Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

МАДАНИЯТШУНОСЛИК


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
F. Dadaboev
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2018-09-03 14:47:20
Mazkur ma`ruzalar madaniyatshunoslik fani predmeti, asosiy qonuniyatlari, arxaik, antik, o`rta asrlar, diniy,texnogen, Sharq uyg`onish davri, Temuriyla, o`zbek xonliklar va Rpssiya istilosi davri o`zbek xalqi madaniyati, milliy istiqlol va O`zbekistonda madaniy taraqqiyot kabi masalalarni yoritilgan va bu xaqida so`z yuritilgan.

Қорақалпоғистон ҳайкалтарошлигининг шаклланиши ва ривожи (XX аср 60-йиллари - XXI аср бошлари)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мамбеткадиров Ғайратбай Аманбаевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
73.03(575.172) |19-20| (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-05-30 11:52:01
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Замонавий жаҳон санъатида рўй бераётган глобал ўзгаришлар санъатнинг кўплаб тушунчалари ва бадиий мезонларини қайта кўриб чиқишни талаб этмоқда. Постмодернизм санъатнинг етакчи фалсафаси сифатида визуал санъатда инсталляция, перформанс, видео-арт каби янги шакллар ва жанрларнинг таркиб топишига олиб келди.

Наманган яллачилик санъати анъаналари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турғунова Насиба Маматовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎК: 78.087.612:398.8(575.123)(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-04-04 11:14:20
Замонавий жаҳон этномусиқашунослигида халқларнинг ўзлигини англатувчи асрий мусиқий анъаналари, уларнинг тарихий шаклланиш омиллари, эстетик моҳияти ва тадрижий ривожланиш қонуниятлари устувор йўналишлардан бири бўлиб турибди. Бунда айниқса яратувчанлик тимсоли бўлган аёл (она)лар мусиқа ижодига хос парда-оҳанг ва ритм хусусиятларини тавсифлаш, уларни юзага келтирган бирламчи манбааларни аниқлаш, ҳамда кўп асрлик гендерлик ананаларининг миллий мусиқа ривожида тутган ўрнини ёритиб бериш тобора муҳим аҳамият касб этмоқда.

Хоразм амалий безак-санъатининг ривожланиш тарихи (XVI аср – XX аср бошлари)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдуллаев Машариб Сайдаматович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 745/749 (09) (575.171) (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-04-04 11:08:23
Жаҳон санъатшунослигида миллий маданий мерос, хусусан, халқ амалий санъати, унинг асрий анъаналари, тарихий шаклланиш босқичлари, бадиий хусусиятлари ва ўзига хосликлари, халқ амалий санъатининг анъаналарини сақлаб қолиш, бадиий жиҳатдан янада бойитиш ва кенг тарғиб қилиш устувор йўналишлардан биридир. Қадриятларимизнинг ажралмас қисми бўлган халқ амалий санъати, унинг ривожланиш босқичлари ва ўзига хос хусусиятларининг тадқиқи ҳам соҳанинг ривожини таъминловчи муҳим омиллардан ҳисобланади.

Jahon san'ati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-02-27 10:49:29
Jahon tarixi fanini o'rganishda Jahon mamlakatlari xalqlarining san‘ati tarixiga bevosita murojat etamiz. Insoniyat tarixi madaniyati va san’atining rang-barangli,bir necha ming yillik o’tmishi bilan kishini o’ziga jalb etadi. Uzoq o'tmishdanoq turli diniy qarashlarga turlicha ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda yashagan turli xalqlar o'ziga xos madaniyat va san’at durdonalarini yaratib bizgacha yetkazib qoldirishgan.Jahon san’ati tarixini o’rganar ekanmiz buning yaqqol dalillariga guvoh bo'lamiz. Jahon madaniyati va san’ati taraqqiyotiga o’zbek xalqi ham munosib hissa qo'shgan. Mamlakatimizda mavjud san’at durdonalari jahon olimlari tomonidan nihoyatda yuqori baholangan.

Маданий-маърифий фаолият асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Алимова Ш.Х. Бекмуродов М.Б
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2006
Nashriyot:
Sahifalar soni:
130
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-02-20 15:18:57
Мазкур фан тарих, фалсафа, маданиятшунослик, этика, эстетика, педагогика, психология, диншунослик, санъатшунослик каби умумтаълим предметлари билан узвий боғланиб, барча ихтисослик предметлари учун ўзига хос билимлар пойдевори сифатида хизмат қилади.

«Soch turmaklash san’ati»


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
Jalilova F
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Ilm-ziyo
Sahifalar soni:
104
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-31 12:45:47
Soch turmaklash san’ati» fanidan ushbu qo‘llanmada soch turmagi badiiy jarayoni alohida san’at turi sifatida ko‘rib chiqiladi. Soch turmagini modellashtirish va uning badiiy bezagi hamda kompozitsiyasini yaratish, shuningdek, shaklini hosil qilish ishlari nazariy jihatdan ko‘zdan kechirilib, amaliy tavsiyalar bilan boyitilgan. Ushbu qo‘llanma muallif tomonidan yozilgan «Grim» qo‘llanmasining bevosita davomi hisoblanadi, sababi badiiy soch turmagi ham grim kabi badiiy obraz yaratishga xizmat qiladi. Ushbu kitob barcha san’at sohasi bilan qiziquvchilar, amaliyotchi sartarosh-stilistlar uchun mo‘ljallangan.

Solfedjio


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
N.F. Rajabova
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Niso-poligraf
Sahifalar soni:
152
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-31 12:39:28
Solfedjio – musiqiy ta’lim tizimidagi asosiy fanlardan bo‘lib, o‘qituvchilarning musiqiy qobiliyatini rivojlantirishda kuyni tinglashga o‘rgatish, uni his etish va tushunishlarida yordam beradi. Solfedjio fanida musiqa nazariyasi, garmoniya, polifoniya va musiqiy asarlar tahlili kabi nazariy fanlar amaliy o‘zlashtiriladi.

Xаlq qo'shiqlаri vа Mаrosim qo'shiqlаri


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Hауdаrov J.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-10-19 12:07:51
Biz Xitoуning xаlq qo’shiqlаri to’g’risidа , shuningdek uning аlohidа ko’rinishlаri vа turlаri hаqidа mа’lumot bermoqdаmiz, nаfаqаt ulаrning turlаri imkoniуаtlаri, qo’shiqlаrning mаzmuni hаqidа bауon qilаmiz. Уаnа tаlаbаlаrgа Xitoуdаgi hаr bir sulolаning mаdhiуаlаri vа аjdodlаr shаrаfigа ауtilgаn bаg’ishlovlаrni hаm tаqdim etаmiz.

The National Academic Drama Theatre of Uzbekistan


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sultonova Shoira
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-10-13 11:35:47
Uzbek National Academic Drama Theatre was founded on February 27, 1914. The theatre has begun to work in Tashkent since 1931.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit