Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ўзбек халқ тарихий насрида эпик сюжет ва образ эволюцияси (“Темурнома” мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сайитқулов Илҳом Абдусаламович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УЎК: 398.223(=512.133)
Yaratilgan vaqti:
2020-02-17 14:28:57
Тадқиқотнинг мақсади “Темурнома” қиссасининг жанр хусусиятлари, композицион қурилиши, сюжет тузилиши ва унинг асосини ташкил қилувчи соҳибқиронлик тизими тадқиқи орқали асарнинг ўзбек фольклорида тутган ўрнини кўрсатиб беришдан иборат.

Бошланғич таълимда ўқувчилар ижодий фаолиятини шакллантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Болтаева Шахло Тошпўлатовна
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2012
Nashriyot:
НавДПИ
Sahifalar soni:
144
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-02-14 14:16:44
Монографияда бошланғич таълимда ўқувчилар ижодий фаолиятини шакллантириш, яъни: ўқувчилар ижодий фаолиятини шакллантиришнинг илмий-назарий асослари, йўллари ва самарадорлиги ѐритилган.

Қизиқмачоқларнинг жанрий табиати ва бадиияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Адизова Нигора Бахтиёровна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УДК: 39 (575.1) (08)
Yaratilgan vaqti:
2020-02-12 18:04:14
Тадқиқотнинг мақсади қизиқмачоқларнинг жанрий белгилари, генезиси, мавзуий турлари, композицион, лингвопоэтик, ижро хусусиятлари, етакчи образлари, анъанавий мотивлари ва бадиий-эстетик вазифаларини аниқлашдан иборатдир.

Ўзбек халқ мифологик афсоналари (ўзига хос хусусиятлари, таснифи ва образлар тизими)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ризоева Меҳринисо Абдуазизовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УЎК:398.221(=512.133)(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2020-02-12 17:59:21
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек халқ мифологик афсоналарининг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш ҳамда архаик мифларнинг афсона жанри такомилида тутган ўрнини ёритиш асосида халқ насри жанрларининг генезисини ойдинлаштириш, мифологик афсоналарни мавзу типларига кўра таснифлаш ва образлар силсиласининг бадиий эволюциясини тадқиқ этишдан иборатдир.

Хоразм достонларининг поэтик тизими (банд, вазн ва қофия мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Раимова Нилуфар Абдуллаевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УДК: 398.2(=221.13)
Yaratilgan vaqti:
2020-02-12 17:54:26
Тадқиқотнинг мақсади. Хоразм достонларидаги эпик шеърнинг ўзига хос хусусиятлари ва тараққиёт қонуниятларини ойдинлаштириш, эпик матн бадииятини қиёсий таҳлил қилиш ва воҳа эпик ижодиётига хос бўлган шеърий парчаларнинг халқ достонлари композицион қурилишидаги бадиий ўрнини ёритиш диссертация ишининг асосий мақсадини ташкил этади.

Chingiz Aytmatov asarlarida ma’naviy yetuklik va tubanlik masalasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xajiboev Kishin
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NDPI Tipografiya
Sahifalar soni:
66
Yaratilgan vaqti:
2020-02-12 15:47:21
Jahon adabiyotiga munosib hissa qo‘shgan adib Chingiz Aytmatov asarlaridagi ma’naviiy yetuklik va tubanlik masalasini o‘rganish, shunga bog‘liq umuminsoniy muammolarni tadqiq etish bitiruv malakaviy ishining asosiy maqsadi hisoblanadi.

Adabiyot darslarida didaktik o‘yinlardan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Uzaqboyeva Muqaddas
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NDPI Tipografiya
Sahifalar soni:
59
Yaratilgan vaqti:
2020-02-12 15:45:37
"Mazkur bitiruv malakaviy ishning maqsadi umumta’m maktablari o‘quvchilarining adabiyot fanidan bilim olish samaradorligini oshirishda didaktik o‘yinlarni takomillashtirishga doir tavsiyalar ishlab chiqish va ta’lim jarayoniga tadbiq etish. Ishning vazifalari esa quyidagicha: -Tanlangan mavzuga oid ilmiy va ilmiy metodik adabiyotlar, jurnallardagi maqolalar, tajribali o‘qituvchilarning bu boradagi ish tajribalarini o‘rganish. -Olingan natijalarni tahlil qilish. -Tahlil natijalariga ko‘ra ishning bugungi holatiga baho berish va didaktik o‘yinlarni takomillashtirishga doir tavsiyalar tayyorlash. -Tavsiyalarni umumta’lim maktablarida sinab ko‘rish va samaradorligini aniqlash. "

9-sinfda Abdulla Oripov hayoti va ijodini o‘rgatish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Reyimbarganova Sabohat
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NDPI Tipografiya
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2020-02-12 15:42:15
Adabiy ta’limda yozuvchi ijodini o‘rganish, tadqiq qilish hamisha dolzarb masalardan biri sanalgan. Ijodkorning o‘ziga xos uslubini, timsol yaratish mahorati, so‘zga bo‘lgan e’tiborini kuzatish, tahlil etish orqali badiiy asarni idrok qilish, uning g‘oya va mazmunini to‘la tushunish, ayni paytda, satrlarga singdirilgan ma’no sirlaridan voqif bo‘lish imkoniyati yanada kengayadi. Shunday bo‘lsa-da, adib ijodini yangilangan pedagogik tafakkur asosida o‘rganish ishlari hali o‘z yakunini topgan emas. Tadqiqot ishimizning aynan shu mavzuga qaratilishi bu sohada yechimini kutayotgan masalalarga qaratilgani bilan xarakterlanadi.

Guliston Matyoqubova ijodida tarixiy shaxslar obrazining badiiy talqini


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G‘aybullayeva Parvina
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NDPI Tipografiya
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2020-02-12 15:40:29
Bitiruv malakaviy ishidan ko‘zlangan asosiy maqsad badiiy mantiq umumiy mohiyati va lirik ifodadagi o‘ziga xosligini, ijodkor poetik idrokiga daxldor tasvir ruhiyati ayrim qirralarini, qolaversa, she’riyatida milliy kolorit, tarixiy shaxslar siymosi tajassumi, ijodda namoyon poetik mantiq imkoniyatlarini Guliston Matyoqubova she’riyati misolida nazariy umumlashtirishdan iborat.

Abdulla Qodiriy ijodi oʻzbek va jahon adabiyotshunosligida


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Reimboyeva Lola
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NDPI Tipografiya
Sahifalar soni:
82
Yaratilgan vaqti:
2020-02-12 14:55:28
Magistrlik dissertatsiyasidan koʻzlangan asosiy maqsad oʻzbek qodiriyshunosligiga istiqlol mafkurasi nuqtai nazaridan yondashish. A.Qodiriy ijodini baholashdagi xilma-xillikni oydinlashtirish, qaysi olim A.Qodiriy ijodini baholashda xolis yondoshgan, toʻgʻri xulosa chiqargan. Bosh vazifamiz shoʻrolar davridagi qodiriyshunoslik bilan mustaqillik yillaridagi qodiriyshunoslikdagi oʻziga xosliklarni koʻrsatish, M.Qoʻshjonov, A.Aliyev, I.Mirzayev, B.Karimov kabi qodiriyshunos olimlarning bu yoʻnalishdagi kitoblariga munosabat bildirishdan iboratdir.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit