Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
Sh. AVAZOV, F. SAYDAMAÒOV
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
«ILM ZIYO»
Sahifalar soni:
232
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-18 14:27:28
Ushbu darslikda ekologiya va atrof-muhit muhofazasi haqida asosiy tushunchalar berilgan. O‘quv adabiyoti nazariy-amaliy qismdan iborat bo‘lib, unda ekologiya, tabiatdan foydalanish, atrof-muhit muhofazasi masalalari va muammolari qarab chiqilgan. Xususan, organizmlar, ularning muhit bilan o‘zaro ta’siri, populatsiyalar, biosenozlar, ekologik tizimlar, biosfera va uning evolutsiyasi, odam ekologiyasi, biosferaga antropogen ta’sirlar, tabiatdan to‘g‘ri foydalanish va atrof-muhit muhofazasining asosiy tamoyillari, sanoat va qishloq xo‘jaligi ekologiyasi asoslari, ekologiya huquqi kabi masalalar tavsifi bayon etilgan.

Жанубий оролбўйи аҳолисининг қандли диабет билан касалланишини прогноз қилишнинг экологик тамойиллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Таумуратова Гоззал Наурызбаевна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
577.34:001.18:616.379(575.172)
Yaratilgan vaqti:
2017-12-18 17:10:10
Жанубий Оролбўйи аҳолисининг қандли диабет билан касалланишини прогноз қилишнинг экологик тамойилларин ишлаб чиқишдан иборат.

Бухоро вилоятида учровчи нодир ва кам сонли қушлар экологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Тўраев М.М., Холбоев Ф.Р.
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
108
Yaratilgan vaqti:
2017-11-23 16:02:22
Ушбу илмий-услубий қўланма Бухоро вилоятининг маъмурий чегарасида ҳамда унга туташ бўлган ҳудудларда тарқалган кам сонда учровчи ва нодир қушларнинг тавсифи берилган. Унда турнинг мақоми, тарқалиш ареали, ўтмишда ва ҳозирги вақтдаги сони, унинг камайишига сабаб бўлувчи омиллар, Ўзбекистонда ва Бухоро вилоятидаги учраш хусусияти, учраш биотоплари, экологик хусусиятлари, антропоген омиллардан таъсирланиши ва муҳофаза чоралари баён этилган.

Пахта толасининг сифат кўрсаткичларига ташқи экологик омилларнинг таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Жуманиёзов Т.Б.
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2017-11-23 14:36:53
Ушбу битирув малкавий ишда пахта толасининг технологик хусусиятлари, толанинг шаклланишига иқлим ва тупроқ шароитининг таъсири, тупроқ шўрланишининг тола сифатига таъсири, сув ва озуқа таъминотининг таъсири баён этилган.

Чўл экотизими ва унинг ўзига хос хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Роззиқов М.
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
44
Yaratilgan vaqti:
2017-11-23 14:34:03
Ушбу битирув малакавий ишда чўл экотизими ва унинг ўзига хос хусусиятлари, Бухоро вилояти чўл экотизими ўсимликларининг қоплами, ҳудудда учрайдиган нодир ўсимликлар ва уларнинг биоэкологик хусусиятлари, чўл экотизими ўсимликларини муҳофаза қилиш тадбирлари, мавжуд муаммолар ва таклифлар ёритилган.

Ёруғликнинг экологик моҳияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ҳайдарова Ф.
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
61
Yaratilgan vaqti:
2017-11-23 14:30:18
Ушбу битирув малакавий ишда ёруғликнинг энергияси ва унинг ўлчов бирликлари, тирик организмларда ёруғлик иштирокида борадиган жараёнлар ҳамда тирик организмлар ҳаётида ёруғликнинг аҳамияти ёритилган.

Ekologik maqbul energiya manbalaridan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
N.M.Safarov A.X.Alinazarov
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2014
Nashriyot:
NamMQI
Sahifalar soni:
146
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-11-23 13:57:20
Ushbu monografiyada ekologik maqbul energiya manbalari - quyosh, shamol, geotermal suvlar, ekzotermik jarayonlardagi issiqlik, suv va biogas energiyalaridan foydalanish bo‘yicha ma’lumotlar keltirilgan. Monografiya 1TD-4.23 raqamli davlat granti asosida yozilgan boiib, undan energetika va muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi ta’lim yo'nalishi talabalari, magistrant va ilmiy tadqiqotchilar uchun mo‘ljallangan.

Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бахриддинов Н.С., Мамадалиев Ш.М., Валиева Ф.Р.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
181
Yaratilgan vaqti:
2017-11-23 13:42:52
Ушбу Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги фанининг маърузалар матни Ўзбекистон Республикасининг Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг Давлат таълими давлат стандарт га биноан институтнинг барча таълим йўналишининг бакалаврлар тайёрлаш учун намунавий ўқув режа ва дастур асосида тузилган. Ушбу маъруза матни институтнинг барча таълим йўналишларида тахсил олаётган талабалари учун мўлжалланган бўлиб, охирги мавзулар асосида тайёрланган.

Бухоро вилоятида учровчи нодир ва кам сонли қушлар экологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Тўраев М.М., Холбоев Ф.Р.
Nashr ko`rinishi:
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
108
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-11-18 09:54:29
Ушбу илмий-услубий қўланма Бухоро вилоятининг маъмурий чегарасида ҳамда унга туташ бўлган ҳудудларда тарқалган кам сонда учровчи ва нодир қушларнинг тавсифи берилган. Унда турнинг мақоми, тарқалиш ареали, ўтмишда ва ҳозирги вақтдаги сони, унинг камайишига сабаб бўлувчи омиллар, Ўзбекистонда ва Бухоро вилоятидаги учраш хусусияти, учраш биотоплари, экологик хусусиятлари, антропоген омиллардан таъсирланиши ва муҳофаза чоралари баён этилган.

Касб-ҳунар таълими тизимида экотуристик саводхонликни шакллантириш омиллари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қозоқов А, Камолов Б Ҳ
Yaratilgan vaqti:
2017-11-17 12:56:27
Ўқувчи-ёшлар онгида экологик билимларни шакплантиришда хозирги кунда ушбу сохани етакчи тармоғи ҳисобланган экологик туризм нуқтаи-назарида ҳам экотуристик билим ва кўникмаларни шакллантириш.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit