Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ахборотлашган жамиятда жамоатчилик фикри мониторингини таъминлашда оммавий коммуникациялар социологиясининг ўрни (Ўзбекистон оммавий ахборот воситаларининг 2001 – 2016 йиллардаги материаллари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдуазимов Оқилжон Уткурович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
070 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2017-07-12 14:24:23
Тадқиқотнинг мақсади ахборотлашган жамиятда жамоатчилик фикрини оммавий коммуникациялар воситасида шакллантириш ва мониторингини таъминлаш омиллари, хусусиятлари ва тенденцияларини социологик жиҳатдан назарий-эмпирик асослашдан иборат.

Социология фанининг предмети, объекти, таркиби.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
асс.А.Нурматьов
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-06-30 11:54:21
XVIII асрда кишилик жамияти, унинг қонуниятларини ўрганувчи фан сифатида тарих фалсафаси шаклланди. Ижтимоий ҳаётнинг мураккаблашуви ва илмий билимларнинг табақаланиши социологиянинг фалсафадан ажралиб, мустақил фанга айланишини муқаррар қилиб қўйди

Учебно – методическое пособие по социологии


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-06-30 11:51:33
"Ushbu uslubiy ko’rsatma barcha talabalari uchun mo’ljallangan. Ushbu uslubiy ko’rsatma Davlat ta`lim standartlariga mоs na`munaviy dastur hamda unga mоs ishchi dasturlar asоsida tuzilgan. Uslubiy ko’rsatmadan, “Sotsiologiya” fanini o’rganuvchi talabalar, magistrlar va o’qituvchilar fоydalanishlari mumkin. "

Социологиянинг вужудга келиши ва тараққиёт босқичлари.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
асс.А.Нурматьов
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-06-30 11:51:29
Социология мустақил фан сифатида ХХ асрдагина ғарбий Оврупада пайдо бўлган бўлса ҳам унинг илдизлари узоқ ўтмишига бориб тақалади. Одамзод ҳар доим ўз хатти-ҳаракатининг сабаблари билан қизиққан, уларни юзага чиқарувчи омилларни ўрганган.

Таълим-тарбия ва оила,жамоатчилик фикри социологияси.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
асс.А.Нурматьов
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-06-30 11:46:48
Таълим социологиясининг объекти бўлиб, ижтимоий институт сифатида олинган таълим тизими, бутун бир жамиятда ва шу жамият ҳаётидаги соҳалар ва бошқа ижтимоий институтлар билан ўзаро ҳаракати ва ўзаро алоқаси ҳисобланади.

Социология


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Назаров М, Сатвалдиев А
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
AndMI
Sahifalar soni:
75
Yaratilgan vaqti:
2017-05-24 12:45:48
Ушбу маърузалар курси бакалавр йўналишлари учун мўлжалланган бўлиб, унда социология фанининг мақсад ва вазифаларини методологик асосларини ўқтишга мўлжалланган.

Sotsiologiya fanidan ma'ruzalar matni


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б.Болтабоев
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Namangan
Sahifalar soni:
93
Yaratilgan vaqti:
2017-03-15 13:16:05
Mazkur maruza matnida Fanni o‘qitishdan maqsad - talabalarda sotsiologiya fani mazmuni va mohiyati, sotsiologiya mutaxassisligining jamiyatdagi o‘rni, xususiyatlari va kelajagi to‘g‘risida tasavvurlarni paydo qilish, ijtimoiy hayot muammolari echimiga mos keladigan taklif va tavsiyalar mexanizmini ishlab chiqishda mazkur fanning roli haqida bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllantirish. Fanning vazifalari - talabalarga jamiyat taraqqiyotidagi ijtimoiy muammolarni sotsiologik nuqtai nazardan tushuntirish hamda fanning dolzarb masalalarini echishning uslub va uslubiyotlarini, sotsiologik tahdil va tavsiyanomalar yaratishni o‘rgatish. «Sotsiologiya» o‘quv fanini o‘zlashtarish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida bakalavr: - jamiyatni yaxlit ijtimoiy tizimligi, shaxs va jamiyat munosabatlari, ijtimoiy hodisalar va muammolarga sotsiologik yondashish, ijtimoiy taraqqiyotning asosiy omillari, ijtimoiy hayot faoliyatini muvofikdashtiradigan sotsial institutlar faoliyati tahdil qilish xaqida mukammal malumotlar berilgan. M.Mo‘ydinovaning “Sotsiologiya” fanidan tayyorlangan ma’ruza matni oliy o‘quv yurtlari talabalari, akademik litsey va maktab o‘quvchilari, abiturientlar va o‘qituvchilariga bag‘ishlangan. Maruza matnida talabalarning “ Sotsiologiya ” fanini yanada chuqur o‘zlashtirishga yaqindan yordam beradi deb ayta olamiz.

Sotsiologiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Elboyeva SH
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
QMII
Sahifalar soni:
146
Yaratilgan vaqti:
2017-03-03 16:02:42
Sotsiologiya mustaqil fan sifatida Respublikamizda mustaqillik sharofati bilan yuzaga keldi. Mamlakatimizda sotsiologiyaning roli ortib bormoqda, bu fanga umumiy qiziqish kuchaymoqda. O'zbekistonda hozir yangi ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy iqlim shakllandi. Ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida o'zgarishlar kuzatilmoqda, sotsial tarkibda o'zgarishlar qayd qilinmoqda, yangi ijtimoiy institutlar va munosabatlar paydo bo'lmoqda. Vatanimizda sotsiologiya hech qanday to'siqsiz rivojlanish va mustaqil ijtimoiy fan sifatida o'zini anglash imkoniyati tug'ildi. Jamiyatimizda kuzatilayotgan ijtimoiy o'zgarishlar va jarayonlar sotsiologiya fanining diqqat markazida turibdi. Sotsiologik fikrlashning eng muhim jihati jamiyat hayotida inson shaxsini tushunishdan iboratdir. Shaxsga bo'lgan sotsiologik nuqtai nazarning o'ziga hosligi shundan iboratki, bu fan unga ijtimoiy voqeilikni o'zgartiruvchi faol mavjudot sifatida qaraydi.

Sтaтisтika


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
N. UMARОV
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
«ILM ZIYO» ТАШКЕНТ-2016
Sahifalar soni:
214
UDK raqami:
311.4(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2017-02-20 16:48:08
O‘quv qo‘llanma r

Ёшлар илмий солох;иятини юксалтириш - давр талаби


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Байназаров Х.Р, Бобоев Н.Қ. - ассистентлар
Yaratilgan vaqti:
2017-01-19 10:11:59
Ушбу мақолада Ёшлар илмий солох;иятини юксалтириш - давр талаби тўғрисида маълумот келтирилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit