Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Пахта чигитларини ҳаво оқими ёрдамида саралашнинг самарали технологиясини яратиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турсунов Абдирасул Юлчибаевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎК: 677.021.152.001.37
Yaratilgan vaqti:
2018-03-16 12:17:10
Жаҳон тўқимачилик маҳсулотининг асосий хомашёси пахта толаси ҳисобланади. «Пахта бўйича Халқаро консультатив қўмита» (ICAC) маълумотларига қараганда 2016-2017 йил мавсумида жаҳон миқёсида 23,07 млн тонна пахта толаси ишлаб чиқарилди, унинг истеъмоли 24,55 млн, тола заҳиралари 18,54 млн тоннани ташкил этди. 2017-2018 йил мавсумида эса тола ишлаб чиқариш 25,1 млн. тоннани ташкил этиши кутилмоқда.

Тўқимaчилик кoрхoнaлaри рaқoбaтбaрдoшлигини oширишнинг замонавий мaркетинг стрaтегиялaрини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тилляходжаев Азизхон Алохонович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 339.138:6П9.2(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-03-12 10:59:51
Жaҳoн иқтисoдиёти ривoжлaнишининг ҳoзирги бoсқичидa сaнoaт кoрхoнaлaрида хaлқaрo стaндaртлaргa мoс рaвишдa юқoри сифaтли мaҳсулoт ишлaб чиқaришни тaшкил этиш вa рaқoбaтбaрдoшлигини oширишгa aлoҳидa эътибoр қaрaтилмoқдa. Бу бoрaдa AҚШдa кўп функцияли бизнес технoлoгияси aсoсигa қурилгaн мaркетинг тизимини, Гермaниядa кoрхoнaдa сoтиш тизими сaмaрaдoрлигини oширишдa мaркетинг вoситaлaрини, Жaнубий Кoреядa эсa сaнoaт кoрхoнaлaри рaқoбaтбaрдoшлигини oширишнинг иннoвaциoн мaркетинг стрaтегиялaрини ишлaб чиқиш вa жoрий этиш бўйичa кaттa тaжрибa тўплaнгaн бўлиб, мaзкур тaжрибaлaр дунёдаги 1600 дaн oртиқ йирик тўқимaчилик кoрхoнaлaрининг мaркетинг фaoлиятигa жoрий этилгaн.

Тўқимачилик маҳсулотларини кимёвий технологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
доц.М.Ш.Тоиров
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2005
Nashriyot:
Sahifalar soni:
81
Yaratilgan vaqti:
2018-02-15 11:38:36
Маърузалар матни 5540500 “Тўқимачилик саноати маҳсулотлари технологияси” вазирлик ва институт ректори томонидан тасдиқланган намунавий ва ишчи ўқув режалар асосида ажратилган соатлар бўйича тузилган.

Янги структурали тикув ва кашта ипларини ишлаб чиқариш технологиясини яратиш


 
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ахмедов Жахонгир Адхамович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
687.053.94.017.7
Yaratilgan vaqti:
2018-02-02 13:13:16
Тадқиқотнинг мақсади табиий ипакдан янги структурали тикув, каштачилик ипларини ишлаб чиқариш технологиясини яратишдан иборат. Тадқиқот объекти сифатида Ўзбекистон-5 ва Хитой ипак қурти дурагай пиллалари, улардан чувилган 2,33; 3,23 тексли хом ипак ва хом ипакдан ишлаб чиқарилган янги структурали тикув, кашта иплари олинган. Тадқиқот предмети табиий ипакдан янги структурали тикув ипларини ишлаб чиқаришга тайёрлашдаги услуб ва воситалар, хом ашё тайёрлаш технологиялари ҳисобланади. Тадқиқот усуллари. Тадқиқот жараёнида иплар механикаси, тажриба анализи ва математик статистика, баҳолаш ва мақсадли электрон дастурлар воситасида оптималлаштириш усулларидан фойдаланилди.

Нам пахтани қайта ишлашда тола чиқишини ошириш


 
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сабиров Илхом Кахрамонович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
677.021.16
Yaratilgan vaqti:
2018-02-02 13:06:18
Тадқиқотнинг мақсади юқори намликдаги пахтани сақлаш ва қайта ишлашда тола миқдорини тўлиқ сақлаб қолиш имконини берувчи янги технологиялар яратишдан иборат. Тадқиқотнинг предметини сақланаётган пахтадаги қизиш жараёнлари, толали чиқиндилардан йигирувга яроқли толаларни ажратиш ва уларни тозалаш ускуналари ташкил қилади. Тадқиқот усуллари. Тадқиқот жараёнида статик ва динамик моделлаштириш, тўлиқ факторли экспериментлар, кузатиш, ўлчаш, солиштириш, баҳолаш ва мақсадли электрон дастурлар воситасида оптималлаштириш усуллари қўлланган.

Xomashyoni tо‘quvchilikka tayyorlash


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
A. Salimov va boshq.
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Niso-poligraf
Sahifalar soni:
152
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-31 14:18:54
Respublikamiz iqtisodiyotida raqobatbardoshlikni ta’minlamasdan turib, ya’ni ishlab chiqarish soha va tarmoqlarini modernizatsiya va diversifikatsiya qilmasdan, texnologik va texnik nuqtayi nazardan yangilamasdan turib, biz ishlab chiqaradigan mahsulotlarni jahon bozori, ertaga esa ichki bozorimiz ham qabul qilmaydi.

Tо‘qimachilik tarixi


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
R.X. Maqsudov va boshq.
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Ilm-ziyo
Sahifalar soni:
176
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-31 13:52:18
Qо‘lingizdagi mazkur qо‘llanmada kasb-hunar kollejlari о‘quvchilariga О'zbekiston iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan bo'‘lgan paxta sanoati, tо‘qimachilik va yengil sanoat sohalarining paydo bо‘lishi, rivojlanish tarixi va bugungi holati hamda istiqbollari haqida ma’lumot beriladi.Qо‘llanmadan, shuningdek, paxta sanoati, tо‘qimachilik va yengil sanoat yо‘nali shidagi kasb-hunar kollejlari о‘qituvchilari, mazkur sohalar bilan shug‘ullanuvchilar, qiziquvchilar, ilmiy izlanuvchilar, muhandis-texnik xodimlar hamda oliy о‘quv yurt larining talabalari foydalanishlari mumkin.

Tikuvchilik materialshunosligi


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
T. A.Ochilov, B.B.Ahmedov, S.Sh.Toshpo‘latov
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
«Davr nashriyoti»
Sahifalar soni:
240
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-31 13:37:50
Ushbu darslik kasb-hunar kollejlari o‘quvchilari uchun «Tikuvchilik matårialshunîsligi» fani bo‘yicha tuzilgan dastur asosida yozilgan bo‘lib, o‘quvchilar to‘qimachilik tîlalarining îlinishidan bîshlab, tî tayyor tikuvchilik mahsulîtlarining fizik-måxanik va kimyoviy tuzilishlari bilan yaqindan tanishadilar. Darslikda, shuningdek, tabiiy va sun’iy gazlamalar, charm va mo‘yna materiallar, ularning turlari, sifati haqida yetarli ma’lumotlar keltirilgan.

Qayta o‘rash jarayoni va avtomatlari


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
B.Boymuratov
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Niso-poligraf
Sahifalar soni:
104
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-31 11:25:48
O‘zbekiston to‘qimachilik va yengil sanoatini rivojlantirishning asosiy omillari sifatida mahalliy to‘qimachilik xom-ashyolarini qayta ishlash hajmini oshirish, ilg‘or chet el firmalari bilan hamkorlikda soha korxonalariga eng yangi texnologiya va uskunalarni joriy etish e’tirof etiladi. Hozirgi vaqtda respublikada turli sohalardagi aktual muammolarni bartaraf etish uchun to‘qimachilik materiallari, aynan fizik-mexanik xususiyatlari bo‘yicha maxsus to‘qimalarga bo‘lgan talab hamon yetarli darajada emasligi ma’lum va yechimini kutayotgan dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Kostum va moda tarixi


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
D.Rahmatullayeva
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
«Niso Poligraf»
Sahifalar soni:
216
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-30 11:13:47
Taqdim etilayotgan o‘quv qo‘llanmada tasviriy san’at tarixi, uslublar va yo‘nalishlar, rassomlar ijodiy faoliyati, libos tarixi, rivojlanish tamoyillari, jahon tarixiy kostumi, an’anaviy va tarixiy libos shakllarining rivojlanish davrlari va tamoyillari, turli mamlakatlardagi tirixiy liboslar bichimlari, qo‘llanilgan matolari va ularning dekorativ elementlari, XX asr zamonaviy modasi rivojlanishining o‘ziga xosligi, shu davrda paydo bo‘lgan va rivojlangan zamonaviy kiyim modasidagi uslublar o‘z aksini topgan. O‘quv qo‘llanma kasb-hunar kollejlari o‘quvchilari va soha mutaxassislari uchun mo‘ljallangan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit