Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Энергосбрегающей способ выделения взвешенных веществ из технологических стоков красильно-отделочного производства


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Д.М.Хуррамова, М.Г.Хуррамов, А.А.Вардияшвили, Р. М.Шайназаров,З.Ш. Назиров, С.М.Хуррамова
Yaratilgan vaqti:
2020-10-23 15:43:48
Мақолада бўёқ-пардозлаш ишлаб чиқариш технологик оқиндиларидан осма моддаларни ажратишни энергия тежамкор усули келтирилган. Жараёнларда иккита фильтрлаш қўрилмаларидан фойдаланилади. Бунда тозалаш даражаси толали аралашмалардан 100%, осма моддалар миқдори бўйича 92-95%, КБИ 25-35%, ККИ 15-17%, рангсизлантириш 10% гача бўлади. Усул оқовани навбатдаги тозалайдиган қўрилмалар эксплуатацияси ва тозалаш харажатларини енгиллаштиради.

Таълим масканларида немис тилида пайт эргаш гапларни машғулотларда ўрганилиши масалалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
В.Юлдошева
Yaratilgan vaqti:
2020-10-23 15:43:09
Kaanr cirnap : Battm myutyHlt acu,sot e a-$ oduc a, 6oeno Butlq ap, 6 out zan. Mauraxau,rMx3Aa xoplrxufi Tr.{nnapnl{ }praNnrura 6}nrau K}I3HI(HIIr ryH cafiuu oprn6 fopaerrarxrrr, xciraBepca, xopuxNE rr{ffrapxr{ }praraur IaBp raxaSnra aitxasu1 yJrrypraHrrutu Ba .{anrar cuecaru Aapaxacl4ra erraHJIIIru rIIJI fprannurulrHr axaMr{.,rrr{Hr,r flHaEa oruHpaAII Ba coxa npo$-}xr.lryBrrl4napu onAura Karra Macbyru.srsu roxratigr.Cxp suac, 6yryxru rana6anaprrMr{3 HeMHc rr{Jruur,r }praalrrura rurftEx.{r4li}iK 6n:ras 3Fr{rlta.qrlxsp. E,veuer acccui't ca6a6i-t 3ca raE-'ru*{ !\{acI{axilapl ga r!{rrx}r fprarluura 6fnran MeroAHKaHI4Hr KaMqLIJIHrI,IAaAHp.

Мактабгача таълимда инновацион ёндашув


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Н.Бгматова
Yaratilgan vaqti:
2020-10-23 15:42:30
Мақолада мактабгача таълим муассасаларидаги машғулотлар жараёнида арифметик амалларни бажариш, ижобий ва салбий экологик таъсирларни ўрганиш ва кубикларни йиғишга оид мультимедиали тақдимотлардан фойдаланиш баён этилган бўлиб, бу эса машғулотлар жараёнида инновацион ёндашув ҳисобланади.Таянч сўз ва тушунчалар: таълим, меъёрий ҳужжат, таълим самарадорлиги, мультимедиа технологияси, компьютерлар, услуб, арифметик амаллар, экологик таъсир, тақдимот, инновация.

Sylvie Poisson- Quinton, Michel Barfety, Patricia Beaujouinlar tomonidan 2005 yilda CLE INTERNATIONAL nashriyotida nashr ettirilgan “Comprehension oral” Niveau 2 darsligi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sylvie Poisson- Quinton, Michel Barfety, Patricia Beaujouin
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
QarDU
Sahifalar soni:
98
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-10-23 15:41:48
Beauopdedudeantsen francais langue etrangerese trouventreguleerivent confrontes a des problemes de lexuqui de semantique de grammaeri de prononcationet dorthabraphe comment faut il prorons telle retre esrere tel son quelle est la defferense entre jour et jor neee ya tell un feminen a esrevain faut el utileser lindekatif apres les verbesde jugement

Устройству легкового автомобиля


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
В.Ф.Яковлев
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2008
Nashriyot:
ҚарДУ
Sahifalar soni:
78
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-10-23 15:40:24
В настоящее время выпущено достаточно специализированной литературы, в которой дается подробное описание устройства конкретных транспортных средств, а также даются советы по их обслуживанию и ремонту. Широко развитая сеть специализированных мастерских, сервисов и фирменных станций технического обслуживания позволяет современному водителю выполнять обслуживание и ремонт транспортного средства силами квалифицированных специалистов.

O‘zbek tili paronimlarining qisqacha izohli lug‘ati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
V. Nafasova
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
QarDU
Sahifalar soni:
60
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-10-23 15:38:58
Ushbu lug‘at maktab o‘quvchilari, litsey va kollej, oliy o‘quv yurti talabalariga mo‘ljallangan. Lug‘atda paronim (to‘liq, noto‘liq o‘xshash va sal o‘xshash talaffuzli) so‘zlar juftligi, juftlikning bosh va ergash so‘zlari, ularning ma’nolari izohlangan. Ma’noni tasdiqlovchi gaplardan namunalar berilgan, so‘z birikmalari ilova qilingan. Ona tilining so‘z boyligi, so‘zlardagi shakliy va lafziy o‘xshashliklar, farqlar bilan qiziquvchilar, ona tili muallimlari uchun ham ushbu lug‘at foydalidir. Yosh yozuvchilar, jurnalistlar ham lug‘atdan ish faoliyati uchun zarur bilimlar topishi mumkin.

Matematik statistikadan misol va masalalar to‘plami


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.A. Imomov E.E. To‘xtayev
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
QarDU
Sahifalar soni:
48
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-10-23 15:37:42
Ushbu uslubiy qo‘llanma oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, unda Matematik statistikadan misol va masalalar hamda ularni yechishga oid uslubiy ko‘rsatmalar berilgan. Mustaqil yechishga tavsiya qilingan masalalarning aksariyat qismining javoblari berilgan bo‘lib, bu talabalarning o‘z yechimlarini tekshirib ko‘rishlariga imkon beradi. Mazkur qo‘llanmadan ehtimollar nazariyasi va matematik statistika fani o‘qitiladigan boshqa oliy o‘quv yurtlari talabalari ham foydalanishlari mumkin.

Geoekologiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ш.М.Шарипов, Р.Х.Аллабердиев, Н.Й.Кучкаров, ва Х.К.Рўъзимов
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
QarDU
Sahifalar soni:
158
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-10-23 15:36:32
Mazkur o'quv qo'llanmada geoekologiyaning o'rganish ob‘ekti va predmeti, rivojlanish tarixi, geoekologik tadqiqotlarda amal qilinadigan konsepsiyalar, prinsiplar, yondashuvlar va qo'llaniladigan usullari yoritilgan. Shuningdek, geoekologik omillar, geoekologik baholash, geoekologik monitoring, geoekologik prognozlash, geotizimlarda bo'layotgan tabiiy va antropogen jarayonlarni o'rganish va geotizimlarning inson uchun qulay yoki noqulaylik darajasini baholash, geoekologik vaziyatni yaxshilash va tabiiy muhitni optimallashtirish chora-tadbirlarini loyihalash va boshqa mavzular bayon etilgan.

Chizma geometriya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
X.Maxamov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
QarDU
Sahifalar soni:
33
Yaratilgan vaqti:
2020-10-23 15:34:31
Perspektiv tasvir,gorizontal tekislik, kartina tekisligi, kartina asosi , ko‘rish nuqtasining fazodagi geometrik o‘rni, ko‘rish nuqtasining H dagi asosi, kartinaning bosh nuqtasi, ufq tekisligi,h – ufq (gorizont) chizig‘i, bosh yoki distansion masofa, neytral tekislik, narsalar fazosi, o‘rta yoki oraliq, mavhum fazo, ufq chizig‘i

Harbiy tarix


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
O.Ro‘zimurodov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
QarDU
Sahifalar soni:
223
Yaratilgan vaqti:
2020-10-23 15:32:41
Yozma manbalar baqtriyaliklar, so‘g‘dlar, parfiyaliklar, xorazmiylar va marg‘iyonaliklarni o‘troq­dexqon xalqlari sirasiga kiritadi. Ular O‘rta Osiyoning asosiy daryolari vodiysidagi yirik viloyatlarga nomlar berganlar: Amudaryoning (Oks) o‘rta oqimi bo‘ylarini - Baqtriya, Zarafshon va Qashqadaryo vodiylarini -So‘g‘diyona, Amudaryo deltasini - Xorazm, Murg‘ab vodiysini - Marg‘iyona deb nomlaganlar.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit