Filtrlar

Металл симли тола абсорберли қуёшли ҳаво қиздиргич коллектори


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Орзиматов Жаҳонгар Тажалиевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
662.997÷621.47
Yaratilgan vaqti:
2022-01-09 00:13:41
Тадқиқотнинг мақсади металл симли тола хаво ўтказувчан матрица абсорберли қуёш ҳаво қиздиргич коллекторларини ишлаб чиқиш, уларнинг асосий иссиқлик – техникавий ва аэродинамик параметрларини асослашдан иборат.

Polimer ishlab chiqarish mashina va apparatlari hamda korxonalarning loyihalash asoslari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M.O.Yusupov, Z.Dexkanov
Yaratilgan vaqti:
2022-01-08 15:04:52
Kuzаtishlаr vа pedаgоgik аdаbiyotlаrni tаhlil qilish shu nаrsаni tаsdiqlаydiki, tаlаbаlаrning fikrlаsh qоbiliyatini rivоjlаntirishning muhim оmili – o’qituvchining ulаrgа vа tаlаbаlаrning birbirigа berаdigаn sаvоllаridir.

Йўналишга кириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Л.Гиясидинов, М.О.Юсупов
Yaratilgan vaqti:
2022-01-08 15:03:17
Кадрлар тайёрлаш Миллий дастурининг талаблари доирасида таълим мазмунини янада бойитишда, уларни услубий жиҳатдан таъминоти барча таълим муассасаларини замон талабларига жавоб берувчи ўқув адабиётлари билан таъминлаш муҳим аҳамият касб этади. Шу боис фан-техника ва технология ривожланишининг ҳозирги замон талабларига ва Давлат таълим стандартлари дастурига мос келадиган ўзбек тилида ёзилган дарсликларга эҳтиёж кун сайин ортиб бормоқда.

Ixtisoslikka kirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
T.Jabbarov, M.Yusupov
Yaratilgan vaqti:
2022-01-08 15:01:30
Bugungi kunda umumiy ta’lim va oliy o’quv yurtlari va mahsus bilim yurtlarining keng tarmog’i, Fanlar akademiyasi va ko’p sonli ilmiy-tadqiqot institutlari Respublikaning ilmiy madaniy qiyofasini belgilab beradi. Oliy ta’limda ko’p pog’onali bakalavr va magistrlar tayyorlash tizimi joriy etildi. Respublikamiz oliy o’quv yurtida mutaxassislar tayyorlash uchun lozim bo’lgan bakalavriat ta’lim yo’nalishlari va magistratura mutaxassisliklari klassifikatori ishlab chiqildi va tasdiqlandi.

Polimer materiallar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M.O.Yusupov, A.L.Giyasidinov
Yaratilgan vaqti:
2022-01-08 15:00:13
Kuzаtishlаr vа pedаgоgik аdаbiyotlаrni tаhlil qilish shu nаrsаni tаsdiqlаydiki, tаlаbаlаrning fikrlаsh qоbiliyatini rivоjlаntirishning muhim оmili – o’qituvchining ulаrgа vа tаlаbаlаrning birbirigа berаdigаn sаvоllаridir.

Konstruktsion materiallar texnologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Dehkanov Z.K.
Yaratilgan vaqti:
2022-01-08 14:55:37
«Konstruksion materiallar texnologiyasi» fanining yaratilishiga va rivojlanishiga ulkan hissa qo‘shgan va qo‘shayotgan rus olimlaridan M.V. Lomonosov (1711¬1765), V.I. Mendeleyev (1834-1907), P.P. Anosov (1797-1871), D.K. Chernov (1830-1921), N.S. Kurnakov (1860¬1911), A.A. Baykov (1870-1946), I.A. Time (1838-1920), E.O. Paton (1870-1953) va boshqalarni ko‘rsatish mumkin. Masalan, M. V. Lomonosov metallarning o‘ziga xos xususiyatlarini, talab etilgan xossali qotishmalarni hosil qilish yo‘lini ko‘rsatgan bo‘lsa, P.P. Anosov po‘lat struktu- rasini o‘rganish uchun dunyoda birinchi bo‘lib mikro- skopdan foydalandi.

Qoplama hosil qiluvchi polimerlar texnologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Dehkanov Z.K., Aripov X.Sh.
Yaratilgan vaqti:
2022-01-08 14:53:11
LBM ga qo’yiladigan asosiy talablardan biri — qattiq qoplama shakllanishi, ya’ni qoplama hosil qilishga moyillikdir. Qoplama hosil bo’lishi davrida o’tadigan jarayonlarning fizik-kimyoviy xususiyatlari qoplama hosil qiluvchi moddaning tabiatiga bog’liq; turli xil qoplama hosil qiluvchi (erituvchilar, suvli va organik dispersiyalar, erituvchisiz suyuq va kukunsimon sostavlar) sistemalarga tegishli materiallar bir xil bo’lmagan qoplamalar shakllantiradilar.

Ўқувчиларнинг амалий кўникмаларини фаоллаштириш вазиятларини ташкил этиш тизими


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Алкарова Феруза Назарбаевна
Nashr etilgan yili:
2022
UDK raqami:
37.091.31:331
Yaratilgan vaqti:
2022-01-08 14:16:55
Тадқиқотнинг мақсади технология дарсларида ўқувчиларнинг амалий кўникмаларини фаоллаштириш вазиятларини ташкил этиш тизимини такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистонда мустақиллик даврида фуқаролик жамияти институтларининг шаклланиши ва ривожланиши тарихи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жуманиязов Бекзод Очилович
Nashr etilgan yili:
2022
UDK raqami:
316.334:323.21(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2022-01-08 14:13:43
Тадқиқотнинг мақсади. Истиқлол йилларида Ўзбекистонда фуқаролик жамияти институтларининг шаклланиши ва ривожланиши жараёнларининг ижтимоий-сиёсий аҳамиятини тизимли равишда ва тарихийлик тамойиллар асосида очиб беришдан иборат.

Инглиз ва ўзбек фразеологизмларида оилавий анъана ва муносабатларнинг лингвомаданий тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Маматова Феруза Махаммадовна
Nashr etilgan yili:
2022
UDK raqami:
811.111:811.512.133:81’362
Yaratilgan vaqti:
2022-01-08 14:11:52
Тадқиқотнинг мақсади оилавий анъана ва муносабатларга оид инглиз ва ўзбек фразеологизмларининг лингвомаданий хусусиятларини очиб беришдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit