Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Қорақалпоқ романи поэтикаси: сюжет ва композиция (1970-2000 йиллар)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Нуржанов Пердебай
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
82-311.2
Yaratilgan vaqti:
2020-06-19 09:43:34
Ушбу автореферат филология фанлари профессори ўқитувчилари, аспирантлар, студентлар учун қўлланма сифатида берилади.

Қорақалпоқ насрида детектив жанрнинг шаклланиши ва тараққиёт тадрижи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Алламуратова Зухра
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
82-1/-9(575.172)
Yaratilgan vaqti:
2020-06-18 12:34:13
Ушбу автореферат филология фанлари профессор ўқитувчилари, аспирантлар, студентлар учун қўлланма сифатида берилади.

Ўзбек халқ тарихий насрида эпик сюжет ва образ эволюцияси (“Темурнома” мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сайитқулов Илҳом Абдусаламович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УЎК: 398.223(=512.133)
Yaratilgan vaqti:
2020-02-17 14:28:57
Тадқиқотнинг мақсади “Темурнома” қиссасининг жанр хусусиятлари, композицион қурилиши, сюжет тузилиши ва унинг асосини ташкил қилувчи соҳибқиронлик тизими тадқиқи орқали асарнинг ўзбек фольклорида тутган ўрнини кўрсатиб беришдан иборат.

Бошланғич таълимда ўқувчилар ижодий фаолиятини шакллантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Болтаева Шахло Тошпўлатовна
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2012
Nashriyot:
НавДПИ
Sahifalar soni:
144
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-02-14 14:16:44
Монографияда бошланғич таълимда ўқувчилар ижодий фаолиятини шакллантириш, яъни: ўқувчилар ижодий фаолиятини шакллантиришнинг илмий-назарий асослари, йўллари ва самарадорлиги ѐритилган.

Қизиқмачоқларнинг жанрий табиати ва бадиияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Адизова Нигора Бахтиёровна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УДК: 39 (575.1) (08)
Yaratilgan vaqti:
2020-02-12 18:04:14
Тадқиқотнинг мақсади қизиқмачоқларнинг жанрий белгилари, генезиси, мавзуий турлари, композицион, лингвопоэтик, ижро хусусиятлари, етакчи образлари, анъанавий мотивлари ва бадиий-эстетик вазифаларини аниқлашдан иборатдир.

Ўзбек халқ мифологик афсоналари (ўзига хос хусусиятлари, таснифи ва образлар тизими)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ризоева Меҳринисо Абдуазизовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УЎК:398.221(=512.133)(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2020-02-12 17:59:21
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек халқ мифологик афсоналарининг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш ҳамда архаик мифларнинг афсона жанри такомилида тутган ўрнини ёритиш асосида халқ насри жанрларининг генезисини ойдинлаштириш, мифологик афсоналарни мавзу типларига кўра таснифлаш ва образлар силсиласининг бадиий эволюциясини тадқиқ этишдан иборатдир.

Хоразм достонларининг поэтик тизими (банд, вазн ва қофия мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Раимова Нилуфар Абдуллаевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УДК: 398.2(=221.13)
Yaratilgan vaqti:
2020-02-12 17:54:26
Тадқиқотнинг мақсади. Хоразм достонларидаги эпик шеърнинг ўзига хос хусусиятлари ва тараққиёт қонуниятларини ойдинлаштириш, эпик матн бадииятини қиёсий таҳлил қилиш ва воҳа эпик ижодиётига хос бўлган шеърий парчаларнинг халқ достонлари композицион қурилишидаги бадиий ўрнини ёритиш диссертация ишининг асосий мақсадини ташкил этади.

Chingiz Aytmatov asarlarida ma’naviy yetuklik va tubanlik masalasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xajiboev Kishin
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NDPI Tipografiya
Sahifalar soni:
66
Yaratilgan vaqti:
2020-02-12 15:47:21
Jahon adabiyotiga munosib hissa qo‘shgan adib Chingiz Aytmatov asarlaridagi ma’naviiy yetuklik va tubanlik masalasini o‘rganish, shunga bog‘liq umuminsoniy muammolarni tadqiq etish bitiruv malakaviy ishining asosiy maqsadi hisoblanadi.

Adabiyot darslarida didaktik o‘yinlardan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Uzaqboyeva Muqaddas
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NDPI Tipografiya
Sahifalar soni:
59
Yaratilgan vaqti:
2020-02-12 15:45:37
"Mazkur bitiruv malakaviy ishning maqsadi umumta’m maktablari o‘quvchilarining adabiyot fanidan bilim olish samaradorligini oshirishda didaktik o‘yinlarni takomillashtirishga doir tavsiyalar ishlab chiqish va ta’lim jarayoniga tadbiq etish. Ishning vazifalari esa quyidagicha: -Tanlangan mavzuga oid ilmiy va ilmiy metodik adabiyotlar, jurnallardagi maqolalar, tajribali o‘qituvchilarning bu boradagi ish tajribalarini o‘rganish. -Olingan natijalarni tahlil qilish. -Tahlil natijalariga ko‘ra ishning bugungi holatiga baho berish va didaktik o‘yinlarni takomillashtirishga doir tavsiyalar tayyorlash. -Tavsiyalarni umumta’lim maktablarida sinab ko‘rish va samaradorligini aniqlash. "

9-sinfda Abdulla Oripov hayoti va ijodini o‘rgatish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Reyimbarganova Sabohat
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NDPI Tipografiya
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2020-02-12 15:42:15
Adabiy ta’limda yozuvchi ijodini o‘rganish, tadqiq qilish hamisha dolzarb masalardan biri sanalgan. Ijodkorning o‘ziga xos uslubini, timsol yaratish mahorati, so‘zga bo‘lgan e’tiborini kuzatish, tahlil etish orqali badiiy asarni idrok qilish, uning g‘oya va mazmunini to‘la tushunish, ayni paytda, satrlarga singdirilgan ma’no sirlaridan voqif bo‘lish imkoniyati yanada kengayadi. Shunday bo‘lsa-da, adib ijodini yangilangan pedagogik tafakkur asosida o‘rganish ishlari hali o‘z yakunini topgan emas. Tadqiqot ishimizning aynan shu mavzuga qaratilishi bu sohada yechimini kutayotgan masalalarga qaratilgani bilan xarakterlanadi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit