Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Касб хунар коллежларида замонавий дарсларни ташкил қилиш услубиёти


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-06-20 10:13:09
Ушбу услубий қўлланма касб хунар коллежларида замонавий дарсларни ташкил қилиш услубиёти бўйича маълумотлар баён этилган.

Касбий махоратни шакллантиришда психологик экспрементлардан фойдаланиш


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-06-20 10:10:47
Ушбу услубий кўрсатма касбий махоратни шакллантиришда психологик экспрементлардан фойдаланиш керакли маълумотлар баён этилган.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni ma’naviy axloqiy tarbiyalashda tarbiyachining o‘rni


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
D.Saidova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
QarshiDU
Sahifalar soni:
70
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 18:00:02
Vаtаnimizning kеlаjаgi, xаlqimizning ertаngi kuni mаmlаkаtimizning jаhоn hаmjаmiyatigi оbro’-e`tibоri аvvаlоmbоr fаrzаndlаrimizning unib-o’sib, ulg’аyib, qаndаy insоn bo’lib hаyotgа kirib bоrishigа bоg’liqdir.

Mehnat ta’limi darslarida xalq an’analarida kasb va mehnat tarbiyasining tutgan o‘rni


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G. Eshboyeva
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
QarshiDU
Sahifalar soni:
58
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 17:53:02
Bo’lajak mehnat va kasb ta’limi o’qituvchilarini ijodiy mehnatga tayyorlash, tafakkurini har tomonlama kengaytirish va chuqurlashtirish barkamol avlodni tarbiyalashda xalq an’analaridan foydalanish muhim muhim vazifasi hisoblanadi.

Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
O’tanov O’
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
164
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 14:45:13
“paydogogos-grekcha” “bola” va “yetaklash” ma’nosini bildiradi. Insonni shakllantirishga qaratilgan muayyan tizimli faoliyat hamda ta’lim-tarbiyaning mazmuni, shakli va usullari haqidagi fan. U yosh avlodni va kattalarni tarbiyalash haqida bahs qiladi. U ta’lim-tarbiyaning umumiy qonunlarini ishlab chiqib, hayotga tadbiq qilish masalasini o’rganadigan fan deb ta’riflash mumkin. Kishilik jamiyatining paydo bo’lishi bilan odamlarda mehnat qurollarini ishlata bilish qobiliyati, mehnat malakalari, nutq va tafakkur o’sib, kamol topib boradi.

Pedagogik mahorat


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
O’tanov O’
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
39
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 14:42:30
"Zamonaviy, ilg’or o’qituvchilarning ta’lim-tarbiya sohasida erishgan umumpedagogik tajribalari - qobiliyat va mahoratlari “Pedagogik mahorat” kursining predmeti hisoblanadi. Mazkur qobiliyat, mahoratning mazmun - mohiyati, tarkibini sistema sifatida o’rganishda, oliy o’quv yurtlarida kasbiy tayyorgarlikni amalga oshirishda “Pedagogik mahorat” kursini o’rganish katta ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi."

Masofaviy ta’lim texnologiyasi mavzusida


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jamolov Amir
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 14:33:05
Insoniyat yigirmanchi asr nihoyasida bir turkum muammolarga duch keldikim, ular bevosita axborot telekommunikatsiya sohasidagi jiddiy o’zgarishlar, xususan axborot texnologiyalarining jadal sur’atlar bilan rivojlanishiga bog’liq. Ta’lim, ishlab chiqarish va kishilik jamiyatining turli jabhalariga yangi axborot kommunikatsiya vositalari kirib kela boshladi. Internet global kompyuter tarmog’ini rivojlanishi butun dunyo ta’lim tizimini takomillashtirishning yangi yo’nalishlarini ochilishiga sabab bo’ldi. Birinchidan, o’quv muassasalarining texnik ta’minotini keskin o’zgarishi, dunyoviy axborot resurslarga keng yo’l ochilishi o’qitishning yangi shakl va usullaridan foydalanish zaruratini keltirib chiqardi.

Педагогик мулоқот маданияти


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Комилжонов Ислом
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 14:25:50
Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган туб ислоҳотлар, жамиятда ўзига хос ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ривожланиш йўлининг танлаб олиниши, шунингдек, «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» ғояси ва талаблари асосида жаҳон талабларига мувофиқ келувчи, узлуксиз таълим тизимини шакллантириш учун қулай шарт-шароит яратди [2]. Таълим соҳасида олиб борилаётган ҳамда аниқ мақсадга йўналтирилган давлат сиёсати ижтимоий жамият тараққиётини таъминловчи устувор йўналишлардан бири сифатида эътироф этилди. Бу йўналишда амалга ошириладиган муҳим тадбирлар қаторида мутахассисларнинг янги авлодини шакллантириш, маънавий-ахлоқий жиҳатдан етук, мустақил дунёқарашга эга, ижодий фикрловчи, бой миллий мерос, шунингдек, умуминсоний ва миллий қадриятларга садоқатли баркамол шахсни тарбиялаб, вояга етказиш вазифалари белгиланган

Модул таълими ва уни самарали ташкил этиш шартлари” мавзусида


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Баходиров Бахром
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 14:22:06
Педагогик технологияларнинг элементар бирликлари тизими модуллардан ташкил топади. Модул – педагогик технологияни ташкил этувчи, унинг таркибий бўлакларини ифодаловчи тушунчадир. Бундай бўлаклар кичик модул, бирламчи модул, модуллар тўплами, модуллар даражаси ва модулларнинг мажмуавий тузилмаси каби турлардан иборат бўлади. Модуллар ўз кўламига кўра майда, ўртача ва йирик бўлиши мумкин. Уларнинг бир-бирига нисбатан пропорционаллиги қатъий бўлмаслиги, уларнинг ўзаро таъсири умумий жараёнда турлича бўлиши мумкин. Модулли ўқитиш – педагогик жараённи илмий ва методик жиҳатдан тартибли ва мақсадга мувофиқ бажаришга хизмат қилади. Ҳар қандай педагогик технологиянинг таркибий бўлаклари ўзаро жойлашуви ва педагогик технология жараёнларини амалга ошириш кетма-кетлигининг олдиндан белгиланган тартиб-қоидалари алгоритм дейилади. Энг кичик бўлак педагогик технологиянинг ўзига хос қисми бўлиб, бундай кичик модуллардан бирламчи модул ташкил топади.

интер фаол методлар ва улардан таълим жараёнида фойдаланиш


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ибодуллаева Шохсанам
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 14:19:15
Мазкур ўқув-услубий тавсияларни яратишдан мақсад ўқитиш- нинг айрим интерфаол методларининг ўзига хос жиҳатларини очиб бериш, ўқув машғулотларида ушбу методларни тўғри қўллаш техно- логияларини ёритиш орқали профессор-ўқитувчиларга ушбу метод- лардан ўқув машғулотларида кенг ва тўғри фойдаланиш имконият- ларини яратишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit