so’z boradi. Otlarning ma’no turlari, otlardagi son, egalik va kelishik shakllari haqida fikr yuritiladi. Boshlang`ich sinflardaot so’z turkumini o’rgatish orqali o`quvchilar nutqini o`stirishga erishiladi.

Yordamchi so‘z turkumlari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ruzibayeva Kamola
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-06-17 11:58:07
Ushbu mustaqil ishida ona tili fanidan yordamchi so’z turkumlari haqida so’z boradi. Yordamchi so’z turkumlarining turlari ylarning qo’llanilish o’rni haqida fikr yuritiladi. Boshlang`ich sinflarda yordamchi so’z turkumlari orqali o`quvchilar nutqini o`stirishga erishiladi.

MEhnat o’qitish metodikasi fani bo’yicha Amaliy mashg`ulotlar uchun dars ishlanma (Bakalavriat barcha yo’nalishlari talabalari uchun).


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-06-17 11:49:12
Ta’lim jarayonida o’quv adabiyotlari tayyorlash darajalariga qo`yilayotgan jiddiy talablar bu borada zaruriy, nazariy va amaliy chora-tadbirlami ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Mehnat va uni o’qitish metodika fani BT va STI yo’nalishi talabalari 3-kursida o’tiladi. Ushbu uslubiy ko’rsatma mehnat fanida o’tiladigan amaliy mashg’ulot mavzulari dars ishlanma tarzida ishlab chiqilgan bo’lib, talabalarga va o’qituvchi uchun qo’llanma sifatida himat qiladi. Amaliy mashg’ulot dars ishlanma ketma-ketligi orqali talabalar nazariy va amaliy bilimga ega bo’lishlari mumkin. Uslubiy ko’rsatma dasturda berilgan asosiy mavzularni qamrab olgan va amaliy mashg’ulot dars ishlanmasida rejalar, reja asosida talabalar uchun mustaqil amaliy mashg’ulotlar, topshiriqlar ketma ketligi tartibga solingan holda berilgan, o’rganishlari uchun adabiyotlar ro’yxati keltirilgan.

Tаbiаtshunоslikni o’qitish mеtоdikаsi fanidаn amaliy mаshg’ulоt ishlanmasi (3-kurs talabalari uchun)


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-06-17 11:46:23
Ta’lim jarayonida o’quv adabiyotlari tayyorlash darajalariga qo`yilayotgan jiddiy talablar bu borada zaruriy, nazariy va amaliy chora-tadbirlami ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi talablari asosida yuksak, umumiy va kasb-hunar madaniyatiga, ijodiy va ijtimoiy faollikka ega pedagogik kadrlarning yangi avlodini shakllantirish vazifasi fanning asosiy maqsadi bo`lib, bo`lg`usi boshlang`ich sinf o`qituvchilariga tarbiyalovchi ta'lim sistemasini tushunib olish, tabiatshunoslikni o`qitish asoslarini, uning uchun xos bo`lgan shakl, metod va uslublarini, o`quvchilarning bilish faoliyatlariga raxbarlik qilishni o`rganib olishlariga yordam qilish kabi amaliy masalalarini o`z ichiga oladi.

Ёш ва педагогик психология


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Турғунбоева
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
НамДУ
Sahifalar soni:
97
Yaratilgan vaqti:
2017-06-17 10:35:37
Умумий психология-инсон психикасининг ривожланиши қонуниятлари ва хусусиятлари, ҳамда ривожланишнинг босқичлари тўғрисидаги фандир. Умумий психологиянинг асосий вазифаси шахснинг камол топиши қонуниятлари ва турли ёш давридаги одамларда вужудга келадиган психик фаолият, ҳолат ва шарт – шароитларнинг ўзаро таъсири хусусиятларини аниқлашдан иборатдир.

O’qituvchi nutqi madaniyati


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Hamidova Muhayyoxon
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NamDU
Sahifalar soni:
128
Yaratilgan vaqti:
2017-06-17 10:32:50
Mazkur “O’qituvchi nutqi madanyati” fanidan tayyorlangan ma`ruzalar matni 5110900- Pedagogika va psixologiya yo’nalishi, 4-kurs talabalari uchun mo’ljallangan. “O’qituvchi nutqi madaniyati” fanidan tayyorlangan ushbu ma`ruzalar matni DTS, namunviy hamda ishchi o’quv dasturi, shuningdek “Ta`lim to’g’risida” gi Qonun, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” asosida tayyorlangan. Talabalar ushbu ma`ruzalar matni orqali bo’lajak o’qituvchilar nutqida asosan nimalarga e`tibor berishi kerak, nutq madaniyati masalalalari to’liq yoritib berilgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit