Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Turizmda investitsiya tamoyillariga rioya etishni boshqarish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Dotsent Qo’shatov R
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 15:37:30
Mavzu o’z ichiga mamlakatimizga tashrif buyuruvchi sayyohlarni ularni qaysi millat vakili bo’lishidan qat’iy nazar turizm odob axloq qoidalariga rioya etishi hamda shu asnoda ularni xavfsizligi, sun’iy to’siqlarni bartaraf etish yo’llari yoritilib o’tilgan .

Туризм салоҳиятни оширишда инвестицион жозибадорликни тутган ўрни


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Тухтаев Феруз Акмалович
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 15:33:51
Ушбу мавзуда мамлакатимизга туризмни ривожлантириш мақсадида инвестиция жалб қилишда эътибор беришимиз керак бўлган омиллардан жозибадорликни тутган ўрни ҳақида фикр билдирилган. Ундан ташқари туризм соҳасида учраётган тўсиқлар, ҳамда инвестицияга хавф солаётган хатарларни олдини олиш ёритилиб ўтилган.

Samarqand viloyatida turizmni rivojlantirishning ayrim imkoniyatlari va omillari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mansurov X
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 15:31:09
Samarqand viloyati va boshqa turistik viloyatlarda tashrif buyuruvchilarni oqimini yanada rivojlantirish masalalari yoritilgan. Bundan tashqari turistlarni tashrif buyurishiga to’sqinlik qishilishiga moyillik qiluvchi omillarni bartaraf etish yo’llari ifoda etilgan.

Bitiruv malakaviy ishi ni yozish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 15:13:24
Mamlakatimizda shakllangan ijtimoiy bozorli iqtisodiyot va uning xo‘jalik mexanizmini takom illashtirish, iqtisodiyotni modernizatsiyalash jarayonlari Respublikamiz uchun har tamonlama chuqur bilimga ega bo‘lgan, malakali yosh mutaxassislarni tayyorlashni eng muhim vazifa qilib qo‘ymoqda.

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида фонд бозори инфратузилмасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хўжамуродов Асқаржон Жалолович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
336.761 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 15:02:24
Тадқиқотнинг мақсади иқтисодиётни модернизациялаш шароитида фонд бозори инфратузилмасини такомиллаштиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Реал секторда маҳсулот сифати ва рақобатбардошлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ф.А.Джалилов.
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-iqtisodiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
SamDu
Sahifalar soni:
226
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 14:58:46
Республикамизда ялпи ички маҳсулот ҳажмининг ўсиши бевосита халқаро стандарт талаблари асосида сифатли маҳсулотлар ишлаб чиқаришга узвий равишда боғлиқдир. Бугун бозор иқтисодиёти йўлидан бораётган давлатларнинг барчаси ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар айнан уларни доимий сифатини бошқариш ва халқаро стандартлаштиришга бўлган эътибор ошаётганлигидан далолат беради.

Мутахассисликка кириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Джумаев А. Х.
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-iqtisodiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
SamDu
Sahifalar soni:
73
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 14:52:32
“Мутахассисликка кириш” фанини ўқитишдан мақсад – талабаларда “Касб таълими” (иқтисодиёт) таълим йўналишининг мазмун ва моҳияти, таълим йўналишининг бозор иқтисодиёти шароити тутган ўрни ва роли, Ўзбекистон Республикаси таълим тизимининг мазмуни ҳамда касбий фанларни ўқитиш жараёнини лойиҳалаштириш ва режалаштириш йўллари бўйича тушунча, билим ва кўникма ҳосил қилишдан иборат.

Молиявий ҳисоб ва ҳисоботни молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Маткаримов Давронбек Матякубович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
657.1 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 14:30:04
Тaдқиқoтнинг мaқсaди молиявий ҳисоб вa ҳисобoтнинг тaркибий тузилишини молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлaри aсoсидa тaкoмиллaштириш бўйичa илмий-нaзaрий ҳaмда aмaлий тaклиф вa тaвсиялaр ишлaб чиқишдaн ибoрaт.

Суғурта компаниялари бухгалтерия баланс кўрсаткичларининг комплекс таҳлилини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Алимов Баходир Батирович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
657.1:368
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 13:28:45
Тадқиқотнинг мақсади суғурта компаниялари комплекс молиявий таҳлилини бухгалтерия баланси кўрсаткичларининг ўзаро боғлиқлигини функциялар кўринишидаги Лагранж интерполяция формуласи ёрдамида ифодалашга асосланган комплекс ретропрогноз таҳлил ва комплекс прогноз методларини илмий асослаб, ишлаб чиқиб жорий қилиш йўли билан такомиллаштириш бўйича назарий таклифлар ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш.

Хорижий инвестицияларни жалб этишнинг молиявий-иқтисодий самарадорлиги (Ўзбекистон фармацевтика саноати мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ахмедов Жавохир Жамолович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
336:330.3(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-08-20 17:08:34
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон фармацевтика саноатига хорижий инвестицияларни жалб этишнинг молиявий-иқтисодий самарадорлигини ошириш юзасидан илмий-услубий ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit