Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Миллий ғоя ва мафкура


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Яхшиликов Ж.Я., Муҳаммадиев Н.Э
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
281
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-02-02 15:34:24
Электрон дарсликда миллий ғоя фанининг объекти, предмети, мақсади, вазифалари, қонун ва категориялари, методлари, принциплари, шунингдек ғоя ва мафкура тушунчалари, уларнинг тавсифа ва таснифи, тарихий илдизлари, фалсафий, дунёвий, диний, ижтимоий-иқтисодий асослари, бунёдкор ва вайронкор ғоялар ўртасидаги муросасиз кураш масалалари, глобаллашув шароитида мафкуравий жараёнларнинг кечиши, миллий мафкуранинг бош ва асосий ғоялари ҳамда уларнинг жамият тараққиётидаги ўрни, уни халқ қалби ва онгига сингдириш йўлларига доир илмий ва амалий фикрлар баён қилинган. Электрон дарслик кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган

Ахлокий бадиий - эстетик кадриятлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Тулаева X,
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-01-19 16:46:53
Маълумки, ижтимоий онг жамиятнинг ишлаб чикариш муносабатларини узида акс эттирувчи, унинг маънавий хаёт даражасини ифодаловчи хис -туйгу, гоя ва карашларнинг мажмуидир. У жамиятдаги, сиёсий, хухукий, ахлокий, фалсафий, диний, эстетик карашлар, кечинмалар шаклида намоён булади.

Информационно-библиотечный фонд и электронный каталог


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Эргашева Н.
Nashr etilgan yili:
Toshkent 2016
Yaratilgan vaqti:
2017-01-12 17:23:29
Современное состояние информационно-библиотечного учреждения (ИБУ) дела характеризуется тем, что для успешного выполнения задач, стоящих перед библиотеками, уже недостаточно широко использовать традиционные формы, методы и ресурсы библиотечного обслуживания. Значительные преобразования политических, экономических и социальных устоев общества оказали существенное влияние на условия деятельности отечественных библиотек. Изменившаяся экономическая политика государства характеризуется принципиально новыми подходами к формированию и распределению бюджетных средств, становлением нового механизма финансирования бюджетных организаций, в том числе и библиотек.

Axborot-kutubxona muassasalarida axborot- kutubxona fondlarini saqlash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Farmonova Gulchehra
Nashr etilgan yili:
Toshkent 2016
Yaratilgan vaqti:
2017-01-12 17:21:05
Respublikamizda axborot asrida yuz berayotgan o’zgarishlar, kishilarimizning dunyo axborot olamiga kirishga bo’lgan intilishlari, qiziqish va talablarning tobora ortib borishi tasirida milliy axborot tizimini shakllantirish, axborotga bo’lgan talab va ehtiyojlarni qondirish jarayonini sifat jihatdan yanada takomillashtirish borasida davlatimizning bir qator qonuniy hujjatlari e’lon qilindi va hayotga tadbiq etildi.

Появление и развитие библиотечно- библиографической классификации


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Тулендибаева Д
Nashr etilgan yili:
Toshkent 2015
Yaratilgan vaqti:
2017-01-12 17:05:14
Актуальность темы курсовой работы обусловлена тем, что для повышения обращаемости и лучшего использования ИБФ требуется раскрытие их содержания путем библиотечной классификации, как основой предпосылки для систематической группировки книги.

Bоrliqning fаlsаfiy tаlqini mavzuidan ma’ruza matni


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
“Gumanitar fanlar” kafedrasi
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
Тошкент 2016
Nashriyot:
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Sahifalar soni:
16
Yaratilgan vaqti:
2017-01-12 15:16:40
Bоrliq muаmmоsi bаrchа fаlsаfiy tа’limоtlаrdа аsоsiy o’rin egаllаb kеlgаn. Bu bеjiz emаs, аlbаttа. Kishilаr аzаldаn vоqеlikni fаlsаfiy nuqtаi nаzаrdаn tushunishgа intilib kеlgаnlаr. Bоrliq tushun-chаsi vоqеlikni fаlsаfiy аnglаsh uchun ishlаtilаdigаn аsоsiy tushun-chаdir. Ilmiy fаlsаfа nuqtаi nаzаridаn bоrliq tushunchаsi sеrmаzmun, ko’p qirrаli bo’lib, vоqеlikdаgi bаrchа nаrsа vа hоdisаlаr, jаrаyonlаrni ifоdаlаsh, аks ettirish uchun ishlаtilаdi. Bоrliq tushunchаsi yordаmidа kishilаr o’z оngidа dunyoning mаvjudligi, uning chеksizligi, аbаdiyligi, yaхlit vа bir butunligi hаqidа umumiy tаsаvvurgа egа bo’lаdilаr.

Оlаmni fаlsаfiy аnglаsh shаkllаri mavzuidan ma’ruza matni


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
“Gumanitar fanlar” kafedrasi
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
Toshkent - 2016
Nashriyot:
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Sahifalar soni:
15
Yaratilgan vaqti:
2017-01-12 15:14:16
Mа’lumki, nаrsа vа hоdisаlаrning umumiy bоg’lаnishi vа rivоj-lаnishi o’zigа хоs «buyumlаr mаntiqini», оb’еktiv diаlеktikаni tаshkil qilаdi. Bu оb’еktiv diаlеktikа insоn tаfаkkur mаntiqini, ya’ni sub’еktiv diаlеktikаdа mа’lum bir ilmiy tushunchаlаr, kаtеgоriyalаr ko’rinishidа аks ettirаdi. «Kаtеgоriya», yunоnchа so’z bo’lib, uning lug’аviy mа’nоsi «guvоh», «tа’rif», «ifоdаlоvchi» dеmаkdir. Fаlsаfiy kаtеgоriyalаr – оb’еktiv mаvjudlikdаgi nаrsа vа hоdisаlаrning umumiy, muhim tоmоnlаrini, хususiyatlаri vа munоsаbаtlаrini аks ettiruvchi tushunchаdir.

Влияние информации и информационных технологий на методы научного исследования


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ромашевская Т.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2016-12-30 15:37:39
В наше время наука играет в обществе весьма значимую роль,. Можно говорить не только о науке как о решающей силе общественного развития, но и о самом обществе которое не в малой степени определяет специфику и тенденции науки.

Философия познания (Гносеология)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ф.Жониев
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2016-12-30 15:35:37
Теория познания (гносеология) - это раздел философии, в котором изучаются такие проблемы как природа познания, его возможности и границы, отношение знания и реальности, субъекта и объекта познания, исследуются всеобщие предпосылки познавательного процесса, условия достоверности знания, критерии его истинности, формы и уровни познания и ряд других проблем.

Фалсафада онг муаммоси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ш.Агзамходжаева
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2016-12-30 15:33:58
Тадқиқотнинг илмий аҳамияти: Ушбу илмий тадқиқот онг муаммосининг ўрганилиши ва умумий назарий фалсафий талқинига бағишланганлиги учун ҳам, уни фалсафа фанларининг онг муаммосига бағишланган маъруза ва амалиёт дарсларида фойдаланиш мумкин.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit