Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

O`zbekiston tаbiiy geografiyasing o’rganish ob`yekti, maqsadi, vazifalari.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-08-24 10:09:48
O`zbеkistоn O`rtа Оsiyoning mаrkаziy qismidа jоylаshgаn. Uning hududining аsоsiy qismi Аmudаryo bilаn Sirdаryo оrаsidа bo`lib, mo`tаdil vа subtrоpik iqlim mintаqаlаridа o`rnаshgаn. O`zbеkistоn jаnubi-shаrqdа Tоjikistоn bilаn, shаrqdа Qirg`izistоn bilаn, shimоl vа shimоli-g`аrbdа Qоzоg`istоn bilаn, jаnubi-g`аrbdа esа Turkmаnistоn bilаn chеgаrаdоsh. Jаnubdа O`zbеkistоn Surхоn-Shеrоbоd vоdiysidа Аfg`оnistоn bilаn chеgаrаdоshdir. Bu yеrdа Аfg`оnistоn bilаn O`zbеkistоn chеgаrаsi Аmudаryo оrqаli o`tаdi.

Zarafshon mintaqasida turizmni rivojlantirishning geografik jihatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Oblaqulov Husan Abdusayit o’g’li
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
NavDPI
Sahifalar soni:
101
Yaratilgan vaqti:
2019-08-23 15:36:24
Mamlakatimizda turizm sohasiga mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq katta e’tibor berildi. Soha rivoji uchun barcha zarur tashkiliy–huquqiy mexanizm vujudga keltirilib, muhim me’yoriy hujjatlar qabul qilindi va bu ish hozirda ham davom etmoqda. Bugungi kunda jahon xo’jaligida noishlab chiqarish tarmoqlarining hissasi muttasil oshib bormoqda.

Navoiy viloyati hududida zarafshon daryosi suvidan foydalanish masalalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ibragimov Xurshid Xayrullayevich
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
NavDPI
Sahifalar soni:
82
Yaratilgan vaqti:
2019-08-23 15:33:27
Zarafshon daryosi Amudaryo va Sirdaryo havzalari o’rtasida joylashgan bo’lib, suvlilik darajasi jihatidan ulardan ancha kichik, lekin, uning Respublikamiz xalq xo’jaligidagi ahamiyati beqiyosdir. Hozirgi kunda qo’shni Tojikiston Respublikasi va mamlakatimizning Zarafshon vohasida joylashgan Samarqand, Navoiy, Buxoro viloyatlari xalq xo’jaligi tarmoqlarining suvga bo’lgan talabi asosan shu daryo suvi hisobiga qondiriladi.

Topografiya va kartografiya asoslari fanini o`qitishning nazariy masalalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abduraxonova Gulbaxor
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
NavDPI
Sahifalar soni:
92
Yaratilgan vaqti:
2019-08-23 12:03:58
Eng yangi zamonaviy o`quv vositalari bilan ta’minlangan ta’lim muassasalarida eskidan qolgan o`qitish usullarining davom etishiga mutlaqo yo`l qo`yib bo`lmaydi” degan edi Prezidentimiz I.A.Karimov. Respublikamizdagi ta’lim sohasida olib borilayotgan islohotlar ta’lim tizimiga yangicha qarashni, uni jamiyat talablari va shaxs ehtiyojini hisobga olgan holda jahon standartlari darajasiga ko`tarish, ta’lim jarayoniga pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etishni taqazo etmoqda. Pedagogik texnologiyalarni oliy ta’lim muassalari o`quv jarayoniga, xususan geografiya ta’limi o`quv jarayoniga tadbiq etish uchun keng imkoniyatlar mavjud, ammo hali keng tus olmagan.

O`zbekistonga hududi va madaniyati yaqin mamlakatlarning geografik xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
O`ktamov Obid
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
NavDPI
Sahifalar soni:
78
Yaratilgan vaqti:
2019-08-23 11:52:35
Insoniyat taraqqiyoti asrlar davomida turli xil fanlar va ularning yutuq¬lari asosida shakllanib, rivoj topib kelgan. Shu nuqtai nazardan fanlar tizimida geografiya fani ham o‘z mavqeiga ega va uning rivojida ko‘plab yangidan-yangi tadqiqotlar bo‘lishi tabiiy. Xususan, keyingi yil¬larda mustaqil respublikamizda an’anaviy iqtisodiy va ijtimoiy geografiya tobora rivojlanib borayotganligi ham, ko‘pchilikka sir emas.

O`zbekiston aholisining geografik joylashuvidagi tafovutlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
O'razova Maftuna Xudoyberdievna
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
NavDPI
Sahifalar soni:
67
Yaratilgan vaqti:
2019-08-23 11:47:22
Bugungi globallashuv jarayoni faol kechayotgan sharoitda geodemografik vaziyatlarni turli hududlarda bir-biridan tubdan farq qiluvchi xususiyatlarini hamda aholi rivojlanishining iqtisodiyot tarmoqlari bilan o’zaro aloqadorlikda ekanligini tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ishlab chiqarish tezligi va aholi daromadlarining o’sishi, kommunikatsiya jarayonlarining rivojlanishi, qulay shart-sharoitlarga ega bо‘lgan mintaqalarga mehnat resurslarining intilishi va shu kabi holatlar hududlarning aholi rivojlanishiga muayyan darajada ta’sir ko’rsatib kelmoqda. Ayniqsa, bozor iqtisodiyoti sharoitida rejalashtirilgan iqtisodiyotdan farqli о‘laroq, demografik jarayonlarga yangicha yondashishni va aholi sifatiy rivojlanishini global miqyosda ta’minlash imkoniyatlarini tahlil qilishni taqozo etmoqda.

Farg`ona iqtisodiy rayoniga iqtisodiy geografik ta’rif


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rustamova Mohiba Rahmatulla qizi
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
NavDPI
Sahifalar soni:
74
Yaratilgan vaqti:
2019-08-23 11:31:48
O`zbеkiston Rеspublikasida amalga oshirilayotgan “Ta'lim to`g`risida” gi qonun va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” da ko`rsatilgan sohalarni amalga oshirib borib, jamiyatimizning kеlajagi uchun har tomonlama yеtuk mutaxassis kadrlar tayyorlashning mohiyati, zamonaviy fan va tеxnikaning rivojlanish talablariga mos barkamol avlodni tarbiyalash masalalari izchillik bilan tahlil etilgan. Dasturda ko`rsatilgan dolzarb vazifalar va ularni amalga oshirish chora-tadbirlari jamiyat taraqqiyotini har tomonlama yеtuk kadrlarsiz, ayniqsa o`qituvchilarsiz tasavvur etish qiyin. Malakaviy pеdagogik mutaxassislar tayyorlash esa ko`p jihatdan ularning mеtodik tayyorgarligiga bog`liqdir. Ayniqsa hozirgi axborot tеxnologiyalariga tayangan holda gеografik hodisa, voqеalarni hamda iqtisodiy gеografik tushuntirishlarni o`quvchilar, talabalar ongiga yеtkazish va shakllantirish har bir mutaxassis o`qituvchilardan yuqori ma'suliyat talab qiladi.

O'rta osiyo tabiiy geografiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Alibekov A
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
125
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 16:59:01
O'rta Osiyo hududiy jihatdan Yevroosiyo materigining o'rtasida joylashgan. O'lkaning geografik o'rni, subtropik iqlimli O'rta yer dengizi mamlakatlari kengligiga to'g'ri keladi. Bu iliq mo'‘tadil va subtropik tabiatli mamlakatlardir.

Nurota tog‘-o‘rmon qo‘riqxonasining ekoturistik imkoniyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A. Ahmedov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
78
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 16:48:53
Turizm deganda jismoniy shaxsning doimiy istiqomat joyidan sog`lomlashtirish, ma`rifiy, kasbiy-amaliy yoki boshqa maqsadlarda borilgan joyda (mamlakatda) haq to`lanadigan faoliyat bilan shug`ullanmagan holda uzog`i bilan bir yil muddatga jo`nab ketishi (sayohat qilishi) tushuniladi.

Sangardak daryosining gidrologik tavsifi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Djuraboyeva Nodira Fazliddinova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
59
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 16:45:07
Arid iqlimli rayonlar, jumladan O‘zbekistonning tabiiy geografik va iqlim xususiyatlari qishloq xo‘jalik ekinlarini yetishtirishni sug‘orishsiz amalga oshirib bo‘lmasligini taqozo etadi .
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit