Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Лотин тилини ўқитиш жараёнида тиббиёт олий таълим муассасаси талабаларини интеллуктуал-маданий ривожлантиришнинг дидактик асосларини такомиллаштириш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Исраилова Маҳсуда Ниғматуллаевна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
371.016:811.124
Yaratilgan vaqti:
2018-01-10 12:14:57
Тадқиқотнинг мақсади тиббиёт олий таълим муассасаси талабаларини лотин тилини ўқитишда интеллектуал-маданий ривожлантиришнинг дидактик асосларини такомиллаштиришдан иборат. Тадқиқотнинг объекти тиббиёт олий таълим муассасаси талабаларини лотин тилини ўқитишда интеллектуал-маданий ривожлантиришдан иборатдир. Тадқиқотнинг предмети лотин тилини ўқитиш жараёнида талабаларни интеллектуал-маданий ривожлантириш мазмуни ва дидактик тизими. Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот мақсадига эришиш ва қўйилган вазифаларнинг ечимини топиш учун педагогик кузатиш ва тажриба синов, математик-статистика, социометрик методлар (анкета, суҳбат, тест), умумлаштириш ва эксперт баҳолаш усулларидан фойдаланилган.

Бўлажак дефектологларда касбий ижодкорликни ривожлантириш технологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Якубжанова Дилобар Батировна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
371.912
Yaratilgan vaqti:
2017-12-22 12:28:42
Бўлажак дефектологларда касбий ижодкорликни ривожлантиришнинг локал-модулли технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Олий таълим тизимида стратегик ва функционал менежментни интеграциялаш механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Магрупов Абдулла Махмудович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
33:378.1
Yaratilgan vaqti:
2017-12-21 09:44:12
Олий таълим тизимида стратегик ва функционал менежментни интеграциялаш механизмларини такомиллаштиришдан иборат.

Ўқитувчи социал интеллектининг психологик асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Собирова Дилафруз Абдурозиқовна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
15:151.8:159:37
Yaratilgan vaqti:
2017-12-18 16:50:19
Ўқитувчи социал интеллектининг ижтимоий-психологик механизмларини такомиллаштиришдан иборат.

Мактабгача ёшда когнитив ривожланишга депривация таъсирининг психологик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Якубова Гўзал Асатуллаевна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
301.153.4;33
Yaratilgan vaqti:
2017-12-18 16:44:39
Мактабгача ёшдаги болаларда когнитив ривожланишга психик депривация таъсирининг психологик асосларини ишлаб чиқишни такомиллашдан иборат.

Zamonaviy pеdagogik tехnologiyalar


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nashr etilgan yili:
Yaratilgan vaqti:
2017-12-18 16:16:23
Kadrlar tayyorlash milliy dasturida ilg`or pеdagogik tехnologiyalarni joriy qilish va o`zlashtirish zarurligi ko`p karra ta`kidlanadi. Pеdagogik tехnologiyalarning o`zi nima va u an’anaviy ta`lim mеtodlaridan nimasi bilan farqlanadi? Pеdagogik nazariyalar jamlanmasi bo`lgan pеdagogikada katta hajmdagi nazariy bilim va amaliy tajriba to`plangan. Ammo yigirmanchi asrning ikkinchi yarmiga qadar mashhur pеdagoglardan birontasi ham izdoshlari uchun хuddi o`zlari singari mashg`ulotni yuqori darajada o`tkazishlariga imkon bеradigan pеdagogik yo`nalishni (tsiklni) ishlab chiqmagan. Sababi, balki, o`tmishdagi mashhur pеdagoglarning mеtodlarida ko`proq pеdagog shaхsi inobatga olingan bo`lsa kеrak. Ularning izdoshlarida nimadir yaхshiroq chiqqan bo`lmasa, ammo umuman olganda natija asoschilarnikidеk bo`lmagan.

Ўзбекистон узлуксиз таълим тизимида CEFRни татбиқ этишнинг концептуал-методик асосларини такомиллаштириш (инглиз тили мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рашидова Феруза Мусаевна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
378.016:811.111(072)
Yaratilgan vaqti:
2017-12-12 15:38:49
Ўзбекистонда мавжуд чет тилларини ўрганиш тизимини СEFR асосида такомиллаштиришнинг концептуал-методик асосларини инглиз тили мисолида ўрганиш.

Педагогларда хорижий тиллар бўйича касбий компетентликни ривожлантиришнинг ахборот-методик таъминотини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Маматкулов Хуршид Абдурашидович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
378.091.12:005.963:81’243
Yaratilgan vaqti:
2017-12-12 15:32:09
Педагогларда хорижий тиллар бўйича касбий компетентликни ривожлантиришнинг ахборот-методик таъминотини такомиллаштириш.

Мустакил урганишга ундовчи таълим бериш усуллари ва уларни самарадорлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
О.Отамирзаев Д.Зокирова
Yaratilgan vaqti:
2017-11-23 10:44:53
Маколада мустакил урганишга ундовчи таълим бериш усуллари ва уларни самарадорлиги урганиб чикилган хамда анъанавий ва мустакил урганишга ундовчи таълим бериш усулларини тахлили келтирилган.

Таълимда кургазмалиликни бойитишда инновацияларни жорий килиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.Муродов А.Мамаджанов Д.Рахманов
Yaratilgan vaqti:
2017-11-23 10:40:02
Плакат, дарс жараёнида доскада тушинтириш ёки бошка усулларда олиб бориладиган кургазмалиликка асосланган таълим жараёнлари энди замонавий талабалар учун зерикарли булмаслиги керак. Булардан воз кечмаган холда биз тавсия этаётган ва амалда кулланиб курилган кургазмали курол таълим сифатига самарали таъсир курсатади.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit