Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Hospital About dental prosthetics


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-06-04 15:14:55
Hospital orthopedic dentistry is taught in the 5th year of the Faculty of Dentistry. The complex is prepared in Russian, Uzbek and English languages in accordance with the standard program and covers all sections of science. Compiled by: Idiev G.E, Ibragimova F.I, Saidov LA

Госпитальной Ортопедической стоматологии


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-06-04 15:09:06
Госпитальная ортопедическая стоматология преподается на 5 курсе стоматологического факультета. Комплекс подготовлен на русском, узбекском и английском языках в соответствии со стандартной программой и охватывает все разделы науки. Составители: Идиев Г.Э, Ибрагимова Ф.И, Хабибова Н.Н, Рахимов З.К

Patologik anatomiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-06-04 15:02:49
Ushbu uslubiy majmua oliy ta'limning 3-kurs davolash va tibbiy pedagogika yo’nalishi tabiiy fanlar bloki o’quv adabiyotlari turkumiga kiradi, davlat standartlari va namunaviy o’quv dasturi mazmuniga mos. Tuzuvchilar: Jo’rayeva G.B, Turdiеv M.R.

Halokat tibbiyoti


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-06-04 14:56:18
Tabiiy ofatlar barcha davlatlar, ayniqsa ular sodir bo'lgan mamlakatlar uchun katta fojialardan biridir.Buning oqibatida inson hayotiga xavf soladigan og`ir holatlar yuzaga keladi. Bemorlarga shoshilinch tez tibbiy yordam ko`rsatish juda katta ahamiyatga ega.Halokat tibbiyoti fani talabalarga tabiiy ofatlarda insonga tez tibbiy yordam ko`rsatish asoslari, bosqichlari, bemorlarni saralash, va ularga birinchi yordam ko`rsatish usullarini o`rgatadi. Tuzuvchilar : Qurbonov O.M, Ro’ziev A.E, Sharopova M.S, Boltayev T.Sh.

Тиббий биология ва у мумий генетика


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-06-04 14:45:09
Стоматология факультетлари талабалари учун тиббий биология фанидан 2019-2020 ўқув йилига мўлжалланган Ўқув - услубий мажмуа. Тузувчилар: А.Н. Зулфикоров, О.И. Жабборова, Н.И. Худойкулова

Biоlоgik kimyo


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-06-04 14:36:12
Ushbu uslubiy mаjmuа muаllifi оliy tа’limning 2-kurs dаvоlаsh vа Tibbiy pеdаgоgikа yo’nаlishlаri vа tаbbiy fаnlаr Blоki o’quv аdаbiyotlаr i turkumigа kirаdi,dаvlаt stаndаrtlаri vа nаmunаviy o’quv dаsturi mаzmunigа mоs. Tuzuvchilаr: SHukurоv I.B, Аmоnоvа H.I.

Клиник тиббиетга ва тиббиет касбига кириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-06-04 14:29:47
Клиник тиббиётга ва тиббиёт касбига кириш фани бўлажак мутахассисни тайёрлашнинг илк босқичи хисобланади. Талабалар томонидан бемор муаммоларини аниқ тасаввур қила олиш бемор парваришига ёрдам беради. Тузувчилар: Раупов Ф.С, Ахмедов А.Т

Болалар жаррохлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-06-04 14:20:12
Фаннинг бакалавр тайёрлашдаги ўрни ва аҳамияти. Болалар хирургияси “факультет” ва “госпитал” курслари назарий билим ва амалий кўникмаларни ўз ичига олган бўлиб, уларни даволаш ва тиббий-педагогика факультетлари талабалари эгаллаб олиши зарур бўлади. Тузувчилар: Раупов Ф.С, Ахмедов А.Т

Биофизикe


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Умаров С. Х, Нарзуллаева З. М, Сафарова Р. С
Nashr etilgan yili:
Yaratilgan vaqti:
2020-06-04 14:02:30
В целях повышения качества естественно - научного образования в высших учебных заведениях, в том числе повышения качества подготовки и эффективности учебного процесса в медицинских вузах, настоящая программа направлена на укрепление навыков и профессионализма теоретических знаний студентов в условиях ускоряющегося научно-технического развития, реформы системы высшего образования.

Biofizika


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Umarov S. X, Narzullaeva Z.M, Safarova R. S.
Nashr etilgan yili:
Yaratilgan vaqti:
2020-06-04 13:55:19
Fan va tеxnikaviy taraqqiyot jadallashgan hozirgi davrda oliy ta'lim tizimining islohoti, oliy o’quv yurtlarida fan ta'limi sifatini yaxshilash, xususan, tibbiy oliygohlardagi o’quv jarayonini sifatini va omilkorligini oshirishga, tayyorlanayotgan mutaxassislarning nazariy bilimlarini, kasbiy mahoratini va ko’nikmalarini mustahkamlashga yo’naltirilgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit