Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Рационида аммонийлашган озуқалардан фойдаланилган эчкиларнинг овқат ҳазми жараёнлари ва маҳсулдорлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рационида аммонийлашган озуқалардан фойдаланилган эчкиларнинг овқат ҳазми жараёнлари ва маҳсулдорлиги
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎК: 636.39:591.43:636.086:636.088.
Yaratilgan vaqti:
2018-04-16 17:03:37
Бугунги кунда дунёда чорвачилик тармоғининг тўла қийматли озуқа оқсили етишмовчилиги мауммосини ҳал этишда қиш мавсумида дағал озуқаларга кимёвий реагентлар билан ишлов бериш усулидан кенг фойдаланилмоқда.

Каламуш мияси синаптосомаларидаги Са2+-транспортига полифенол (рутан, госситан) ва алкалоид (дезоксипеганин) таъсирини тавсифлаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хошимов Нозимжон Нумонжонович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 576.32.36:612.82:616. –009.8
Yaratilgan vaqti:
2018-04-16 16:53:02
Бугунги кунда дунёда нерв ҳужайраларида Са2+-гомеостазининг бузилишидан келиб чиқувчи, ижтимоий аҳамиятга эга бўлган нейродегенератив касалликлар сонининг барқарор ҳолатда ортиб бориши кузатилмоқда , . Нейродегенератив касалликларни, шунингдек, токсикологик ва наркологик заҳарланиш патогенезида зарарланувчи марказий/периферик нерв тизимини даволашда ўсимликлардан ажратиб олинган биологик фаол бирикмалар самарали нейропротектор, антитоксик препаратларни яратишда истиқболли манбалар сифатида фойдаланилади.

Зарафшон дарёси ўрта оқими альгофлораси ва унинг сув экология-санитария ҳолатини баҳолашдаги аҳамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тошпўлатов Йигитали Шавкатиллаевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК582.232/275.574.5.633
Yaratilgan vaqti:
2018-03-23 11:33:44
Ҳозирги кунда дунёда сув ресурсларини турли техноген таъсирлардан муҳофаза қилиш, табиий сув ҳавзалари барқарорлигини таъминлаш, айниқса ундаги флоранинг биологик хилма-хиллигини сақлаб қолиш катта аҳамиятга эга. Айниқса, дарёлар қуруқлик сув ҳавзалари альгофлорасининг шаклланиши ва тақсимланишида алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, альгофлоранинг 46% хилма-хиллиги дарёлар улушига тўғри келади. Бу ўринда, табиий сув ҳавзаларининг альгофлорасини ҳар томонлама ўрганиш, экология-санитария ҳолатини баҳолаш ва ҳамда унинг келажакдаги ҳолатини башорат қилиш имконияларини амалиётига жорий этиш бугунги куннинг долзарб масалаларидан ҳисобланади.

Газ саноати олтингугурт бирикмали чиқиндиларини қурғоқчил минтақа тупроқлари хоссаларига ва дарахтларга таъсири ҳамда уларни яхшилаш йўллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Диёрова Муҳаббат Хуррамовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
631.4;631.46;577. 4+581.5
Yaratilgan vaqti:
2018-02-22 14:42:32
Тадқиқотнинг мақсади. Завод чиқиндиларидан водород сульфид (H2S) ва сульфат ангидрид (SO2) нинг суғориладиган қумли чўл, тақирли ҳамда оч тусли бўз тупроқларнинг физикавий, кимёвий, агрокимёвий, микробиологик, мелиоратив хусусиятларига, мевали дарахтларда кечадиган агробиологик жараёнларини ўзгаришларига, ҳосилдорлигига ҳамда ҳосил сифатига таъсирини тадқиқ этишдан иборат. Тадқиқотнинг объекти сифатида Муборак газни қайта ишлаш заводи атрофида шаклланган суғориладиган қумли чўл, тақирли, оч тусли бўз тупроқлар танланган. Тадқиқотнинг предмети суғориладиган тупроқлар, сув, ўсимлик, озиқа моддалари, олтингугурт бирикмалари, микроорганизмлар ва тупроқнинг экомелиоратив ҳолати ҳисобланади. Тадқиқот усуллари. Тупроқ ва ўсимликларда таҳлиллар олиб бориш ва ҳисоб–китоблар «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах», «Методы агрохимических анализов почв растений» ва Е.В.Аринушкинанинг «Руководество по химическому анализу почв» услубларида ҳамда академик М.Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг қўлланмалари ва дастурлари асосида ўтказилди. Маълумотларнинг статистик таҳлили «Microsoft Excel» дастури ёрдамида дисперцион услуб (Б.А.Доспехов) асосида амалга оширилди.

Эпизоотология ва микробиология


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Д.С.Воҳидова
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2006
Nashriyot:
Sahifalar soni:
73
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-02-21 15:45:52
Бу фан бактериялар, микроскопик замбуруғлар, рикетсиялар, микоплазма ва вирусларнинг морфологиясини, физиологиясини, генетикасини ва экологиясини, шунингдек, уларнинг инсон, ҳайвон ва ўсимликлар ҳаётидаги аҳамиятини ҳам ўрганади.

Биометрия


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бегматов А
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2007
Nashriyot:
Термиз Давлат Университети
Sahifalar soni:
86
Yaratilgan vaqti:
2018-02-21 12:47:14
Biomеtriya fanini o`qitishdan maqsad biologiyadan tajriba natijalarini qiyosiy baholash va o`rganilayotgan biologik ko`rsatkichlar taqsimot qonunlarini aniqlash uslubiyotini o`rganishdan iborat. Biomеtriya fanidan hozirgi zamon matеmatikasining ehtimollari nazariyasi va matеmatik statistika fani g`oyalariga asoslanib, uning uslubiyati asosida biologiyaning turli mutaxassislarida kuzatuvlar natijasida olingan ma'lumotlar bo`yicha tadqiq qilinayotgan muammolarning qonuniyatlari o`rganiladi.

Экстремал шароитларда молекуляр азотни ўзлаштирувчи цианобактерияларнинг биологик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Кадирова Гулчехра Хакимовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
579.841:631.64.46
Yaratilgan vaqti:
2018-02-21 09:25:13
Экстремал шароитларда кўпфункционал хусусиятларга эга бўлган молекуляр азотни ўзлаштирувчи цианобактериялар маҳаллий штаммларининг тупроқни биологик қайта тикланишида ва унумдорлигини оширишда қўллаш истиқболини аниқлаш.

Қизилқумнинг ем-хашак ўсимликлари ва улардан фойдаланиш истиқболлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шомуродов Ҳабибулло Файзуллоевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
581.9:575.4
Yaratilgan vaqti:
2018-02-20 16:02:22
Тадқиқотнинг мақсади Қизилқум ем-хашак ўсимликлари флорасини аниқлаш ва истиқболли турларини танлаш асосида инқирозга учраган яйловлар ҳолатини яхшилаш йўлларини ишлаб чиқишдан иборат. Тадқиқотнинг объекти Қизилқумнинг ёввойи ҳолда ўсувчи юксак даражали ем-хашак ўсимликлари ҳисобланади. Тадқиқотнинг предмети – флористика, популяцион экология, хариталаш ва фитомелиорация. Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда лаборатория ва дала тадқиқотлари, популяцион, фенологик, хариталаш ва статистик методлардан фойдаланилган.

Фарғона водийси сув ҳавзалари зоопланктони


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдиназаров Хасанбай Холикназарович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
597. 612.17.06
Yaratilgan vaqti:
2018-02-19 17:06:48
Тадқиқотнинг мақсади Фарғона водийси сув ҳавзалари зоопланктон организмларнинг тур таркиби, морфо-экологик хусусиятлари, сифат ва миқдор жиҳатидан ривожланишини аниқлаш ҳамда сув ҳавзалари маҳсулдорлигини ошириш чора-тадбирларини ишлаб чиқишдан иборат. Тадқиқотнинг объекти зоопланктон организмлар – Rotiferа, Cladocera, Copepoda лар ҳисобланади. Тадқиқотнинг предмети Зоопланктон организмларнинг таксономик таҳлили, тарқалиши, уларнинг сифат ва миқдор жиҳатидан ривожланиш динамикасини аниқлашдан иборат. Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда гидробиологик, экологик ва статистик таҳлил усулларидан фойдаланилган.

Маҳаллий ризобактериялар штаммлари асосида ғўзанинг стресс шароитларга чидамлилигини оширувчи янги рақобатбардош микроб препаратларини яратиш ва уларнинг амалий аҳамиятини баҳолаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Муродова Сайёра Собировна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
661.461.2.7:631.86/87 0-637.52
Yaratilgan vaqti:
2018-02-16 11:11:18
Маҳаллий ризобактериялар штаммлари асосида ғўзанинг стресс шароитларга чидамлилигини оширувчи янги рақобатбардош микроб препаратларини яратиш ва уларнинг амалий аҳамиятини баҳолаш.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit