Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Шахс фаолиятида касбий ва ахлоқий маданият уйғунлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эрназарова Ёрқиной Оллабергановна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎК: 171:008(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-04-20 16:35:56
XXI аср дунёда ҳаёт суръатларини жадаллаштириб, маданий турмушни тубдан ўзгартириб юборди. Жаҳонда рўй бераётган ижтимоий, иқтисодий, сиёсий воқеалар, бир томондан, янги муносабатлар ва қарашларни келтириб чиқарган бўлса, иккинчи томондан, ахлоқий маданиятни глобал инқироз ёқасига олиб келди.

Постноклассик илмий тафаккур тарзида ғоявий ворислик ва инновация муаммолари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Султанова Гулноза Сабировна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК 1:111(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-04-16 12:14:21
Бугунги кунда жаҳон цивилизациясининг постиндустриал мамлакатлар ҳамжамиятига айланиб бориши, ахборотлаштириш, компьютерлаштириш ва турли маданиятлараро мулоқотнинг глобаллашуви инсон ҳаёти, илм-фан ва тафаккур тарзи жабҳаларида жиддий ўзгаришларга олиб келди. Фалсафа ва фан соҳаларида содир бўлаётган дифференциация ва интеграция жараёнлари эса, биринчи-дан, парадигмал инновацияларнинг, иккинчидан, янги типдаги фалсафий ва илмий тафаккур тарзининг вужудга келишига сабаб бўлмоқда.

Виртуалистикада постноклассик эпистемология ғоялари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Нормаматова Махсуда Нурмаматовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК 1:16:165(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-04-16 12:11:16
Жаҳонда ахборотлаштириш жараёнининг жадаллашуви “виртуалистика” деб аталган замонавий тадқиқот йўналишини юзага келтирди. ХХ асрнинг сўнгги ўн йиллигида шакллана бошлаган виртуалистиканинг тушунча ва тамойиллари, тадқиқот усуллари ўзининг аниқ изоҳларини талаб эта бошлади. Шу сабабли фалсафада виртуалистик билимларни замонавий постноклассик фан фалсафаси нуқтаи назардан ўрганиш эҳтиёжи туғилди.

Ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиёти шароитида соғлом рақобатни ривожлантиришнинг маънавий, ахлоқий ва ҳуқуқий жиҳатлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Негматова Шахзода Шухратовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 1:13(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-04-16 12:07:43
Жаҳонда соғлом рақобат нафақат ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётининг ривожини таъминловчи омил, айни пайтда сиёсий муносабатларни тартибга солувчи восита, маънавий жараёнларни юксалтириш усули сифатида тан олинган. Айниқса, рақобатнинг дифференциал ва интеграл шакллардаамалга ошиши унинг айрим соҳаларда тармоқлашувини, аксарият ҳолларда жамиятнинг нисбатан ажратилган баъзи қисмларининг уйғунлашуви, бир-бирини тўлдириши борасида юз берадиган ижтимоий-иқтисодий муносабатларда намоён бўлмоқда.

Ўзбекистон ижро ҳокимиятида бошқарув маданиятининг ривожланиш жараёнлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Султонов Аслиддин Фазлиддинович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
321.1:342.4.008(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-04-13 16:03:52
Мақсади ижро ҳокимиятида бошқарув маданиятининг ривожланиш тенденцияларини очиб бериш асосида давлат бошқаруви самарадорлигини оширишнинг омилларини аниқлаштириш.

Илмий билишда фанлараро ёндашувларнинг методологик муаммолари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ботирова Сайёра Якубжоновна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 165+111
Yaratilgan vaqti:
2018-04-05 11:10:25
Бугунги кунда дунёда юзага келган мураккаб вазият глобал миқёсга эга воқеа-ҳодисаларни тадқиқ этиш заруратини юзага келтирди. Бундай жараёнларни тўғри тушунтиришга, яшаш шароитларини кенгайтиришга, ривожланиш йўлларини башорат этишга имкон берадиган билимларни эгаллаш ҳозирги замон файласуфларининг тадқиқот объектига айланди. Ҳозирги кунда юқоридаги вазифалар асосида фанда янгича ёндашиш муаммолари юзага келмоқда. Аммо олиб борилган тадқиқотлар ушбу муаммо айрим фан доирасида хал бўлмаслигини кўрсатди. Шунинг учун илмий билишда фанлараро ёндашувга эҳтиёж сезилди. Бу эса табиат, жамият ва инсон масаласига янгича қарашни талаб қилиб, инсоният олдидаги қатор муаммоларнинг ечим топишига хизмат қила бошлади ҳамда илмий билишда фанлараро ёндашувни қўллашга имкон яратди.

Антропология ва элитология ўзаро муносабатларининг фалсафий – методологик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қурбонова Лолахон Абдулхадимовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-03-16 15:52:12
Тадқиқотнинг мақсади инсоннинг ижтимоийлашуви жараёнида баркамолликнинг элитар онгдаги ифодаси, элита, элитология, элитаризмнинг ўзаро алоқаси ва фарқини асослаш Тадқиқотнинг объекти инсоннинг антропологик ва элитар табиати тадқиқи Тадқиқотнинг предмети антропологик элитология ва элитар таълим шаклланишига таъсир қилувчи омиллар. Тадқиқотнинг усуллари ўзаро алоқадорлик, объективлик, тарихийлик, ворисийлик тамойиллари ва қиёсий таҳлил, синтез, тарихий аналогия, тизимли ёндашув методлари қўлланилган.

Игна баргли дарахтларни асосий сўрувчи зараркунандалардан ҳимоя қилиш тизимини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Нафасов Зафар Нурмахмадович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
633.877.632.7
Yaratilgan vaqti:
2018-02-20 14:31:18
Игна баргли дарахтлар сўрувчи зараркунандаларининг тарқалиши ва зарарини, табиий энтомофагларининг тур таркиби, зараркунандалар популяцияси миқдорини камайтиришдаги аҳамияти ҳамда ҳимоя қилиш тизимини ишлаб чиқиш.

Тасаввуф таълимотининг тарихий-фалсафий моҳияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Маматов Мамаджан Ахмаджанович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
291.1.
Yaratilgan vaqti:
2018-02-08 14:17:30
Тасаввуф таълимотининг тарихий-фалсафий моҳияти, унинг ислом маданияти ва цивилизацияси тараққиётида тутган ўрнини очиб бериш.

Мустақиллик даврида Ўзбекистонда фуқаролик жамияти ривожланиши ва ижтимоий онгдаги ўзгаришлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Наркулов Сухроб Дусмуратович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
316.5:1:323:33.1:008 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-01-12 11:50:30
Ўзбекистонда фуқаролик жамияти ривожланишининг қонуниятлари ҳамда ижтимоий онгдаги ўзгаришларни очиб бериш.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit