Filtrlar

Polimer ishlab chiqarish mashina va apparatlari hamda korxonalarning loyihalash asoslari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M.O.Yusupov, Z.Dexkanov
Yaratilgan vaqti:
2022-01-08 15:04:52
Kuzаtishlаr vа pedаgоgik аdаbiyotlаrni tаhlil qilish shu nаrsаni tаsdiqlаydiki, tаlаbаlаrning fikrlаsh qоbiliyatini rivоjlаntirishning muhim оmili – o’qituvchining ulаrgа vа tаlаbаlаrning birbirigа berаdigаn sаvоllаridir.

Йўналишга кириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Л.Гиясидинов, М.О.Юсупов
Yaratilgan vaqti:
2022-01-08 15:03:17
Кадрлар тайёрлаш Миллий дастурининг талаблари доирасида таълим мазмунини янада бойитишда, уларни услубий жиҳатдан таъминоти барча таълим муассасаларини замон талабларига жавоб берувчи ўқув адабиётлари билан таъминлаш муҳим аҳамият касб этади. Шу боис фан-техника ва технология ривожланишининг ҳозирги замон талабларига ва Давлат таълим стандартлари дастурига мос келадиган ўзбек тилида ёзилган дарсликларга эҳтиёж кун сайин ортиб бормоқда.

Bog’lovchi moddalar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
I.Axmedov
Yaratilgan vaqti:
2021-12-21 18:06:19
Qadim zamonlarda parchalangan va butun toshlarni bir-biriga zich joylashtirib yoki band, qavs bilan qisib inshootlar qurishgan. Biroq bunday usulda katta inshootlar qurish qiyin edi, shuning uchun odamlar toshni bir-biriga biriktirishning boshqa yo‘llarini izlay bosh-ladilar. Ular dastlab gildan foydalanishgan, birok gil qurigan vaqtda kichrayadi, bu esa ravshanki, yoriqlar xosil bo‘lishiga olib keladi. Bundan qutilish maqsadida qumtuprokdan foydalana boshladilar, mustaxkamligini oshirish uchun esa turli xil tolasimon moddalar qushdilar, eramizdan taxminai 3-4 ming yil avval quydirish yo‘li bilan olinadigan bog‘lovchi moddalar paydo buldi. Ulardan eng birinchisi gips edi.

Патентшунослик, лицензиялаш ва сертификатлаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ж.М.Курбонов
Yaratilgan vaqti:
2021-12-18 16:50:38
“Патентшунослик, лицензиялаш ва сертификатлаш” фанини ўрганувчи талабалар аудиторияда олган назарий билимларини мустаҳкамлаш ва кўникма ҳосил қилиш учун мустақил таълим тизимига асосланиб, кафедра ўқитувчилари раҳбарлигида, мустақил иш бажарадилар. Улар қўшимча адабиётларни ўрганиб ҳамда интернет сайтларидан фойдаланиб рефератлар ва илмий докладлар тайёрлайдилар, амалий машғулот мавзусига доир уй вазифаларини бажарадилар, кўргазмали қуроллар ва слайдлар тайёрлайдилар.

Исследования процесса канверсии сулфьфата калия из пыли флотационного хлорида калия и сульфата натрия


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Х.Б.Рахматов, Ф.У. Суванова, Ш.Д. Джураева, С.Р. Рустамов
Yaratilgan vaqti:
2021-07-25 13:55:00
Сульфат калия (K2SO4) широко применяется в различных отраслях промышленности, а также в качестве ценного минерального удобрения.

Гексин-1-ол-3 синтези жараёнларини оптималлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С.Зокиров З.Дехканов М.Солиев
Yaratilgan vaqti:
2021-02-10 13:51:39
Мақола маҳаллий хомашёлар асосида физиологик фаол моддалар синтези жараёнларини оптималлаштиришга қаратилган. Реакция жараёнига таъсир этувчи факторлар; ҳарорат, эритувчи табиати, катализатор миқдори, реакция давомийлиги ва автоклавдаги ацетилен босимини реакция унумига таъсири ўрганилган. Синтез жараёни учун оптимал шароит аниқланган.

Озиқ овқат махсулотларининг сифат экспертизаси услубий курсатма


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-10-20 14:07:30
Озиқ овқат махсулотларининг сифат экспертизаси услубий курсатма

Texnologik va fizik kimyoviy nazorat


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-10-20 13:22:14
Texnologik va fizik kimyoviy nazorat uslubiy qo'llanma

Paxta xom ashyosini tayyorlash saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-10-19 11:10:10
Paxta xom ashyosini tayyorlash saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi fanidan o'quv uslubiy qo'llanma

Nооrganik mоddalar fizik-kimyosi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Saparbayeva Nasiba Komilovna
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
99
Yaratilgan vaqti:
2020-10-19 10:27:10
Noorganik moddalar fizik kimyosi fani barcha turdagi noorganik moddalarni o’rganishda ilmiy asоs hisоblanib, u bоy nazariy va ekspеrimеntal tajribalarga tayanadi. Хоzir silikatlar fizik kimyosi fani yirik mustaqil tarzdagi fan bo’lib u o’zining rivоjlanish davrida misli ko’rilmagan aхbоrоtga ega bo’lgan turli хil usullar asоsida bоyib bоrdi. Bu usullarga rеntgеnоgrafiya, elеktrоnоgrafiya, оptik va elеktrоn mikrоskоpiya, diffеrеntsial - tеrmik taхlili, infrakizil spеktrоskоpiya, elеktrоn mikrоskоpiya va bоshqalar kiradi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit