Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Бўлажак инглиз тили ўқитувчилари социолингвистик компетентлигини шакллантириш тизими


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рискулова Камола Джуммаевна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
37.091.12:005.963.3:811.111
Yaratilgan vaqti:
2017-10-19 16:36:33
Тадқиқотниинг мақсади бўлажак инглиз тили ўқитувчилари социолингвистик компетентлигини шакллантириш тизимини такомиллаштиришдан иборат.

Бўлажак магистрларни компетентли тайёрлашнинг дидактик таъминотини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Махмудов Абдулхалим Хамидович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
37; 378; 378.20
Yaratilgan vaqti:
2017-10-19 15:14:48
Диccертaция тaдқиқoтининг диccертaция бaжaрилгaн илмий-тадқиқот институти илмий-тaдқиқoт ишлaри режaлaри билaн бoғлиқлиги. Тадқиқот Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий-тадқиқот институтининг илмий-техникавий дастурлари бўйича қуйидаги илмий-амалий лойиҳаларида акс этган: ХТ-ИД-1-002-33147 «Ўқитувчиларни касбий маҳорат ва компетентлигини ривожлантириш механизми», А1-ХТ-1-33147 «Узлуксиз таълим тизимида педагогик жараёнларни ташкил этиш ва бошқариш, сифат ва самарадорлигини ошириш технологиялари». Тадқиқотнинг мақсади бўлажак магистрларни компетентли тайёрлашнинг дидактик таъминот тизимини такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Халқ таълими ходимлари малакасини масофадан ошириш тизимини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Аскаров Аброр Давлатмирзаевич
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
371.127; 371.10
Yaratilgan vaqti:
2017-10-19 15:08:12
Диccертaция тaдқиқoтининг диccертaция бaжaрилгaн илмий-тадқиқот институти илмий-тaдқиқoт ишлaри режaлaри билaн бoғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти Ўзбекистон педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти иш режасининг «Ўқитувчилар малакасини оширишнинг инновацион қадриятли йўналишларини жорий этиш» (2012-2013 йй.) мавзусидаги инновация, А.Авлоний номидаги халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш марказий институтининг «Педагог кадрлар малакасини узлуксиз ошириш механизмини такомиллаштиришга йўналтирилган тадқиқотлар илмий натижалари асосида ўқув-методик қўлланма тайёрлаш ва амалиётга жорий этиш» (2014) мавзусидаги лойиҳалари доирасида бажарилган. Тaдқиқoтнинг мaқcaди халқ таълими ходимлари малакасини масофадан ошириш тизимини такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Умумтаълим мактаби физика ўқитувчилари масофавий малака оширишларининг илмий-методик асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ибраймов Асқар Есбосынович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
УДК 374.6;374.124:53;6Ф7
Yaratilgan vaqti:
2017-10-19 14:46:20
Тадқиқотнинг диссертaция бажарилган олий таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертaция тадқиқоти Тошкент давлат педагогика университети илмий-тадқиқот ишлари режасининг А-1-141 “Олий таълим муассасалари педагогларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизими учун модулли web технология асосида электрон-ахборот таълим ресурсларини яратиш ва амалиётга жорий этиш” мавзусидаги амалий тадқиқот лойиҳасига боғлиқ ҳолда бажарилган. Тадқиқотнинг мақсади умумтаълим мактаби физика ўқитувчилари- нинг масофавий малакасини ошириш мазмуни ва ўқитиш технологияларини такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Muammoli ta`lim texnologiyasini o`tkazish tartibi va o'ziga xos xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
D.B.Mirxodjayeva
Yaratilgan vaqti:
2017-10-16 11:14:52
Muammoli ta`lim o`quvchi talabalrning bilim tizimlari va aqli hamda amaliy faoliyatlarida samarali o`zlashtirishga yordam beradi.

Effective methods and principles in teaching grammar for A2 level learners


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Aliyeva Shaxribonu Valiqul qizi
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
O'zDJTU
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2017-09-25 09:34:59
The aim of the qualification paper is to present grammar rules in a simple and understandable way.

Мотив ва мотивация


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-09-22 10:52:24
Pedagogika va psixologiyada o‘quvchining bilim olishga qiziqishini shakllantirish, motivatsiyasini rivojlantirish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur masalaning murakkabligi va ko‘p jihatlarga bog‘liqligi motivatsiya tushunchasining mohiyati, tabiati va tuzilmasiga ko‘plab yondashuvlar mavjudligi, shuningdek, uni o‘rganish (V.Bespalko, A.Zimnyaya, I.Zaxarova, A. Maslou, L.Stolyarenko, A.Rean, S. Rubinshteyn va boshqa) usullari ko‘pligi bilan asoslanadi.

Электрон ахборот таълим муҳитида касбий таълим жараёнларини педагогик лойиҳалаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Маматов Дилмурад Нармуратович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
681.142.37:373.6
Yaratilgan vaqti:
2017-09-19 15:21:23
Тадқиқотнинг мақсади электрон ахборот-таълим муҳитида олий таълим муассасаларида касбий таълим жараёнларини педагогик лойиҳалаштиришдан иборат.

Педагогика олий таълим муассасалари талабаларининг маънавий маданиятини ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Салиева Зухра Тахировна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
УДК.371.109:213
Yaratilgan vaqti:
2017-09-19 15:18:22
Тадқиқотнинг мақсади педагогика олий таълим муассасалари талабаларида маънавий маданиятни ривожлантиришнинг амалий-технологик тизими ва ижтимоий-педагогик механизмларини такомиллаштиришдан иборат.

Интерфаол ўқитиш методлари ва технологиялари асосида талабаларнинг креативлик қобилиятларини ривожлантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ибрагимова Гулсанам Нематовна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
37.013.8 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2017-09-19 15:16:49
Тадқиқотнинг мақсади интерфаол таълим методлари ва технологиялари воситасида талабаларда креативлик қобилиятини ривожлантиришнинг педагогик механизмларини такомиллаштиришдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit