Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Применение фракталов в медицине


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Иброхимова З.Э., Фаттаева ,.Щ.А.
Yaratilgan vaqti:
2021-07-30 12:41:24
Теория фрактатов и фрактальные алгоритмы в частности, наши практическое применение в очень многих областях науки и технике. Собственно о практическом применении фрактальных алгоритмов и пойдёт речь в дaнной статье.

To'qimachilik dizaynida fraktal naqshlarni qurish uchun dasturiy vositalardan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sh. A. Aпаrоva
Yaratilgan vaqti:
2021-07-30 12:37:16
To'qimachilik dizayni bo'yicha ko'plab tushunchalar geometrik transformasiya va formralari kabi boshqa matematik tushunchalar bilan bir qatorda rang, tasviming tiniqlik darajasini belgilash hamda gazlamada akslantiгish bilan tahlil qilinadi.

FrаКаl naqshlarni o'zbek milliy gilamlari va jakkard gazlamalarida qo'llash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Anarova Sh.A.
Yaratilgan vaqti:
2021-07-30 12:31:13
Mazkur maqolada traktal naqshlami o'zbck milliy gilamlari va jakkard gazlamalarida qo'llashning natialari kcltirilgan. v.L. Rvachevning algebromantiqiy R-funksiya (RFМ) usulining loyihalash vositalaгi (ya'ni R-kопучпksiу R-dizучпksiуа)dал foydalangan holda еф сhiziqlаrdал iborat Cilben va Соsрсr fiaktallarining tenglamasi keltirilgan.

to'qimachilik dizayпida murakkab fraktal tuzilishdagi tasvirlardaп foydalaпi.s


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sh. A. Aпаrоva
Yaratilgan vaqti:
2021-07-30 12:28:02
Maskur tпaqola to'qimachilik dizayпida t'raktal tasvirlardaп foy,dalaпi.shпitlg asosiy tushunchalariпi o'rgaпishga bag'ishlaпgatl.

Виды фракгалов п области применении


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Анарова Ш
Yaratilgan vaqti:
2021-07-30 12:21:48
В статье приведены основные виды фрактчlлов и области применении фракталов. Разработанқ фрактальньrх уравнений фрактаrrьной области на основе метода R - функций (RFм),

To'qimachilik sohasida fraktalli naqshlardan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sh. D. Aпаrоva
Yaratilgan vaqti:
2021-07-30 12:18:11
Bugungi kunda O'zbekistonda yengil sanoat milliy iqtisodiyotning strategik muhim , rivojlanayotgan tarmoqlaridan biridir. Yangi ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy etish, samarali boshqarish bilan birga yuqori imkiniyatga kbonalarini " mehnat asbob unumdorligini - uskunalardan yuksak foydalanish, darajada o'sishini sanoat ta'minlaydi. ishlab chiqarish

Нутқ товушларини таниш алгоритмини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Хужаяров И.Ш.
Yaratilgan vaqti:
2021-07-30 11:29:43
Ушбу мақолада ўзбек тили нутқ товушларини таниш усулларидан бири келтирилган.

Сурхондарё соҳили сув типларида иккипаллали моллюскалар тарқалишига абиотик омиллар таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эгамқулов Азамат Нурали ўғли
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
591.9:594.1:577.4/575.14
Yaratilgan vaqti:
2021-07-30 11:23:09
Тадқиқотнинг мақсади Сурхондарё соҳили сув типларида иккипаллали (Bivalvia: Unionidаe, Cоrbiсulidае, Pisididae ва Euglisidae) моллюскалари тарқалишига абиотик омилларнинг таъсирини баҳолаш ва муҳофаза чораларини ишлаб чиқишдан иборат.

Жиззах адабий муҳитининг тараққиёт тамойиллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Туропова Паризод Шавкат қизи
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
821.512.133.09
Yaratilgan vaqti:
2021-07-30 11:05:47
Тадқиқотнинг мақсади ХХ аср ва истиқлол даври ўзбек адабиёти контекстида Жиззах адабий муҳитининг тараққиёт тамойилларини жиззахлик ижодкорлар асарлари мисолида ойдинлаштириш ҳамда адабий муҳитнинг ўзига хос ғоявий-бадиий хусусиятлари ва муштарак жиҳатларини очиб бериш, ижодкор бадиий оламини маҳаллий колорит билан боғлаб ўрганишдан иборат.

Фермер хўжаликларини молиялаштириш ва кредитлаштриш механизимини такомиллаштириш (АТБ “Агробанк” Қўшработ филиали маълумотлари бўйича).


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Жўраев Ж
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
СамИСИ
Sahifalar soni:
73
Yaratilgan vaqti:
2021-07-30 10:08:22
Иқтисодиёти ўтиш даврида бўлган мамлакатларда қишлоқ хўжалиги миллий иқтисодиётнинг уствор тармоқларидан бири ҳисобланади. Бунинг боиси, биринчидан, қишлоқ хўжалиги мамлакат иқтисодиётининг бошқа тармоқларини хом-ашё билан, аҳолини эса озиқ-овқат билан таъминловчи муҳим тармоқ ҳисобланади, иккинчидан, қишлоқ хўжалиги мамлакатда мавжуд бўлган ва бошқа тармоқлар қамраб олиши қийин бўлаётган, фойдалинилмаётган ишчи кучи ресурслари, табиий ишлаб чиқариш ресурсларини ҳаракатлантрувчи имкониятига эга бўлган тармоқлардир.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit