Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Design of the blended learning syllabuses


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Aminov Ilyos
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
UzSWLU
Sahifalar soni:
102
Yaratilgan vaqti:
2019-07-09 14:11:26
To study different models of blended learning, theoretical based justification, design a syllabus for the course ―Intercultural communication‖ for development of intercultural competence and research skills

Адабий матнда антропонимларнинг когнитив ва лингвомаданий аҳамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рамазанова Зебунисо
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
ЎзДЖТУ
Sahifalar soni:
93
Yaratilgan vaqti:
2019-07-09 14:07:02
Бадиий матнда қўлланувчи антропонимларнинг когнитив ва лингвокультурологик аҳамиятини аниқлаш.

Atoqli otlar asosida paydo bo‘lgan lug‘aviy birliklar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Urinova Nargiza Kuranbayevna
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
81
Yaratilgan vaqti:
2019-07-06 14:17:47
Ma’lumki, atoqli otlar asosida hosil bo‘lgan lug’aviy birliklarni lisoniy tadqiq qilish hanuzgacha maxsus tekshirish obyekti bo‘lgan emas. Uning hajmi, vazifaviy ko‘lamini belgilash, umumxalq adabiy tilidagi mavqeyini aniqlash tilshunoslik fani uchun muhim ekanligini bilish bilan birga, millatimiz va davlatchiligimiz tarixi, madaniyati, dini, ilm-fanida atoqli otlar nomlar nechog’lik ahamiyatga ega ekanligini ham ko‘rsatib beradi.Ushbu magistrlik dissertatsiyasi qayd qilingan bo‘shliqni to‘ldirishi jihatidan e’tiborga molik.

Xorazm xalq dostonlari leksikasida nofaol qatlam


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xudayberganova Dildora Qulmamatovna
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
105
Yaratilgan vaqti:
2019-07-06 14:12:57
Til o’zgaruvchan hodisa, uning lug’at tarkibi jamiyatning ilgarilashi bilan bog’liq holda doimo o’zgarishga uchrab, ayrim so’zlar yangilanib, ayrimlari esa iste’moldan chiqib turadi. Tildagi mazkur hodisa dostonlar leksikasiga ham uzviy aloqadordir. Tildagi bu hodisa ilmiy istilohda dialektizmlar deb yuritiladi.

Мустақиллик даври туркий халқлар лирикасида шаклий изланишлар ва уларнинг типологияси (ўзбек, қорақалпоқ ва туркман лирикаси мисолида)


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Гайлиева Огулбай Курбанмурадовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК: 82-1/-9-3.82-31
Yaratilgan vaqti:
2019-06-18 10:52:58
Ҳозирги замон жаҳон адабиётшунослигида ёзма адабиёт жанрларининг шаклланиши ва тадрижий ривожини лиропоэтик тафаккур доирасида ўрганиш тамойилининг устуворлик касб этиши адабий жараённинг миллий бадиий тафаккур контекстида тутган ўрнини белгилашга асос бўлди. Этномаданий жиҳатдан бир-бирига яқин бўлган халқлар адабиётининг ўзаро алоқалари ва типологик муштараклигини тадқиқ этиш натижасида олинган хулосалар эса адабий жанрларнинг функционал-семантик хусусиятлари ва поэтик табиатига доир назарий қарашларни тубдан янгилади.

Қорақалпоқ ҳудудида козоқ шоир-жировлар мероси (қозоқ-қорақалпоқ адабий алоқалари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Торткулбаева Турсынай
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК:82/821
Yaratilgan vaqti:
2019-06-15 09:55:02
Ҳозир жаҳон адабиётшунослигида адабий алоқалар ва ўзаро адабий таъсир масалаларини қиёсий-типологик жиҳатдан тадқиқ этилади

Ғарб ва шарқ адабий контекстида Амир Темур шахси талқини


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Дадабоев Олимжон Ортиқович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
821(4+5)09(092)
Yaratilgan vaqti:
2019-05-14 14:49:13
Ғарб ва Шарқ мамлакатлари адабиётида Амир Темур ҳақида яратилган бадиий ва илмий-оммабоп асарларни қиёсий таҳлил этиш ва уларда Амир Темур сиймоси талқинини ёритиб берилган.

Алишер Навоий «Садди Искандарий» достонининг қиёсий таҳлили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Исмоилов Ильёс Абдукаюмович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
821.512.133
Yaratilgan vaqti:
2019-05-14 13:48:04
«Садди Искандарий» ва «Искандарнома» достонларини қиёслаш орқали Навоий ижодининг оригиналлиги ва бетакрор поэтик хусусиятларини аниқлаш, адиб ижодининг жаҳон адабиёти ривожидаги муносиб ўрни ва аҳамиятини илмий-назарий асослаб берилган.

Использование информационных технологий при изучении китайского языка


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Х.Юсупова
Yaratilgan vaqti:
2019-05-11 11:43:22
Основной причиной использования компьютерных программ можно считать то, что часто на уроках иностранного языка процесс вовлечения учащихся в устную и письменную речь по различным темам бывает неинтересным.

Метод о термине “Китайский язык”


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С.Мустафаева
Yaratilgan vaqti:
2019-05-11 11:41:41
Как и любой язык, китайский язык имеет богатую историю, связанную с политической, экономической и культурной жизнью Китая.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit