Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълимининг давлат таълим стандартларини тасдиқлаш тўғрисида”ги ҚАРОРИ


 
- 0 +
Daraja:
Umumiy ta‘lim
Hujjat formati:
Tashkilot (Qaysi davlat tashkiloti tomonidan imzolangan):
Hujjat qabul qilingan sana:
06.04.2017
Hujjat №:
187
Yaratilgan vaqti:
2017-04-20 11:06:28
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 6 апрелдаги “Умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълимининг давлат таълим стандартларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 187-сонли ҚАРОРИ

Hayot faoliyati xavfsizligi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ш.Ғаниева, М.Астанова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2014
Nashriyot:
QarDU
Sahifalar soni:
128
Yaratilgan vaqti:
2016-06-13 16:52:56
Mаmlаkаtimizdа mustаqillikning dаstlаbki yillаridаnоq fuqarolarni jumlаdаn ishchi vа хizmаtchilаrni ijtimоiy hоlаtini yaхshilаsh, ulаrning turmush dаrаjаsini yuksаltirishgа, ishlаsh shаrоitlаrini tехnikа хаvfsizligi vа sаnitаriya tаlаblаri dаrаjаsidаgi аsоsini yarаtishgа kаttа e’tibоr qаrаtib kеlinmоqdа.

Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ва амалиёти


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Гулмира Туленова
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2007
Nashriyot:
Sahifalar soni:
438
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-04-25 14:28:27
Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ва амалиёти курсидан тайёрланган ушбу ўқув-услубий мажмуа ўнта бўлимдан иборат бўлиб, у: фан бўйича намунавий дастур, ишчи дастур, маъруза матнлари, амалий машғулот режалари, оралиқ ва якуний назорат саволлари, мустақил иш Мавзулари, реферат Мавзулари, талабалар билимини баҳолашнинг рейтинг кўрсаткичлари ҳамда таянч атамалар луғатидан иборатдир.

Патентшунослик, лицензиялаш ва сертификациялаш


 
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
2009
Nashriyot:
Sahifalar soni:
262
Yaratilgan vaqti:
2016-04-25 10:40:12
Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовни Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 14 февралдаги мажлисида сўзлаган маърузасидан келиб чиққан ҳолда таълим ва кадрлар тайёрлаш сифатини тубдан ошириш, мустақил фикрлайдиган, ўзининг қатъий хаётий эътиқод ва қарашларига эга бўлган ёшларни тарбиялашга ҳисса қўшиш мақсадида ушбу фан дастури тузилди. Талабаларга мазкур фан хусусиятлари доирасида Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг “Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этиш йўллари ва чоралари” номли асарида келтирилган материаллар, қоидалари ва хулосаларни пухта ўзлаштиришлари, келгуси фаолиятида самарали фойдаланишлари ҳамда ижодий ёндошишларини таъминлаш фанни ўрганиш олдида турган асосий вазифалардан биридир. Дунёнинг нуфузли экспертларини фикрларига кўра, бу инқироз 2009 йилда ва 2010 йилда ҳам давом этиши ва эҳтимоли янада чуқурлашиши кутилмоқда. Булардан келиб чиққан ҳолда, ўз-ўзидан аёнки, Ўзбекистон жаҳон иқтисодий инқирозининг салбий оқибатларини бартараф этиш бўйича 2009-2012 йилларга мўлжалланиб қабул қилинган Инқирозга қарши чоралар дастури Ўзбекистоннинг 2009 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг устивор йўналиши бўлиб қолади. Бу ўринда ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник ва технологик қайта жиҳозлаш, халқаро сифат стандартларига ўтиш бўйича қабул қилинган тармоқ дастурларини амалга оширишни тезлаштириш вазифаси кун тартибига қўйилмоқда. Бу эса ўз навбатида, Ўзбекистоннинг ҳам ташқи, ҳам ички бозорида барқарор мавқега эга бўлишини таъминлаш имконини беради.

Проект «Строительство новой электрифицированной железнодорожной линии Ангрен-Пап»


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy ta‘lim
Muallif:
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-iqtisodiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
Sahifalar soni:
66
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-04-12 09:59:09
Всемирный Банк, ГАЖК «Узбекистонтемирйуллари», Проект Оценки Воздействия на Окружающую Среду (ОВОС) и План по Управлению Окружающей Средой (ПУОС), Линия электропередачи

Sabzavot ekinlari seleksiyasining asosiy yo‘nalishlari va urug‘chiligining xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
K.Qaxxorov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2012
Nashriyot:
SamQXI
Sahifalar soni:
78
Yaratilgan vaqti:
2016-03-09 15:40:53
Iste’molchilar sabzavot mahsulotlarining sifati va qiymatiga yuqori talablarni qo‘yayotgan sharoitda sabzavot ekinlarining kasalliklarga chidamli, mo‘l – ko‘l hosil beradigan, oziqaviy va texnologik sifatlari qimmatli bo‘lgan va shu bilan birga tashqi muxitning noqulay sharoitlariga ekologik jixatdan keng doirada moslasha oladigan navlarni jadallik bilan yetishtirib chiqarish va joriy etish juda zarur. Shuning uchun ham ushbu bitiruv malakaviy ishini bajarishda sabzavot ekinlari seleksiyasining asosiy yo‘nalishlari va urug‘chiligining xususiyatlarini o‘rganish.

Биринчи инстанция судида ҳимоячи иштирокининг ўзига хос хусусиятлари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ходжаев Саидазиз Валиханович
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2007
Nashriyot:
Тошкент Давлат Юридик Институти
Sahifalar soni:
66
Yaratilgan vaqti:
2016-03-05 14:22:59
Диссертацияда илмий материалларни ўрганиш, ҳаракатдаги қонунчиликни ва уни амалиётда қўллашни таҳлил этиш асосида жиноят процессида ҳимоячининг процессуал ҳолатига оид масалаларни комплекс тарзда тадқиқот қилишга ўриниб кўринди.

Прокурорский надзор за исполнением законов


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Холиков Сираджиддин Мордонович
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2007
Nashriyot:
Ташкентский государственный юридический институт
Sahifalar soni:
78
Yaratilgan vaqti:
2016-03-05 14:19:46
Происходящие в стране преобразования в общественно-политической и экономической сфере, делают актуальным пересмотра позиций о роли и месте органов прокуратуры в государстве как органа надзирающего за точным и единообразным исполнением законов на всей территории Республики Узбекистан. В условиях правого общества, высокой гражданской ответственности, развития социально – ориентированной рыночной экономики необходимость в усилении государства посредством чрезмерной концентрации властных функций и полномочий, усиления функций государственного аппарата как органа подавления и осуждения отпадает.

Ўзбекистон Республикаси Конституциявий ҳуқуқи


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Х.Саидов
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2005
Nashriyot:
Тошкент давлат юридик институти
Sahifalar soni:
887
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-03-05 14:07:09
Ушбу дарслик Ўзбекистон Республикаси Конституцияси асосида шаклланган Конституциявий ҳуқуқ тармоғини, ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятини шакллантиришда муҳим устувор конституциявий институтларни ўзида қамраб олиб, унда китобхон миллий конституциявий ҳуқуқ тарихини, ривожланиш қонуниятларини, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, бурч ва мажбуриятлари, уларнинг ҳуқуқий кафолатлари, давлат ҳокимияти органлари тизими, тузилиши ва шаклланиши, маъмурий ҳудудий тузилиш масалаларини ўрганади, шунингдек, дарсликда Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А Каримов асарлари ҳамда фармонлари, етук ҳуқуқшунос олимларнинг асарлари ҳамда 2002 йил 27 январда ўтказилган умумхалқ референдуми натижаларига кўра ва унинг асосида қабул қилинган 2003 йил 24 апрелдаги Ўзбекистон Республикасининг Қонунига мувофиқ Конституциямизнинг XVIII,XIX, XX, XXIII бобларига тузатиш ва қўшимчалар киритилган нормаларнинг моҳияти, давлат ва жамият қурилиши ва суд-ҳуқуқ соҳасида амалга оширилаётган демократик ислоҳотлар ўз ифодасини топган.

Узбекистан на пути демократизации судебно- правовой сферы


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.Х. Рустамбаев
Yaratilgan vaqti:
2016-03-05 13:52:04
С первых дней независимости в Узбекистане последовательно и поэтапно проводится судебно-правовая реформа, в которой особое значение придается политике обеспечения верховенства закона, усилению гарантий охраны прав и свобод личности. В обеспечении прав и свобод человека важнейшую роль играет и суд. Суд в Республике Узбекистан призван осуществлять судебную защиту прав и свобод граждан, провозглашенных Конституцией и другими законами Республики Узбекистан, международными актами о правах человека.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit