Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Жадид маърифатчилари ижодида ёшлар тарбияси масаласи ва унинг ҳозирги кундаги аҳамияти


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Нурматов
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-09-15 13:03:54
Ҳозирги кунда мамлакатимизнинг бор куч-қудрати демократик ҳуқуқий давлат, фуқаролик жамияти қуришга йўналтирилган. Бу вазифаларни бажариш, Ватанимиз ривнақини таъминлаш биринчи навбатда, ёшларга уларнниг амалий фаолиятига, ахлоқий баркамоллигига, ғоявий-сиёсий етуклигига, миллий ўзлигини қанчалик англаганига боғлиқ.

Эстетика фанининг предмети, объекти ва функциялари.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Г.Мамажонова
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-09-15 12:47:57
Эстетика ёхуд эстетика энг қадимги фанлардан бири. Унинг тарихи икки ярим-уч минг йиллик вақтни ўз ичига олади. Бироқ у ўзининг ҳозирги номини XVIII асрда олган.

Menejment nazariyasi va amaliyotining rivojlanishi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tatu Uf 912-15 guruh talabasi Otajonov Farrux
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-06-29 19:48:22
Boshqaruv nazariyasining asoschilari Тeylor, Ford, Gilbert, Emerson, Fayol va boshqalardir. Boshqaruv nazariyasining tarixan dastlabki yo‘nalishi „klassik“ (an’anaviy) maktab nomini olgan. Bu maktabning vujudga kelishida amerikalik muhandis va tadqiqotchi Frederik Тeylorning xizmati katta. Тeylor mehnat jarayonlarini maxsus funksional boshqarish zarurligini asoslab berdi, jismoniy mehnat bilan bir qatorda ishlab chiqarishni tashkil etishni tarkibiy unsurlarga ajratib ko‘rsatishga harakat qilgan tomonidan ishlangan sxemada o‘lda-jo‘lda, pala-partish ishlash mumkin emasligi, har bir narsa oldindan o‘ylangan, ishning barcha shartlari va usullari oldida aniq, belgilangan bo‘lishi aks ettirilgan.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tatu Uf 912-15 guruh talabasi Matsafayev Jahongir
Nashr etilgan yili:
Yaratilgan vaqti:
2017-06-29 19:45:39
Xususiy va kichik biznes to‘g‘risida tushuncha Bozor iqtisodiyoti subyektlarining xo‘jalik faoliyatida «tadbirkorlik» va «biznes» tushunchalari o‘zaro yaqin bo‘lib, amaliyotda ular bir-birini almashtirishlari mumkin. Rus adabiy tili lug‘atida «biznesmen» go‘yoki tadbirkor, ishchan deb bilinsa, «biznes» esa - faoliyat, foyda keltiruvchi mashg‘ulot deb tushuniladi. «Tadbirkor» va «biznesmen» kabi tushunchalar bilan ishlab chiqarish, dallolchilik, savdo, moliyaviy va innovatsiya faoliyatlari bilan shug‘ullanuvchi va ma’lum miqdorda daromad olish niyatidagi inson ifodalanadi.

Корхона фаолиятида бизнес- режалаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tatu Uf 912-15 guruh talabasi Sadullayev Javlon
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-06-29 19:44:02
Режалаштириш бозор билан умуман мос келмайди, деб ҳисоблаган бозор муносабатлари тарафдорлари ҳам бугунги кунда ўзларининг аввалги фикрларида қаттиқ турмаяптилар. Вақт ва ҳаётнинг ўзи, хусусан, кўплаб хорижий компания, фирма ва корхоналар тажрибалари режалаштириш ва башорат қилишнинг муҳим аҳамият касб этишини тасдиқлайдилар.

Boshqaruv faoliyatida nizolar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tatu Uf 912-15 guruh talabasi Raximova Yulduz
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-06-29 19:41:26
Malumki har qanday faoliyat turi Mеnеjmеnt asosida quriladi, chunki shu faoliyatni amalga oshirishda ko`zlangan maqsadga erishish, bajariladigan vazifalarni taqsimlash, ijrosini nazorat qilish, shuningdеk, samaradorlikka erishish uchun shu faoliyatda ishtirok etuvchilar manfaatlarini himoya qilish, rag`batlantirish chora tadbirlari Mеnеjmеnt jarayonida tashkil etiladi va muvofiqlashtiriladi.Nizo ko`pincha tajovuz, taxdid, munozara, dushmanlik, urush va x.k.lar bilan tеnglashtirilib, doimo nomaqbul hodisa sifatida qabul qilinadi, unga imkoni boricha yo`l qo`ymaslik, yoki tеzlik bilan vujudga kеlgan paytda hamla etish zarur dеb hisoblaydilar.

Tadbirkorlik faoliyati. Tadbirkorlik kapitali va uning harakati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tatu Uf 912-15 guruh talabasi Gulimmatova Madina
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-06-29 19:39:31
Tadbirkorlik faoliyati – mavjud qonunlar doirasida, mulkiy ma`suliyat ostida va foyda olish maqsadida tahlika bilan amalga oshirilgan iqtisodiy faoliyatdir. Tadbirkorlik faoliyatining vazifalari: v Ishlab chiqarishning yagona jarayonida iqtisodiy resurslarni birlashtirish; v Biznesni yuritish bo`yicha asosiy qarorlarni qabul qilish; v Ishlab chiqarishning yangi texnologiyasini va biznesni tashkil qilishning yangi shakllarini joriy qilishda tashabbuskorlik ko`rsatish. v Tahlikaga borish. Tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish shart – sharoitlari: v Tadbirkor faoliyati uchun ma`lum huquq va erkinliklar mavjud bo`lishi lozim; v Tadbirkor mulkchilik huquqiga ega bo`lishi (mol –mulkni va foydani tasarruf qilishda) zarur;

Битта болага етти маҳалла ота-она мақолининг таҳлили.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Г.Машарипова
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-06-23 13:36:09
Ҳар бир оиланинг тинчлиги ёнма-ён яшаётган қўшнининг ҳам тинчлигидир.

Saliqlar ha`m Saliqqa tartiw


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-05-26 09:19:48
Salıqlar ha'm Salıqqa tartıw» arnawlı kursı Salıqlardın’ ekonomikalıq ma'nisin, a'hmiyetin, funktsiyaları, Salıqlardı esaplaw ha'm byudjetke o'ndırıw mexanizmin u'yrenıwdegi tiykarg'ı pa'n bolıp esaplanadı.

Biznestiń mánisi hám Oniń ob`ektiv zárúrligi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Kalenov K., Alieva G.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Нукус ДПИ
Sahifalar soni:
125
Yaratilgan vaqti:
2017-05-26 09:10:16
Biznes – mu`lkke iye puxaralardın` da`ramat keltiriwshi iskerligi bolıp esaplanadı. Biznes bul is, lekin ol a`puayı is bolmastan insanlar ortasındag`ı isbilermenlik qatnasıqları arqalı ju`zege keledi. Demek biznes - o`z mu`ta`jligin qanaatlandırıwg`a qaratılg`an iskerlik esaplandı.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit