Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Киришма атомлари микробирикмалари ҳосил бўлишининг физик асослари ва уларнинг монокремний хусусиятларига таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тургунов Нозимжон Абдуманнопович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
621.315.592
Yaratilgan vaqti:
2018-10-17 14:31:37
Кремнийда никель, марганец ва кобальт киришма атомларининг преципитат ва микробирикмалари ҳосил бўлиш технологик шароитларини, уларнинг морфологик тузилиши ва хусусиятларини, ташқи омиллар таъсирида парчаланиш кинетикасини аниқлаш.

Кремний, арсенид-галлий, рух-селен, кадмий-олтингугурти асосидаги қаттиқ қоришмаларида киритмаларнинг ўзаро таъсири ва улардан олинган гетероструктураларнинг электрофизик хоссалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Усмонов Шукрулло Негматович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
621.315.592.3
Yaratilgan vaqti:
2018-10-16 11:48:16
Параметрлари асос яримўтказгич таъсирида ўзгарувчи Si2, GaAs, CdS ва ZnSe киритма молекулаларидан фойдаланган ҳолда Si, Ge, Sn, GaAs, GaSb, InSb, ZnSe ва CdS асосида яратилган қаттиқ қоришмаларнинг электрофизик ва люминесцент хусусиятларини аниқлаш.

Технологик маҳсулотлар ва ўта соф моддаларнинг нейтрон-активацион таҳлили.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Садиков Илхам Исмаилович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 543.544; 543.062: 621.039
Yaratilgan vaqti:
2018-10-15 17:29:45
Тадқиқотнинг мақсади ўта тоза Si, Ga, Zr, In, Te, Pd, Pt, U нинг нейтрон активациявий таҳлил услублари мажмуаси хамда техноген маҳсулотлар таркибидаги нодир ва тарқоқ металлар миқдорини аниқлаш ва уларни ажратиб олиш услубларини ишлаб чиқишдан иборат.

Гафний ёки цирконий атомлари ва пардаларини металл-барий ва металл-кислород-барий системаларининг эмиссион хоссаларига таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тургунбоев Фарход Юсупжанович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
537.333.7.8
Yaratilgan vaqti:
2018-10-15 11:13:16
Термокатодлардан кўп сонли электрон нурини олишга имкон берувчи антиэмиссион материалларни яратиш, уларнинг юпқақатламли пардаларининг эмиссион хусусиятлари ва термобарқарорлигини аниқлаш.

Кучсиз ромбоэдрик FeBo3:Mg ферромагнетикдаги модуляцияланган магнитли тузилмани тадқиқ қилиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Файзиев Шахобиддин Шавкатович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
538.1:548
Yaratilgan vaqti:
2018-10-15 08:31:49
Ҳарорат ва оптик ёритилганликнинг FeBO3:Mg кристалли модуляцияланган магнит тузилмалари параметрлари, ҳосил бўлиш шартларига таъсирини ўрганиш, ҳамда модуляцияланган магнит ҳолатини ва кузатиладиган фазавий ўтишнинг турини аниқлаш.

Нодир ер ва ўтувчи элементлар боратларининг юқори ҳароратлардаги магнит хоссалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Амонов Бахтиёр Умрзокович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
538.212
Yaratilgan vaqti:
2018-10-15 08:29:32
Нодир ер ва ўтувчи элементлар боратлари [GdFe3(BO3)4, ErFe3(BO3)4, DyFe3(BO3)4, YFe3(BO3)4, NdFe3(BO3)4 NdAl3(BO3)4, Nd0.65Y0.35Al3(BO3)4, GdAl3(BO3)4, Gd0.2Y0.8Al3(BO3)4, TbAl3(BO3)4, ErAl3(BO3)4 ва HoAl3(BO3)4] магнит қабул қилувчанлигининг ҳароратга боғланишини уй ҳароратидан юқори ҳароратларда аниқлашдан иборат.

Конденсирланган муҳитлардаги молекулалараро таъсирлашув спектроскопияси ва релаксацион жарёнлар кинетикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эшчанов Баходир Худайберганович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
535.012; 535.58; 537.9; 539.22; 539.63
Yaratilgan vaqti:
2018-10-10 12:04:34
Метил ва галоид бирикмалар киритилган ароматик углеводородларда структуравий ўзгаришларни аниқлаш ва таҳлил қилишнинг оптик усулларини ривожлантириш ҳамда молекулалараро таъсирлашувнинг нурланиш спектрида намоён бўладиган релаксацион жараёнларининг физикавий механизмларини аниқлаш.

Киришмали атомдан ташкил топган нанокластерли кремнийдаги автотебранишли ток ва унинг электроникада қўлланилиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Камалов Хайратдин Уснатдинович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
621.315.592
Yaratilgan vaqti:
2018-09-19 11:50:19
Тадқиқотнинг мақсади Кремний кристалл панжарасида нанокластерлар ҳосил қилиш билан ток автотебранишларининг шаклланиши ва параметрларини ташқи омиллар ёрдамида бошқаришдан иборат

Ногейзенберг моделларида икки магнонли система энергия операторининг спектрал хоссалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тошпўлатов Саъдулла Мамаражабович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
517.984
Yaratilgan vaqti:
2018-09-18 13:19:47
Тадқиқотнинг мақсади v- ўлчовли панжара Z v да изотроп аралашмали ферромагнит Гейзенберг моделидаги, худди шунингдек, ногейзенберг аралашмали изотроп ферромагнит моделидаги икки магнонли система энергия операторининг муҳим спектри структурасини ва дискрет спектрини тавсифлашдан иборатдир.

Озод ва икки жинсли популяцияларда ночизиқли динамик системалар траекторияларининг асимптотик ўзини тутиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жамилов Уйғун Умурович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
517.98
Yaratilgan vaqti:
2018-09-18 13:07:38
Тадқиқотнинг мақсади чекли ўлчовли симплексда аниқланган Вольтерра, қатъий новольтерра квадратик стохастик операторлари ҳамда группага ва графларга мос квадратик стохастик операторлари траекторияларни тадқиқ этишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit