Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Инглиз тили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-06-03 15:32:13
Ушбу қўлланма талабаларнинг билим ва кўникмаларини ўстиришда, амалиётда дуч келаётган муаммоли вазиятларни ҳал қилишда ҳам катта аҳамиятга эга.

Глаголы действия в современном английском языке


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Джуманазаров Самандар Уринович
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 12:29:34
Данная статья посвящена проблемам глаголов действия в современном английском языке. Роль глаголов в процессе построения предложений также анализируется. Определены отношения между словами в структуре предложений и важности понятия валентности.

Формы глагола указывающие на действия в современном английском и узбекском языках


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Джуманазаров C
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 12:28:08
В статье рассматриваются грамматические категории глагола в современном английском и узбекском языках сопоставительно. Характерные особенности глагола в обоих языках анапизированы с помощью примеров. Значение слова действие определено.

Agressiya konsepti va uning verballashuvi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xayrullayeva Gulnora
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 12:26:51
Kognitiv tilshunoslik va pragmalingvistikaning taraqqiyoti emotsiya bilan bog‘liq bo‘lgan ko‘plab ishlar, tadqiqotlarning yuzaga kelishiga sabab bo‘ldi. Bu hol lingvokulturologik jarayonda tipologik nuqtai nazardan olib borilishi esa emotivlik turlarining turli tillarda o‘ziga xos ifodalanishini ochib berishga xizmat qilmoqda.

Lingvokulturologiyada konsept lisoniy birlik sifatida


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Musayeva Dilso’z
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 12:25:53
Til tadqiqotlarida “konsept” so‘zining paydo bo‘lishi ikkita ilmiy yo‘nalishning (lingvokulturologik, kognitiv tilshunoslik) vujudga kelishiga sabab bo‘ldi.

Ingliz tilida so‘z birikmalari va ularning turlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S.Namozova
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 12:24:39
Sintaksis tadqiq qiladigan asosiy birliklar so‘z birikmalari va gaplardir. So‘z birikmasi – semantik va strukturaviy jihatdan bir-birini taqozo qiladigan kamida ikkita mustaqil so‘zlarning birikishidan hosil bo‘lgan birlik. Ingliz tilida so‘z birikmalarining quyidagi turlari bor: 1) teng bog‘langan: Nick and Jack, boy and girl, the sun and the moon; 2) tobe bog‘langan: beautiful girl, good doctor, politially active; 3) predikativli: Nick’s singing, him to sing, him changed, it being dark. So‘z birikmalari o‘zaro sindetik va asindetik bog‘lanishi mumkin. Sindetik bog‘lanish deganda biz, bog‘lovchilar orqali bog‘lanishni tushunamiz (everybody but him, he and she, neither Jack nor Nick), asindetik bog‘lanish deganda esa, hech qanday qo‘shimchalarsiz bog‘lanishni tushunamiz (handsome boy, Nick the singer, King Arthur).

Ingliz va o’zbеk tillarida so’z birikmalarining stilistik vositalar orqali ifodalanishi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Namozova Saodat
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 12:23:38
Tilshunoslikda - ifoda va uslubiy vosita atamalari mavjud. Nutqni emotsional yoki mantiqan kuchaytirishga xizmat qiladigan fonеtik, morfologik, sintaktik va so‘z yasovchi qo‘shimchalar tilning ifoda vositalari hisoblanadi

История этимологии


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xалимов Салоxиддин
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 12:10:45
Статья посвящена проблемам истории этимологии. Дается информация о появлении этимологии как науки определения происхождения слов. В статье упоминаются известные ученые, чьи работы и идеи способствовали дальнейшему развитию исторической лингвистики и этимологии

К вопросу появления английских имен


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xалимов Салоxиддин
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 12:09:21
В статье рассматриваются правила появления английских имён. В статье анализируются широко распространённые английские имена, такие как Мария (Maria), Мэри (Meri), Молли (Molly) и ее фонетически изменённая форма Полли (Polly).

Main semantic and syntactic characteristics of english gerund


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
D.Omonov
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 12:07:31
A gerund is the term used for referring the non-finite verbal -ing form having prevailingly nominal features (e.g. playing computer games, our singing), but keeping the verbal features in its complementation. The general characteristics of a gerund is that it is a non-finite form which is formed by adding an -ing after a verb: (play+ing, paint+ing, cycle+ing, learn+ing and so on). It is considered a noun derived from the verb+ing. A gerund has the same form as the present participle. However, they function differently in the sentences. Unlike the present participle, the gerund has two kinds of features: verbal and nominal. It names the actions, behaviors, or states.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit