Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Жамоатчилик фикри: мазмуни, шаклланиши, мантиғи


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Шайманова
Yaratilgan vaqti:
2017-11-10 17:11:13
Ўзбекистон Республикаси мустақиллиги туфайли фуқароларимизнинг дунёқараши тафаккури, ҳуқуқий онги ва маданиятида туб ўзгаришлар юз берди.

Бефарқлик: мазмуни, илдизлари ва ижтимоий оқибатлари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Г.Бекмуродова
Yaratilgan vaqti:
2017-11-10 17:10:11
Ўтган йилнинг охирги чорагида курраи заминимизнинг кўплаб нуқта-ларида террористик ҳаракатлар содир этилди, улар натижасида бегуноҳ одамлар қурбон бўлди, мамлакатларнинг одатий тинч турмушига дарз кетди.

Дарс жараёнларини ташкил этишда интерфаол усулларнинг қўлланилиши


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
З.Хусанова
Yaratilgan vaqti:
2017-10-18 12:25:17
Ҳозирги даврда замонавий таълимнинг асосий вазифалардан бири атроф-олам воқеа-ҳодисаларини билиш орқали мустақил таҳлил қила оладиган шахсни камол топтиришда намоён бўлади.

Жадид маърифатчилари ижодида ёшлар тарбияси масаласи ва унинг ҳозирги кундаги аҳамияти


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Нурматов
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-09-15 13:03:54
Ҳозирги кунда мамлакатимизнинг бор куч-қудрати демократик ҳуқуқий давлат, фуқаролик жамияти қуришга йўналтирилган. Бу вазифаларни бажариш, Ватанимиз ривнақини таъминлаш биринчи навбатда, ёшларга уларнниг амалий фаолиятига, ахлоқий баркамоллигига, ғоявий-сиёсий етуклигига, миллий ўзлигини қанчалик англаганига боғлиқ.

Эстетика фанининг предмети, объекти ва функциялари.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Г.Мамажонова
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-09-15 12:47:57
Эстетика ёхуд эстетика энг қадимги фанлардан бири. Унинг тарихи икки ярим-уч минг йиллик вақтни ўз ичига олади. Бироқ у ўзининг ҳозирги номини XVIII асрда олган.

Menejment nazariyasi va amaliyotining rivojlanishi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tatu Uf 912-15 guruh talabasi Otajonov Farrux
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-06-29 19:48:22
Boshqaruv nazariyasining asoschilari Тeylor, Ford, Gilbert, Emerson, Fayol va boshqalardir. Boshqaruv nazariyasining tarixan dastlabki yo‘nalishi „klassik“ (an’anaviy) maktab nomini olgan. Bu maktabning vujudga kelishida amerikalik muhandis va tadqiqotchi Frederik Тeylorning xizmati katta. Тeylor mehnat jarayonlarini maxsus funksional boshqarish zarurligini asoslab berdi, jismoniy mehnat bilan bir qatorda ishlab chiqarishni tashkil etishni tarkibiy unsurlarga ajratib ko‘rsatishga harakat qilgan tomonidan ishlangan sxemada o‘lda-jo‘lda, pala-partish ishlash mumkin emasligi, har bir narsa oldindan o‘ylangan, ishning barcha shartlari va usullari oldida aniq, belgilangan bo‘lishi aks ettirilgan.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tatu Uf 912-15 guruh talabasi Matsafayev Jahongir
Nashr etilgan yili:
Yaratilgan vaqti:
2017-06-29 19:45:39
Xususiy va kichik biznes to‘g‘risida tushuncha Bozor iqtisodiyoti subyektlarining xo‘jalik faoliyatida «tadbirkorlik» va «biznes» tushunchalari o‘zaro yaqin bo‘lib, amaliyotda ular bir-birini almashtirishlari mumkin. Rus adabiy tili lug‘atida «biznesmen» go‘yoki tadbirkor, ishchan deb bilinsa, «biznes» esa - faoliyat, foyda keltiruvchi mashg‘ulot deb tushuniladi. «Tadbirkor» va «biznesmen» kabi tushunchalar bilan ishlab chiqarish, dallolchilik, savdo, moliyaviy va innovatsiya faoliyatlari bilan shug‘ullanuvchi va ma’lum miqdorda daromad olish niyatidagi inson ifodalanadi.

Корхона фаолиятида бизнес- режалаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tatu Uf 912-15 guruh talabasi Sadullayev Javlon
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-06-29 19:44:02
Режалаштириш бозор билан умуман мос келмайди, деб ҳисоблаган бозор муносабатлари тарафдорлари ҳам бугунги кунда ўзларининг аввалги фикрларида қаттиқ турмаяптилар. Вақт ва ҳаётнинг ўзи, хусусан, кўплаб хорижий компания, фирма ва корхоналар тажрибалари режалаштириш ва башорат қилишнинг муҳим аҳамият касб этишини тасдиқлайдилар.

Boshqaruv faoliyatida nizolar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tatu Uf 912-15 guruh talabasi Raximova Yulduz
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-06-29 19:41:26
Malumki har qanday faoliyat turi Mеnеjmеnt asosida quriladi, chunki shu faoliyatni amalga oshirishda ko`zlangan maqsadga erishish, bajariladigan vazifalarni taqsimlash, ijrosini nazorat qilish, shuningdеk, samaradorlikka erishish uchun shu faoliyatda ishtirok etuvchilar manfaatlarini himoya qilish, rag`batlantirish chora tadbirlari Mеnеjmеnt jarayonida tashkil etiladi va muvofiqlashtiriladi.Nizo ko`pincha tajovuz, taxdid, munozara, dushmanlik, urush va x.k.lar bilan tеnglashtirilib, doimo nomaqbul hodisa sifatida qabul qilinadi, unga imkoni boricha yo`l qo`ymaslik, yoki tеzlik bilan vujudga kеlgan paytda hamla etish zarur dеb hisoblaydilar.

Tadbirkorlik faoliyati. Tadbirkorlik kapitali va uning harakati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tatu Uf 912-15 guruh talabasi Gulimmatova Madina
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-06-29 19:39:31
Tadbirkorlik faoliyati – mavjud qonunlar doirasida, mulkiy ma`suliyat ostida va foyda olish maqsadida tahlika bilan amalga oshirilgan iqtisodiy faoliyatdir. Tadbirkorlik faoliyatining vazifalari: v Ishlab chiqarishning yagona jarayonida iqtisodiy resurslarni birlashtirish; v Biznesni yuritish bo`yicha asosiy qarorlarni qabul qilish; v Ishlab chiqarishning yangi texnologiyasini va biznesni tashkil qilishning yangi shakllarini joriy qilishda tashabbuskorlik ko`rsatish. v Tahlikaga borish. Tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish shart – sharoitlari: v Tadbirkor faoliyati uchun ma`lum huquq va erkinliklar mavjud bo`lishi lozim; v Tadbirkor mulkchilik huquqiga ega bo`lishi (mol –mulkni va foydani tasarruf qilishda) zarur;
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit