Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Fransiya-o’zbekiston munosabatlari (1991-2014)


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Zaripov Jahongir
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-26 23:03:32
Fransiya va O’zbekiston hamkorlik aloqalarining tarixiy ildizlari, Fransiya va mustaqil O’zbekiston Respublikasining o’zaro ijtimoiy-iqtisodiy hamkorlik chorrahalari ko'rsatilgan

Изучение колониальной политики Российской империи в Туркестане (на основе материалов сенаторской ревизии К.К.Палена)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-03-26 22:56:40
В данном методическом пособии изучение колониального периода предложено рассмотреть и проанализировать, опираясь на материалы ревизии сенатора К.К.Палена, проведённой в колониальном Туркестане в 1908-1909гг., и раскрыть с позиций исторической объективности их прикладное значение в оценке системы управления Туркестанским краем, социально-экономических и культурных процессов в начале XX века.

Ellinizmning mohiyati va Ellinistik davlatlar


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jabborov Abduvohid
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Namangan
Sahifalar soni:
55
Yaratilgan vaqti:
2017-03-14 18:43:53
Ellinizmning mohiyatini ochib berish, ellinistik davlatlarning vujudga kelish shart sharoitlarini yoritish, davlat boshqaruvining o’ziga xos xususiyatlarini korsatib berish, ellin davlatlari madaniy taraqqiyotining o’ziga xos jihatlarini va uning vatanimiz madaniy taraqqiyotiga ta’sirini o’rganish mazkur tadqiqotning asosiy maqsadidir.

O'rta osiyo san'at tarixi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abdulxodiyev Umid
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
Namangan
Sahifalar soni:
61
Yaratilgan vaqti:
2017-03-14 18:40:48
Tasviriy san’at insonning ruhiy qiyofasini, uning o’zgalar bilan o’zaro mu- nosabatlarini, tasviriy holatning psixologik va emotsional mazmunini ham yoritadi. Ba’zan mavjud bo’lmagan, rassom tasavvurining mahsuli bo’lgan obrazlarni ham yuzaga keltiradi. Bitiruv malakaviy ishining maqsadi: - O’rta Osiyo hududida topilgan moddiy yodgorliklardagi tasviriy san’at namunalarini o’rganish; - O’rta Osiyo hududida topilgan yozma manbalarda qoldirilgan tasviriy san’at namunalarini o’rganish; - O’rta Osiyo hududida yaratilgan tasviriy san’atni tarixiy shakllanish jarayonini o’rganish; - Tasviriy san’at namunalarni tarixiy manba sifatida o’rganish.

“Sali haqiqati” va uning franklar hayotidagi o`rni


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Normatov Nodirbek
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Namangan
Sahifalar soni:
57
Yaratilgan vaqti:
2017-03-14 18:37:18
Qadimgi dunyoning buyuk donishmandlari “Nimaiki qonuniy bo‘lsa, u – adolatlidir”, - deb ta’kidlaganlar. Ular shu tariqa aynan qonun adolat manbai va mezoni ekanini uqtirganlar, desak, har tomonlama o‘rinli bo‘ladi. “Sali haqiqati” va franklar tarixiga doir hozirgi kunda mavjud dastlabki manbalardan o`sha davrning ma’naviy-marifiy va madaniy tafakkurini to`liq tasvir va tavsiflar beradigan xujjatlar galareiyasi mavjud bo`lib, ularni atroflicha va chuqurroq o`rganishga harakat qilingan. Ta’kidlash lozimki, ushbu ishda “Sali haqiqati” va franklar tarixi yoritilgan turli manbalar ilk bor kompleks ilmiy taxlil qilingan. Shuningdek, mavzuning ilmiy yangiligi milliy mafkurasiga tayangan xolda fransuz davlatchilik tarixida tub burilish yasagan “Sali haqiqati” va franklar tarixi manbalari yangi dalillar asosida taxlil qilinishi bilan izohlanadi. “Sali haqiqati” va franklar tarixini yoritgan manbalarni ilmiy yondashuv asosda o`rganish ishning muhim jihatlaridan biri.

Oтношение к национальной безопасности в современном мире


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ходжаев Хусан
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Namangan
Sahifalar soni:
44
Yaratilgan vaqti:
2017-03-14 18:28:43
Цель настоящего исследования состоит в комплексном всестороннем сравнительно-правовом исследовании административно-правового обеспечения национальной безопасности в государства участниках СНГ, формировании концептуальных основ его развития, выработке предложении по его совершенствованию. Основными источниками исследования служат материалы, публика периодические издания, научные исследования разработанные и касаюш данного вопроса.

Buyuk ipak yo’lining o’rta osiyo xalqlari moddiy va ma’naviy hayotiga ta’siri


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xalilov Axrorbek
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Namangan
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2017-03-14 18:25:18
Tadqiqotning asosiy maqsadi tarixiy-etnografik materiallar asosida 0‘rta Osiyo xalqlarining moddiy va ma'naviy hayotida muhim rol o‘ynagan Buyuk Ipak yo‘lining ta'sirini etnografik materiallar asosida etnologik aspektda o‘rganishdan iborat. Bitiruv malakaviy ishiga ishiga oid manbalami shartli ravishda ikki guruhga ajratish mumkin: 1. Davriy matbuot materiallari. 2. Tarixchi va etnograflaming ilmiy izlanishlari yakunlari aks etgan asarlar. 3. Dala yozuvlari.

Oltintepa-Shaharmonand shahri tarixi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Erqulova Shoxista
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Namangan
Sahifalar soni:
51
Yaratilgan vaqti:
2017-03-14 18:23:39
Mazkur bitiruv malakaviy ishi mavzusining asosiy maqsadi, mavjud manbalar yordamida Janubiy Turkmaniston hududida joylashgan Oltintepa manzil gohini kompleks tarzda o‘rganishdan iborat. Shuni hisobga olgan holda quyidagi vazifalar belgilab olindi: - O‘rta Osiyo hududidagi ilk dehqonchilik va shaharsozlik madaniyatining vujudga kelish jarayonlari tarixini o‘rganish; - Bronza davri O‘rta Osiyo shaharlari tipologiyasini tadqiq etish; -Janubiy Turkmaniston hududida joylashgan Oltintepa manzilgohi tarixini mavjud arxeologik va moddiy manbalar asosida tadqiq etish; -Oltintepa manzilgohining shahar topografiyasini tahlil qilish; -0‘rta Osiyo hududidagi ilk shaharsozlik madaniyatining vujudga kelishga doir ilmiy xulosalar chiqarish.

Rossiya imperiyasi tarkibidagi turk – musulmon xalqlari o’rtasidagi ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma’rifiy munosabatlar


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rasulova Rislig’oy
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Namangan
Sahifalar soni:
120
Yaratilgan vaqti:
2017-03-14 18:20:34
O’zbekiston mustaqillikni qo’lga kiritgach, o’n yillar davom etib kelgan tarixga noxolisona yondashuv, tarixiy dalillar va talqinlarga hukmron mafkura nuqtai nazaridan baho berishga barham berildi. Tarix o’zining tutgan o’rniga ko’ra saboq chiqarishga, yosh avlodga bosib o’tgan yo’limizdagi barcha voqea – hodisalarni tanqidiy o’rganishga, milliy g’ururga, zafarli davrlar bilan qarama – qarshiliklar, ziddiyatlar, qo’yilgan xato va kamchiliklarni ham chuqur tahlillar asosida o’rganishi bilan muhim ahamiyatga ega. Turk - musulmon xalqlari tarixini, ayniqsa uni madaniy – ma’rifiy, ijtimoiy – siyosiy jihatdan, milliy uyg’onish davri deb e’tirof etilgan XIX asr oxiri – XX asr boshlarini o’rganish muhim ahamiyatga molik bo’lib, bu mavzuning bugungi kunda dolzarbligini belgilaydi. Chunki mustaqillik yilarida Vatanimiz tarixi, millatlararo munosabatlar, Turkistonning Rossiya imperiyasi, sovet tuzumi mustamlakachilik davriga oid tarixiy jarayonlar, ijtimoiy – siyosiy, iqtisodiy ahvol, qurolli qarshilik harakati, oziq – ovqat tanqisligi, xotin – qizlar ahvoli kabi bir qancha masalalar tadqiqot ob’ekti bo’lgan bo’lsa – da, shu paytga qadar Rossiya imperiyasi tasarrufi va ta’sir doirasiga turli davrlarda kiritilgan – bo’ysundirilgan turk - musulmon xalqlarining o’zaro ijtimoiy – siyosiy, madaniy – ma’rifiy munosabatlarini kompleks tarzda, alohida tadqiqot ob’ekti sifatida o’rganilmagan. Shu sababdan ham tadqiqot ob’ekti sifatida Rossiya imperiyasi hududida istiqomat qilayotgan, tili, dini va ruhiyati bir – biriga yaqin bo’lgan, tarqqiyot bosqichi va turmush tarziga ko’ra bir – biriga yaqin va ayni paytda, ”uzoqni mo’ljallab” bir–biridan ayrilgan turk - musulmon xalqlarining o’zaro hamkorligi, bir – biriga suyanishi va bu borada turli ziddiyatli holatlarga qarshi tura berishi turli tarixiy manba va adabiyotlar asosida o’rganishni, tarixiy jihatdan tahlil qilishni va ilmiy xulosalar chiqarish zaruriyatini keltirib iqaradi.

Farg’ona vodiysida ipakchilik tarixi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Patxiddinov Ruxiddin
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Namangan
Sahifalar soni:
82
Yaratilgan vaqti:
2017-03-14 18:14:15
Farg’ona vodiysi XIX asr 2-yarmi XX asr 1-yarmida ipakchilik rivojlangan markazlardan biri bo’lgan. Mahalliy aholi milliy kiyimlarining anchagina qismini ipak va yarimipak matolar tashkil etgan. Hunarmandlar atlas, adras, shoyi, kanoviz, beqasam, banoras kabi hozirda ham mashxur bo’lgan matolar to’qiganlar. Qo’qon xonligining Buxoro, Xiva, Rossiya, Sharqiy Turkiston, Afg’oniston, Hindiston bilan olib borgan tashqi savdosining katta qismini ipak va ipak mahsulotlari tashkil etdi. 1876-yilda Rossiya imperiyasi tomonidan Qo’qon xonligi tugatildi va uning hududida Turkiston general-gubernatorligiga bo’ysunuvchi Farg’ona viloyati tuzildi. Shu paytdan boshlab ipakchilikning rivojlanishi sof mustamlakachilik harakteriga ega bo’ldi. Oktyabr to’ntarishidan keying o’zgarishlar ham ipakchilikka katta ta’sir ko’rsatdi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit