Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ҳимояланган ер сабзавотчилигини ривожлантиришнинг иқтисодий асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Искандаров Санжарбек Турсунбекович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
635.1/8:338.43(575.122)
Yaratilgan vaqti:
2018-04-05 10:42:24
Қишлоқ хўжалигини модернизациялаш шароитида ҳимояланган ер сабзавотчилигини ривожлантиришнинг иқти-содий асосларини такомиллаштириш бўйича илмий асосланган таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш.

Тарбиявий ишлар тизимини интеграл диагностик асосда такомиллаштириш (олий таълим муассасалари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Азимова Зиёда Эргашевна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК 378.091.33
Yaratilgan vaqti:
2018-04-04 18:52:50
Дунёнинг ривожланган мамлакатлари олий педагогик моделлари концептуал нуқтаи назардан мақсад ва вазифалари фарқли бўлиб, бу ҳар бир давлатда мавжуд тарихий шарт-шароитлар ҳамда истиқболдаги мақсадлар, миллий ва маданий турмуш тарзидаги хусусиятлар билан белгиланади. Инсониятнинг маънавий ривожланишида ҳозирги босқичида фуқароларни, хусусан талабаларни маънавий-ахлоқий тарбиялашнинг аҳамияти тобора ошмоқда.

Фермер хўжаликларининг ихтисослашуви ва ҳудудий таркибини такомиллаштириш (Қашқадарё вилояти мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ражабов Фуркат Туракулович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК 911.3:338.43 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-04-04 16:38:20
Бугунги кунда дунё аҳолисининг тез суръатлар билан ўсиб бориш жараёни озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кенгайтириш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириштобора долзарб аҳамият касб этаётганлигидан далолат бермоқда. Шунингдек, «аҳоли ўсиши билан бирга қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши салоҳиятини камайиб бораётганлиги, тупроқ сифатининг пасайиши ва агроиқлимий ресурслардан оқилона фойдаланмаслик, энг аввало, ҳудудларни қишлоқ хўжалиги тармоқларига тўғри ихтисослаштирмаслик оқибатида юзага келмоқда» . Шу сабабдан, агроиқтисодиёт маҳсулотларини етиштиришда етакчи ҳисобланган фермер хўжаликлари ихтисослашувини самарали ташкил этиш, жумладан, Ўзбекистон минтақаларида илмий тадқиқотлар асосида мазкур хўжаликлар ҳудудий таркибини такомиллаштиришни тақозо этади.

Наманган яллачилик санъати анъаналари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турғунова Насиба Маматовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎК: 78.087.612:398.8(575.123)(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-04-04 11:14:20
Замонавий жаҳон этномусиқашунослигида халқларнинг ўзлигини англатувчи асрий мусиқий анъаналари, уларнинг тарихий шаклланиш омиллари, эстетик моҳияти ва тадрижий ривожланиш қонуниятлари устувор йўналишлардан бири бўлиб турибди. Бунда айниқса яратувчанлик тимсоли бўлган аёл (она)лар мусиқа ижодига хос парда-оҳанг ва ритм хусусиятларини тавсифлаш, уларни юзага келтирган бирламчи манбааларни аниқлаш, ҳамда кўп асрлик гендерлик ананаларининг миллий мусиқа ривожида тутган ўрнини ёритиб бериш тобора муҳим аҳамият касб этмоқда.

Хоразм амалий безак-санъатининг ривожланиш тарихи (XVI аср – XX аср бошлари)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдуллаев Машариб Сайдаматович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 745/749 (09) (575.171) (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-04-04 11:08:23
Жаҳон санъатшунослигида миллий маданий мерос, хусусан, халқ амалий санъати, унинг асрий анъаналари, тарихий шаклланиш босқичлари, бадиий хусусиятлари ва ўзига хосликлари, халқ амалий санъатининг анъаналарини сақлаб қолиш, бадиий жиҳатдан янада бойитиш ва кенг тарғиб қилиш устувор йўналишлардан биридир. Қадриятларимизнинг ажралмас қисми бўлган халқ амалий санъати, унинг ривожланиш босқичлари ва ўзига хос хусусиятларининг тадқиқи ҳам соҳанинг ривожини таъминловчи муҳим омиллардан ҳисобланади.

Олий таълим муассасаларида математик анализ ўқув фанини модулли технология асосида ўқитиш методикаси (“Математика” таълими йўналиши мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Изетаева Гулбахар Кеунимжаевна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 378.016:51
Yaratilgan vaqti:
2018-04-04 11:00:59
Жаҳон миқѐсида таълим барқарор тараққиѐтни таъминловчи асосий омил сифатида эътироф этилиб, 2030 йилгача белгиланган барқарор тараққиѐт таълими (БТТ) концепциясида “бутун ҳаѐт давомида сифатли таълим олишга имконият яратиш”1 долзарб вазифа сифатида белгиланди. Демак, барқарор тараққиѐт таълими мазмун ва моҳиятини таълим жараѐнига сингдириш, модулли таълим технологиясини таълим жараѐнига татбиқ этиш, бўлажак мутахассисларни ўқитиш сифатини таъминлаш учун муносиб шароит яратиш, уларнинг касбий кўникма ва малакаларини ривожлантириш долзарб муаммо сифатида эътироф этилмоқда.

Қуёшли қурилмаларни кузатиш тизимлари параметрларини асослаш ва ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Орлов Сергей Александрович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
662.997:537.22
Yaratilgan vaqti:
2018-04-04 09:26:22
Жаҳон амалиётида Қуёш энергиясидан фойдаланиш соҳасида нурни йиғувчи концентра-торлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш истиқболли йўналишдан бўлиб, концентраторларни оптимал режимда ишлашини таъминлаш муҳим вазифалардан ҳисобланади. Бу жихатдан концентраторларда йиғилаётган нурлар харакатини мунтазам кузатиш тизимларини ишлаб чиқиш, уларнинг техник-иқтисодий кўрсатгичларини, биринчи навбатда концентраторларда кузатиш тизимини такомиллаштириш асосий вазифалардан бири ҳисобланади.

Қадмий теллуриди асосидаги инжекцион фотоқабулқилгичлардаги электрон жараёнлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Утениязов Абатбай Қурбаниязович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 53.043;53.023;539.234
Yaratilgan vaqti:
2018-04-04 09:19:11
Жаҳон амалиётида жадал ривожланаётган ярим ўтказгичлар физикаси соҳасида спектрнинг кўзга кўринадиган ва ультрафиолет соҳасида юқори сезгирликка эгалиги билан фарқ қилувчи фотоқабулқилгич тузилмаларини ишлаб чиқишга алоҳи-да эътибор қаратилмоқда. Шу жумладан янги яримўтказгич материалларни топиш ва улар асосида фотоэлементлар ва фотоқабулқилгичлар сингри юқо-ри самарадорликка эга бўлган замонавий асбобларни яратиш, А2В6 бирикма-лар асосида ярим ўтказгичли фотосезгир тузилмаларни олиш технологиясини яратиш биринчи галдаги вазифалардан бири ҳисобланади.

Мустақиллик йилларида қорақалпоғистон умумий ўрта таълим мактаблари тизими тараққиёти XX аср охири XXI аср бошларида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Айтимбетов Махсетбай Зинатдин ули
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
371.48(575.172)
Yaratilgan vaqti:
2018-04-04 09:00:10
Дунѐ таълим маконининг юзага келиши, фаол интеграциялашуви жараѐнлари, таълимни ―инсон капитали‖ сифатида эътироф этилиши ҳамда жаҳон таълим тизимининг кўп омилли тавсифга эгалиги метаблокли, макроҳудудий ва миллий таълим тизимини таҳлил этишни талаб этади. Шунингдек, жаҳон таълим соҳаси ривожида умумий ўрта таълим мактаблари тараққиѐтини қиѐсий ўрганиш, илғор хорижий тажрибалар асосида ўқитиш сифатини ошириш, инновацион ғоя ва технологияларни ишлаб чиқиш ва таълим амалиѐтига татбиқ этиш механизмларини такомиллаштириш муҳим долзарблик касб этмоқда. .

Гўдакларнинг тўсатдан ўлими синдромида (ГТЎС) ўпканинг структур-функционал ўзгаришларини суд-тиббий баҳолаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шодиев Гафур Баротович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 616-036.886-053.3:612.013
Yaratilgan vaqti:
2018-04-03 17:04:29
Гўдакларнинг тўсатдан ўлими синдроми (ГТЎС) бир ойликдан бир ѐшгача бўлган болаларнинг ташқи таъсирларсиз, тўсатдан рўй берадиган ўлим ҳолатлари бўлиб, бу синдромда анамнез натижалари, морфологик аутопсия ва бошқа лаборатор тадқиқотлар боланинг ўлим сабаблари тўғрисида аниқ бир исботловчи маълумотлар олиш имкониятини бермайди.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit