Filtrlar

XIX аср охири-XX аср бошларида Туркистонда узум янги навларининг тарқалиш тарихи


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ҳайитов Ж.Ш.
Yaratilgan vaqti:
2022-01-20 12:01:39
Ушбу мақолада бирламчи манбалар орқали XIX аср охири-XX аср бошларида Туркистон минтақасида узум меваси янги навларининг тарқалиши ва озиқ-овқат саноати ривожига таъсири масалалари илмий жиҳатдан тадқиқ қилинган.

Урбанизация ландшафтлари қориноёқли моллюскаларининг фаунистик таркиби ва экологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рузиқулова Нилуфар Абдумажидовна
Nashr etilgan yili:
2022
UDK raqami:
594.3:577.4
Yaratilgan vaqti:
2022-01-20 11:43:01
Тадқиқотнинг мақсади. Урбанизация ландшафтларида (Самарқанд, Каттақўрғон, Навоий ва Зарафшон шаҳарлари мисолида) қориноёқли моллюскаларининг систематик ҳолати ҳамда хўжаликдаги аҳамиятини аниқлашдан иборат.

XIX аср охири-XX аср бошларида Туркистонда бошоқли (донли) экинларнинг ҳосилдорлиги, нарх-навоси, ички савдоси


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ҳайитов Ж.Ш.
Yaratilgan vaqti:
2022-01-20 11:32:35
Мазкур мақолада XIX аср охири- XX аср бошларида Туркистон минтақасида етиштирилган бошоқли (донли) экинларнинг ҳосилдорлиги, нарх-навоси ички ва ташқи савдоси ҳақида манбалар асосида илмий мушоҳада юритилади. Минтақада бошоқли экинлар нарх-навосининг муқобил бўлмаганлиги ҳамда уларнинг нархи ички ва ташқи бозорда кўп жиҳатдан ҳосилдорлик даражаси билан боғлиқ бўлганлиги масалалари ёритилган.

Chor Rossiyasining Turkistondagi iqtisodiy va soliq siyosatida yuritgan beboshligi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Zaripov J.G., Ahmadov A.A.
Yaratilgan vaqti:
2022-01-20 11:31:26
Sovet mustamlakachiligi davrida Turkiston xalqlarining ko`p bora qadr-qimmatlari toptalganligini ko`rishimiz mumkin. Biz to`xtalib o`tayotgan iqtisodiy va soliq siyosati borasidagi beboshliklar Chor hukumati tomonidan juda ko`plab sodir etilib, bu oddiy xalqning bir necha bor kamsitilib, uning yashash tarzini yanada qiyinlashtirib yuborilganligi fikrimizning isboti bo`lib hisoblanadi.

Buxoroda soliq tizimi Amirlik BXSR davri qiyosiy tipologik tahlili


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
To`rayev A.I., Ahmadov A.A.
Yaratilgan vaqti:
2022-01-20 11:30:49
Bugungi bozor iqtisodiyoti sharnitida abolining turmush darajasini yaxshilash iste'mol bozorini barqarorlashtirish, O'zbekistonning iqtisodiy jihatdan jahon hamjamiyatiga qo`shilishi yuzasidan muhim qadamlar qo`yildi. Bu borada soliq siyosati va soliqlarning roli katta bo`lganligini ko`rsatishimiz mumkin.

Зироатчилик ҳомийси-бободеҳқон билан боғлиқ урф-одат маросимлар (Бухоро воҳаси мисолида)


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Жумаева Н.А.
Yaratilgan vaqti:
2022-01-20 11:29:22
Бухоро аҳолиси узоқ асрлар давомида ўз аждодлари тмонидан мерос қилиб қолдирилган урф-одатлар, маросимлар ва удумларга қатъий амал қилиб келмоқда. Ижтимоий кундалик ҳаётда ўрин тутган бу маросимларда, аввало зироатчилик билан боғлиқ удум ва маросимлар ўзининг келиб чиқиш илдизлари исломгача бўлган табиат ҳодисаларини илоҳийлаштириш, осмон ва ер илоҳларига сиғиниш билан боғлиқ бўлган.

Хўжа Бахоуддин Нақшбанд ўгитларининг бугунги ёшларимиз ҳаётидаги аҳамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Деҳқонов Б.Б., Пўлатова З.
Yaratilgan vaqti:
2022-01-20 11:28:47
Ҳар бир жамиятнинг, унда яшайдиган инсонларнинг тақдири ва келажак ҳисобланмиш ёшлар тарбияси билан чамбарчас боғлиқдир. Ота-боболаримиз таълим -тарбиянинг асосини оиладан бошлаганлар. Оилада баркамол фарзанд тарбияси унинг жисмонан бақувват, руҳан тетик, маънан етук бўлиши билан белгиланади.

Jevelry Troditions As A Soursce of Study on The History of Bukhara


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ochilov A.
Yaratilgan vaqti:
2022-01-20 11:28:10
Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида тарихий ёдгорликлар, жумладан, ҳунармандчилик тарихини ўрганиш ва янги асосларда ривожлантириш учун кенг имкониятлар очилган. Мустақиллик йилларида халқ ҳунармандчилиги тарихини ўрганиш ва унинг андозаларини авлодларга етказиш бўйича катта амалий ишлар қилинмоқда.

Amir Temurning jahon madaniyati va ilm-faniga qo`shgan hissasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
To`rayev A.I.
Yaratilgan vaqti:
2022-01-20 11:27:33
Amir Temur va Temuriylar davrida ilm -fanga bo`lgan qizqqishning o`shishi, ma'naviy madaniyatning umumiy yuksalishiga ishlab chiqarish va hunarmandchilikning o`sishiga yordam berdi. Ayni vaqtda shaharsozlik, me'morchilikning ildam rivojlanishi fanidagi turli yo`nalishlaring yuksalishiga turtki bo`ldi.

Taqvimlarda dehqonchilik madaniyati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jumayeva N.A.
Yaratilgan vaqti:
2022-01-20 11:09:09
Taqvimlar dehqonchilik madaniyatida chuqur o`rin egallaydi. Dehqonchilik taqvimlari shaxsiy kalendarga asoslangan bo`lib, u xalqning azaliy urf-odatlari, an'analari, boy tajribasi va kechmishlariga qarab tuzilgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit